Logotyp på utskrifter

Generationsväxling för ungdomar

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen Karlshamn
KontaktpersonCecilia Andersson
E-postcecilia.a.andersson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-486 03 57
Beviljat ESF-stöd372 000 kr
Total projektbudget496 000 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2010-04-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Denna förprojektering skall förbereda för ett genomförandeprojekt med syftet att motverka ungdomars utanförskap genom att bl a ta vara på möjligheterna med generationsväxlingen. Projektet skall även förbättra samarbetet mellan olika aktörer som kan bidra till minskad arbetslöshet bland ungdomarna.

Bakgrund

Ungdomar 16-24 år är en grupp som sannolikt kommer att drabbas mycket hårt av den globala lågkonjunkturen. De tidiga vuxenåren är ofta helt avgörande för människan när det gäller etablering eller utanförskap på arbetsmarknaden. Ett tidigt utanförskap kan vara förödande för individen genom att reducera självförtroende och ge sekundära följder såsom missbruk och kriminalitet.

En av våra utgångspunkter för denna ansökan är att det finns olika problembilder kring ungdomars utanförskap som innebär att ungdomar inte kan beskrivas som en homogen grupp.

Ungdomar med låg utbildningsnivå blir generellt dåligt förankrade mot arbetsmarknaden. Kompetens i vid mening, formell och informell, är en av de viktigaste faktorerna som avgör om en ungdom hittar sin plats i arbetslivet eller ej. Andra viktiga områden av stor betydelse vid inträdet på arbetsmarknaden är den enskildes fysiska/psykiska hälsa och hans/hennes sociala kontaktnät. Självförtroende och initiativförmåga har hög korrelation och båda påverkar i hög grad den enskilde individens möjligheter till arbete. I det rådande konjunkturläget har även ungdomar med avslutad yrkesutbildning svårigheter att hitta arbete.

Arbetslösheten i Blekinge är i början av mars totalt sett klart högre än genomsnittet för Riket. För ungdomar 18-24 år är den väsentligt högre. Under vecka 9 var 15,4 % av ungdomarna i Arbetsmarknadsområde (AMO) Karlshamn (med kommunerna Karlshamn, Sölvesborg, Oloström och Bromölla) antingen öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. För Riket gäller 7,0 %. Arbetslösheten är alltså mer än dubbelt så hög i detta AMO jämfört med Riket. Totalt var ca 900 unga under 25 år, varav 575 män, öppet arbetslösa eller i jobbgarantin. De unga arbetslösa männen är alltså i klar majoritet.

Förprojekteringen har som ett delmål att ta fram en mera heltäckande bild av ungdomarnas situation som sedan kan utgöra en grund för hur ett genomförandeprojekt skall organiseras och genomföras. En bred SWOT-analys för att kartlägga de ungas situation i vårt AMO skall därför genomföras under förprojekteringen. Analysen skall beskriva situation, förutsättningar, behov, attityder mm hos de unga i arbetsmarknads-området. I denna analys ska ungdomarna själva vara delaktiga och de skall också ges möjlighet att påverka innehållet i ett kommande genomförandeprojekt. Analysen skall genomgående beakta kön och därmed även identifiera viktiga könsskillnader. En analys av dessa könsskillnader skall göras och kommer att beaktas vid planeringen av innehållet i ett kommande genomförandeprojekt.

Blekinge Tekniska Högskola, sociologiska institutionen, har kontaktats och är preliminärt intresserade av att medverka i denna kartläggning och analys. Befintlig fackkunskap, t ex från Ungdomsstyrelsen, skall givetvis inhämtas och beaktas inför denna kartläggning. Många fakta om ungdomar är generella och mindre beroende av bostadsort. Ett exempel på detta är ungdomarnas attityd till eget företagande (enligt en studie från Ungdomsstyrelsen) som säger att en majoritet av de unga kan tänka sig att starta eget företag. De huvudsakliga strukturella orsakerna till att unga tvekar inför ett eget företag är ekonomisk osäkerhet, brist på kunskap och krångliga regler.

Även om den nuvarande lågkonjunkturen och finansiella krisen är den svåraste vi någonsin upplevt kan vi förvänta oss att det vänder någon gång under de närmaste åren. I det skedet står Sverige inför en ännu större utmaning, nämligen att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft till följd av mycket stora pensionsavgångar under 2010-talet.

Under denna förprojektering skulle vi bland annat vilja utreda förutsättningarna för att på ett genomtänkt och systematiskt sätt ta vara på de möjligheter som ligger i de stora pensionsavgångarna. Dessa skapar betydande vakanser på många håll, inte minst inom offentlig sektor i framtiden enligt olika utredningar. Detta samtidigt som det finns en hel generation ungdomar med behov av arbete för sin egenförsörjning. Här borde det finnas stora möjligheter till matchning. Vår utgångspunkt är att ungdomarna behövs och att de i många fall kan gå in och ersätta dem som går i pension. Detta är självklart ingen enkel process. De yngre saknar ofta både erfarenhet och efterfrågad utbildning. För att bli efterfrågade måste de därför ges möjlighet att bygga på sin kompetens med hjälp av praktik och olika utbildningsinsatser. Det är också mera sannolikt att ungdomarna kan ta sig in via byteskedjor hos den kommande arbetsgivaren. De äldsta som pensioneras ersätts av yngre kolleger, ofta medelålders arbetstagare, som i sin tur lämnar plats för ungdomarna.

Det finns många frågor kopplade till detta. Hur överbrygga kompetensgapet? Hur föra över de äldres kunskaper och erfarenheter till de yngre på ett effektivt sätt? Kanske genom praktik med de äldre som handledare/mentorer? Möjligheter och förutsättningar för att en generationsväxling skall kunna fungera behöver således granskas närmare vilket skall ske under förprojekteringen. Under förprojekteringen vill vi kontakta såväl privata företag som offentliga arbetsgivare för att efterhöra hur deras rekryteringsbehov ser ut på litet längre sikt och för att diskutera hur en generationsväxling skulle kunna genomföras i praktiken.

Här ligger också möjligheter till utveckling av arbetsmetodik för arbetsförmedlingen. Genom aktiv kartläggning av vilka arbetsgivare och arbetsplatser som är på väg att drabbas av generationsväxlingen kan rekryteringsbehov tidigt identifieras och metoder utvecklas för att systematiskt matcha arbetslösa, ungdomar och äldre, mot dessa arbetsplatser. Vi har redan idag många kontakter med mindre företag som uttrycker oro inför en förestående generationsväxling.

Inom ramen för statens utredning Samverkan för ungas etablering på arbetsmarknaden (SOU 2006:102) togs det fram en särskild rapport benämnd Hur påverkar demografin arbetsmarknaden för unga?
I denna beskrivs närmare framtida stora pensionsavgångar och förväntade följder för det svenska samhället.

Generationsväxlingen innebär också, enligt ovan nämnda utredning, en unik möjlighet att systematiskt förbättra könsbalansen i arbetsstyrkan inom främst vård och omsorg. Förprojekteringen skall genomgående beakta detta genom att på olika sätt försöka intressera unga män till att göra otraditionella val.

Det är dock inte bara kompetens i vid mening som utgör gränsdelare
mellan arbete och utanförskap för våra ungdomar. Andra viktiga faktorer med stor betydelse för utträdet på arbetsmarknaden är ungdomarnas sociala kontaktnät (en mycket stor andel arbeten förmedlas genom personliga kontakter) samt deras fysiska och psykiska status, dvs hälsa, självtillit mm.

Vi vill i ett kommande genomförandeprojekt fokusera på dessa tre strategiskt viktiga områden som är helt avgörande för ungdomarnas framgång på arbetsmarknaden:
1 Kompetens
2 Fysisk/psykisk hälsa
3 Kontakter/nätverk

Idag har alla arbetssökande som är inskrivna på Af en handlingsplan. Dessa planer kan dock ofta utvecklas och förbättras när det gäller kvalitet och omfattning. I allmänhet saknas det ett fokus på hälsa och nätverk enligt vår bedömning. Därför skall det för alla deltagare i projektets genomförandedel tas fram handlingsplaner som kartlägger och vid behov planerar för insatser inom samtliga dessa tre områden.

De externa kompletterande coachresurser som nu upphandlas av Af vill vi gärna nyttja även för de arbetslösa ungdomarna i genomförandet av ett ESF-projekt. De kan bl a bistå med coaching, arbetsgivarkontakter och breddning av ungdomarnas nätverk. Förprojekteringen skall planera för ett nyttjande av denna externa resurs och närmare klarlägga på vilket sätt den kan tillföra viktig kompetens i arbetet med ungdomarna under genomförandet.

Detta projekt skall också ytterligare utveckla det viktiga samarbetet mellan Af, kommunerna och andra aktörer när det gäller ungdomar som riskerar eller befinner sig i utanförskap.


Syfte

Förstudie och genomförandeprojekt syftar sammantaget till att långsiktigt motverka ungdomars utanförskap genom att utveckla metoder och effektivisera arbetet med ungdomar som befinner sig i övergång mellan skola och arbetsliv. Förprojekteringen skall särskilt utreda möjligheten att ta vara på den generationsväxling som de närmaste åren är relativt omfattande pga stora pensionsavgångar. Den skall också lägga grunden för ett mera fokuserat och kvalitativt arbetssätt med hjälp av breddade handlingsplaner och en utvecklad samverkan mellan olika aktörer som på olika sätt kan bidra till minskad arbetslöshet bland ungdomar.

Detta innebär ett tid- och resurskrävande utvecklingsarbete fördelat på förprojektering och genomförandeprojekt. Under förprojekteringen skall följande delar klaras av:

1 En närmare kartläggning och beskrivning av ungdomarnas situation, förutsättningar och behov. Orsakerna till ungdomarnas utanförskap och övriga problem i ett helhetsperspektiv skall identifieras och analyseras. Könsskillnader skall särskilt uppmärksammas.

2 Diskutera, forma och sprida den problembild som kartläggningen ger samt uppnå en samsyn i denna problembild med deltagande aktörer och samverkansparter.

3 Utifrån denna problembild planera för ett Genomförandeprojekt som utgår från ungdomarnas förutsättningar och behov men också från arbetsmarknaden och arbetslivets krav.

4 Utveckla en modell, ett systematiskt arbetssätt, som effektivt tar tillvara de möjligheter som generationsväxlingen ger.

5 Planera för aktiviteter som kan bidra till att bryta traditionella könsbundna yrkesval.
Målsättning

Förprojekteringens målsättning är att klargöra förutsättningar och planera för ett målinriktat Genomförandeprojekt i enlighet med ovan angivna syften. En fullständig ESF-ansökan som uppfyller ställda krav skall utarbetas och vara klar under första halvåret 2010.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I målgruppen unga som riskerar utanförskap finns många personer med olika funktionshinder eller funktionsnedsättningar. Det kan vara synliga fysiska hinder likaväl som mindre synliga i form av psykiska eller sociala begränsningar. Projektet i sin helhet, förprojektering och genomförande, syftar till att förhindra utanförskap för alla som i unga år riskerar detta. Under förprojekteringen sker förberedelserna för ett genomförandeprojekt som skall vara öppet för alla ungdomar i målgruppen, med eller utan funktionshinder. Nyttjade lokaler skall vara hcp-anpassade, all väsentlig information skall kunna överföras även till deltagare med syn- eller hörselnedsättning. Personal i projekt- organisationen skall vid behov utbildas i frågor om tillgänglighet i ett tidigt skede av genomförandet. Kontakt skall tas med hcp-organisationer för att informera om planerna på ett kommande genomförandeprojekt och för att inhämta deras synpunkter på detta. Tillgänglighet blir liksom jämställdhet en fråga som ska genomsyra hela planeringsarbetet under förprojekteringen.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Karlshamn

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Gränslösa Företagare
 • Högskolebiblioteket i Ronneby
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Nyföretagarcentrum i Karlshamn
 • Olofströms kommun
 • Region Blekinge

Kommun

 • Bromölla
 • Karlshamn
 • Olofström
 • Sölvesborg