Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Funktionsnedsättning, Entreprenörskap och Företagande

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion
KontaktpersonOlof Eriksson
E-postolof.eriksson@skane.coompanion.se
Telefonnummer040-221566
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att en i nära samverkan med deltagare och ett brett partnerskap pröva hur personer med fysiska funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga i större utsträckning kan starta näringsverksamhet och socialt företagande som grund för hur stödinsatser för nyföretagande och företagande behöver anpassas för att underlätta och uppmuntra funktionshindrade att starta och driva företag.

Förstudiens insatser och resultat ska ligga som underlag för ett bredare kunskapsunderlag och generaliseras som grund för en strategisk påverkan på framtida lokala, regionala och nationella insatser kring entreprenörskap och eget företagande för personer med funktionsnedsättning.

Projektet genomförs under perioden 2014-01-01 – 2014-06-30.

Bakgrund

I linje med det förslag från EU-kommissionen som ligger som grund för inriktningen av Europeiska Socialfonden under perioden 2014–2020 kommer Sverige att prioritera de tematiska mål som handlar om att främja sysselsättning och underlätta social inkludering.

Enligt kommissionens rekommendationer kommer Sverige att fortsätta insatser gentemot grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, däribland personer med funktionsnedsättningar. Ett antal studier visar att gruppen med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga inte har fått en förbättrad situation på arbetsmarknaden under 2000-talet. Skillnaderna i sysselsättningsrad i gruppen har ökat båda i faktiska tal och i jämförelse med gruppen icke funktionshindrade.

Trots att funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga har en fortsatt svag ställning på arbetsmarknaden, och att allt fler personer med nedsatt arbetsförmåga skrivs in på Arbetsförmedlingen, saknar funktionshindrade idag anpassade arbetsmarknadspolitiska åtgärder i tillräcklig omfattning. Orsaken är att de nationella arbetsmarknadsinsatserna i hög utsträckning är koncentrerad på aktiviteter som omfattar coachning och matchning.

Framförallt finns det behov av kompletterande stöd vid start av näringsverksamhet som syftar till att underlätta för den som är arbetslös med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att starta företag, ensam eller tillsammans med andra. Behovet ska ses mot bakgrund av rapporter som visar att individer med en funktionsnedsättning har sämre förutsättningar att driva företag.

Man kan anta att det finns lika många entreprenörer bland funktionshindrade som bland den samlade befolkningen, men det är idag mycket få i gruppen som tar steget och startar företag. Att få fler funktionshindrade att starta företag skulle vara av stor strategisk betydelse för att stärka gruppens ställning i samhället och på arbetsmarknaden och framgångsrika entreprenörer skulle vara viktiga förebilder och bidra till att höja funktionshindrades status.

Det finns också en allt stigande tillväxtpotential i företagsidéer som tar sin utgångspunkt i funktionshindrades erfarenheter till exempelvis utveckling av hjälpmedel, tjänster m m. I takt med att funktionshindrades ställning stärks kommer marknaden för denna typ av produkter och tjänster att öka.

En satsning på funktionshindrade och entreprenörskap ligger också i linje med de delar i kommissionens ståndpunkt om utvecklingen av partnerskapsavtal och program i Sverige för perioden 2014–2020 som handlar om att tydligare koppla Socialfondens insatser till den nationella arbetsmarknads- och näringslivspolitiken och att främja skapande av och tillväxt i innovativa små och medelstora företag.

Förstudien kommer, med grund i lärdomar som dragits under programperioden, och genom en omfattande problem-, behovs och omvärldsanalys baserat på utvärderingar, forskning och andra rapporter, kartlägga och analysera förutsättningarna för ett strategiskt förberedelsearbete inför en kommande projektansökan.

Förstudien kommer att ha fokus på att utveckla metoder och strategier för att stärka möjligheterna för enskilda individer med funktionshinder att starta företag men också att analysera de strukturella hinder som försvårar för gruppen entreprenörer att utveckla och driva affärsverksamhet. Projektet ska därför medverka till att resultat och effekter av insatserna både ska påverka enskilda funktionshindrade och de system och strukturer som skapar förutsättningar för entreprenörskap.

En ambition är att kartlägga hur stödinsatserna för företagande konkret behöver anpassas för att underlätta för funktionshindrade att starta och driva företag. Ett funktionshinder påverkas av den enskildes livsvillkor och av hur samhället är utformat. Handikappolitiken har länge utgått från synsättet att funktionshindrade är människor med ett vårdbehov. Även om man naturligtvis inte kan bortse från att det finns en medicinsk aspekt kopplad till många funktionshinder bör fokuset i förstudien ligga på att kartlägga insatser som kan genomföras för att funktionshindret ska upphöra att vara ett handikapp för att starta affärsverksamhet.

Viktiga delar rör såväl attitydförändringar som ny kunskap om nyföretagande för personer med funktionshinder för att kunna ge ett professionellt stöd för en process där deltagarna utifrån sina idéer i samverkan med andra kan utveckla entreprenörskapet. Kartläggningen ska fokusera på hur tvärsektoriella samarbetsformer och hur såväl traditionellt som socialt och kooperativt företagande kan ge utrymme för funktionshindrade att utveckla sina talanger och unika erfarenheter och kunskaper hela vägen fram till företagande.

Att i förstudien integrera en kartläggning av förutsättningar för socialt företagande handlar om att de som arbetar i denna typ av företag arbetar utifrån sin egen förmåga. Insatserna kan anpassas med kortare arbetstider, lägre arbetstakt och uppgifter som är anpassade till individen. Genom att starta företag tillsammans delas ansvar, framgångar och risker på flera personer, och det är därmed möjligt att skapa ett fungerande företag som ger både mänsklig och ekonomisk vinst.

En betydande andel av de personer i den målgrupp som är tänkt att medverka i det kommande projektet har sannolikt flera samverkande behov. Under förstudien kommer det därför utvecklas konkreta förslag på hur olika delar av stödinsatserna kan utformas med hänsyn till samtliga av de olika hinder i etableringsfasen av företag som man kunnat identifiera för funktionshindrade.

En del av de strukturorienterade aktiviteterna i förstudien kommer att handla om att mobilisera lämpliga samverkansaktörer inför ett kommande projekt för att kunna stödja en satsning som ger möjlighet för aktörer på såväl lokal, regional och nationell nivå att samordna behov av och insatser för gruppen funktionshindrade att starta företag.

Ambitionen är att identifiera hinder, utveckla strukturer och etablera ett samarbete mellan arbetsmarknadens och andra parter – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö Högskola, Malmö stad, handikapporganisationer, organisationen Svenskt Näringsliv samt aktörer från näringslivet - för att underlätta för gruppen som vill starta företag som i dagsläget kan förväntas leva kvar på lokal eller regional nivå.

Denna del av förstudien kommer att undersöka på vilket sätt de statliga, kommunala och privata rådgivnings- och stödinsatserna för nyföretagande kan behöva anpassas och tillföras ny kunskap för att underlätta och uppmuntra funktionshindrade att starta företag. På detta sätt skapas också en brygga till eventuella nya projekt inom nuvarande programområde 1.

Förstudien kommer också att omfatta en övergripande analys på vilket sätt projektet kan främja möjligheterna för funktionshindrades företagande på andra sätt exempelvis genom förutsättningar att påverka utformningen av funktionshindrades möjligheter att ansöka om och prövas för lönebidrag för att starta egen verksamhet, hur det befintliga starta-eget bidraget kan anpassa för att i än högre utsträckning motsvara behoven bland funktionshindrade etc.

Utgångspunkten för insatserna är att personer med funktionsnedsättning med initiativförmåga och drivkraft ska få möjlighet att tillsammans förverkliga sina affärsidéer och att utveckla lösningar som är hållbara och långsiktiga för såväl den enskilde som för de organisationer som skapar förutsättningar för affärsverksamhet och egenförsörjning för gruppen. Det handlar följaktligen om strukturer som kan stärka nyföretagande inom gruppen men också insatser som både kan bidra till lönsamma företag och kunskap om hur företagande och entreprenörskap, med tonvikt på företagandet inom den sociala ekonomin, som metod kan utgöra ett viktigt underlag för att bekämpa arbetslöshet och utslagning.

Modellen, som ska undersökas i förstudien, ska kunna ligga som underlag för ett bredare kunskapsunderlag som grund för en strategisk påverkan på framtida insatser.

Målsättning

Coompanion Skånes erfarenheter och lärdomar av tidigare projekt, inte minst den Socialfondsfinansierade så kallade Inkubator för ungdomar som vill starta företag som organisationen driver, är i linje med de preliminära resultaten av utvärderingen av Socialfonden på programnivå under innevarande programperiod, att projekten löper risk att skapa temporära organisationer för permanenta problem.

Projektet har därför, tillsammans med beprövade metoder för att skapa mervärde, delaktighet och inflytande för deltagarna, också ett tydligt fokus på effektmål och strukturpåverkan d v s att implementera de metoder som utvecklats och att avtrycken av projektets insatser ska ligga såväl på organisations- och systemnivå som individnivå. Ambitionen är att med anpassade insatser försöka överbrygga glappet mellan deltagarorienterade insatser och strukturpåverkan.

De tänkta långsiktiga målen, som förstudien kommer att utreda förutsättningarna för, är att använda projektet, som kommer att präglas av en innovativ och kreativ process i nära samverkan med både deltagare och ett brett partnerskap, som ett verktyg för att pröva hur funktionsnedsatta i större utsträckning kan starta näringsverksamhet och socialt företagande, som grund för:

- att kunna permanenta en motsvarande verksamhet efter projektslut,

- att få underlag för hur stödinsatserna för nyföretagande och företagande behöver anpassas för att underlätta och uppmuntra funktionshindrade att starta och driva företag,

- att ha bättre innovativa utvecklade metoder för hur såväl traditionellt som socialt och kooperativt företagande kan ge utrymme för funktionshindrade att utveckla sina talanger och unika erfarenheter och kunskaper hela vägen fram till företagande,

- att utveckla kunskapen om hur företagande och entreprenörskap, med tonvikt på företagandet inom den sociala ekonomin, som metod kan utgöra ett viktigt underlag för att bekämpa arbetslöshet och utslagning,

- att göra ökat företagande bland funktionshindrade ett tydligare mål för näringslivspolitiken samt

- att, genom att ha representation av personer i styrgruppen med mandat att bedriva förändringar inom myndigheten i stort, systematisera och tillvarata lärdomar från projektet på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Malmö stad.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att arbeta med frågor om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning utgör en naturlig och integrerad del av projektet eftersom insatserna riktar sig till målgruppen. Det innebär att projektet har förutsättningar att inte bara för, utan framförallt i hög grad också tillsammans med, personer med olika former av fysiska funktionsnedsättningar arbeta med frågor och kunskap som handlar om fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet samt tillgänglig verksamhet.

Under förstudien kommer Coompanion Skåne att lägga grunden för det fortsatta arbetet med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och ta fram rutiner för att genom ytterligare kunskap göra projektet tillgängligt. Ambitionen är att förstudien ska resultera i ett praktiskt handlingsprogram kring vilken ökad kunskap det finns behov av för att göra projektet tillgängligt och för att motverka förutfattade meningar och fördomar.

En del av förstudien omfattar en kartläggning kring vilket kunskapsbehov det finns bland personalen på Coompanion Skåne för att deltagarna ska kunna ta sig in i lokalerna, kunna delta på möten, konferenser och utbildningar och för att kunna använda toaletter och andra gemensamma ytor. Analysen ska göras i samråd med potentiella deltagare och processen kan också utgöra en del av deltagarnas egna reflektioner kring vad som krävs av dem som framtida företagare för att skapa tillgängliga lokaler.

Dessa delar kommer även att omfatta en analys av vilken ytterligare kunskap som krävs för att projektet ska kunna skapa förutsättningar för att alla personer oavsett funktionsförmåga ska kunna ta till sig projektets information och kunna kommunicera med projektet. Här är det viktigt att identifiera vilken ytterligare kunskap som behövs för att personer oavsett funktionsförmåga kan ta till sig projektets information till exempel genom lättläst och tydlig information, anpassad webbplats för projektet etc.

En ytterligare analys under förstudien handlar om kunskap som grund för en tillgänglig verksamhet och frågor som anknyter till bemötande och arbetsmiljö. Dessa delar berör såväl Coompanion Skånes egen organisation som deltagarnas förutsättningar att i framtida företag kunna ta fram rutiner för att arbeta med tillgänglighet på alla nivåer och i alla steg exempelvis kopplat till beslutsfattande, rekrytering, kompetensutvecklig, upphandling, verksamhetsplanering, tjänsteutbud etc.

En slutlig del, men kanske den allra viktigaste, är att under förstudien skapa en övergripande plan på hur projektet, i samverkan med deltagare, samverkansparter och andra intressenter, kan bidra till att sprida information och kunskap för att förebygga fördomar om funktionsnedsatta som företagare. Det handlar om att motverka synen kring att alla etableringshinder för funktionsnedsatta är kopplat till en medicinsk aspekt utan snarare att funktionshindrades förutsättningar att starta näringsverksamhet handlar om kunskap om hur funktionshindret ska upphöra att vara ett handikapp för att starta affärsverksamhet.

Även om ett funktionshinder innebär begränsningar i vad en person kan göra så är det relativt få personer som inte har vissa funktioner som fungerar bra. Personer med fysiska funktionshinder är ofta inte hindrade i sin intellektuella eller emotionella förmåga. Det gäller därför att arbeta med attitydförändringar för att skapa ett samhälle och ett näringsliv där potentiella företagare personer med funktionshinder inte döms ut på fördomsfulla grunder. Det handlar om att minska fördomar i samhälls- och näringsliv för att inse att en viss funktionsnedsättning inte behöver innebära att andra funktioner är nedsatta. I detta arbete är såväl diskrimineringslagstiftning, attitydpåverkande insatser och dialog med arbetsmarknadens och näringslivets parter viktiga.

Transnationellt samarbete

De utmaningar som projektet kommer att arbeta med är i stor utsträckning gemensamma för alla medlemsstater. Mycket finns att lära och att dela med sig av när det gäller insatser för att skapa ökade förutsättningar för funktionsnedsattas möjligheter till företagande. Jämförelser med andra medlemsstaters insatser skapar medvetenhet om styrkor och svagheter i de nationella systemen för att underlätta för målgruppen.

Under förstudien kommer Coompanion Skåne att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt transnationellt samarbete under genomförandet. Ambitionen är att identifiera parter som kan ge upphov till nya idéer och innovativa lösningar på
hemmaplan.

Modeller, metoder och andra verktyg för att tackla de problem projektet identifierat har delvis redan utvecklats och visat sig verkningsfulla i ett mindre antal medlemsstater och syftet är att under förstudien undersöka om det finns möjlighet att etablera en samverkan med ett mindre antal parter i Europa för att kunna bygga vidare på lösningar som fungerat väl i andra
sammanhang men som kan kräva anpassning och vidareutveckling för att kunna fungera i Sverige.

Samarbetspartners

 • Anpassa AB
 • Föreningen Idrott För Handikap
 • Försäkringskassan Lund
 • INAR Integration och Arbetsmarknad
 • Malmö Högskola

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge