Logotyp på utskrifter

Full Growth: rehabilitering+mellanform arbete/rehabilitering i stödjande miljö

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareOmråde Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi
KontaktpersonPatrik Grahn
E-postPatrik.Grahn@ltj.slu.se
Telefonnummer040-415425
Beviljat ESF-stöd2 231 869 kr
Total projektbudget6 477 810 kr
Projektperiod2009-04-06 till 2011-10-28
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Full Growth syftar till att rehabilitera personer som drabbats av stressrelaterad psykisk ohälsa. Målet är att de ska återgå till arbetsmarknaden via av SLU nyutvecklad terapi i två steg: mer intensiv i Alnarps Rehabiliteringsträdgård och en ny lätt rehabilitering/arbetsträning på landsbygdsföretag

Bakgrund

Utgångspunkt för projektet har varit att samordna rehabiliteringsresurser för att underlätta för personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden pga sjukdom att komma tillbaka till arbetsmarknaden eller studier. Hittills har problemet varit omfattande då denna grupp har hamnat i långa sjukskrivningstider och svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden eller studier. Problematiken för de som varit sjukskrivna längre än 365 dagar beräknas med nuvarande regelverk bli än mer komplicerat. Speciellt svårt har det varit att finna rehabilitering på rätt nivå för diagnoser såsom utmattningssyndrom, PTSD eller personer med lätt psykisk störning.

Vid SLU i Alnarp bedrivs en rehabilitering riktad till nämnda diagnosgrupp i ett FoU-projekt med mycket goda rehabiliteringsresultat. Till projektet har kopplats expertis inom forskning och rehabilitering. I verksamheten arbetar flera personer med gedigen trädgårdskunskap samt personer med legitimerad vårdutbildning: arbetsterapeut, sjukgymnast, psykoterapeut/psykiatriker. Inom forskningen finns expertis inom stressmedicin och psykiatri.

Problemen för oss har varit att vi tvingats genomföra rehabiliteringen under maximalt 12 veckor och för de personer som har en svårighet att återgå till arbetsmarknaden efter denna tid har det infunnit sig ett glapp mellan rehabiliteringen och återgång till arbetsmarknad. Utifrån de behov vi kunnat identifiera föreslår vi i denna studie att en mellanform byggs upp av en kedja av samordnande aktörer och finansiärer. Det skulle innebära för den enskilda individen att de nya förändrade copingstrategier som vuxit fram under rehabiliteringens gång på Alnarp skulle kunna fortsätta att vidareutvecklas. Vanor och rutiner kan därmed upprätthållas och en fortsatt återhämtning och förbättrad aktivitets- och funktionsförmåga kan erhållas genom ytterligare vistelse i grön miljö.

Projektet Full Growth syftar till att rehabilitera personer som drabbats av sjukskrivning pga. psykisk ohälsa, såsom utmattningssyndrom eller posttraumatiskt stressyndrom. Målet är att de ska komma från sin sjukskrivning snabbare genom rehabilitering och arbetsträning i en ny typ av mellanform: en arbetsplats med stödjande funktioner, en mindre personalintensiv rehabiliteringsform för att slutligen lämna sjukskrivning och återgå till arbetsmarknad eller studier. Här kommer Alnarps Rehabiliteringsträdgårds verksamhet att fungera som ett första steg (steg 1) medan mellanformen fungerar som ett andra steg (steg 2).

Nya riktlinjer inom sjukförsäkringen med en rehabiliteringskedja innehållande fasta tidpunkter då man bedömer arbetsförmågan innebär att sjukskrivna behöver rehabilitering i ett tidigare skede än vad som hittills varit fallet. Full Growth använder sig av nyutvecklade metoder utvecklade inom Alnarp, såsom trädgårdsterapi och nature-assisted therapy förenad med traditionell arbetsterapi, sjukgymnastik och psykoterapi.

I förstudien har kontakter etablerats med landsbygdsorganisationen LRF. Tillsammans har en kartläggning gjorts av möjliga tänkbara aktörer inom den gröna näringen. Därefter har kontakt och intervju gjorts med fem aktörer varav tre ansetts vara möjliga samarbetspartners. Genom SLU Omvärld har kontakter med ytterligare samarbetspartners skapats: Rehabiliteringsmedicin Simrishamn, Svabeholms Kungsgård och ett flertal landsbygdsföretagare.
Arbetslivsresurs kommer att medverka som samarbetspartner i projektet och man erbjuder kartläggning, individuell handlingsplan samt arbetsträning i vald miljö som tex. plantskola, djurhållning, park och trädgård, växthus/blomsterbutik och skogsbruk.

Skogsstyrelsen är intresserad av att bygga och utveckla verksamheter i skogsmiljö i samarbete med SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård. Skogsstyrelsen har genomfört grön rehabilitering på försök på olika håll i landet, där SLU har varit med och utvärderat verksamheten. Jordbruksverket och länsstyrelsen i Skåne är engagerade i EU projektet Landsbygdsprogrammet. De är öppna att föra diskussioner och ge synpunkter om framtida rehabiliteringsprojekt i gröna näringar tillsammans med SLU Alnarp. Försäkringskassan i Lund är intresserade av samarbete inom Full Growth, där den sjukskrivne personens sjukpenning blir den ersättning som FK kan bidraga med. Samarbetsavtal har tecknats mellan Alnarps Rehabiliteringsträdgård, SLU Alnarp och Region Skåne, som gäller framt till 20100901.
Sammanfattningsvis ser vi stora möjligheter att gå vidare med en fullständig ansökan, då behovet att åtgärda de problem projektansökan syftar till är uppenbara för alla aktörer samtidigt som intresset för projektet är stort, från Försäkringskassa till enskilda entreprenörer.

Syfte

Att långtidssjuka lämnar sin sjukskrivning och blir socialt delaktiga i samhället, att kompetensutveckling främjas och att utanförskap motverkas genom en återgång i arbete, studier eller motsvarande. En del av arbetstillfällena skapas genom nya företag på landsbygden, i de gröna näringarna.
Syftet är även att i samband med rehabilitering utföra en nogrann bedömning av patienten, före, under och efter rehabiliteringen.

Målsättning

Vi förväntar oss en mycket hög procent av återgång till arbete och/eller studier, där vi kan mäta antal personer i projektet som påbörjar arbete eller studier, på hel- eller deltid. Mätningen sker före projektets start, tre, sex och tolv månader efter det att deltagarna avslutat Full Growth. Samarbete sker här med Försäkringskassa (registerutdrag) och med uppföljande intervju av doktorand på SLU. Doktoranden kommer att göra ett stratifierat urval av 20 personer (kön, sjuklighet, ålder och etnicitet). Vi förväntar oss ett ökat välbefinnande, en lägre grad av depression och smärta och en ökad aktivitets- och funktionsförmåga, vilka kan mätas med hjälp av validerade instrument, vid samma tillfällen som ovan. Vi förväntar oss att deltagarna bättre skall kunna klara vardagsaktiviter, vilket kan mätas med hjälp av validerade instrument, vid samma tillfällen som ovan. Vi förväntar oss en integrering av fler kvinnor och utlandsfödda inom de gröna näringarna, samt fler företag inom den gröna sektorn. Förutom analys av validerade instrument och kvalitativa data kommer vi även att genomföra analys av neurokognitiva funktioner och stressmarkörer på laboratorium, samt en processutvärdering av terapin.


.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alnarps Rehabiliteringsträdgårdar är en del av SLUs universitetscampus, där hela universitetet är tillgänglighetsanpassat, själva trädgårdarna har utvecklats med hjälp av tillgänglighetspengar och ingår som ett exempel i Design för Alla och det eruopeiska EIDD-nätverket av tillgånglighetsprojekt, Trädgården ligger 50 meter från busshållplasts. Deltagarna erbjuds lämplig mellanform, anpassad efter funktionshinder (steg2) efter avslutad rehabilitering vidare till lämplig mellanform.

Jämställdhetsintegrering

Verksamheten i Full Growth består av naturbaserade aktiviteter. I en varierad natur- och trädgårdsmiljö kan dessa aktiviteter lätt anpassas med avseende på sjukdom, funktionshinder, kön eller ålder, då verksamheten är individanpassad. Etnisk/språklig bakgrund är inget större hinder. Vi tar hänsyn till de resurser och svagheter som respektive person har. De deltagare med utmattnings- och stressrelaterad mental ohälsa vi behandlat i Alnarps Rehabiliteringsträdgårdar beskriver detta att träffa andra personer som drabbats av liknande problematik som mycket givande, stärkande och en stor lättnad. Alla, oavsett tidigare bakgrund, är på samma nivå och jämlika.

Medfinansiärer

 • Försäkringskassan
 • Lantbrukarnas Ekonomi-AB
 • Närsjukvårdskliniken, ortopediska kliniken, psykiatriska kliniken
 • Område Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi
 • Region Mitt

Samarbetspartners

 • Lantbrukarnas Ekonomi-AB
 • Skogsstyrelsen Höör

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge