Logotyp på utskrifter

Friskt vågat är hälften vunnet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöretagshälsan Arlöv-Lomma AB
KontaktpersonAnders Liljequist
E-postanders.liljequist@burlov.se
Telefonnummer040-536666
Beviljat ESF-stöd621 980 kr
Total projektbudget621 980 kr
Projektperiod2009-05-15 till 2010-01-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Företagshälsan Arlöv-Lomma är ett medlemsägt företag med 75 medlemmar som sysselsätter drygt 4 600 medarbetare, där dessa utgör målgruppen för projektet. Det har två viktiga dimensioner. Vi vill dels bredda perspektivet på hälsa och dels bli en mer allsidig aktör mot våra medlemsföretag.

Bakgrund

Projektägare Företagshälsan Arlöv-Lomma är unik genom att den ägs gemensamt av medlemmarna i en ekonomisk förening. Verksamheten drivs i aktiebolagsform utan vinstsyfte. Vi ska tillsammans med företagen skapa en optimalt god arbetsmiljö och hälsa för de anställda. I styrelsen sitter bland annat representanter från LO-förbunden och kommuncheferna i Burlöv respektive Lomma kommun.

Medlemsföretagen är 75 stycken med tillsammans dryg 4 600 medarbetare. De två största medlemmarna är Burlöv respektive Lomma kommun. I övrigt är det i huvudsak mindre företag, 63 har färre än 50 anställda.

Företagen finns i huvudsak inom produktion och service, där de anställda har förhållandevis låg utbildningsnivå. Endast ett litet fåtal kan ses som kunskapsföretag med stor andel högutbildade. Arbetsplatserna har vanligtvis en klart högre andel män än kvinnor.

Kommunerna inrymmer många arbetsplatser med stor andel kvinnor där också sjukfrånvaron kan vara hög. Inom vissa förvaltningar kan även andelen lågutbildade ses som stor.

Angelägna frågor för de mindre företagen är affärsutveckling, att utveckla sina affärsidéer för att därmed bli konkurrenskraftiga och därmed säkra arbetstillfällen. Det är också viktigt att deras omvärldsperspektiv breddas, man arbetar som regel på den lokala marknaden. Det gäller att finna kundgrupper, samarbetspartners och bygga nätverk.

Även om det finns en företagarförening visar de samtal vi fört med företagen att de är angelägna om att vidga sina lokala nätverk. Här finns mycket att göra.

För kommunerna gäller det att skapa attraktiva arbetsplatser med hälsofrämjande arbetsmiljöer, som förmår ge god service till kommuninnevånarna.

Företagshälsan har också sina utmaningar. Trots att vi försöker ha andra intentioner, så blir den överväldigande delen av våra insatser reaktiva och symptominriktade ofta på individnivå. Vi vill ses som en bredare resurs för våra medlemmar, arbeta proaktivt och helst på grupp- och organisationsnivå.

Inkommet förtydligande 090202:
Analysverktyg
Bakgrund
Framgång hänger ofta på om vi lyckas utveckla våra företags/organisationers verksamhet, arbetssätt och kompetens tillräckligt bra och tillräckligt snabbt. Det gäller för oss som orga-nisationer och individer att skaffa nya kunskaper och färdigheter men i minst lika höggrad att vi lär oss arbeta tillsammans på ett bättre sätt än tidigare.

En verklig utveckling av kompetensen förutsätter att den sker parallellt med en förändring av organisation och arbetsmetoder och den tar sin början i den befintliga kompetensen. Det finns idag betydande kunskaper och erfarenheter som aldrig tas till vara. Medarbetares dolda kompetens är en stor utvecklingspotential som ingen organisation har råd att missa. Det finns alltså skäl att göra en samlad översyn av verksamhet, organisation och kompetens.

Analysen – steg för steg
Genom att göra en bra nulägesanalys får man en plattform för utveckling. Den skall täcka in verksamheten, organisation/arbetssätt och kompetensen. Nulägesanalysen kan bestå av följande analyser:
• Omvärldsanalys
1. Trender och tendenser i samhället
2. Trender och tendenser i branschen
3. Trender och tendenser hos målgruppen: Problem som våra kunder har, krav de ställer och vilka önskemål de äger.
• Marknadsanalys
1. Tillväxt genom att bredda utbudet hos befintliga kunder
2. Tillväxt genom att bredda kundgruppen med befintligt utbud
• Konkurrentanalys
Våra konkurrensfördelar och vad vi har att lära av våra konkurrenter
Omvärldsanalys, marknadsanalys och konkurrentanalys ger en målbild för arbetsplatsen. I denna kartläggning integreras samtidigt en mångfalds- och jämställdhetsanalys.

• Företagsanalys – utåt
Produkt
Pris
Plats
Påverkan
• Företagsanalys – inåt
Personal
Pengar
Planering av organisation
Produktion
I företagsanalysen integreras också en jämställdhets- och mångfaldsanalys.
• Gapanalys
Vad vi behöver lära för att uppnå våra mål
• Kompetensutvecklingsplan
Kompetensutvecklingsplanen blir slutprodukten av de gjorda analysaktiviteterna. Följande områden har vi därmed täckt in:
Omvärlden i dag, Konkurrenter, Framtiden, Organisationsstruktur, Relationer, Mångfald Ut-vecklingsklimat, Återföring, Kunskaper, Färdigheter, Erfarenheter, Kontakter, Värderingar, Jämställdhet, Samordning och Ledning
Analysledare
Vi utbildar analysledare på arbetsplatserna så att de antingen på egen hand eller tillsam¬mans med oss (projektkonsulter) kan göra de analyser som är aktuella för organisationen. Analysens resultat blir grundande för den insats som behövs göras utifrån bland annat ut-bildningssatsningar.

Företagshälsan ska ha ordnad ekonomi, några ytterligare avkastningskrav finns inte. Eventuella övervinster ska i så fall gå tillbaka till medlemsföretagen i form av sänkta medlemsavgifter.

Som framgår av ansökan är samtliga aktiviteter inom projektet riktade mot våra med¬lemsföretag. Vi kommer att bjuda in ca 180 arbetsplatser till projektet och vi hoppas genom vårt aktiva stöd få minst 70 arbetsplatser till att genomföra kompletta kompetensutvecklings¬planer.

Vi vill ses som en bredare resurs för våra medlemsföretag och arbeta mer proaktivt, dessa strävanden är bejakade av vår ekonomiska förening och styrelse, inte minst dess fackliga re-presentanter. Med andra ord vill vi bli till ännu mer nytta för våra medlemsföretag. När det gäller våra egna behov har vi väl snarare varit alldeles för modesta. Vi ser naturligtvis behov av kompetensutveckling för egen del för att bli en mer komplett aktör. Detta behov har vi inte äskat några projektmedel för utan denna analys kommer vi att göras med egna resurser och medel. Alla eventuella projektpengar från ESF-rådet ska riktas mot medlemsföretagen.

Våra medlemsföretag i privata sektorn bedriver vanligtvis verksamhet inom servi¬cesektorn, med många lågutbildade medarbetare. Genom våra nära och täta kontakter med dem vet vi att företagsledarna är oerhört fokuserade på här och nu. De själva är inte heller vana att systematiskt arbeta med vare sig affärs- eller personalutveckling. Kan vi ge dem erforderligt professionellt stöd, är vår förhoppning att vi därmed kan ge förutsättningar för att företagen kan stärka sin konkurrenskraft och ge möjlighet till växt och utveckling.

Många arbetsplatser kan ha rimlig inblick i den kompetensutveckling som krävs som rör den genuina kärnverksamheten. Däremot är man inte alltid lika uppmärksam på exempelvis arbetstrivselns betydelse. Latenta konflikter på arbetsplatser, bristande ledar¬skap, oklara ansvars- och befogenhetsgränser påverkar på olika sätt effektivitet och pro¬duktivitet negativt. Vi ska få arbetsplatserna mer uppmärksamma på sådana fenomen.

Vi tänker oss att analysledarna är arbetsledare gärna tillsammans med någon facklig re-presentant. När de sedan genomför sina analyser på arbetsplatserna med detta bredare perspektiv bör det kunna påverka hela arbetsplatsen.

Vårt syfte att ut¬veckla Företagshälsan är helt underordnat medlemsnyttan. Vi kommer att med egna medel och resurser genomföra en kompetensutvecklingsanalys för vår egen personal i slutet av förprojekteringen.

Vi är övertygade om att inom både offentliga sektorn och det privata näringslivet finns samma strävanden och det är att göra ett bra jobb och att infria målsättningarna med verksamheten. Som svetsare vill man göra ett bra jobb för kunden, som förskollärare vill man erbjuda en trygg och pedagogiskt innehållsrik miljö för barnen. Bakom denna vår övertygelse ligger ingen analys utan den bygger på våra erfarenheter från medlemsföreta¬gen och vår syn i allmänhet om människor i arbetslivet.

Den inledande kartläggningen innebär en översiktlig bild av verksamheten, affärs- eller verksamhetsidé, organisation, personal etc. Intresse och motivation för att deltaga i projektet med dess åtagande kartläggs och definition av lämplig analysledare. Särskilda önskemål på förprojekteringen fångas också redan här upp.

Syfte

Vårt projekt har två viktiga dimensioner. Vi vill bredda perspektivet på hälsa. Den goda psykosociala arbetsmiljön är inte bara en stor tillgång för personalen utan också ett incitament för affärs- och verksamhetsutveckling. Vi vill också komma därhän att vi effektivt påverkar attityder och värderingar på hela arbetsplatser, inte bara enskilda medarbetare.


Den andra är att Företagshälsan ska utvecklas till att bli en mer allsidig aktör mot sina medlemsföretag. Vi ska långt mer än nu kunna uppträda proaktivt och inte bara symptominriktad. Våra insatser ska riktas betydligt mer ligga på grupp- och organisationsnivå och inte bara vara individinriktade.

För att uppnå dessa syften har vi själva utarbetat verktyg och metoder som vi avser att presentera och lansera under förprojekteringen och sedan praktisera och utveckla under genomförandefasen. Genom nära samarbete med externa konsulter avser vi också att ytterligare bredda registret.

För våra mindre företag är ett tredje viktigt syfte att stärka deras konkurrenskraft på marknaden. Under förprojekteringen ingår analysaktiviteter riktade mot deras affärsidéer för att utröna vilken kompetensutveckling medarbetarna ska genomgå. Vi ska här integrera ett hälsoperspektiv i dessa frågor, friska medarbetare ger också friska företag.

Ett motsvarande syfte gäller för arbetsplatser inom offentliga sektorn som vill driva verksamhetsutveckling.

Vi vill också bryta det traditionella arrangemanget beställare - utförare. Företagen beställer och vi effektuerar. Vi avser att i förprojekteringsfasen identifiera goda förebilder bland företag och offentliga arbetsplatser. Vi vet att det finns företag som skickligt utnyttjat etnicitet och mångfald för att stärka sin affärsidé. De ska sedan i en genomförandefasen stimuleras till att berätta om hur de gör för övriga projektdeltagare.

Vi hoppas också via våra externa konsulter utveckla nya metoder som sedan ska kunna ingå i vårt basutbud.

Målsättning

Minst 180 arbetsplatser ska kontaktas, genom informationsmaterial och/eller telefonkontakter. 120 arbetsplatser ska besökas där projektet beskrivs, vad som erbjuds och arbetsplatsens åtaganden. Dessutom görs en inledande kartläggning.

Minst 70 arbetsplatser ska ha slutfört en kartläggning av kompetensbehoven. En övergripande rapport ska skrivas som ger en bild av de gemensamma kompetensutvecklingsbehoven och hur man ska tillgodose dem. Den inkluderar även en jämställdhetsanalys med relevant statistik.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De aktiviteter som inte görs ute på arbetsplatserna under förprojekteringen kommer att i huvudsak bedrivas i Företagshälsans egna handikappanpassade lokaler.

Vi kommer också som en obligatorisk del av analysarbetet låta en ergonom göra en tillgänglighetsanalys på arbetsplatsen. Den är en del av en mer omfattande ergonomisk bedömning som vi hoppas ska vara av värde för företagen att arbeta vidare på. Tillgänglighetsanalysen ska ge en bild av hur väl arbetsplatsen kan fungera för en person med funktionshinder, den ska också kunna visa hur tillgänglig arbetsplatsen är för besökare.

Förtydligande inkommet 090202:
Vår personal som ingår i projektgruppen har en utomordentligt god kännedom om funk-tionsnedsättningar. Tillgänglighetsanalyser ska genomföras av ergonomerna på alla delta¬gande arbetsplatser med dialog och kunskapsöverföring i samband med dessa besök. Vik¬tiga frågor är hur man kan underlätta för personer med funktionsnedsättningar att arbeta på arbetsplatsen och hur lokaler kan utformas för att ta emot besökare och kunder med funktionsnedsättningar.

Ergonomerna kommer också att finnas med vid analysledarutbildningarna om vi ser ett värde i detta och i övrigt finnas med under förprojekteringen .

Vår förhoppning är att ni anser att ergonomer är professionella nog att lägga ett tillgäng-lighetsperspektiv på både förprojekteringen och en tänkt genomförandefas. Helpdeskens anvisningar är utmärkta för personal som saknar deras kompetens.

Kommun

  • Burlöv
  • Lomma
  • Malmö
  • Staffanstorp