Logotyp på utskrifter

Från psykisk ohälsa till egenförsörjning

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareOsby kommun socialförvaltning
KontaktpersonÅsa Wiesel
E-postasa.wiesel@osby.se
Telefonnummer0479 - 52 83 16
Beviljat ESF-stöd396 432 kr
Total projektbudget396 432 kr
Projektperiod2014-04-01 till 2014-11-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Detta är en förstudie som har som mål att hitta vägar för personer med psykisk ohälsa att komma vidare till arbete och/eller studier och därmed komma vidare i sitt liv och bli egenförsörjda i stället för att vara beroende av bistånd från en eller flera myndigheter.

Vi vill finna nya vägar tillsammans med övriga intressenter för att dessa personer skall få möjlighet till ett bättre och mer stimulerande självständigt liv. Detta vill vi göra tillsammans med övriga myndigheter som arbetar med målgruppen och förstås även med själva målgruppen

Efter förstudien har vi förhoppningen att det finns ett grundligt bra dokument som är väl förankrat hos alla intressenter och som därmed kan utgöra en grund för ett fortsatt utvecklande samarbete mellan parterna.

Bakgrund

Vi ser ett ökat antal individer med psykisk ohälsa, både personer som fått diagnos och de som väntar på att få en diagnos. Detta är människor som är i behov av mycket stöd och hjälp för att komma vidare med sina liv, det är personer i olika ålder från ungdomar till äldre. De har oftast en lång frånvaro från arbetsmarknaden eller aldrig haft möjlighet att komma in på den oftast har de ingen direkt gångbar utbildning eller enbart avbrutna utbildningar, utbildningar som avbrutits på grund av sjukdomen.

Vi i kommunen har en del i arbetet med att hjälpa dessa människor vidare, ge dem en så bra och dräglig tillvaro som möjligt. En annan part som har ett ansvar för dem är sjukvården ochdå i de flesta fall vår närmsta samarbetspart den öppna psykiatriska verksamheten. Men för den delen vården överhuvudtagit.

En annan problematik som skall belysas i detta projekt är de ekonomiska aspekterna som finns för de som vill gå vidare från att ha ersättning (någon form av bistånd) från en myndighet när de vill gå vidare för att pröva på att studera eller att börja arbeta. Vilka möjligheter finns att göra detta eller riskerar man att bli av med sin ersättning och vad händer om just du inte klarar av att gå vidare som man tänkt/planerat. Hamnar man utanför än mer eller kan man få komma tillbaks till sin gamla ersättning eller hänvisas man till socialen och ett eventuellt försörjningsstöd. Denna ovisshet om vad som gäller eller kanske till och med vad man tror kommer att hända är troligen en stor del av att man inte vågar ta sig vidare.

Andra viktiga saker i detta projekt är att ta fram tydliga modeller för stöd och hjälp för de som har möjlighet att ta sig vidare, vilket vi tror är en stor andel av gruppen, vilka modeller och vilken hjälp behövs, hur ska den utformas och vad kan de olika myndigheterna göra i samverkan - samarbete för att målgruppen ska kunna gå vidare från ett bidragsberoende till en eventuell egenförsörjning. Det handlar om att ta fram tydliga strukturerade modeller, metoder för att göra detta i samverkan mellan myndigheter och inte minst individen för att denna/denne skall känna en trygghet i att våga ta steget.

Vi vill undersöka hur och vilka evidensbaserade metoder som skulle kunna användas för att underlätta skapa möjlighet till inträde på arbetsmarknade som kan användas. är det Supported Employment eller kanske Supported Education eller vad annat finns att adoptera samt hur kan vi få både målgrupp och övriga intressenter att ta till sig dessa arbetssätt. Hur kan man utforma en modell som fungerar för individer som befinner sig långt från den nuvarande arbetsmarknaden till en fungerande verksamhet som ger inträde till den i samverkan.

Det handlar även om vad kan vi tillsammans göra för att skapa en bättre tillvaro/vardag för de som ändock kanske inte klarar av att ta steget till arbetslivet, hur kan man i samverkan skapa vad som ofta kallas "en arbetslik sysselsättning för ökat välmående" för dessa.

En ytterligare aspekt som måste belysas är hur olika ersättningssystem fungerar och vad som eventuellt kan behöva förändras för att målgruppen ska få en trygg ekonomisk bas för att våga ta steget vidare.

Allt ovanstående är saker som måste göras ihop med olika intressenter som förutom kommunens verksamheter för målgruppen är psykiatrins öppenvårdsverksamhet, försäkringskassan, utbildningsanordnare, arbetsgivare både inom offentlig som privat verksamhet och så vidare för att få en klar belysning av frågan om vad och hur man kan hjälpa denna målgrupp av människor.

Målsättning

Målet på lång sikt för denna förstudie är att finna ut arbetssätt och metoder som underlättar samarbetet mellan myndigheter och andra intressenter i arbetet med att underlätta för målgruppen att komma vidare med sina liv. I detta ligger skapande av ett integrerat samhälle även för personer som drabbats av psykisk ohälsa.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Allt arbete i detta projekt skall utgår från att göra samhället mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Just detta är grunden för hela förstudien att belysa och hitta möjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Detta är en sak som skall beaktas vid inhämtandet av information från målgruppen, de sammanhang som detta skall göras ska ha som utgångspunkt att de har en funktionsnedsättning och de miljöer detta görs i skall vara anpassade med hänvisning till detta. Komplettering inkommen 2013-10-24: När det gäller jämställdhet kommer vi att arbeta med könsuppdelad statistik vid all kartläggning och likaledes under analysen av vad som framkommer. Detta för att se om det finns skillnader i vad som erbjuds för insatser/hjälp till respektive kön samt om det är så kraftfullt belysa detsamma. Vi kommer helt klart att arbeta med tillgänglighet för målgruppen (personer med psykisk ohälsa) för att ta reda på om och i så fall vilka strukturella problem finns för målgruppen samt belysa dessa för att föreslå förändringar.De resultat/slutsatser som framkommer med ovanstående kommer att helt klart kopplas samman för att nå fram till klara och tydliga målbeskrivningar för verksamheter till målgruppen. Med detta avser vi att ta fram konstruktiva evidensbaserade modeller för arbetet med målgruppen i framtiden. Dessa skall självklart även ha sin utgångspunkt i tillgänglighet och jämställdhet.

Transnationellt samarbete

Inte aktuellt i denna förstudie

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Kristianstad
  • Försäkringskassan Kristianstad

Kommun

  • Osby