Logotyp på utskrifter

Framtidens tillväxtindustri i Göinge

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGöinge Näringsliv
KontaktpersonTorbjörn Lindh
E-postinfo@goingenaringsliv.nu
Telefonnummer044-7801011
Beviljat ESF-stöd2 669 155 kr
Total projektbudget2 669 155 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2012-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Framtidens ställer krav på ökad kompetens samt arbetskraftsförsörjning.
Kompetensutveckling av befintlig personal samt fokusering på jämställdhet, integration, arbetsmiljö och tillgänglighet stärker konkurrenskraften och visar på nytta/nödvändighet med en bred rekryteringsbas

Bakgrund

Tillverkningsindustrin i Östra Göinge och Osby är av traditionell struktur med en utpräglad manlig dominans bland de anställda. Det är också så att antalet sysselsatta inom dessa verksamheter är relativt högt i förhållande till riksgenomsnitt och enligt vår bedömning kommer tillverkningsindustrin även i framtiden stå för en stor del av sysselsättning i våra båda kommuner.
Under vår förprojektering har vi identifierat ett antal behov som behöver tillgodoses för att stärka deltagande individer och företags konkurrenskraft på marknaden.
Det finns en åldersstruktur med många äldre medarbetare som nu närmar sig pensionsålder. Antalet kvinnor är få liksom antalet invandrare. Kunskapen om möjligheten att anpassa arbetsplatsen för att kunna nyttja resursen funktionshindrade är relativt låg.
Trots att vi för närvarande är inne i en lågkonjunktur med varsel och neddragningar så ser vi ett framtida problem vad gäller rekryteringen av kompetent arbetskraft. När konjunkturen väder uppåt kommer detta sannolikt att sammanfalla med ett ökat antal pensionsavgångar samt minskande ungdomskullar. Framtidens kompetensförsörjning kommer att bli ett större problem än nuvarande lågkonjunktur och helt avgörande för utvecklingen.
Enda sättet att lösa detta är att arbeta utifrån en bredare rekryteringsbas där förmågan att attrahera nya grupper kommer att vara avgörande. Framtidens arbetskraft kommer till stor del att behöva rekryteras bland kvinnor, utlandsfödda och funktionshindrade men det kräver ny kunskap, anpassning och viss attitydförändring hos arbetsgivarna. Företagen är medvetna om problematiken och är positiva till förändring för att möta den framtida utmaningen.
Kompetensutveckling av befintlig personal och åtgärder för minskad långtidssjukskrivning är också frågor som kommer att få en allt större betydelse för den framtida utvecklingen.
Vår förprojektering har lett till individuellt upprättade kompetensutvecklingsplaner som svarar mot individens och företagens identifierade behov. Vi bedömer att om vi får möjlighet att genomföra dessa planer kommer anställda och företag att stärkas och rustas inför framtiden vilket skapar tillväxt inte bara i våra företag och kommuner utan leder till tillväxt i hela vår region. Kompetensutvecklingen kommer ske genom olika typer av utbildningar (se bifogad aktivitetsplan) men även seminarier för samtliga som ingår i projektet kommer att genomföras. Här fokuserar vi mot integration, jämställdhet, tillgänglighet och arbetsmiljö. Dessa seminarier kommer att vara obligatoriska.
Andra medel är studiebesök från skolor, praktik, sommarjobb. Här kommer att samarbeta med Arbetsförmedlingen, grund- och gymnasieskolor så att möten arrangeras vilket bör leda till att fler attraheras av att arbeta inom tillverkningsindustrin. Detta bör leda till att fler skaffar sig en kvalificerad utbildning vilket gagnar tillverkningsindustrin i stort.
Dagsläget är väl dokumenterat genom vår förprojektering, detta kommer att följas upp med enkäter och företagsbesök dels löpande men även efter genomfört projekt.

Syfte

Projektet syftar till att stärka den befintliga personalen genom kompetensutveckling/genomförande av de individuellt upprättade kompetensutvecklingsplaner som framtagits under förprojekteringen.
Projektet syfta även till nya kunskaper/insikter i behovet av en bredare rekryteringsbas för att trygga det framtida rekryteringsbehovet. I denna del fokuserar vi på integration, jämställdhet, tillgänglighet och arbetsmiljö. Nya rekryteringsgrupper ger nya möjligheter och nya ideér. Det är också ett sätt att öka mångfaldet i företagen vilket leder till förbättrad arbetsmiljö och ökad kreativitet i form av nya infallsvinklar.
En förbättrad arbetsmiljö påverkar också trivsel, vilket leder till lägre personalomsättning och minskad risk för långtidssjukskrivning.
Genom blandade utbildningsgrupper vill vi också skapa nätverk mellan de deltagande företagen.
Nya kunskaper och kontaktytor kommer att leda till ett ökat entreprenörskap hos personalen i de deltagande företagen vilket i sin tur kan leda till ett ökat anställningsbehov i befintliga företag men även till nya företag.

Målsättning

En av projektets målsättningar är att trygga den framtida försörjningsbasen genom att fokusera på vikten av en breddad rekrytering. Under analysen har företagen arbetat med att upprätta kompetensförsörjningsplaner för att belysa möjlighet/nödvändigheten i att gå utanför det traditionella synsättet och rikta fokus mot kvinnor, utlandsfödda och funktionshindrade. Tydlig målsättning är att öka dessa grupper i företagens personalstyrka, vilket kommer att följas upp med mätning/jämförelse av personalstatusen i början och slutet av projektet.
Självklar målsättning är också att trygga framtida utvecklingmöjlighet för företagen. Detta är mätbart vad gäller omsättning, lönsamhet och antal anställda.
Ett minskat antal långtidsjuka och en generellt bättre arbetsmiljö är också en av projketets målsättningar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Frågeställningen angående tillgänglighet är också en av de punkter som behandlats under förprojekteringen, såväl den fysiska som förhållningssättet oss emellan och den kommunikativa tillgängligheten. Dessa frågeställningar kommer också att lyftas fram i de seminarier som genomförs under projektet. Ökad tillgänglighet är ett viktigt medel för att uppnå en bättre arbetsmiljö och kunna nå målet med en breddad rekryteringsbas. Den tekniska delen av begreppet, anpassning av arbetsplats och teknisk utrustning är lätt att förstå och tydliggöra, men väl så viktigt för att uppnå integration opch trivsel på arbetsplatserna är språkbruk samt hur vi förhåller oss till varandra. Det handlar här om attitydpåverkan, uppföljning kommer att ske samordnat med frågeställningarna kring jämställdhet och mångfald.
För projektets del kommer deltagarnas förutsättningar att beaktas genom val av lämplig kurslokal, anpassning av kursmaterial samt proffesionell kursledning. Kursdeltagarnas eventuella specialbehov kommer att kartläggas inför genomförandet av repektive utbilding.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet var ett av våra fokusområden under förprojekteringen både med utgångspunkt från företagens egen situation såväl som vikten av en framtida utökad rekryteringsbas. Gruppdiskussioner genomfördes på samtliga företag enligt swotmodell och planer för det framtida arbetet i företagen dokumenterades.
I samtliga företag finns tydliga önskemål om ett större mångfald/representativitet i personalstyrkan.
Konkreta åtgärder som att prioritera kvinnliga praktikanter/sommarvikarier belystes som ett medel att öka intresset från kvinnor att arbeta/utbilda sig inom industrin. Företagen såg också möjligheten till information i samverkan med skolan för att presentera sig som framtida arbetsgivare.
Båda möjligheterna är konkreta och kommer att följas upp, såväl som den framtida könsfördelning för anställd personal i de aktuella företagen. Ambitionen är att skapa goda exempel som kan spridas till andra företag.

Kommun

  • Osby
  • Östra Göinge