Logotyp på utskrifter

Fortsatt företagsutveckling i Göinge

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareOsbyNova AB
KontaktpersonAnders Nilsson
E-postosbynova@osby.se
Telefonnummer0479-528120
Beviljat ESF-stöd1 216 332 kr
Total projektbudget1 216 332 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att stärka konkurrenskraften hos de deltagande företagen i Osby och Östra Göinge. Detta sker genom kompetensutvecklingsinsatser inom en mängd olika huvudområden. Vidare kommer projektet att fokusera på vikten av att aktivt arbeta med arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet när det gäller företagens framtida kompetensförsörjning.

Bakgrund

Förprojekteringens syfte var att intressera mindre företag i Osby och Östra Göinge att arbeta mera långsiktigt med kompetensutveckling och öka medvetenheten om vikten av att säkra sin kompetensförsörjning på längre sikt. Detta är mycket viktigt eftersom det blir förödande för företagens utvecklings- och överlevnadsmöjligheter om man inte kan öka sin konkurrenskraft och sin förmåga att attrahera/behålla kompetent personal.

De elva företag (fem st. från Osby och sex st. från Östra Göinge) som ingick i förprojekteringen representerar tillverkande företag, tjänsteföretag och handelsföretag. Företagen hade mellan 3-40 anställda (totalt 100 anställda fördelat på 58 kvinnor och 42 män). Medelåldern är 43 år och endast ett fåtal är under trettio år.

I förprojekteringen synliggjordes den enskilde medarbetarens roll och betydelse i företaget där insikten om att "kedjan inte är starkare än den svagaste länken" lyfte fram det personliga ansvaret och det egna initiativet dvs. entreprenörellt tänkande som mycket viktiga faktorer både vad gäller den egna utvecklingen och företagets utveckling. Dessutom identifierade varje medarbetare utifrån sin yrkesroll och position ett antal utbildnings- och kompetensutvecklingsbehov som behöver tillgodoses för att öka den egna förmågan och konkurrenskraften/anställningsbarheten men också för att öka konkurrenskraften hos företagen (dessa utbildnings-och kompetensutvecklingsbehov redovisas i bilaga 1).

Förprojekteringen resulterade också i att de deltagande företagen insåg nödvändigheten att arbeta mer strukturerat och strategiskt med kompetensförsörjningen på sikt. Att i detta arbete också "tänka nytt och bredare" och mera inkluderande när det gäller att rekrytera nya medarbetare var en viktig lärdom. I förlängningen måste därför företagens arbete med frågor som rör utbildning/kompetensutveckling och rekrytering genomsyras av ett tänk kring arbetsmiljö, jämställdhet, tillgänglighet samt integration och mångfald.

Under hela arbetsprocessen under förprojekteringfasen var delaktigheten stor med hög närvaro vid arbetsträffarna där alla deltagare visade ett stort engagemang och en stor vilja att utveckla både verksamheten och sig själv ur såväl ett operativt perspektiv som ett strategiskt perspektiv.

I ett mera generellt och övergripande perspektiv kan konstateras att den formella utbildningsnivån i nordöstra Skåne och kanske framför allt i Göingebygden är låg. Incitamenten till kompetensutveckling i ett mera kontinuerligt "flöde" är också få och saknar tradition. Ett genomförandeprojekt kan bidra till att man från både företagsledningarnas och de deltagandes sida "får upp ögonen" för hur viktigt det livslånga lärandet är för både den enskilde individen och företagen samt också möjliggöra en fortsatt process med att befästa det strategiska arbetet när det gäller kompetensförsörjning.

Ett genomförandeprojekt med samordnade utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser och med blandade utbildningsgrupper skapar också förutsättningar och möjligheter för företagen att utveckla sina nätverk och få nya kontaktytor som på sikt kan leda till affärsrelationer av olika slag.

Genomförandeprojektet kommer också att minimera kostnaderna och öka effektiviteten genom samordning och samverkan när det gäller utbildningsinsatser/föreläsningar m.m. Detta gynnar alla deltagande företag (i stort sett samtliga är småföretag med färre än tio anställda) eftersom de var för sig skulle få mycket svårt att både kostnadsmässigt och rent administrativt genomföra dessa insatser.
Syfte

Genomförandeprojektet syftar till följande:

Att stärka företagens personal genom utbildning/kompetensutveckling utifrån de individuella handlingsplaner som togs fram under förprojekteringen (se bilaga 1). Dessa utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser kommer givetvis även att stärka företagens konkurrenskraft och förmåga att möta kundernas och marknadens krav vilket i förlängningen leder eller kan leda till att verksamheten utökas och antalet anställda ökar i företagen.

Att genomföra mer övergripande utbildningsinsatser för alla företag och deltagare i form av seminarier/föreläsningar/workshops som rör områdena arbetsmiljö, jämställdhet, tillgänglighet samt integration och mångfald. Syftet med dessa utbildningsinsatser är attitydpåverkan och att ytterligare öka förståelsen hos alla när det gäller det egna ansvaret för verksamheten och vad man kan göra för att förbättra och stärka verksamheten när det gäller ovan nämnda områden.

Under den genomförandeprojektet genomförs är ambitionen också att skapa en struktur (nätverk, informationsrutiner, ev. återkommande träffar) i syfte att företagen efter genomförandeprojektet har någon form av forum för dialog och stöd för fortsatt arbete och implementering av de kunskaper, erfarenheter, idéer och uppslag som genomförandeprojektet ger upphov till. Detta kan röra sig om allt från specialistkompetens till stöd i arbetet med arbetsmiljö, jämställdhet, tillgänglighet etc.
Målsättning

Projektets målsättning är:

Att samtliga företag och deras anställda skall ha genomfört de utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser som preciserats i de handlingsplaner som varje företag har tagit fram och som ligger till grund för denna ansökan om genomförande. Huruvida detta mål uppnås är lätt att stämma av gentemot respektive företags handlingplan. Ett mål med längre hoisont är att utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatserna skall leda till ökad konkurrenskraft hos företagen och därmed ett behov av att nyanställa personal.

Att samtliga deltagande företag skall stärka sin kunskap och stimuleras till handling när det det gäller att arbeta med sin kompetensförsörjning på sikt. Under förprojekteringsfasen arbetade de deltagande företagen med att titta på sina förutsättningar för ett mer strukturerat och strategiskt arbetssätt när det gäller kompetensförsörjning. I detta arbete lyftes bl.a. systemematiskt arbetsmiljöarbete, jämställdhet, mångfald och åldersbalans fram.

I genomförandeprojektet kommer ambitionen därför att vara att samtliga företag och deras anställda skall delta i de seminarier/workshops om arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet som kommer att genomföras inom projektets ram. Dessa utbildningsinsatser syftar till att öka förståelsen för hur viktiga dessa områden är vid kommande rekryteringar, att en bra arbetsmiljö är mycket viktigt för en effektiv och produktiv verksamhet samt att jämställdhet och mångfald både ökar kreativiteten och möjligheterna till nya affärsidéer, marknader och kunder. Målen med insatsen är att företagen skall få en bättre arbetsmiljö vilket leder till lägre sjukfrånvaro, ökad trivsel och lägre personalomsättning. Vidare skall företagen vid kommande nyanställningar ha ett bredare rekryteringsfokus vilket exempelvis kan innebära fler anställda kvinnor och att fler med utländsk bakgrund anställs. Inom en inte alltför avlägsen framtid efter ett genomförandeprojekt bör man också kunna se om en förändring har skett när det gäller dessa mål.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen fanns tillgänglighet för personer med funktionshinder med som en viktig del när man diskuterade både arbetsmiljö och integration. Att se möjligheter och inte hinder exempelvis när det gäller att anställa personer med funktionshinder var en av de saker som framkom under förprojekteringen. När det gällde det rent praktiska i samband med förprojekteringen kunde alla anställda delta och uttrycka sina synpunkter och framföra sina önskemål bl.a. när det gäller kompetensutveckling. I och med detta har grunden lagts för att alla också skall kunna delta i ett eventuellt genomförandeprojekt och medverka i de aktiviteter/utbildningar m.m. som kommer att genomföras. I ett genomförandeprojekt kommer särskilda utbildningsinsatser (seminarier/workshops) att inriktas mot arbetsmiljö och tillgänglighet i syfte att öka kunskapen och insikten om hur man kan arbeta med detta. I dessa seminarier/workshops kommer tillgängligheten för funktionshindrade särskilt att belysas.

Då OsbyNova har relativt stor erfarenhet som projektägare finns kunskapen och insikten om vikten av att inför de aktiviteter ett eventuellt genomförandeprojekt innehåller vara noggrann i förberedelserna när det gäller förutsättningarna för alla att kunna delta och tillgodgöra sig innehållet i utbildningar och kurser. Detta gäller anpassade utbildningslokaler, teleslingor, fika/mat för allergiker, datorer, dokumentation m.m.

Information om projektet kommer också att publiceras kontinuerligt på OsbyNovas hemsida där man kommer att ha möjlighet att läsa informationen i extra stort typsnitt.

Jämställdhetsintegrering

I förprojekteringen genomfördes en verksamhetsgenomlysning med fokus på områdena:

Affärsidé, målbild och ekonomi/marknad
Arbetsorganisation kopplat till ledarskap, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald
Utvecklingsprocesser kring kompetensutveckling och kompetensförsörjning

I detta arbete användes SWOT-metodiken dvs. de anställda i företaget diskuterade sina styrkor och svagheter (interna förutsättningar) samt möjligheter och hot (externa förutsättningar) inom varje område. De synpunkter och tankar som framkom inom varje område låg sedan till grund för delar av innehållet i den handlingsplan som varje företag arbetade fram. I respektive företags handlingsplan finns, förutom en beskrivning av processen under förprojekteringen, förslag till åtgärder och aktiviteter som företaget borde vidta eller genomföra i syfte att bli ännu bättre inom de ovan angivna områdena.

I SWOT-analysen om jämställdhet diskuterade man respektive företags agerade när det gällde olika frågor som t ex. jämställdhetsarbete, lönesättning, heltid/deltid, föräldraledighet, rekryteringsprocess, representation i ledning/styrelse m.m.

Slutsatser från förprojekteringen när det gäller arbete med jämställdhetsintegrering kan sammanfattas med att man generellt behöver arbeta mer med detta och att det behövs utbildning i hur man arbetar med att förbättra och öka jämställdheten på arbetsplatserna. Förprojekteringen har tveklöst bidragit till att de medverkande företagen blivit mer medvetna om vikten av att arbeta strukturerat och mer strategiskt med de områden som fokuserades i projektet inte minst när det gäller jämställdhet och mångfald.

I ett genomförandeprojekt kommer särskilda utbildningsinsatser (seminarier/workshops) att inriktas mot jämställhet i syfte att öka kunskapen och insikten om hur man kan arbeta med jämställdhet och hur en ökad jämställdhet på sikt kan leda till ett effektivare och lönsammare företag (se tid- och aktivitetsplan).

Deltagande aktörer

 • Airtec Pneumatic Sweden AB
 • Cavalet AB
 • LT Skor AB
 • Nelo AB
 • Osby Tryckservice AB
 • Safepartner i Osby AB
 • Swedelock AB
 • SVP AB
 • Walk On Shoes AB
 • Växtmästaren i Osby AB
 • Örmo Bruk AB

Kommun

 • Osby
 • Östra Göinge