Logotyp på utskrifter

Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNätverk Social Ekonomi Skåne
KontaktpersonChristoph Lukkerz
E-postchristoph@socialekonomiskane.se
Telefonnummer0763-684866
Beviljat ESF-stöd445 986 kr
Total projektbudget445 986 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Syftet med förstudien är att få till ett ökat samarbete och en ökad förståelse mellan och inom den offentliga och idéburna sektorn. Målet är att skapa ett samverkansråd som träffas regelbundet, hitta modeller för samverkan, hitta redskap för att återföra diskussioner och resultat till de egna organisationerna samt få igång en diskussion inom dessa. Genom att mötas skapas en förståelse mellan sektorerna som gynnar framtida projekt. En ökad samverkan leder till mer stringenta projekt samt minskar konkurrensen mellan sektorerna. En bättre samverkan gynnar målgruppen då projekten blir mer genomarbetade och mer riktade från början. Under förstudien genomförs fyra dialogmöten där projektledaren tar fram lämpliga teman för diskussion samt dokumenterar för att sprida ut i organisationerna. Två workshops kommer att genomföras där det bjuds in representanter organisationer i de båda sektorerna. Workshopen ska fungera som inspiration och möjliggörare för ökad samverkan.

Bakgrund

Genom åren har den idéburna sektorn uppmärksammat de problem som finns när det gäller att skapa gemensamma ESF-projekt tillsammans med den offentliga sektorn. Det har inte alltid varit självklart för de båda sektorerna att samarbeta. Under våren 2013 bjöd Nätverk Social Ekonomi in till ett möte med representanter från de båda sektorerna för att diskutera de upplevda problemen. Dessa problem rör sig i stor utsträckning om ekonomiska frågor så som medfinansiering. Problematiken ligger i att den idéburna sektorn måste ha offentlig finansiering till sina ESF-projekt, medan den offentliga sektorn inte behöver samarbeta med den idéburna för att genomföra ESF-projekt. Ofta hamnar den idéburna sektorn i underläge och i beroendeställning gentemot den offentliga. Det saknas juridiskt bindande avtal, vilket skapar osäkerhet då chefer kan bytas ut och avtal därmed upphör att gälla.
Frågeställningar som kom upp under det första mötet var hur man kan trygga samarbetet juridiskt och ekonomiskt, hur man stärker förståelsen för varandras utgångspunkter samt hur man gemensamt kan gå vidare. Varför ska vi samverka? Vilka gemensamma utmaningar kan identifieras för att kunna möta de problem som finns i samhället? Det blev tydligt i diskussionerna att samverkan är en grundpelare för att de gemensamma målgrupper vi arbetar för ska få bättre kompletterande insatser för att komma närmare arbetsmarknaden. För att kunna gå vidare med frågeställningarna och för att på sikt kunna samarbeta mer kring gemensamma projekt för att nå målgrupperna krävs regelbundna möten. Mötena bör ske dels i mindre grupper där representanter från de båda sektorerna tar tillbaks diskussionerna till respektive organisation, men även i större grupper där fler kan delta i diskussionerna. Det finns även ett behov av att inventera om det finns fler intressenter. Genom att mötas skapas en förståelse mellan den idéburna och den offentliga sektorn som gynnar framtida projekt. En ökad samverkan leder till mer stringenta projekt samt minskar konkurrensen mellan sektorerna. Det finns således behov av ett samverkansråd. Ett råd som över sektorsgränserna har samma målsättning och ambition att samordna insatser och resurser för att undvika resursslöseri. En kvantitativ anledning till samverkan är också för att stödja den idéburna sektorn som inte har de ekonomiska förutsättningarna.
Den idéburna sektorn har en annan relation till målgruppen än vad den offentliga har vilket gör att samverkan gynnar individen. Den idéburna sektorn har i viss mån större frihet då den inte är politiskt styrd. Samtidigt måste den idéburna sektorn försöka möta den målgrupp som politiken valt ut och som offentliga aktörer har direktiv att arbeta med. En bättre samverkan gynnar målgruppen då projekten blir mer genomarbetade och mer riktade från början. Det ger en större möjlighet till omvärldsanalys och till att använda resurserna på rätt sätt. Det finns i nuläget en stark vilja att öka samverkan och förståelsen mellan sektorerna inom Region Skåne.
Under förstudien handlar det om att skapa förutsättningar för en starkare samverkan mellan sektorerna genom att skapa ett samverkansråd och underlätta samarbetet för att under nästa programperiod kunna driva ett gemensamt projekt. Det behövs mer kontinuitet samt möjlighet att säkra mer lärande från tidigare och nuvarande projekt. Under förstudien är målet att bilda ett samverkansråd. I rådet finns representanter från den idéburna och den offentliga sektorn och representanterna i rådet har olika erfarenheter och ögon beroende på vilka verksamheter de kommer ifrån. Rådet har som syfte att öka förståelsen mellan sektorerna och tillsammans se vad vi gemensamt kan göra för att ge målgruppen bättre förutsättningar.
Projektledaren får i uppgift att samla in tankar och funderingar om behov och problem från den idéburna och den offentliga sektorn som kan användas som underlag i de diskussioner och workshops som kommer att ta plats under förstudietiden. Träffarna bygger på framtagna tema utifrån de uppgifter projektledaren samlar in. Projektledaren kommer även att samla in information kring en tilltänkt målgrupp för att på så sätt kunna göra en omvärldsanalys. Enas sektorerna t ex om att arbeta med ett projekt kring ungdomsarbetslöshet handlar det om att ta fram fakta kring hur situationen ser ut för dessa ungdomar, vilka projekt har tidigare bedrivits och vilka resultat har dessa lett till, vilket uppdrag har den offentliga sektorn när det gäller målgruppen, hur har den idéburna sektorn arbetat med målgruppen, vilka behov finns i samhället, hur ser arbetsmarknaden och utbildningsmöjligheter ut etc.

Målsättning

Övergripande mål är att få till ett ökat samarbete och en ökad förståelse mellan och inom sektorerna. Den idéburna sektorn har en annan relation till målgruppen än vad den offentliga har vilket gör att ett samarbete gynnar individen. Det behövs mer kontinuitet samt möjlighet att säkra mer lärande från projekten. Det behövs bättre matchmaking inför projektstart, finns deltagare, finns behov? Sektorerna behöver hitta en gemensam problembild för att kunna hitta bättre metoder för samverkan, kunna söka stöd hos varandra samt hitta sätt att komplettera varandra.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inom förstudien och i det tilltänkta samverkansrådet finns funktionshindersrörelsen representerad. Samtliga möten och workshops ska vara tillgängliga för alla liksom material och utskick. All information ska vid möten vara tillgängligt på nätet i olika former. I förstudien ingår att säkra tillgängligheten i ett framtida gemensamt projekt och projektledaren har till uppgift att ta fram relevant statistik och uppgifter för att skapa ett bra underlag för detta.

Transnationellt samarbete

Under förstudien ligger fokus främst lokalt och regionalt men förutsättningar finns att undersöka möjligheterna till transnationellt samarbete i kommande projekt.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge