Logotyp på utskrifter

Förstudie Smart produktion med ständigt lärande för stärkt konkurrenskraft

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIUC i Olofström AB
KontaktpersonBo Axelsson
E-postbo.axelsson@iuc-olofstrom.se
Telefonnummer0454-97543
Beviljat ESF-stöd1 792 690 kr
Total projektbudget1 792 690 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2009-11-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Undersöka konkreta behov på den kompetenshöjning som krävs hos tillverkande småföretag för att klara dagens och framtidens konkurrenskrav med långsiktlig lönsamhet. En stor kompetensbrist är bl.a. Lean Production/Ständigt förbättringsarbete, och vad ökad mångfald, tillgänglighet innebär. IUC Olofström AB kan erbjuda småföretag stor bredd i kompetensutveckling.

Bakgrund

Detta är en ansökan om en förstudie till ett kompetensutvecklingsprojekt med inriktning på moderna kostnadseffektiva produktionsmetoder i tillverkande företag. Men en allmän kartläggning av kompetensbehov kommer att göras, inte enbart det som är lean orienterat. Vissa grundläggande kompetenser måste finnas hos de anställda för att kunna vidareutveckla sin kompetens med effektiva produktionsmetoder. Fler och fler företag på internationella och inhemska marknader arbetar med metodik som bygger på att företagen ständigt genomför förbättringar i sina verksamheter. Dessa förbättringar leder till en långsiktig och hållbar förbättring av företagens konkurrenskraft. Förbättringarna bygger på att hela personalen i företaget deltar i förbättringsarbetet genom att både generera förbättringsidéer och genomföra förbättringar genom ändrat arbetssätt och lägre resursförbrukning. Förbättringarna uppträder i olika delar av företagens verksamhet och är alltså inte begränsade till, exempelvis, produktionen eller försäljningen. Detta kräver också kompetensutveckling för alla anställda i de deltagande företagen. Lean Production är en metodik som under en längre tid har tillämpats i stora företag. Den har även tillämpats i mindre företag i utlandet. Generellt ligger företag i andra delar av EU före svenska företag i arbetet med att införa Lean Production. Många mindre företag i Sverige är i dagsläget inte ens medvetna betydelsen av Lean produktion och vilka konsekvenser det medför för den egna konkurrensförmågan. Detta utgör ett långsiktigt hot mot svenskt näringsliv, eftersom många av våra mindre företag konkurrerar på internationella marknader mot andra europeiska företag. Lean omfattar hela företaget med kompetensbehov på många områden. Lean innebär ett annorlunda ledarskap där alla medarbetare har kunskap och ansvar för hur de bidrar till företagets utveckling. Dagligen skall alla anställda försöka hitta förbättringar på verksamheten. Grunden för lean är ett ständigt lärande i en lärande organisation, det innefattar alla områden även om man alltid inte ser en rak koppling till den dagliga verksamheten. Det förutsätter att de anställda har möjlighet att med jämna mellanrum utbilda sig och bredda sin kompetens för att kreativt hitta nya lösningar för ökad effektivitet i verksamheten. Då medvetenhet om betydelsen av lean produktion ökat hos företagsledare så har även behovet av personal med kompetens på detta område ökat. Många företag väljer också vid nyanställningar att prioritera personer med denna kompetens. Även internt på företagen lyfts personer med lean kompetens upp eftersom de kan ”visa framfötterna” vid förbättringsarbetet. Vid flera olika besök på företag ar jag blivit uppmärksammad på hur lean införande har gynnat jämställdhet, integration och mångfald. Personer som tidigare ansett sig missgynnade på arbetsplatsen har visat större intresse att ta till sig denna kompetens och sett större möjlighet att avancera inom företaget. Lean kompetensen har stärkt deras konkurrenskraft bland medarbetarna och de har blivit uppmärksammade av sina chefer. Vi har ett antal företag som har uttalat intresse av att delta i projektet. Dessa tillhör olika branscher men det är i huvudsak tillverkande företag som kommer att delta i projektet. Det kommer dock också att vara öppet för andra företag. Exempelvis kan transportföretag, distribuerande företag och en del tjänsteföretag vara intresserade. De företag som i detta läge har uttryckt intresse är DC Elektronik AB, Ecolux AB, Granuldisk AB, Stans och Press i Olofström, Celltech Energy Systems AB, El-yta kem AB, Swedcode AB, Janneberga Smedja AB, Karlshamtrucken AB, Sweden Split AB, Svets & Montage I. Persson AB, Asarums Industri AB, EBP i Olofström AB, JIWE Varmförzinkning AB, Orbit One AB, PV Enterprise Sweden AB, Dux Industrier AB, Cepa Steeltech AB, CEJN AB , SMEKAB AB, Tarkett AB i Hanaskog, Setrab AB, Polykemi AB. Kristiden som vi nu genomlider innebär att många företag kraftigt har minskat antal anställda och flera företag som tidigare räknades som ett medelstort företag har nu krympt till ett mindre. Det innebär att många företag som för ett år sedan inte var i behov eller kunde få stöd nu är det. Förstudieprojektet kommer att kontakta många företag som inte idag är kunder till IUC och där upparbetade kontakter saknas för att undersöka behovet och erbjuda kompetensinventering. Genomförandeprojektet som förstudien skall lägga grunden för syftar till att bygga upp kompetens för att identifiera och genomföra förbättringar som stärker företagen konkurrenskraft. I vårt projekt SMART Produktion och ständiga förbättringar för stärkt konkurrenskraft kommer vi i genomförandeprojektet under 24-36 månader att driva kompetensutveckling hundra små och medelstora företag med 5-250 anställda. IUC i Olofström AB deltar i den kraftsamling som nu görs i kommuner och regionerna Skåne–Blekinge. Även detta projekt kommer att samordnas i denna kraftsamling. Detta innebär en innovation inom området Lean, eftersom metoden inte tidigare använts för företag av denna storlek i Sverige. Inom IUC nätverket i Sverige har vi under 2007 anpassat metoden för att även kunna användas för små och medelstora företag. I projektet kommer vi även att vidga området för kompetensutveckling så att det omfattar leveranskedjor där flera företag är delaktiga i gemensamma förbättringar av produktionsflödet, produkter och tjänster. Det här sökta projektet kommer att kombineras med projekt inom Regionala strukturfonderna för att göra det möjligt att erbjuda en kombination av kompetensutveckling och nätverksaktiviteter i leveranskedjor. Företag av denna storlek har sällan medel för att på egen bekostnad driva kompetensutveckling för sin personal, även om sådan utveckling i många fall är kritisk för långsiktig konkurrenskraft. Erfarenheten som IUC Skåne har gjort inom projektet ITmera pekar dessutom på att dessa företag saknar erfarenhet av att handla upp kvalificerad utbildning och konsultstöd och att sådana satsningar som då och då görs ofta inte leder till särskilt mycket förändring. Detta beror ofta på att insatserna berör för få personer i organisationen för att de skall skapa stora förändringar. Genomförandeprojektet som förstudien skall lägga grunden för syftar till att bygga upp kompetens för att identifiera och genomföra effektivitetsförbättringar i företagen, och för att driva långsiktigt arbete för förbättringar på detta område. I förstudien kommer vi att genomföra en bred kartläggning av kompetensen i de deltagande företagen och kartlägga dels kompetensnivån inom Lean Produktion och dels kompetensen och behovet av kompetensutveckling inom andra områden. Stor vikt vid kompetens inventeringen kommer att läggas på frågor om jämställdhet och mångfald, arbetar de aktivt med det och i så fall hur. Om inte så kommer utbildning och stöd ges på detta område också i genomförande projektet. Det viktiga i både förstudien och genomförandet är att " få bollen att rulla". Företagen skall få upp ögonen och se den positiva utvecklingen i verksamheten som ett ständigt lärande resulterar i. Därmed kommer de fortsättningsvis i framtiden se lönsamheten i att med egna medel fortsätta satsa i kontinuerlig kompetensutveckling.

Syfte

Syftet med förstudieprojektet är att Kartlägga behovet och intresset för ett projekt inom ständiga förbättringar hos tillverkande företag i målgruppen 5-250 anställda. En allmän information om företaget tas fram samt en analys av företagets status vad gäller lean metodik, minskad diskriminering, ökad mångfald och jämställdhet kommer att genomföras. Förprojektet kommer också att kartlägga det allmänna kompetensutvecklingsbehoven hos personalen i dessa företag, vilket kommer att ligga till grund för planeringen av innehållet i genomförandeprojektet. Kartläggningen kommer i huvudsak att genomföras med intervjuer hos deltagande företag med frågeformulär som är utformade så att man tydligt kan se kompetensbehov på individ nivå. Frågeformuläret innehåller både allmänna områden och specifika områden som lean, mångfald och jämställdhet. Syftet med genomförandeprojektet är att utveckla de deltagande företagens konkurrenskraft genom att de får dels en allmän kompetensutveckling dels en specifik inom ständiga förbättringar för ökad konkurrenskraft. Denna metod skapar förutsättningar för att företagen långsiktigt skall kunna arbeta vidare med ständiga förbättringar. Syftet är att förbättringsarbetet skall engagera hela personalen och att alla skall stärka sina kompetenser och framöver bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Syftet med genomförandeprojektet är även att utbilda ett antal personer i de deltagande företagen, så att dessa på egen hand kan identifiera behov och möjligheter till ökad produktivitet, utföra analyser av nuvarande läge och se möjligheter till besparingar samt driva och samordna projektinsatser inom detta område i de företag där de är anställda. För personer som arbetar i produktionen eller med logistik är målet att ge dem kunskap och verktyg som gör att de kan ändra sina sätt att arbeta till mer effektiva arbetssätt.

Målsättning

Målen för förprojektet är att analysera behovet av SMART produktion, jämställdhet samt mångfald och att analysera förutsättningarna för införande av metoden/arbetssätt i vart och ett av företagen. Om förprojekteringen kommer fram till att behov och förutsättningar finns är målet att rekrytera 100 företag till ett genomförandeprojekt och att ansöka om ett sådant. Detta kräver sannolikt analys med drygt 100 företag under förprojektets gång. Inbjudan att delta i projektet kommer att skickas ut till ca 800 företag och ca 150 företag kommer att kontaktas per telefon för besöksbokning Målet med genomförandeprojektet är att kompetensutveckla alla anställda i de deltagande företagen och att införa arbetssättet "Ständiga förbättringar", rutiner/arbetssätt för jämställdhetsarbete och mångfald i samtliga deltagande företag. Resultatet kommer att mätas med hjälp av en enkät som omfattar alla deltagande personer vid projektets slut. Målet i genomförandeprojektet är att genom kompetensutveckling av totalt mer än 5 000 personer i ca 100 företag minimera risken för utanförskap som kan uppstå på grund av låg framtida anställningsbarhet då ett växande antal företag kräver att personalen skall ha kompetens inom ständiga förbättringar. Målet för förprojekteringsarbetet är att kartlägga kompetensen hos medarbetarna i ett hundratal företag som är intresserade av att delta i ett kompetensutvecklingsprojekt inom Lean Produktion, mångfald och jämställdhet. Vidare att genomföra kompetensinventeringen och en översiktlig analys av de potentiella besparingsområdena i de olika företagen, och att till genomförandeprojektet rekrytera 100 företag som under 2010-2012 är beredda att delta i verksamhetsbaserat (med fokus på respektive företags unika utbildningsbehov) utbildningsarbete inom detta område. För det genomförandeprojekt som vi räknar med att kunna söka under 2010, är sedan målet att, under2010 - 2012 utbilda ca 5 000 personer i 100 företag i analysmetodik, projektledning och genomförandearbete av åtgärder för produktionseffektivisering, jämställdhet och mångfald.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudieprojektet kommer att i kompetensinventeringen analysera företagets status i tillgänglighet. Miniseminarier kommer även att arrangeras i förstudieprojektet för att intressera företagen att gå vidare i genomförandeprojektet med kompetenshöjning och konkreta förbättringsprojekt för ökad tillgänglighet. Miniseminarier kommer att belysa fördelarna för företaget att aktivt arbeta med tillgänglighet (Exempel som visar företag som klarat av att bygga sin verksamhet på principer om mångfald och tillgänglighet uppnått både högre kvalitet på sina produkter eller tjänster och bättre lönsamhet, minskad personalomsättning, ökad trivsel och minskad sjukfrånvaro bland sina anställda). Företagen kommer i genomförandeprojektet erbjudas utbildning och stöd för att aktivt arbeta med ökad tillgänglighet och mångfald. Projektet kommer att bedrivas på, i huvudsak, två typer av platser: 1. I konferenslokaler på hotell eller konferensanläggningar, som är anpassade för personer med funktionshinder. 2. På enskilda arbetsplatser ute hos de företag som deltar i projektet, där deltagande funktionshindrade personer är anställda. Dessa arbetsplatser måste vara anpassade för funktionshindrade för att funktionshindrade skall kunna arbeta där. Vi kommer i projektet att ha beredskap för att vid behov hyra in dövtolk, använda hörselslinga eller andra hjälpmedel för att säkerställa tillgängligheten för funktionshindrade till specifika aktiviteter i projektet.

Samarbetspartners

 • IUC Skåne

Deltagande aktörer

 • Företagskonsultation
 • IUC Skåne
 • Ulf Filén

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge