Logotyp på utskrifter

Förstudie "Karriärakademin"

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMalmö Fotbollförening
KontaktpersonKarin Heri
E-postkarin.heri@mff.se
Telefonnummer0728-880277
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-20 till 2014-10-19
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

I Sverige har vi idag en väldigt hög ungdomsarbetslöshet, samtidigt som många företag har stort behov av att anställa, men hindras av att de inte hittar personer med rätt kompetens.

I förstudien ”Karriärakademin” avser vi undersöka möjligheten en alternativ matchningstjänst med Malmö FF som huvudman. Malmö FF har ett starkt varumärke och ett djupt engagemang i ungas väg ut i arbetslivet. Detta gör att klubben kan stå som en stark samlande kraft i detta projekt. Vi tar avstamp i företagen i MFF:s nätverk och deras rekryteringsutmaningar och arbetar utefter detta fram ett program som ger unga arbetslösa verktyg och färdigheter som gör dem anställningsbara. Främsta intressenter är MFF i samhället, de unga arbetslösa personerna, Malmö Stad samt företagen i nätverket– både som en del i utbildnings- och lärlingsprogram och som framtida potentiella arbetsgivare.

Bakgrund

I Sverige har vi idag en väldigt hög ungdomsarbetslöshet. Medan den gensomsnittliga arbetslösheten för alla i riket är 7,2 % (juli 2013) ligger den bland ungdomar i åldern 16-24 år på ca 17,3 % (juli 2013). I vissa stadsdelar i Malmö ligger siffran långt högre än så.

Samtidigt uppger många företag att de har stort behov av att anställa, men att de inte hittar personer med rätt kompetens. Den exakta siffran på hur många fler som kunnat vara i arbete om vi haft en perfekt matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden kan vi inte veta, men vi vet att diskrepansen mellan behovet och de sökandes kompetens är ett reellt problem. Detta är givetvis ett bekymmer för den en enskilde ungdomen, som istället för att kunna starta ett självständigt liv med arbete, egna pengar och det självförtroende detta ger, inte är självförsörjande. Det belastar även vårt samhälle ekonomiskt, och pengar som annars kunnat finansiera annat går till försörjningsstöd till friska och kapabla människor som egentligen inte vill något hellre än att arbeta och försörja sig själva. Slutligen är det även ett växande problem för svenska företag, att de trots anställningsbehov inte hittar rätt personal.

Vi vill under förstudien undersöka möjligheten till en alternativ matchningstjänst. Hur ett samarbete mellan en stark förening, Malmö Stad och näringslivet skulle kunna förkorta resan in i arbetslivet för unga i åldern 16-24 år och hjälpa företag att attrahera unga till bristyrken genom att erbjuda praktikplatser, lärlingsplatser och reella arbetstillfällen.

Vi tror att alla de uppräknade partnerna skulle gynnas av att vägen in i arbetslivet blir kortare. Vi tror att alla inte nödvändigtvis måste ha samma väg in, men vägen ut – ett meningsfullt arbete med en riktig lön – måste alltid vara målsättningen.

Målsättning

Det stora och övergripande målet är att fler ungdomar ska komma i arbete. Detta vill vi göra med att hitta nya och snabbare vägar till jobb genom att knyta ihop samverkansparter på ett nytt sätt. Vi vill göra dolda jobb synliga och slipa dolda talanger till de diamanter de är. Att Malmö FF, som i grunden är en idéburen förening med ett starkt varumärke, står som den samlande kraften tror vi är nyckeln för att få alla parter att lyssna och investera den tid och kraft som krävs. Vi är dock övertygade om att alla samverkansparter kommer att få mer tillbaka än de investerat.

Vi vill undersöka möjligheten till en alternativ matchningstjänst och kartlägga de olika intressenternas behov. Det övergripande syftet med förstudien är att genomföra en grundlig omvärldsanalys för att kartlägga utvecklingsbehov och förutsättningar, utveckla idéer och fastställa åtgärder samt att upprätta en gemensam plattform för samverkansparterna. Detta för att säkerställa kvaliteten i projektets genomförandefas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla förstudiens, såväl som det kommande projektets, aktiviteter och arrangemang kommer kunna att förläggas till lokaler som är tillgängliga för personer med funktionshinder. Vi kommer att verka i såväl virtuell som fysisk miljö. Särskild hänsyn kommer att tas till att distribuera aktuell information på flera olika sätt för att öka tillgängligheten.

Om behov uppstår kan teckenspråkstolk anlitas. Stöd för dyslektiker kan också erhållas. Särskilda behov för att underlätta läsning av material i virtuell miljö kan tillgodoses.

Vi representerar ett förhållningssätt som står för ett individualiserande och inkluderande synsätt och därför är anpassningsbart och flexibelt inför målgruppens olika behov. Arbete med mångfaldsperspektiv och likabehandling kommer att framhållas som stärkande faktorer i utvecklingsarbetet.

Transnationellt samarbete

Vi avser att identifiera och kartlägga de deltagande organisationernas såväl nationella som internationella nätverk under förstudien.

Vi tror starkt på att nyttan av transnationellt arbete på individ- och verksamhetsnivå är att se lärandet i ett större sammanhang, både gällande det som förenar oss som EU-medborgare, men också när det gäller kulturella och sociala olikheter som vi kan lära av.

Barn och unga lever i en alltmer internationaliserad och global tillvaro, och söker sig allt oftare utanför landets gränser för att studera eller arbeta. Arbetskraftsutbyte mellan nordiska länder och andra europeiska länder, t ex England och Tyskland.

Vi kommer även att undersöka om det finns andra projekt av liknande karaktär som det vi projekterar inför som gjorts. Vi vet att det finns engelska och tyska fotbollsklubbar med liknande arbete som vi kan vinna på att kartlägga och eventuellt göra ett studiebesök hos under förstudien. Vi kommer under förstudien därför undersöka möjligheterna för ett transnationellt samarbete med Tyskland och/ eller England samt något av de nordiska länderna.. Vi har redan nu identifierat "DFB Stiftung" som arbetar med olika typer av projekt inom området bl.a. "Du packt ES" med Oliver Kahn i spetsen samt "Schalke macht Schule" där FC Schalke 04 medverkar. Det finns även "Jobbsjansen" ett projekt som drivs av Vålerenga fotbollsklubb i Norge som kan vara av intresse att studera.

Samarbetspartners

  • INAR Integration och Arbetsmarknad

Kommun

  • Malmö