Logotyp på utskrifter

Förstudie: En inkluderande hubb för social innovation

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLunds Universitet
KontaktpersonJoakim Grina
E-postjoakim@lusic.se
Telefonnummer070-4934702
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Sedan den globala finanskrisen har arbetslösheten blivit en akut fråga för europeiska regeringar, och speciellt ungdomsarbetslöshet. Social innovation har vuxit fram som ett verktyg för att möta lokala och globala utmaningar och LUSIC arbetar för att främja dessa initiativ. Målgruppen arbetslösa unga vuxna är i dagsläget inte tillräckligt inkluderad i skapandet av sociala innovationer och med förstudien vill vi tillsammans med intresserade aktörer och individer under kreativa former komma fram till vilka behov och problem målgruppen har, för att sedan leda en process för att ta fram lösningsförslag. Behovsanalysen ska även ligga till grund för utvecklingen av en inkluderande hubb för social innovation. Målet med förstudien är att på lång sikt skapa positiva och hållbara effekter för individer från målgruppen, t.ex anställning, utbildning och/eller träning.

Bakgrund

Globala och lokala utmaningar
Att finna meningsfull sysselsättning är ett av de viktigaste elementen för att främja ett vitalt och dynamiskt medborgarskap och samhälle. Sedan den globala finanskrisen har arbetslösheten blivit en akut fråga för europeiska regeringar och givits allt mer utrymme. Speciellt ungdomsarbetslöshet är en problematik som plågar såväl de länder som träffats värst av krisen som de som klarat sig lindrigare undan. I rapporten “Skånes Styrkor och Utmaningar” beskriver har man vilka utmaningar Skåne har framför sig. Segregation, låg sysselsättning och Skåne har en förhållandevis stor andel av befolkningen med endast grundskoleutbildning, vilket etablerar klyftor och lägre livskvalitet för en stor andel av de skånska invånarna, samt påverkar produktiviteten per capita i Skåne negativt (Region Skåne 2012, s.7). Enligt en prognos från Arbetsförmedlingen (2013, s.10) kommer allt färre arbetstillfällen finnas för yrken med låga utbildningskrav (grund- eller gymnasiekompetens), alltså yrken som lämpar sig för personer med låg utbildning eller liten arbetslivserfarenhet, två kategorier där unga av förklarliga skäl ofta hamnar. Även personer med social eller fysisk funktionsnedsättning riskerar att hamna längre ifrån arbetsmarknaden i och med denna utveckling. För mer statistik om ungas arbetsmarknadssituation, se “Intressenter”.
Social innovation, ett sätt att möta utmaningarna
På både nationell och europeisk nivå har dessa frågor tagits upp av ansvariga ministrar och ledare (se t ex BEPA 2010 och den Nationella innovationsstrategin 2012), och EU satsar under perioden 2014 - 2020 på social innovation som ett sätt adressera dessa utmaningar (Euclid network 2012). Social innovation kan fungera som en viktig komponent för socialt och miljömässigt hållbara lösningar på problematik som berör människor över hela planeten. Med social innovation menar vi från LUSIC, Lunds universitets sociala innovationscenter, är: nya strategier, koncept, produkter, tjänster och organisationer som adresserar sociala, miljömässiga och kulturella behov.Sociala innovationer ökar i betydelse i samhället internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Social innovation kan ske på alla samhällsnivåer och utföras av personer eller grupper oberoende vilken sektor man arbetar i (offentlig, privat, civilsamhälle m.fl).

Presidenten för EU kommissionen, José Manuel Durao Barroso har sagt att “social innovation har potential att göra en stor skillnad i att skapa nya möjligheter till arbete. Nya marknader kan utvecklas från gräsrotsnivå. Den nuvarande ekonomiska krisen gör det viktigare än någonsin. Vi måste se till social innovation för att stimulera till en mer dynamisk och hållbar social marknadsekonomi.” Möjliggöra utveckling och skapa arbete är vad vi verkligen behöver i dagens svåra tider." Vice-presidenten Antonio Tajani tillade att “vi måste tänka och agera annorlunda för att bekämpa arbetslösheten, den största samhälleliga utmaningen idag. Jag önskar att dessa typer av innovativa idéer kan utökas och replikeras för att få storskalig påverkan. Detta är en källa till tillväxt och sysselsättning” (europa.eu).
LUSIC - Lund universitets sociala innovationscenter
LUSIC, Lunds Universitets sociala innovationscenter har etablerats i syfte att möjliggöra social innovation i Skåne, Nationellt och internationellt. Social innovation kan förbättra världen och livet för människorna i den och vi är säkra på att alla kan bidra efter sin förmåga. Med hjälp av inspiration, stöd, samarbete och nya perspektiv är vår vision att tillsammans med andra skapa en hubb där sociala innovationer blir verklighet.

Från vår medskapande-workshop under november 2012 där vi lade grunden till LUSIC, med 50 deltagare från olika sektorer, har det funnits ett uttalat behov att fokusera på att stödja socialt innovation (inkubation), forskning och utbildning inom området, och att bygga ett nätverk av passionerade individer. Dessa behov har översatts till LUSICs mål och tillsammans med vårt nätverk gör vi vårt bästa för att etablera dessa funktioner. Våra viktigaste värderingar är medskapande, kreativitet, passion, lyssnande, handlingsorientering, öppenhet, tillit och hållbarhet.

LUSIC ger sociala innovatörer hjälp med idé-och affärsutveckling och att bland annat identifiera finansieringsalternativ, intressenter och kritiskt granska sitt förslag till lösningar. Just nu arbetar vi för att starta ett acceleratorprogram för social innovation i samarbete med bland annat Ideon Innovation i Lund samt förbereda ett forsknings-och innovationsprogram för social innovation i Sverige tillsammans med forskare, praktiker och Vinnova. Vi genomför även utbildningsinsatser i form av t.ex. workshops och evenemang. Den 2-6 december 2012 anordnar vi Social Business Week tillsammans med Creative Lund och Yunus Global Social Business Initiative.

Sedan LUSIC startades november 2012 har vi förstått att individer i målgruppernas inkluderas dåligt i processen av att skapa sociala innovationer. Det finns bristande kunskap om målgruppens behov/problem, hur det går att arbeta med att nå ut till målgruppen och hur den på bästa sätt kan få stöd. Det finns även bristande samarbete mellan aktörer som idag arbetar med målgruppen och organisationer som precis som LUSIC ingår i innovationssystemet.

PROBLEMANALYS

Huvudproblemet
Det finns begränsade förutsättningar för att det ska kunna ske social innovation som adresserar målgruppernas (1. 16-24-åringar som har varit utan anställning i mer än tre månader och 2. unga som befinner sig mellan studier och arbete, båda med extra fokus på individer med utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättningar) behov/problem samt för hur till stöd för socialt entreprenörskap hos individer i målgruppen ska se ut. Det behövs en ordentlig grund för att kunna skapa en inkluderande hubb för social innovation i samarbete mellan flera aktörer som adresserar målgruppens behov.

Orsak 1
Bristande överblick över vad som görs idag för att skapa sociala innovationer som adressera målgruppernas behov och vad som görs för att främja socialt entreprenörskap hos individer i målgrupperna.

Orsak 2
Aktörerna har bristande kunskap om målgruppernas behov/problem.

Orsak 3
Aktörerna har begränsad kunskap om hur de kan skapa sociala innovationer och brist på idéer och metoder som kan leda till sociala innovationer för att adressera behov/problem hos målgruppen.

Orsak 4
Aktörerna har felaktiga föreställningar, bristande kunskap och brist på idéer vilket gör det svårt att involvera individer från målgrupperna i innovationsprocesser och främja socialt entreprenörskap bland individer i målgrupperna. Individer i målgrupperna har tillgång till för få förebilder och exempel på hur de kan skapa sociala innovationer och ägna sig åt socialt entreprenörskap.

Orsak 5
Aktörer i innovationssystemet och aktörer som arbetar med målgruppen idag samverkar för lite och genomför för få insatser för att skapa sociala innovationer och för att främja socialt entreprenörskap hos individer i målgrupperna.

Effekt 1
Ineffektiva insatser för att öka sysselsättning, utbildning och eller träning hos målgrupperna vilket i sin tur leder till fortsatt brist på sysselsättning, utbildning och eller träning hos målgrupperna.

Effekt 2
För få individer i målgrupperna som ägnar sig åt socialt entreprenörskap.

Effekt 3
Det startas för så sociala företag som skulle kunna skapa arbetstillfällen, utbildning och eller träning för individer i målgrupperna.

Målsättning

Övergripande mål
En inkluderade hubb för social innovation som tillsammans med aktörerna i det sociala och “traditionella” innovationssystemet, aktörer som arbetar med målgrupperna (arbetsförmedlingen m.m.), gräsrotsaktörer (ideella organisationer m.m.), individer från målgrupperna och andra intressenter adresserar våra stora lokala, regionala, nationella och globala sociala utmaningar. Hubben stärker och skapar sysselsättning för individer från målgrupperna. Social innovation inom existerande strukturer och i nya former som till exempelvis sociala organisationer och företag möjliggörs.

Hubben tillhandahåller t.ex. lokalytor, inkubationsstöd, finansiering, gemensamma storskaliga sociala innovationsprojekt (som är tvärvetenskapliga och tvärsektoriella), forskning och utbildning på området och nätverk av aktörer som är ute i fältet och jobbar med social innovation.

Hubben ska ha tydlig koppling till den framtida sociala investeringsfond som Creative Lund planerar att starta i samarbete med bland annat ESF, LUSIC och Yunus Social Business. Hubben utvecklas i nära samarbetar med ESF Sydsverige för att på sikt inkludera fler av ESF:s målgrupper och identifierade behov.

Resultatet blir att vi gemensamt adresserar globala och lokala utmaningar och får effekter hos målgrupperna som arbete, utbildning och eller träning. Socialt entreprenörskap blir betydligt vanligare hos individer i målgrupperna och det finns fler sociala organisationer som skapar arbetstillfällen, utbildning och eller träning för individer i målgrupperna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen strävar efter att ge alla intressenter, oavsett eventuella funktionsnedsättningar, tillgänglighet att vara delaktiga i projektet.

Fysiska lokalerna: Projektet kommer mestadels befinna sig i en öppen och tillgänglig yta på bottenvåningen i en stor byggnad på Ideon i Lund, med närhet till 2 regionbussar och 2 stadsbusslinjer vilket underlättar transport för alla. Ytan i byggnaden är öppen och flexibel och det finns tillgänglighet utan trösklar till lokaler och toaletter för rullstolsbundna. Med en flexibel yta menas att vi utgår ifrån att all inredning ska kunna vara anpassningsbar efter olika behov och vi omformar konstant möbleringen så att det passar besökarna.
Vi har ett stort utbud av små och stora lokaler med god akustik. Audiosystem för hörselnedsättning saknas för tillfället, men tolkmöjligheter går att ordna vid behov. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår webbsida för att ge information så lättillgängligt som möjligt.

Information: Vi arbetar med att presentera kunskap och material i både tryckt, digital och visuell form. Exempelvis arbetar vi just nu med en behovsanalys som kommer att bestå av en text- och en videokomponent, så att den blir tillgänglig för fler sinnen.

Kultur: För en del människor kan den akademiska världen eller affärsmiljön vid Ideon kännas skrämmande och långt från deras vardag. Vi eftersträvar att överbrygga idéerna om vad akademi och affärsverskamhet är och kan vara. Det formella och informella möts och blandas på ett så naturligt sätt som möjligt så att människor lättare kan känna sig trygga. Kreativitet och samarbete uppstår när människor med olika erfarenheter och perspektiv möts och pratar om gemensamma utmaningar (t ex arbetstillfällen för unga). Därför strävar vi efter att vår verksamhet ska respektera människors olika behov för att sammanföra dessa olika perspektiv. Vi använder oss bland annat av icke-formella utbildningsworkshops som en metodologi när vi genomför våra aktiviteter. När vi ordnar en workshop använder vi oss av deltagande metodologier och strävar efter att deltagarna kan se, höra och förstå varandra i så stor utsträckning som möjligt.

Vi kommer att använda oss av ESFs processtöd vid behov.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller idag inga parter från andra länder. Dock har respektive parter kopplingar internationellt vilket ökar sannolikheten för att kunskap, idéer, koncept tillkommer projektet. Transnationalitet ökar samhörigheten, spridningseffekten, kunskapen och de sociala och ekonomiska vinsterna så det finns helt klart ett intresse att bygga in en sådan aspekt i framtida projekt.

Noteras kan att LUSIC bland annat har kontakter till Oxford University, Baskiens och Albaniens sociala innovationsaktiviteter. Tamam har kontakter till Albanien, Mexico, Kirgistan med flera. Creative Lund är partners med Yunus Social Business som finns i mer än fem länder utspritt över världen och har huvudkontor i Tyskland.

Medfinansiärer

 • Lunds Universitet

Samarbetspartners

 • AF Lund
 • Arbete/integration, socialförvaltningen Lund
 • Arbetsförmedlingen, Malmö samverkan
 • Creative Lund
 • Folkbildningsföreningen i Malmö
 • Ideon
 • JOBGRATION HANDELSBOLAG
 • Kultur- och Fritidsförvaltning
 • Lunds Universitet
 • Näringsliv Skåne
 • Styrelsen
 • SU Innovation AB

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Osby
 • Perstorp
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge