Logotyp på utskrifter

Förstudie Boost by FC Rosengård II

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFC Rosengård
KontaktpersonSylvia Morfiadakis
E-postsylvia@boostbyfcr.se
Telefonnummer0709-398005
Beviljat ESF-stöd445 986 kr
Total projektbudget445 986 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

FC Rosengård söker medel för en förstudie som ska fokusera temat samverkan mellan Arbetsförmedlingen och externa aktörer i den sociala ekonomin kring målgruppen långtidsarbetslösa ungdomar i Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB). Syftet är att identifiera de kritiska framgångsfaktorerna för samverkan och sedan utforma en samverkansmodell som bygger på dessa faktorer. Modellen ska kunna prövas i ett nytt genomförandeprojekt, vilket kommer att drivas i form av ett partnerskap mellan FC Rosengård och Arbetsförmedlingen. Problem- och behovsanalysen kommer att genomföras utifrån fyra centrala aktörers perspektiv: FC Rosengård, Arbetsförmedlingen, ungdomar i JOB och arbetsgivare, genom att dessa aktörer i intervjuer och diskussioner framför sina perspektiv på temat samverkan och målgruppen långtidsarbetslösa ungdomar.

Bakgrund

FC Rosengård och Arbetsförmedlingen - en tillbakablick på samverkan

FC Rosengård, en idrottsförening som verkar mitt i den segregerade Malmöstadsdelen Rosengård, har sedan 2003 parallellt med sin idrottsverksamhet arbetat med sociala projekt riktade till grupper som på olika sätt befunnit sig i utanförskap. Detta arbete har gått hand i hand med föreningens vision om att vara en kraft som "förverkligar ungdomars drömmar", vare sig man har fokuserat på långtidsarbetslösa vuxna som är föräldrar, skolbarn eller arbetssökande ungdomar. I projekten, som främst finansierats av Europeiska Socialfonden och Allmänna Arvsfonden, har samverkan med olika organisationer ansetts vara central för att kunna uppnå goda resultat. Föreningen har under åren byggt upp goda samarbeten med såväl privata som offentliga aktörer som kunnat bidra positivt till målgruppens utveckling. Som en aktör ifrån den sociala ekonomin har FC Rosengård utvecklats till att bli en så kallad intermediär organisation, som kunnat länka samman individer och verksamheter i nya och innovativa samarbetsformer.

Arbetsförmedlingen (Af) är en av aktörerna, som med tiden utvecklats till en mycket central och värdefull samarbetspartner för föreningen. I starten karakteriserades samarbetet kanske främst av att innehålla en beställare (Af) och en utförare (FC Rosengård), men i takt med att erfarenheterna växt har också insikten om att det är samverkan på lika villkor som kan ge de mest hållbara resultaten blivit allt mer tydlig. Idag pågår ett omfattande erfarenhetsutbyte mellan organisationerna, kanske mest framträdande i socialfondsprojektet Boost by FC Rosengård som riktar sig till unga arbetssökande med oavslutade gymnasiestudier, varav majoriteten remitteras från Arbetsförmedlingens program Jobbgarantin för ungdomar (UGA). I detta program finns ungdomarna i maximalt 15 månader och många har således inte varit arbetslösa under särskilt lång tid när de kommer till projektet.

Till projektet har det dock även anvisats ungdomar som varit arbetslösa en längre tid och därför är inskrivna i programmet Jobb- och Utvecklingsgarantin (JOB). Det har också hänt att ungdomar gått över till detta program under inskrivningstiden i projektet. Det är kring arbetet med dessa personer som både projektpersonal och arbetsförmedlare identifierat ett akut behov av att hitta gemensamma lösningar och där behovet av en framgångsrik samverkan verkar vara som störst.

Samverkan - en nödvändighet men samtidigt en utmaning

Forskning (Statskontoret, 2013) visar tydligt: individer som inte ännu gjort sitt inträde på arbetsmarknaden, eller varit i utanförskap en längre tid, kräver ett arbetssätt som tar hänsyn till hela individens livssituation. För att detta ska bli möjligt krävs en samverkan kring individen mellan flera olika aktörer, både privata och offentliga och från det civila samhället. Samverkan mellan aktörer ifrån den sociala ekonomin och den offentliga sektorn och/eller privata företag anses kunna skapa en dynamik som kan bidra med nya lösningar på den här typen av samhällsproblem. Arbetsförmedlingen har tagit fasta på detta och arbetar allt mer tillsammans med olika externa aktörer för att erbjuda de inskrivna arbetssökande meningsfulla aktiviteter på sin väg mot arbetsmarknaden. Det kan handla om privata företag som sysslar med jobbcoachning, folkhögskolor som motiverar till studier, samarbeten med kommunal verksamhet samt en rad olika projekt med olika inriktning. Arbetssätt, inriktning, målgrupp och metod varierar givetvis mellan de olika externa aktörer som samverkar med Arbetsförmedlingen och bör därmed skapa särskilda förutsättningar för samarbetet.

Men vilka generella, gemensamma och kritiska faktorer finns det, som lägger grunden för en framgångsrik samverkan? Hur kan exempelvis kunskap om individer föras över till den externa aktören när aktiviteten startar, så att man vinner tid och kan sätta in rätt insatser från början? Hur kan aktörerna sedan samverka kring individen under insatsen? Vilken roll och vilket ansvar ska läggas på varje part i samverkan? Om insatserna hos den externa aktören inte leder till ett resultat, dvs arbete eller utbildning, hur kan då erfarenheten som individen fått med sig av insatsen, lyftas fram till Arbetsförmedlingen så att en passande ny insats kan sättas in? Hur kan mätningen av de uppnådda resultaten hos de externa aktörerna utformas, så att de kan jämföras med Arbetsförmedlingens egen statistik? Vilka lösningar kan finnas för att överkomma barriärer i samverkan som har med olika regelverk att göra? Det finns mycket att vinna på att utveckla en ny modell för samverkan mellan Arbetsförmedlingen och verksamheter utanför myndigheten.

En ytterligare aspekt av samverkan är den som sker med arbetsgivare, privata såväl som offentliga. Dessa spelar också en mycket viktig roll när det gäller att skapa förutsättningar för ungas inträde på arbetsmarknaden. Föreningens mångåriga erfarenhet av att samarbeta med arbetsgivare kring målgruppen när det gäller rekryteringar, arbetsträning, arbetspraktik såväl som övriga gemensamma aktiviteter, visar att viljan hos arbetsgivare att medverka till att ungdomar ges möjligheter är stor. Samtidigt kan fördomar, okunskap, generationskrockar eller tidigare negativa erfarenheter av att anställa unga påverka samarbetet. Det är inte ovanligt att projektpersonal eller ungdomar som deltagit upplevt en negativ inställning hos arbetsgivare till att anställa personer under 25 år. Vad kan det finnas för bakomliggande orsaker? Och vilka faktorer i samverkan skulle behöva uppfyllas så att man kan underlätta för arbetsgivare att ge fler ungdomar möjligheter?

Med anledning av denna problemdiskussion som väcker frågor kring långtidsarbetslöshet hos ungdomar, deras problematik och vilken typ av samverkan som krävs för att nå framgång, söker FC Rosengård medel för en förstudie som ska identifiera de kritiska framgångsfaktorerna för samverkan. Problem- och behovsanalysen kommer att genomföras utifrån fyra centrala aktörers perspektiv: FC Rosengård, Arbetsförmedlingen, ungdomar i JOB och arbetsgivare. Genom att dessa aktörer i intervjuer och diskussioner framför sina åsikter och tankar om ämnet samverkan kommer kritiska framgångsfaktorer att kunna identifieras. För att fördjupa förståelsen och eventuellt även kunna identifiera fler framgångsfaktorer kommer det att under förstudien löpande göras en omvärldsanalys på temat samverkan och målgruppen långtidsarbetslösa ungdomar, där tidigare forskning, genomförda samverkansprojekt och tidigare empiriska undersökningar får stå till grund för analysen. Efter att undersökningen är färdig och resultatet har analyserats, är målet att utforma en samverkansmodell som bygger på dessa kritiska framgångsfaktorer. Modellen ska kunna prövas i ett nytt genomförandeprojekt, vilket kommer att drivas i form av ett partnerskap mellan FC Rosengård och Arbetsförmedlingen.

Målsättning

Förstudiens långsiktiga mål är att bidra till idéer som kan utveckla verksamheter där Arbetsförmedlingen samverkar med externa aktörer inom den sociala ekonomin. I förlängningen kan detta förbättra arbetssättet och resultaten i dessa verksamheter så att fler personer kommer ur sitt utanförskap och in på arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målet är att under förstudien identifiera exempel på särskilda behov som finns hos ungdomar med uttalade funktionshinder, både de med neuropsykiatriska funktionshinder och de med fysiska funktionshinder. Ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder antas vara överrepresenterade i gruppen ungdomar inskrivna i Jobb- och Utvecklingsgarantin. I ett kommande genomförandeprojekt ska hänsyn tas till dessa behov och både miljö och metod ska vara tillgänglig och hänsynstagande för ungdomar med olika funktionshinder. Projektpersonalen kommer att vara insatta och kunniga i dessa frågor.

Förstudien syftar även till att lägga en grund för en nära samverkan med stödjande och rehabiliterande insatser som är etablerade på Arbetsförmedlingen idag, så att det i det kommande projektet finns goda möjligheter att slussa deltagare vidare när ett behov av utredning eller extra stöd identifieras.

Transnationellt samarbete

Målet i förstudien vad gäller transnationalitet är att finna ett eller flera fall från utlandet där samma typ av samverkan sker, det vill säga mellan Arbetsförmedling och en organisation från den sociala ekonomin. Arbetet med att finna ett sådant samarbete kommer att starta under hösten 2013, då projektpersonal från FC Rosengård deltar i European Employment Forum i november. Kontakter har redan knutits med andra verksamheter som ska delta och målet är att undersöka möjligheterna till samarbete med en eller flera organisationer som kan bidra med nyttiga infallsvinklar kring samverkan mellan offentlig och ideell sektor.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Arlöv
  • Arbetsförmedlningen Malmö

Kommun

  • Burlöv
  • Malmö
  • Staffanstorp