Logotyp på utskrifter

Förståelse öppnar nya dörrar

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKoncernadministrationen
KontaktpersonChristine Fernström
E-postchristine.fernstrom@skane.se
Telefonnummer040-675 36 29
Beviljat ESF-stöd3 858 885 kr
Total projektbudget3 858 885 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Det övergripande målet är att fler personer med psykisk funktionsnedsättning anställs i Region Skåne, som genom större mångfald inom personalen blir en mer kompetent aktör. Projektet är kopplat till PO2-projektet ”Vägen in”, där personer med psykisk funktionsnedsättning får möjlighet att praktisera och arbeta i Region Skåne.

Målet är att Region Skånes personal får ökad kunskap och förståelse för psykisk funktionsnedsättning samt ökad kompetens i bemötandefrågor, och att denna kunskap blir en integrerad del i Region Skånes arbete och fortsatta organisationsutveckling.

Detta uppnås genom att cirka 300 personer inom Region Skåne (HR, mentorer och medarbetare som på sin avdelning har en praktikant) genom kompetensutveckling och möten med personer med egen erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning kan verka som förändringsagenter.

I projektet deltar Region Skåne, Furuboda, HSO Skåne, Fontänhuset, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samhall, Lunds Universitet och Malmö Stad.

Bakgrund

Enligt den regionala planen för genomförande av det nationella strukturfondsprogrammet är en större andel personer med funktionshinder och med nedsatt arbetsförmåga arbetslösa än bland den övriga befolkningen i Skåne-Blekinge, trots att det finns olika typer av särskilda anställningsstöd för att underlätta etablering på arbetsmarknaden. I rapporten ”Vad gör myndigheter för att anställa personer med funktionsnedsättning?” från Handisam, som presenterades av Barn- och Äldreminister Maria Larsson den 17 augusti i år, är det inte den offentliga sektorn som är bäst på att anställa personer med funktionsnedsättning.

Denna diskriminering skapar inte bara lidande för individen och kostnader för samhället, den innebär också att viktig kompetens inte tas tillvara. I den regionala planen poängteras den stora arbetskraftsreserv som finns i bland annat grupper av långtidssjukskrivna, personer med sjukbidrag, aktivitetsstöd och personer med funktionshinder. Vi menar att gruppen är viktig inte bara som arbetskraftsreserv, utan att erfarenheter som personer med funktionsnedsättning har är betydelsefulla för Region Skånes utveckling.

Frågan om likabehandling ur ett arbetsgivarperspektiv – att ha en bredd i personalen för att inte gå miste om viktig kompetens – väger tungt inom Region Skåne, vilket kommer till uttryck inte minst i centrala policydokument, t ex regionens handikappolitiska program. Det understryks också i ambitionen att Region Skåne ska vara en psykiskt hållbar arbetsplats. Inom ramen för detta arbete har Region Skåne bland annat startat projektet Attityduppdraget, där Attitydambassadörer, personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom, utbildas och sedan fungerar som informatörer internt och externt.

Trots dessa målsättningar är Region Skåne, liksom så många andra organisationer, en arbetsplats där personer med psykisk funktionsnedsättning har svårt att få anställning. Varför är det så? Var finns hindren?

November 2010-juni 2011 genomförde personalstrategiska avdelningen vid Region Skåne ett politiskt beslutat internfinansierat uppdrag med syfte att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning (bilaga 1). Inom ramen för detta uppdrag träffade projektledaren representanter för HR-avdelningarna på samtliga förvaltningar inom Region Skåne, samt externa aktörer som arbetar med frågan, som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och olika ideella organisationer. Under dessa möten har olika arbetsmetoder diskuterats, och projektledaren har uppmärksammat de hinder som gör att personer med psykisk funktionsnedsättning har svårt att få anställning inom organisationen.

Två olika typer av hinder utkristalliserades i samtalen – dels att man upplever verksamheten som så slimmad att förändringar blir en belastning, dels att många medarbetare säger att deras kunskap om personer med psykisk funktionsnedsättning är otillräcklig.

Ett resultat av uppdraget blev en ansökan till Socialfondens Programområde 2, ”Vägen in”, ett projekt som beviljades och startade sin verksamhet 1 augusti 2011. I projektet får personer med psykisk funktionsnedsättning prova på praktikplatser och i förlängningen tjänster inom Region Skåne. Samtidigt med projektet ”Vägen in” sökte Region Skåne medel inom Programområde 1 för ett projekt med en utbildningsinsats kring frågor som rör diskriminering och likabehandling. Föreliggande ansökan bygger på den förra ansökan. Vi söker för en mobiliseringsfas om 3 månader och en genomförandefas, totalt 24 månader.

I det förberedande uppdraget kom som nämndes ovan två olika huvudtyper av hinder fram – verksamhetens organisation och medarbetarnas upplevda brister på kunskaper och förhållningssätt. Inom föreliggande projekt har vi för avsikt att främst arbeta med attityder och kunskap, men vi är också medvetna om att vi måste se till större strukturer och principer, dvs till de organisatoriska hindren, i upplägget av arbetet, t ex genom att tillsammans med målgruppen konkretisera och kanalisera de organisatoriska brister som eventuellt kommer fram under projektets gång. Se mer under riskanalys.

Det huvudsakliga arbetet i projektet kommer dock att handla om attityder och bemötande. Det finns många projekt som arbetar med utbildning i attitydfrågor, men långt ifrån alla når genomslag. Ett vanligt problem är att de lärdomar man drar under några utbildningspass, särskilt om de genomförs utanför den dagliga verksamheten, är svåra att inlemma i arbetet. Ett annat problem är att många har svårt att hinna med en utbildning, särskilt om den ”stjäl” tid från ordinarie arbetsuppgifter och upplevs som ”ännu en sak”. Ytterligare en utmaning är att sprida erfarenheterna till dem som inte direkt deltagit i utbildningen, dels genom att se till att utbilda nyckelpersoner, men också genom att identifiera möjliga spridningsvägar. Slutligen är det viktigt att de frågor man tar upp och de former som väljs för utbildningen upplevs som relevanta av deltagarna. Nedan följer en kort presentation av våra strategier för att hantera dessa problem. För en utförligare beskrivning, se riskanalysen.

Genom de möten som sker inom ramen för projektet ”Vägen in”, där personer med psykisk funktionsnedsättning får möjlighet att praktisera inom Region Skåne, kopplas utbildningsinsatserna i föreliggande projekt till vardagen på de olika arbetsplatserna, och de frågor som tas upp har en koppling till verksamheten och kan i förlängningen påverka i organisationens arbetssätt. Samarbetet över projektgränserna och den koppling till det vardagliga arbetet det innebär, är, menar vi, en viktig del av projektets innovativa karaktär. Tanken med detta upplägg är att projektet ska skapa en lärande miljö, att deltagarnas erfarenheter från utbildningstillfällen och från mötena med deltagarna i projektet ”Vägen in” påverkar hur organisationen även i fortsättningen arbetar med öppenhet och tillgänglighet i den dagliga verksamheten.

Utbildningarna kan genomföras i samband med personalmöten. På så sätt integreras projektet i det dagliga lärandet och avståndet mellan utbildningarna och den löpande verksamheten minskar. Vi hoppas också att fler deltagare därmed upplever att de hinner med utbildningarna.

För att på bästa sätt sprida erfarenheterna av projektet har vi för avsikt att främst vända oss till Region Skånes HR-personal, som genom sitt breda nätverk kan agera förändringsagenter inom organisationen, men även till medarbetare på avdelningar som i sin verksamhet får en praktikant inom projektet ”Vägen in”. Vi vill också engagera chefer inom Region Skåne som mentorer till deltagarna i projektet ”Vägen in”. Dessa mentorer kan även delta i kompetensutvecklingen i föreliggande projekt. Möjliga spridningsvägar är Region Skånes intranät och möten i projektets styrgrupp och referensgrupp. Vi hoppas också kunna engagera deltagarna i de båda projekten som en resurs i likhet med Attitydambassadörerna, som kan delge sina erfarenheter till resten av organisationen. Förhoppningen är att projektet ska bidra till en strategisk påverkan på Region Skåne framtida arbete.

Arbetet i det förberedande uppdraget visade också på behovet av att genom samverkan dra nytta av erfarenheter hos andra aktörer, som arbetar med personer med psykisk funktionsnedsättning. Under det förberedande uppdraget träffade projektledaren potentiella samverkanspartners utanför Region Skåne såväl bland myndigheter och andra offentliga institutioner som privat och ideell sektor, och en struktur av aktörer som har ett intresse av att arbeta vidare med frågan har byggts upp. Region Skåne har etablerat kontakter med en rad aktörer, främst Furuboda, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Malmö stad, HSO Skåne, Samhall, Fontänhuset, Lunds Universitet och Malmö Högskola. Samverkan med dessa aktörer sker även inom ramen för projektet ”Vägen in”. Arbetet i föreliggande projekt har bäring på projektet ”Vägen in” och vice versa. Vi vill under mobiliseringsfasen utveckla formerna för detta samarbete.

Målsättning

Det övergripande målet är att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning inom Region Skåne, men projektet förväntas utöver det föra med sig andra effekter:
• Region Skåne blir genom större mångfald inom personalen en mer kompetent aktör, liksom en arbetsplats med större tolerans
• Region Skåne blir en mer attraktiv arbetsplats genom att leva sina värderingar
• Den psykosociala arbetsmiljön förbättras
• Diskriminering på olika grunder – inte enbart funktionsnedsättning – minskar

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är ett centralt tema för aktiviteterna i projektet, eftersom projektet berör attityder till personer med psykisk funktionsnedsättning. Attityder är en viktig fråga inom handikappolitiken.

Man kan arbeta med olika utbildningar i tillgänglighetsfrågor, men det är bevisat (t ex i Lindqvists Nia – nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder, SOU 1999:21) att utbildningar endast i begränsad omfattning förändrar och påverkar människors attityder och inställning.

För förändring krävs en kontinuerlig dialog i vardagen bland anställda om bemötande. Vi har därför för avsikt att inte bara arbeta med olika utbildningar – gärna upplevelsebaserade och av mer informell karaktär, t ex i form av dialogutbildningar med Attitydambassadörerna – utan framför allt koppla detta till de möten i vardagen som uppstår i kontakt med deltagarna i projektet ”Vägen in”.

En metod som har kommit fram på sistone är story-telling, att individens berättelse utgör en grund för förståelse och lärande. I vårt projekt ser vi flera möjligheter för det, dels via Attitydambassadörerna, dels via deltagarna i projektet ”Vägen in”.
Tanken är att denna förändrade attityd kommer deltagarna i ”Vägen in” till godo. För att uppnå det är det också viktigt att vid sidan av utbildningarna skapa fora för erfarenhetsutbyte och diskussion för de som deltar i föreliggande projekt.
Samtidigt ska projektet inte glömma tillgängligheten till projektets aktiviteter, dvs utbildningsinsatserna – lokaler som är lämpligt utformade, information om projektet som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, t ex talsyntes och punktskrift.

Region Skåne arbetar aktivt för en hög fysisk och kommunikativ tillgänglighet, och kommer att göra så även i detta projekt. Bland annat kommer projektets konferenser att utformas i enlighet med Handisams riktlinjer.

Transnationellt samarbete

I många andra europeiska länder är det mer naturligt att anställa personer med psykisk funktionsnedsättning, och det finns många metoder och många aktörer att lära av. Inom ramen för nätverket EAOF, European Assertive Outreach Foundation (www.eaof.org), hålls en konferens 5-7 november 2011 i Rotterdam. Region Skåne planerar att för egna medel skicka en eller två deltagare på konferensen, och om möjligt, få projektets samarbetspartners att för egna medel skicka representanter, dels för att få information om nya arbetsmetoder, men också för att bredda sitt nätverk. Vi har i föreliggande projekt budgeterat för två personers deltagande i nästkommande EAOF-konferens.

National Health Service i Storbritannien har stor erfarenhet av att som arbetsgivare behålla och anställa personer med psykisk funktionsnedsättning och arbetar med frågan under Open Your Mind. Vi anser att Region Skåne skulle ha mycket att lära och har tagit en första kontakt, som vi vill utveckla under mobiliseringsfasen. Vi har budgeterat för ett studiebesök för fyra personer från Region Skåne – strategiskt viktiga chefer och projektledningen – under hösten 2012.

Region Skåne har sedan några år en etablerad kontakt med Trento i Italien. Sjukvården i Trento befinner sig i en spännande utveckling där en del av strategin har varit att anställa personer med egen erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning. Anställda vid Region Skåne och medlemmar vid Fontänhuset var på studiebesök i Trento våren 2011. Deras lärdomar av hur erfarenhet och kompetens av psykisk ohälsa kan integreras i löpande vårdverksamhet är mycket intressanta för projektet och det finns planer på närmare samarbete. Vi vill därför göra ett studiebesök med fyra personer, gärna samma konstellation som studiebesöket till Storbritannien, våren 2013, för att utbyta erfarenheter med dem.

Vid sidan av dessa längre resor vill vi ha möjlighet att vid ett par-tre tillfällen göra studiebesök över en eller två dagar i Danmark, där man i olika projekt arbetar med medarbetare med s k brukarbakgrund. Kostnaderna omfattar resa för 3-4 personer från ledning och projektledning.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen, Malmö samverkan
 • Arbetsmarknadsenheten Kristianstad
 • Avd. lärande och arbetsmarknad
 • Fontänhuset
 • Furuboda Malmö
 • HSO Skåne
 • INAR Integration och Arbetsmarknad
 • Lokalt Försäkringscenter Malmö
 • SAMHALL

Deltagande aktörer

 • Koncernadministrationen
 • Region Skåne

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge