Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förskolans Struktur - Organisation - nya perspektiv - inre arbete - stärkt kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareUtbildningsenheten
KontaktpersonCarl-Arne Hultberg
E-postcarl-arne.hultberg@ronneby.se
Telefonnummer0457-61 81 53
Beviljat ESF-stöd331 124 kr
Total projektbudget331 124 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektets målsättning är att göra en kartläggning av förskolepersonalens kompetensbehov relaterat till styrdokumenten och arbetslivet nya krav, samt med fokus på mångfaldsfrågorna.

Bakgrund

Kravet på förskolan i samhället förändras.

Förskolan får en allt viktigare roll i utbildningssystemet och det ställs större krav på innehåll och kompetens.

Förskolan är mitt upp i stora förändringar som påverkar personalens och ledningens arbetssituation.

Vi behöver hitta bättre strukturer ,för mer samarbete som gynnar alla i verksamheten och samhället i stort.

I dagens samhälle räcker det inte att planera verksamheten utifrån barns behov och intresse, som pedagog i förskolan ska du ska också veta vad barn ska lära, hur de kan lära sig samt varför de ska lära sig.

Förändringarna i arbetslivet och nya krav gör att många pedagoger upplever att de saknar redskap att möta dagens barn. Man känner bl.a inte igen sig i det språk och de begrepp som används i nyare litteratur.

Det är svårt att klara sig i arbetslivet utan att lära nytt, lära om och lära mer. Med rätt kompetens och ny insikt förbättras möjligheterna att stanna kvar och att utvecklas i takt med arbetslivets krav.

I förskolans läroplan (Lpfö, 1998) har olika innehållsaspekter som till exempel matematik och naturvetenskap fått en framskjuten roll .

Förändringarna skapar en negativ påverkan i kommunens jämställdhetsambitioner, och pedagogernas möjligheter att bredda sitt arbetsfält blir begränsad då det finns brist på ämneskunskaper.

Därför behövs ny kunskap och påfyllnad av kunskaper för att stå bättre rustade för förändringarna och kravet i arbetslivet/samhället och att
underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav.

Att lära nytt och lära om, och att stå bättre rustade för krav och förändringar i samhället och i detta fall utbildningssystemet kräver ochså en översyn av hela förskolans inre arbete , strukturer , samverkan , organisation.

Förskolans arbetsorganisation måste utvecklas
Det skall vara attraktivt att arbeta i förskolan.
Förskolan som arbetsplats behöver uppgraderas och ses över.

Är organisationen optimal gällande kunskap, arbetsmiljö, rekrytering, personalens kompetens ?

Finns det nya synsätt och en bättre organisation att
utveckla ?

Finns det en koppling till förskolans arbetsmiljö och brist på personal ?

Förskolans inre arbete, struktur och organisation är ett led att förbättra den arbetsmiljö som idag finns på våra förskolor.

Syfte

Att genomföra en kartläggning under perioden
1 februari 09 31 oktober 09

Med syfte att se över:
Förskolans organisation , inre arbete , struktur , perspektiv på personalens arbetssituation och arbetsmiljö.
Stärka och utveckla kompetensen inför nya krav från verksamhet och samhälle.
(Se vidare skrivning under behov och problem)
Målsättning

Få kunskap om vilka kompetensinsatser som behövs i förskolan för att stärka pedagogernas konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
Att stå bättre rustade inför nya krav från verksamhet och samhälle.
Att färdigställa en handlingsplan för genomförande för framtiden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Enligt lag ska verksamheterna i förskola/skola bereda möjligheter för personer med funktionshinder att närvara.

Under förprojektionsperioden kommer vi att se över våra rutiner för hur vi skall säkra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning gällande, fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet, informativ tillgänglighet kommer att ses över.

Alla sammankomster för gemensam information kommer att anpassas för all personal oavsett funktionshinder eller inte.

För närvarande genomförs en inventering av alla kommunens lokaler och byggnader inför lagstiftning 2010.
Syftet är att anpassa alla lokaler oavsett funktionsnedsättning eller inte.

Transnationellt samarbete

XXXX

Samarbetspartners

 • kommunal sekt.6
 • Lärarförbundet

Deltagande aktörer

 • Backaryd/Hallabro Förskola
 • Backsippans Förskola
 • Bojens Förskola
 • Bräkne Hoby förskola
 • Ekorrens/Igelkottens förskola
 • Eringsboda förskola
 • Espedalens förskola
 • Gullvivans Förskola
 • Jollens Förskola
 • Junibackens Förskola
 • Mumindalens förskola
 • Nyponet/Prästkragens förskola
 • Parkdala förskola
 • Skogsgläntans förskola
 • Skogsgårdens förskola
 • Solvändans/Myrans Förskola
 • Violens/Blåklintens förskola
 • Vitsippans Förskola

Kommun

 • Ronneby