Logotyp på utskrifter

Förskola mot Framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHammars skola
KontaktpersonLena Bertilsson
E-postlena.bertilsson@utb.kristianstad.se
Telefonnummer0733-13 61 62
Beviljat ESF-stöd0 kr
Total projektbudget0 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-10
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektets målsättning är att göra en kartläggning av förskolepersonalens kompetensbehov relaterat till styrdokumenten och arbetslivet nya krav, samt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Bakgrund

Förskolans roll i samhället har gått från en familjepolitisk inriktning med uppdraget att i första hand vara en omsorgsverksamhet för barn till yrkesarbetande föräldrar, till att vara det första steget i utbildningssystemet där enligt Läroplanen för förskolan, barnens lärande står i fokus . Från att tidigare ha hört hemma under socialdepartementet finns nu tillhörigheten inom utbildningssektorn.

Nyare forskning påvisar vikten av de små barnens lärande som en grund för livslångt lärande. I forskning bland annat av Sonja Sheridan (Pedagogical Quality i Preschool. An issue of perspective. 2001) belyses även pedagogernas roll i barnens lärande. Vilka förutsättningar ger pedagogerna barnen i inlärningssituationen? Är det skillnad på bemötandet beroende på om det är pojkar, flickor eller barn från andra kulturer? Då samhällets syn på förskolan har förändrats och ny forskning har uppmärksammats, har även pedagogernas egen syn på sitt arbete förändrats och skapat en vilsenhet i synen på sitt uppdrag.
Många pedagoger i förskolan känner inte igen sig i det språk och de begrepp som används i nyare litteratur och upplever att de saknar redskap att möta dagens barn. I dagens samhälle räcker det inte att planera verksamheten utifrån barns behov och intresse, som pedagog i förskolan ska du ska också veta vad barn ska lära, hur de kan lära sig samt varför de ska lära sig. Arbetet i förskolan är svårt att mäta och pedagogerna behöver därför se till sin egen roll i paritet till barnens lärande och utveckla dokumentation av vad som sker i lärsituationen.
Behovet finns att utveckla förmågan att kritiskt granska det pedagogiska arbetet och ge dagens pedagoger redskap för att ta till sig forskning och skapa förutsättningar för utveckling.
Forskning av bland annat Siraj- Blatchford m.fl. (Researching Effective Pedagogy in the Early Years.2002) visar att om och vad barn lär sig i förhållande till ett visst innehåll i hög grad är beroende av pedagogers egen kompetens inom detta innehållsområde. I förskolans läroplan (Lpfö, 1998) har olika innehållsaspekter som till exempel matematik och naturvetenskap fått en framskjuten roll . Pedagoger i förskolan med äldre lärarutbildning kan sakna kompetens inom dessa innehållsområden vilket påverkar barns lärande. Pedagogerna saknar grundläggande begrepp och förståelse i dessa ämnen. Bristerna i utbildningen skapar en negativ påverkan i kommunens jämställdhetsambitioner , och pedagogernas möjligheter att bredda sitt arbetsfält blir begränsad då det finns brist på ämneskunskaper.
Med kompetenta och medvetna pedagoger ökar insikten om betydelsen av ett demokratiskt förhållningssätt, om att kunna möta barn utifrån de individer de är oavsett kön eller kulturell bakgrund.

Syfte

Att undersöka vilka kompetensbehov som finns hos förskolepersonal.

Målsättning

Få kunskap om vilka kompetensinsatser som behövs i förskolan för att stärka pedagogernas konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla sammankomster för gemensam information kommer att förläggas i lokaler som är anpassade för personer med funktionshinder. Möjligheter att göra enkäten både muntligt och skriftligt kommer att finnas.

Deltagande aktörer

 • Backsläntens förskola
 • Bjerevångens förskola
 • Charlottesborg
 • Helgedahls förskola
 • Karlavagnens förskola
 • Lekholmens förskola
 • Markgatans förskola
 • Månsagårdens kulturförskola
 • Sandvaktarens förskola
 • Sommarlusts förskola
 • Svalans förskola
 • Åsums förskola
 • Önnegården

Kommun

 • Kristianstad
 • Sölvesborg