Logotyp på utskrifter

Förskola för Framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHammars skola
KontaktpersonLena Bertilsson
E-postlena.bertilsson@utb.kristianstad.se
Telefonnummer0733-13 61 62
Beviljat ESF-stöd1 687 403 kr
Total projektbudget1 687 403 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2011-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att öka förskolans status som den första instansen i det livslånga lärandet. Pedagogerna ska få bättre ämneskunskaper inom naturvetenskap och om hur barn lär. Därigenom kan de arbeta mer medvetet med detta på förskolan, samt få bättre möjligheter att öka sitt arbetsfält.

Bakgrund

Slutsatserna från enkätundersökningen som gjordes på tretton förskolor i Kristianstads och Sölvesborgs kommuner, var att pedagogerna har fått mest kompetensutveckling i barns språkutveckling. 15 % av pedagogerna hade fått mer än 6 dagars utbildning inom språkutveckling och 73 % hade fått en till fem dagar. Inom matematikutveckling svarade pedagogerna att 9 % hade fått mer än 6 dagar och 62 % hade fått en till fem dagar. Då pedagogerna svarade om naturvetenskap blev svaren att 6 % hade fått mer än 6 dagar och 47 % hade fått en till fem dagar. 11 % svarade att de ej har fått fortbildning i språkutveckling, 29 % har inte fått någon fortbildning inom matematikutveckling och 47 % har inte fått något om naturvetenskap. I enkäten förekommer frågor om pedagogerna diskuterar och reflekterar kring ämnena. Då det gäller språkutveckling svarade de att 78 % gör det ofta, angående matematik gör 58 % det ofta och när det gäller naturvetenskap gör 33 % det ofta. På frågan om pedagogerna använder vardagliga situationer för att stödja och stimulera barens utveckling, blev svaren att 98 % gör det ofta inom språkutveckling, 33 % gör det ofta inom matematikutveckling och 28 % gör det ofta inom naturvetenskapen.
I analysen av enkäten framkommer att pedagogernas önskemål och de faktiska siffrorna ger en likriktad bild av kompetensbehovet. Det finns en brist på kompetensutveckling inom det naturvetenskapliga området. Projektledningen anser det då vara befogat att göra en satsning på kompetensutveckling för pedagoger i förskolan inriktat mot naturvetenskap. Forskning av bland annat Siraj Blatchford m. fl. Reserarching Effective Pedagogy in the Early Years. 2002 visar att om och vad barn lär sig i förhållande till ett visst innehåll i hög grad är beroende av pedagogens egen kompetens inom detta innehållsområde. I Förskolans Läroplan,Lpfö 1998, har olika innehållsaspekter som till exempel matematik och naturvetenskap fått en framskjuten roll.
I analysen av enkätundersökningen visade det sig att 47 % av pedagogerna hade en utbildning som var äldre än 21 år, och att 35 % hade utbildat sig för 11 -20 år sedan. Pedagoger i förskolan med äldre utbildning kan sakna kompetens inom dessa ämnesområden, då de tidigare inte hade så stort fokus i utbildningen. I den mån naturvetenskap behandlades, var det främst inom området biologi. Bristerna i utbildningen begränsar pedagogernas möjligheter till att bredda sitt arbetsfält utifrån dagens krav.
Projektledningen eftersträvar en 7,5 poängs kurs på kvartsfart under ett år på högskolenivå inom naturvetenskap, med inriktning mot den vuxnes kompetenshöjning . Tanken är att pedagogerna själva ska få en ökad kunskap om naturvetenskapliga fenomen. I upplägget ska det också finnas direkt handledning i arbetslaget, för att höja medvetenheten om hur barn lär. Kopplat till kursen kommer det att finnas ämnesspecifik litteratur utifrån forskarperspektivet och pedagogernas direkta behov. Handledarnas/mentorernas kompetenser kommer i hög grad styras av det enskilda arbetslagets efterfrågan på ämneskunskap. Det kan till exempel röra sig om fördjupad kunskap inom ämnet eller en ökad didaktisk medvetenhet. Handledarna/mentorerna kommer att bistå arbetslagen att söka kontakter med externa kompetenser utifrån de behov som framkommer under projekttiden, till exempel biolog, arkitekt m.m. Efter kursens avslut kommer det att vara 2 föreläsningar för deltagarna. De deltagande förskolornas rektorer kommer att inbjudas till alla föreläsningar som kommer att ske under projekttiden. Detta för att säkerställa ett stöd för de deltagande pedagogerna samt en möjlighet att sprida arbetet i projektet även till de ej deltagande pedagogerna på förskolorna. Under projekttiden kommer det att genomföras studiebesök, studieresor och internat för att ge pedagogerna inspiration dels om hur man arbetar med barn i ämnet, dels för egen utveckling i ämnet, samt erfarenhetsutbyte och främja nätverksbyggande mellan de deltagande förskolorna. Under den sista terminen, det vill säga hösten 2010, kommer det att anordnas en konferens där några av de deltagande arbetslagen får en möjlighet att redovisa sitt arbete och läroprocess under projektet. På konferensen kommer även forskare inom ämnet att delta för att ge ett forskarperspektiv på naturvetenskap i förskolan. Konferensen kommer att rikta sig till pedagoger på förskolor både i de båda deltagande kommunerna samt till andra kommuner i södra Sverige.
Genom upplägget med handledning i arbetslaget får pedagogerna en riktad kompetenshöjning utifrån sina egna behov i arbetet med barnen. Via poängkurs, litteratur och studiebesök får pedagogerna en ökad ämneskunskap i naturvetenskap, som ger dem en ökad möjlighet att bredda sitt arbetsfält. Genom att man under projektets gång bygger upp ett nätverk mellan de olika förskolorna så grundar man för en vidareutveckling och fortsättning av projektets intention.

Syfte

Öka pedagogernas egna kunskaper inom naturvetenskap och hur barn lär för att öka sitt arbetsfält.
Statushöjning för förskolepedagogiken.

Målsättning

Ett mål med projektet är att pedagogerna ska få bättre ämneskunskap inom naturvetenskap och därigenom arbeta mer medvetet med detta på förskolan. Detta genererar förhoppningsvis ett större intresse hos barnen om naturvetenskap och i en förlängning, hållbar utveckling.
Att skapa ett samarbete mellan kommunerna och att öppna upp för nätverksbyggande över kommungränserna.
Ett mål är att sprida intresset bland pedagoger att arbeta med naturvetenskap i förskolan, samt att lyfta fram förskolepedagogiken som ett viktigt steg i barns lärande, detta via den konferensen som är planerad till hösten 2010.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla aktiviteter kommer att var i handikappanpassade lokaler. Vid behov väljs föreläsningssalar med teleslinga.
Kristianstads kommuns folkhälsostrateg konsulteras för frågor som rör till exempel läsbarheten på hemsidan.

Jämställdhetsintegrering

Utav de totalt 45 projektdeltagare vilket innefattar pedagoger och rektorer, plus projektledningens 4 personer är det 45 kvinnor och 4 män, det vill säga 8 % män, vilket är mer än den genomsnittliga procentsatsen för män i förskolan . I Kristianstads kommun finns det endast 3,2 % män inom förskolans värld. De deltagande rektorerna är uppdelade i 5 kvinnor och 2 män. Projektledningen består av 3 kvinnor och 1 man.
Ur jämställdhets SWOTen framkom att en svaghet är att det finns kvinnor som känner en osäkerhet i att röra sig inom det naturvetenskapliga fältet, och upplever att de inte har tillräckligt med begrepp och faktakunskap. Då är det en styrka är att så många kvinnor har uppvisat ett intresse för att arbeta med naturvetenskap, ett område som traditionellt tillhör männen. De deltagande pedagogerna kommer att erbjudas en högskolekurs, samt studiebesök i naturvetenskap och alla kommer att erbjudas samma sorts utbildning och aktiviteter oavsett kön.
Det framkom också att en svaghet är att det är ojämn könsfördelning ibland pedagogerna, vilket resulterar i en svårighet att arbeta med jämställdhetsfrågorna. En möjlighet kan då vara att via detta projekt öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor. En styrka är att Ewa Kristensson kan utnyttjas under projekttiden för att hjälpa till med att väcka frågor kring jämställdhet på enkönade arbetsplatser. Ewa Kristensson kommer att följa upp och träffa projektledningen kontinuerligt, för att säkerställa att jämställdhetsfrågorna lyfts fram under projektet. Hon kommer även att hålla en föreläsning för samtliga deltagare om jämställdhetsarbete på enkönade arbetsplatser.

Deltagande aktörer

  • Backsläntens förskola
  • Charlottesborg
  • Karlavagnens förskola
  • Lekholmens förskola
  • Markgatans förskola
  • Sandvaktarens förskola
  • Åsums förskola
  • Önnegården

Kommun

  • Kristianstad
  • Sölvesborg