Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förprojektering för Skåneakademier

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIUC Skåne
KontaktpersonJenny Bramell
E-postjenny.bramell@iuc-skane.se
Telefonnummer046-181590
Beviljat ESF-stöd3 431 807 kr
Total projektbudget3 431 807 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-09-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet har sin bakgrund i 11 skånska kommuners önskan att driva kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för ESF för att stödja sina företag och deras medarbetare att bli konkurrenskraftiga och fortsatt attraktiva. Både som organisationer och medarbetare på en snabbt föränderlig marknad.

Bakgrund

Denna ansökan om förprojektering (FP) har sin grund i att 11 av Skånes kommuner önskar driva kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för Socialfondens program för att stöjda företagen och deras medarbetare att bli konkurrenskraftiga och attraktiva både som organisationer och individer på en snabbt föränderlig marknad.

Det handlar om nya kunskaper, nya arbetssätt, organisationsförändringar och förmågan att dra nytta av outnyttjade resurser och möjligheter för att klara konkurrensen om jobb och affärer på en allt mer krävande marknad med stark teknisk utveckling och ökad global konkurrens.

Alla deltagande kommuner har för avsikt att söka genomförandeprojekt (GF) , enskilt eller i en konstellation med några andra kommuner.

Strukturen för GF-projekten blir i huvudsak:
Företags- och individspecifika utbildningar, samordnade utbildningar, affärs- och organisationssutvecklande temagrupper, samverkans- och marknadsaktiviteter såsom seminarier.

Som exempel på temagrupper kan nämnas:
Framgångsrikt generationsskifte
Mångfald som affärsidé
Konkurrenskraftig produktion
Klimatsmarta organisationer
E-business
Framtida ledarskap
Entreprenörskap

Företagens behov och önskemål kommer förstås att bestämma innehållet.

Då det finns ett starkt intresse bland kommunerna att samverka och tydliga synergieffekter och kostnadsbesparingar att göra i att samordna sina FP och GF, ser kommunerna fördelar med att anlita en extern aktör att göra detta arbete. Därför kommer FP att utföras av IUC Skåne AB och deras samarbetspartner Piku AB som båda har stor erfarenhet av att driva utvecklings- och samverkansprojekt.

Fördelarna med att i detta fall anlita en extern aktör är flera:
Kartläggningen av företagens situation och behov sker samtidigt i alla kommunerna och med samma metodik.
Genom samordnande av material och aktiviteter blir FP mycket kostnadseffektivt.
Det blir ett dynamiskt projekt med stor delaktighet både från kommuner och deltagande företag.
Synergi- och samverkansmöjligheter inför riggning av GF-projekt.

När man anlitar en extern aktör är det samtidigt en fara att resultaten stannar hos denne. För att säkra överföringen kommer IUC att genom möten och dokumentation se till att kommunerna får och förstår resultaten av kartläggningen. Vi kommer också att lägga upp en webb för projektet med egen inloggning för respektive kommun där allt material läggs upp. I riggningen av GF är det också viktigt att kommunerna är drivande och delaktiga så att der blir deras projekt.

Syfte

De tidigare nämnda kommunerna vill stödja företagen och deras medarbetare att bli konkurrenskraftiga och attraktiva, både som organisationer och individer, på en snabbt föränderlig marknad. Om företagen utvecklas och är framgångsrika skapas nya sysselsättningstillfällen och arbetslösheten minskar. Medarbetarnas attraktionskraft på arbetsmarknaden kan också bibehållas eller öka med nya kunskaper.

Förstudien syftar till att ge kunskap om nuläget och utvecklingsbehovet för företagen och medarbetarna, kopplat till omställningskraven. Resultatet från förstudien ligger som underlag till de planerade genomförandeprojekten.

Ett annat syfte är att medvetandegöra frågor kring jämställdhet och att se möjligheter med mångfald, såväl ur ett affärsmässigt som ur ett socialt perspektiv. Projektet vill också beakta individperspektivet genom att analysera kompetensbehovet hos varje medarbetare, på ett sådant sätt att alla är delaktiga i analysen.

Dessutom vill projektet stärka den regionala utvecklingen och öka samverkan mellan skånska kommuner och deras företag.

Målsättning

Förprojekteringens mätbara mål är att genomföra lärande och kartläggande aktiviteter i 370 skånska företag. Aktiviteterna ska tillgodose medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov för att bli fortsatt attraktiva på arbetsmarknaden. Vidare gör vi en SWOT-analys avseende jämställdhet samt diskuterar de affärsmässiga och sociala möjligheterna med mångfald på arbetsplatsen.

Vidare är det en målsättning att med resultaten från ovanstående aktiviteter, rigga genomförandeprojekt i de deltagande kommunerna, enskilt eller i konstellation med andra.

I de efterföljande GF-projekten är målsättningen att stärka och utveckla de deltagande företagen och deras medarbetare att bli konkurrenskraftiga och framgångsrika, samt att jobba vidare med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. I dessa projekt är ytterligare ett mål att finna möjligheter att samverka med projekt inom programområde 2, för att minska utanförskap.

Ett ytterligare mål är också att stärka den regionala utvecklingen i Skåne vilket vi uppnår genom samverkan mellan de olika kommunerna och deras företagarföreningar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att bedrivas på, i huvudsak två typer av platser:
I konferenslokaler på hotell eller konferensanläggningar, som är anpassade för personer med funktionshinder, alternativt
på enskilda platser ute hos de företag som deltar i projektet, där deltagande funktionshindrade personer är anställda. Dessa arbetsplatser måste vara anpassade för funktionshindrade.
I projektet kommer vi att ha en beredskap för att även hyra in dövtolk eller använda hörslinga eller andra hjälpmedel för att säkerställa tillgängligheten för personer med sådana behov.
Ett av projektets viktigaste mål är att motverka utanförskap och att öppna upp arbetsmarknaden för grupper som står utanför idag. Här handlar det också om värderingar och attityder och att ta bort hinder för att anställa bland annat funktionshindrade. Man är ofta rädd eller tveksam för det man inte känner till eller vet hur det fungerar. Att visualisera med goda exempel och förebilder är ett bra sätt att nå fram. Det påbörjas i förprojekteringen i våra seminarier, i SWOT och intervjuer på samma sätt som med jämställdhetsfrågorna.

Med resultaten från förprojekteringen kan vi skapa rutiner och arbetssätt inför genomförandet.

Transnationellt samarbete

Förprojekteringen innehåller inga aktiviteter av transnationell karaktär.

Samarbetspartners

 • Kommunkansliet
 • Kommunkontoret
 • Kommunledningskontoret
 • Näringslivskontoret

Deltagande aktörer

 • BG Larus
 • Larsson Konsult i Höör AB
 • Piku AB

Kommun

 • Eslöv
 • Hörby
 • Höör
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Lomma
 • Lund
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svedala
 • Trelleborg