Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förprojektering Glappet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbete och Försörjning
KontaktpersonOla Johnsson
E-postola.johnsson@trelleborg.se
Telefonnummer0410-733094
Beviljat ESF-stöd292 460 kr
Total projektbudget397 729 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-07-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

En modell för att erbjuda ungdomar stöd utifrån deras förutsättningar behöver utvecklas. Syftet är att undersöka möjligheter att genom olika aktiviteter ge bättre redskap i form av erfarenhet, kompetens och kontaktnät. Mål är skapa en plan för genomförande där målgruppen är ungdomar 16-24 år.

Bakgrund

I Sverige bor det ungefär 940 000 personer mellan 16 och 24 år, det vill säga ungdomar. För närvarande försämras ungas ekonomiska situation generellt och enligt en nyligen presenterad rapport från Ungdomsstyrelsen har var femte ungdom idag låg ekonomisk standard, jämfört med var tionde i början av 2000-talet. Andelen unga som beviljas sjukpenning ökar och unga är kraftigt överrepresenterade bland dem som har socialbidrag.

Regeringen har slagit fast två övergripande mål för den nationella ungdomspolitiken: alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd samt verklig tillgång till inflytande. Samtidigt har landets kommuner ett uttryckligt uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år som innebär att kommunerna har uppdraget att hålla sig informerad om sysselsättningen för de ungdomar under 20 år som avslutat grundskolan men som inte fullföljt gymnasieskolan och inte bedriver studier där. Detta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Ungdomsstyrelsen har dessutom önskat skärpa kommunernas ansvar att ordna en uppsökande verksamhet avseende dessa ungdomar och att de ska erbjudas individuellt stöd efter sina behov och förutsättningar genom insatser i form av vägledning, motivationsskapande åtgärder och praktik.

Mot denna bakgrund är utvecklingen av en kommunal ungdomspolitik som utgår från ungas villkor avgörande för att ungdomspolitiken ska få genomslag. I denna politik är arbete och försörjning ett huvudområde då ungas möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är en central fråga för deras tillgång till välfärd och inflytande. Det är därför positivt att ungas arbetslöshet generellt har minskat under de senaste åren. Men när man studerar antalet långtidsarbetslösa och ungas mediantid i arbetslöshet är tendensen alarmerande. Det är tydligt att grupper av unga fortfarande har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Exempelvis gäller minskningen i arbetslöshet enbart unga med minst gymnasial utbildning. Bland unga som saknar utbildning har arbetslösheten istället ökat. Ungas utbildningsnivå spelar också roll för hur lätt man kan ta sig ur arbetslöshet, där unga med lägre utbildning har det betydligt svårare. Här spelar alltså tidiga arbetslivserfarenheter en viktig roll för ungas etablering på arbetsmarknaden. Trots detta finns det idag stora brister i övergången mellan skola och arbetsmarknad.

Dagens samhälle präglas av en stark tilltro till utbildning som lösningen på arbetslöshetsproblematiken, inte minst för ungdomarna. Nästan var femte elev misslyckas med att nå målen för årskurs 9. Trots detta påbörjar nästan alla elever gymnasiala studier, vilket resulterar i att många elever lämnar utbildningssystemet i förtid eller med ofullständiga betyg.

Trelleborgs kommun är en av många kommuner som har problem med att säkerställa att ungdomar, efter avslutad eller framför allt avbruten skolgång, engageras i stadigvarande sysselsättning. Framför allt har det varit svårt för kommunen att få deltagare på det sk IV-programmet att fullfölja sina studier. På detta sätt blir skolan för många en väg till nytt misslyckande. Efter att ha hoppat av utbildningen hamnar många sedan utanför de offentliga systemen. Därefter tvingas de ofta ta sig fram utifrån sina egna förutsättningar. Även om de sedan eftersträvar arbete tycks inte vägen huvudsakligen gå via utbildning, utan när de väl lämnat skolan är det mycket svårt att motivera dem för ytterligare studieperioder.

För att de ska komma in på arbetsmarknaden måste de unga sedan själva söka sig fram. Erfarenheter visar att de har mycket starka drivkrafter att försörja sig själva och att finna en givande sysselsättning. Men många upplever mycket komplexa etableringssvårigheter. Samtidigt som det finns det en brist på kvalificerad arbetskraft är det svårt att erhålla arbete om man saknar en utbildning. De alternativ som kommunerna, inom ramen för sitt uppföljningsansvar, har att erbjuda målgruppen är i detta sammanhang inte tillräckliga. Så är fallet även i Trelleborg. Många ungdomar som söker sig till kommunens arbetsmarknadsinriktade delar saknar utbildning och har därför svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden med hjälp av befintliga strukturer.

De kommande åren kommer ytterligare en ny stor ungdomsgrupp ut på arbetsmarknaden. Nittiotalisternas inträde i arbetslivet innebär nya utmaningar för arbetsmarknadspolitiken. Då en vikande konjunktur förutspås innebär detta ytterligare utmaningar för samhällets möjligheter att möta ungdomars behov av stöd. Om inte unga får tillträde till arbetsmarknaden försenas såväl boendeetablering som familjebildning, vilket får demografiska och samhällsekonomiska konsekvenser. Beredskapen inom den kommunala ungdomspolitiken får därför en avgörande betydelse. Risken är dock uppenbar att det saknas en utvecklad struktur för att hantera de problem som uppstår när dessa unga människor skall konkurrera på en hård arbetsmarknad.

Mot ovanstående bakgrund kommer det att bli allt viktigare att unga som söker arbete får ett det individuella stöd som de behöver och inte rutinmässigt lotsas vidare från utbildningssystemet till den kommunala eller statliga förvaltningen. Erfarenheter från exempelvis Navigatorcentrum visar tydligt att insatser från en bred uppsättning aktörer som agerar i samverkan utifrån ungdomens enskilda förutsättningar kan visa sig vara verkningsfulla. Trelleborgs kommuns vision är därför att med start i en förprojektering identifiera och utveckla en arbetsmodell för att hjälpa dessa ungdomar att minska klyftan mellan studier och arbete.

Syfte

Trelleborgs kommun har ambitionen att utifrån ovanstående problembeskrivning utveckla en hållbar arbetsmodell för att kunna erbjuda ungdomar som hamnat i ett tomrum mellan studier och arbete ett individuellt anpassat stöd utifrån deras specifika förutsättningar. På detta sätt är förhoppningen att kunna erbjuda ungdomar alternativa vägar ut i arbetslivet än genom idag befintliga strukturer. Avsikten är att såldes att utveckla ett samordnat system genom vilket ungdomar i kommunen ska kunna öka sin konkurrenskraft i samhället så att de tar sig vidare till en stadigvarande position på arbetsmarknaden.

Syftet med förprojekteringen blir i detta perspektiv att undersöka möjligheterna att genom en kombination av praktik, studier och andra kompetenshöjande aktiviteter ge ungdomar bättre redskap i form av större erfarenhet, ökad kompetens, ökad självinsikt och skapa ett bredare kontaktnät. Genom förprojekteringen ska Arbete och Försörjning tillsammans med Gymnasie- och Vuxenutbildningen i Trelleborg undersöka hur vägen ser ut för ungdomarna genom det tänkta projektet. Förprojekteringen förväntas ge svar på vilka behov av stöd som ungdomarna har och vilka vägar ut i arbetslivet som finns med utgångspunkt i det tänkta projektet. Förprojekteringen ska därvid identifiera vilka resurser som Trelleborgs kommun behöver mobilisera för att det planerade genomförandeprojektet ska lyckas och sedermera leda fram till implementering i ett bredare perspektiv.

Målsättning

Målet med förprojekteringen är skapa en färdig plan för genomförandeprojekt. I anslutning till denna plan ska en hållbar arbetsorganisation ha identifierats där alla eventuella samverkanskontakter har etablerats och knutits.

Konkreta målsättningar för projektet kan beskrivas som

- Att skapa underlag för en komplett projektplan i syfte att ansöka om medel från Socialfonden för ett genomförandeprojekt.
- Att kartlägga och därigenom skapa ökad kunskap kring de specifika förutsättningarna för den aktuella målgruppen på en framtida arbetsmarknad i Trelleborgs kommun och dess omgivningar.
- Att etablera hållbara samverkanskontakter inför genomförandefasen av det planerade projektet. I detta ligger att identifiera relevanta samverkansaktörer samt förbereda det kommande arbetet i termer av organisatoriska, ekonomiska och juridiska hinder.
- Att klarlägga vilka transnationella nätverk som kan skapas för att ungdomarna ska kunna erbjudas gränsöverskridande alternativ.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Både förprojekteringen och det tänkta genomförandeprojektet kommer att genomföras i lokaler som är anpassade för personer med eventuella rörelse- eller funktionshinder. Eventuella insatser i det tänkta projektet kommer att utgå från individuell anpassning av den fysiska miljön. För att säkerställa tillgängligheten för målgruppen kommer särskilt fokus att läggas på bemötande och kommunikation.
Då stora delar av målgruppen upplever att de befinner sig i ett direkt eller particiellt utanförskap är det viktigt att under förprojekteringen skapa rutiner för hur tillgängligheten skall säkerställas. Förprojekteringen skall uppmärksamma de medier och kanaler som möjliggör tillgänglighet för målgruppen. För att möjliggöra deltagande på lika villkor ska förprojekteringen se över behovet av att anpassa språkbruk, informationsmedier, foldrar mm så att dessa attraherar målgruppen. Arbetet med att skapa denna tillgänglighet skall ske i samverkan med deltagare ur målgruppen.

Transnationellt samarbete

Navigatorcentrum i Trelleborgs Kommun ingår i det nationella nätverk som, på ungdomsstyrelsens uppdrag, arbetar med att ta fram och lyfta lokalt perspektiv till nationell nivå. Genom detta nätverk och genom etablerad kontakt med Ungdomsstyrelsen har Navigatorcentrum tillgång till ett upparbetat transnationellt nätverk för ungdomsfrågor. Genom att använda sig av detta nätverk och Ungdomsstyrelsens program ”Ung och Aktiv” ges förprojekteringen möjlighet att ta få in ett transnationellt perspektiv som i ett genomförande bör komma den enskilde deltagaren till gagn. Det transnationella arbete som planeras inom ramen för förprojekteringen är kostnadseffektivt och bygger på ett utvecklande av befintliga kontakter.

Kommun

  • Trelleborg