Logotyp på utskrifter

Förprojektering AME Svalöv

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonLena Bjering
E-postlena.bjering@svalov.se
Telefonnummer0418-475111
Beviljat ESF-stöd199 216 kr
Total projektbudget263 116 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill göra en förprojektering inför ett tänkt projekt där vi, i samverkan med andra mindre kommuner samt övriga samhällsaktörer, kan göra individuella kartläggningar av dem som idag har ett långvarigt bidragsberoende för att gemensamt kunna sätta in insatser som anpassas efter individens förutsättningar. Under denna förprojekteringsfas vill vi
• Söka samverkanspartners
• Undersöka målgruppens omfattning och sammansättning
• Undersöka olika möjliga metoder som kan användas för individuell kartläggning samt vilken kompetens, intern eller extern, som behövs
• Undersöka intresset från näringslivets sida till fördjupat samarbete kring målgruppen
• Undersöka förutsättningarna att skapa arbetsträningsgsplatser inom den egna organisationen
• Undersöka möjligheterna till fördjupat samarbete med verksamheter inom den sociala ekonomin och ideella organisationer kring målgruppen
• Undersöka metoder för att mäta kvalitet och effekt av de sociala insatser som görs för målgruppen

Bakgrund

Svalövs kommun brottas med samma bekymmer som de flesta andra mindre landsortkommuner; nämligen att man tvingas arbeta med en mycket komplex problematik när det gäller personer med långa och återkommande perioder av bidragsberoende. Många saknar förankring på arbetsmarknaden och trots genomförda insatser från flera myndigheter når man inte ända fram p g a att det befintliga systemet i dagsläget inte kan erbjuda rätt insatser eller tillräckligt lång tid för att skapa varaktig förändring. Det behövs helt enkelt utökat stöd utöver det som idag kan erbjudas i den ordinarie verksamheten.

Som en liten enskild kommun kan man inte koncentrera sina insatser till en mindre begränsad grupp med likartade problem utan man måste alltid se till en större grupp som därför blir mycket heterogen till sin sammansättning. Vi vill därför söka samarbete med andra kommuner för att få större referensgrupper. Vi vill med hjälp av fördjupad kartläggning göra individens behov synliga för att kunna sätta in rätt resurser för var och en som idag är bidragstagare. Vi har också goda erfarenheter från tidigare projekt som vi gärna vill bygga vidare på. Vi vill därför under en förprojekteringsfas undersöka möjligheterna att finna samarbetspartners bland kommuner med liknande problematik samt med andra instanser i samhället som kan tänkas komma i kontakt med målgruppen, som t ex arbetsförmedlingen, sjukvården, försäkringskassan, näringslivet, studieförbund, ideella organisationer, biståndsorganisationer etc. för att skapa ett samverkansprojekt där den gemensamma målsättningen är att individanpassa insatserna för att uppnå största möjliga effekt. En av de bärande tankarna i vår idé är att skapa flera meningsfulla övergångsarbetsplater/arbetsträningsplatser, både i det privata näringslivet, i den egna organisationen och i samarbete med den sociala ekonomin och ideell verksamhet. På dessa arbetsplatser ska personer i målgruppen erbjudas möjligheter att växa i sin egen takt för att så småningom nå sin fulla potential.

Under en förprojekteringsfas vill vi bygga upp en projektorganisation och ett nätverk bestående av representanter från ovanstående tänkta samarbetspartners. Vi vill undersöka målgruppens omfattning för att hitta metoder och modeller som kan vara lämpliga för djupgående kartläggning och då också ta ställning till om den egna personalen behöver kompetensutvecklas. Vi vill också undersöka metoder som kan vara lämpliga för att mäta kvalitet och effekt av de insatser som görs för målgruppen.

Syfte

Förprojekteringen syftar till att:

• undersöka förutsättningarna för att skapa ett samverkansprojekt med parter från olika delar i samhället som kommer i kontakt med målgruppen.

• söka samverkanspartners bland ovannämnda grupper och skapa en projektorganisation inför en tänkt genomförandefas

• undersöka målgruppens omfattning och sammansättning

• undersöka olika lämpliga metoder för djupare kartläggning på individnivå av dem som ingår i målgruppen

• undersöka intresset för fördjupat samarbete med företag och arbetsplatsambassadörer kring målgruppen

• undersöka möjligheterna att skapa meningsfulla arbetsträningsplatser inom den egna organisationen

• undersöka möjligheterna att erbjuda arbetsträningsplatser i samarbete med exempelvis ideella organisationer, studieförbund och biståndsorganisationer

• undersöka behovet av kompetensutveckling av personal inom socialtjänst, flyktingmottagning och arbetsmarknadsenhet när det gäller olika kartläggningsmetoder

• undersöka behovet av att upphandla tjänster under en eventuell genomförandefas

Målsättning

Målsättningen under förprojekteringsfasen är att:
• skapa ett nätverk av samverkanspartners mellan olika aktörer i samhället som kommer i kontakt med målgruppen
• skapa en projektorganisation
• kartlägga målgruppens omfattning och behov
• finna en lämplig metod för djupgående kartläggning av individer i målgruppen
• undersöka om det finns kompetensutvecklingsbehov avseende kartläggningsmetodik bland den egna personalen
• undersöka om det finns modeller som är lämpliga för att mäta kvalitet och effekt av de insatser som görs för målgruppen
• identifiera de eventuella tjänster som skulle behöva upphandlas externat under en genomförandefas, (t ex behov av extern utvärderare)
• forma en konkret projektidé som kan beskrivas i en ansökan för genomförande

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I det tänkta partnerskapet undersöka förutsättningarna för tillgänglighet för funktionshindrade genom en SWOT-analys för att därigenom kunna upptäcka eventuella hinder som kan åtgärdas inför ett genomförande.

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknadsenheten

Samarbetspartners

 • P P AB

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge