Logotyp på utskrifter

Förprojekt till kompetensutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareJämshögs folkhögskola
KontaktpersonMats Frimodig
E-postmats.frimodig@jamshog.org
Telefonnummer0454-46710
Beviljat ESF-stöd848 947 kr
Total projektbudget848 947 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-23
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Målet med detta projekt är att undersöka behoven av kompetensutveckling i vårt nätverk med särskilt fokus på samverkan, att främja strategisk påverkansarbete, att motverka diskriminering och ökad mångfald på arbetsplatser, att främja en hälsosam arbetsmiljö och stimulera till innovativ verksamhet för att nå de mål som är formulerade i programområde 1.

Bakgrund

(Förtydligande gällande all information i denna ansökan: Vi kallar detta projekt växelvis för "projekt" respektive "förprojekt". Dessa ord ska läsas som synonyma. Vad som avses är detta projekt.)

Jämshögs folkhögskola har i många år arbetat med kompetensutveckling och därmed också byggt upp ett omfattande nätverk som vi nu i detta projekt vill arbeta med.
Sedan 2003 bedriver vi en 2-årig KY- utbildning i socialpedagogiskt arbete. Under den tiden har skolan byggt upp ett betydande nätverk i samband med att kursdeltagarna haft långa praktikperioder, sk, LIA- perioder (lärande i arbete) inom den socialpedagogiska branschen. Nätverket innehåller idag skilda typer av verksamheter, såsom kommunala institutioner inom skola, vård och omsorg, behandlingshem samt SIS- institutioner. På senare tid har vi även anslutit personalavdelningar inom industri och servicebranschen (ex bank) i nätverket. Detta skall läggas till vårt tidigare nätverk såsom utbildare av fritidsledare, församlingspedagoger m.m.
Skolans huvudman är Lunds Stift med alla församlingar, som är en naturlig del av vårt nätverk.

I samarbetet med vårt stora nätverk har vi identifierat betydande kompetensutvecklingsbehov bland de anställda. Behoven kan relateras till programområde 1.

Inom målområdet som handlar om att förebygga långtidssjukskrivningar kommer samtliga deltagande aktörer att medverka. Vi kommer att arbeta utifrån att olika branscher, organisationer kan lära av varandra och vi kommer också att undersöka hur man kan förbättra metoderna för att verka mot detta mål inom programområde 1
Vårt förprojekt kommer att fokusera på behovsanalys gällande metoder och kompetensutveckling för att framöver möjliggöra implementera av effektiva metoder och kompetensutveckling inom bland annat kognitiv beteendeterapi, som är ett lämpligt verktyg för att genomföra medarbetarsamtal eller stödjande samtal.

En intressant aspekt i vårt arbete är att nätverket representerar så vitt skilda ”världar”. Kompetensutveckling, i samarbete mellan t. ex kyrka och näringsliv kan bli en intressant och spännande arena för lärande. Spridningseffekten kan också förväntas bli stor eftersom vi kommer att arbeta mycket aktivt med detta.

Vi har ungefär 50 behandlingshem, Vårdförbundet i blekinge och offentliga institutioner som vi arbetar rätt nära med eftersom vi utbildar socialpedagoger. Svenska kyrkan ingår också i vårt nätverk, exempelvis den diakonala verksamheten.
I detta nätverk finns ett samstämmigt uttalat behov av kompetensutveckling inom bland annat KBT
KBT blir mer och mer vanligt som ett förhållningssätt i sociala arbeten och man kan säga att det det handlar om ett slags paradigmskifte. Följden av detta är att de som har denna kunskap, denna kompetens har mycket lättare att få arbete än de som inte har denna kompetens. Många äldre, men också del yngre som arbetar inom denna bransch har ingen utbildning i detta. Vi kommer att undersöka hur stort utbildningsbehovet är inom KBT och ge förslag på ett utbildningsprogram som har till syftet att underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav inom behandlingsbranschen.

Utbildning i KBT kan också leda till personlig utvecklingen hos anställda och vinsten är förutom att de stärker sin position i arbetslivet också lära sig ett sätt att hantera egen stress, både privat och i sin yrkesroll, vilket i sig kan leda till ökad hälsa.
Dagsfärsk forskning visar att kognitiva psykologiska modeller ger överlägsna resultat över andra traditionella terapeutiska former.
Vi kommer också att arbeta mycket aktivt med att sprida resulaten av vårt arbete till även de som inte är deltagande aktörer i projektet för att inspirera dem till att också arbeta emot de mål som vi strävar efter att nå.
Under förprojektet kommer vi också att inventera arbetsplatsernas arbete mångfald, dvs finns alla åldrar, båda könen samt kulturella olikheter representerade? De förväntade effekterna är att öka medvetenheten om att en organisation med mångfald och utan diskriminering är en mer mogen och kompetent organisation och leder till att stärka organisationen i ett mångkulturellt samhälle som Sverige är. Målet är att initiera handlingsplaner i organisationerna för hur man skall arbeta med detta framöver.

Redan i analysfasen är det viktigt att tänka långsiktigt och förankra projektet hos så många delar av organisationerna som möjligt. Analysen och de olika insatserna är tänkta att göras på två nivåer: individ- och organisationsnivå.

Vi kommer också att arbeta med att utveckla lärande miljöer eftersom det behövs ur ett tids- och kostnadseffektivt sätt både för individerna och organisationerna. Vi kommer under förprojektet att arbeta fram förslag på hur blended learning kan användas för att sprida kunskap och information på ett tids- och kostnadseffektivt sätt .

Syfte

-Att kartlägga kompetensutvecklingsbehov inom programområde 1 i företag och organisationer som ingår i vårt nätverk och att utveckla metoder för långsiktigt lärande.
-Att förebygga utanförskap genom kompetensutveckling, alltså att underlätta för arbetstagare att utvecklas i takt med arbetslivets krav och att undersöka hur utanförskap kan förebyggas.
-Att minska diskriminering och öka mångfald i organisationerna.
-Att öka kunskaperna om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas och att implementera långsiktiga arbetsmetoder för detta.

Målsättning

Under förprojektet är målet:
-Att 150 personer från de olika verksamheterna i nätverket ska ingå i förprojektets analysfas, för att inventera behovet av kompetensutveckling inom progranområde 1 utifrån vår tolkning av programområdet som finns formulerad under rubriken "Målsättning" i detta dokument. Effekten förväntas bli att vi får fram en handlingsplan för att verka i linje med det som är formulerat i våra syften.
-Att en del av dessa personer med central ställning i organisationen skall få omfattande information om KBT, för att få en uppfattning om detta är kunskaper som kan användas som redskap i deras organisation, för att närma sig programmålen.
-Att i seminarieform sammanföra personer från de olika organisationerna som deltar i projektet för att diskutera problembilder och behov av kompetensutveckling. Ett syfte är att under seminariet skall deltagarna söka efter gemensamma nämnare, som kan skapa ett underlag för ett fortsatt samarbete i dessa grupper över organisationsgränserna. Under genomförandefasen kan dessa grupper formas till studiegrupper, för att så småningom bilda nätverk för fortsatt och långsiktigt samarbete.
-Att i förprojektet inventera arbetsplatsernas mångfald, dvs finns alla åldrar, båda könen samt kulturella olikheter representerade? De förväntade effekterna är att öka medvetenheten om att en organisation med mångfald och utan diskriminering är en mer mogen och kompetent organisation. Målet är att initiera handlingsplaner i organisationerna för hur man skall arbeta med detta framöver.
-Att arbeta fram förslag på metoder för lärande som samarbetsparterna kan använda sig av även efter projektets slut. Vi kommer att undersöka möjligheterna att skapa utbildningsplanerna för blended learning, vilket innebär en kombination av klassrumslärande och e-learning.
-Att analysera och sammanställa all information i en projektrapport och sprida resulatet enligt en av oss upprättad kommunikationsplan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att beakta och arbeta med tillgänglighet för personer med funktionshinder.
Vi kommer också att arbeta med ”Tillgänglig verksamhet” som en viktig del förprojektet. Vi kommer också att arbeta mycket aktivt med ”Tillgänglig information och kommunikation”så att alla personer oavsett funktionshinder eller ej ska kunna ta till sig informationen och kunna kommunicera med projektet

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge