Logotyp på utskrifter

Förprojekt föräldralediga med planering för framtiden

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMerit utbildning AB
KontaktpersonPetra Hammar
E-postpetra.hammar@meritutbildning.com
Telefonnummer040-215045
Beviljat ESF-stöd118 785 kr
Total projektbudget158 385 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-03-27
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Många missar helt eller delvis introduktionsprogram och sfi på grund av föräldraledighet. Situationen med tillfälliga studier pågår länge utan kontinuitet i studier och framtidsplanering. Syfte: föräldralediga ska hitta sin väg mot arbete och att projektet ska stärka möjligheterna i arbetslivet.

Bakgrund

Erfarenheten visar att många föräldralediga helt förlorar kontakten med det svenska samhället, språket och arbetslivet under sin föräldraledighet. En del hinner precis påbörja sin introduktion för att sedan avbryta för föräldraledighet. Efter föräldraledigheten är man ofta tillbaka på ruta ett. Många går från den ena föräldraledighetsperioden till den andra. Situationen med tillfälliga studier kan pågå under lång tid utan kontinuitet och röd tråd i studier och framtidsplanering. Många av kvinnorna har låg utbildningsbakgrund och mycket liten kännedom om det svenska samhället, arbetsmarknaden och framförallt dålig kännedom om sina egna möjligheter till arbete eller studier.

En effekt av nuvarande system med ett utbud där det i stort sett saknas insatser för målgruppen riskerar att försvåra/försena de föräldraledigas inträde på arbetsmarknaden eller i värsta fall passivisera dem som bidragstagare, vilket i många fall resulterar i ett längre och djupare beroende av samhällets stöd och ett förstärkt utanförskap.

En viktig erfarenhet från AIC:s och Introduktionens arbete är att ju längre man dröjer med en insats, kompetenshöjande eller tillvaratagande, desto svårare blir det att bryta ett negativt mönster, ett mönster som för många ofta präglas av bristande kontinuitet avseende planering och studier. Därför är det nödvändigt för Introduktionsverksamheten och AIC att kunna erbjuda en verksamhet riktad och anpassad till målgruppen Föräldralediga med utländsk bakgrund.

Projeket ska fånga upp personer i utanförskap och erbjuda dem individanpassade lösningar för att de ska närma sig och etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet ska utveckla möjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att parallellt med sin föräldraledighet kunna hålla kontakt med sin framtidsplanering och sin språkutveckling.

Förprojektet ska undersöka hur våra erfarenheter stämmer överens med verkligheten genom att analysera förvärvsfrekvens, självförsörjningsgrad, språkkunskaper i form av uppnådda betyg i grupper som varit föräldralediga under introduktionen jämfört med andra grupper. Analysera hur stor andel som gör avbrott på grund av föräldraledighet under introduktionsperioden.

Projektet ska analysera utanförskap, bidragsberoende och passivisering i ett jämställdhetsperspektiv.

Modeller och metoder - Genom samverkan med AIC som har ansvar för introduktionsperioden och tiden därefter och referensgrupper med föräldralediga kvinnor utveckla nya metoder för föräldralediga att hålla kontakt med sin framtidsplanering och sin språkutveckling.

Syfte

Det övergripande syftet med förprojekteringen är att förbereda för genomförandet av projekt Föräldralediga med framtidsplanering genom att organisera samverkansgrupper, förbereda deltagande i projektet med referensgrupper (föräldralediga), analysera målgruppen och behoven av en speciell insats för utlandsfödda föräldralediga samt utveckla arbetssätt, metoder och upplägg för genomförandet.

Syftet med genomförandeprojektet är att de föräldralediga var och en ska hitta sin väg mot arbete och att projektet ska stärka hur de ser på sig själva och sina egna möjligheter i arbetslivet. Under projekttiden upprätthåller och utvecklar de kontakten med arbetslivet och samhällslivet, svenskan och med sina framtidsplaner genom att de under projektet får möjlighet att
- få coachning för att upprätta/vidareutveckla sin framtidsplanering
- bevara och utveckla sina färdigheter och kunskaper vad avser språk, yrke och samhällskunskap

Förutom syftena på individnivå vill projektet Föräldralediga med planering för framtiden bidra till att utveckla strukturer och nya metoder för att göra det möjligt för föräldralediga att bli mer delaktiga i samhället och arbetslivet och därmed bidra till ökad jämställdhet och minskat utanförskap.

Målsättning

Målet med förprojektet är att det ska resultera i genomförande av Projekt Föräldralediga med planering för framtiden. Projektansökan kommer att lämnas in i mars -09.

Det långsiktiga målet är att projektet ska leda till att målgruppen kommer närmare arbetsmarknaden och att projektets erfarenheter ska implementeras i ordinarie verksamhet och därigenom minska utanförskapet.

Målsättningarna för förprojektet är att kartlägga målgruppen, ta fram målgruppens möjligheter att delta i projektets genomförandefas, bilda samverkansgrupper, genomwork shops med samverkansparter förankra samarbete och projektets syften, mål och insatser, förbereda oss själva för att projektets genomförande ska kunna starta med full kraft redan från starten. Andra mål är att konkretisera insatser i projektet, formulera mätbara målsättningar och anpassa projeketets innehåll utifrån SWOT-analys av jämställdhet och riskanalys.


Tänkt målsättning för genomförandeprojektet
Programmål

Andelen deltagare, som efter avslutat projekt har fått jobb eller upplever att deras möjligheter att få jobb har ökat, skall uppgå till minst 70 %.


Projektmål

Deltagarnas handlingsplan ska vara grundad på vad man kan, vill och har förutsättningar för. Projektdeltagarna ska ha en medveten handlingsplan som är väl förankrad genom
att deltagaren
- har en påbörjad meritportfölj
- vet vad som händer dag 1 efter föräldraledigheten
- har en planering mot arbete


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Rutiner kommer att utarbetas så att projektet blir tillgängligt för alla inom målgruppen.

Vi kommer bland annat utarbeta rutiner för att

- Identifiera funktionshinder och individanpassa utbildningen t ex genom särskilda möbler, belysning eller andra hjälpmedel.
- Samarbeta med myndigheter och organisationer med specialkunskaper om hur man upptäcker funktionshinder och anpassar skolans pedagogiska och fysiska miljö för funktionshindrade
- Arbeta med att öka personalens och deltagarnas kunskap om bemötande av personer med olika funktionshinder, synliga och osynliga genom diskussioner, föreläsningar och ev annan fortbildning

Vi kommer i arbetet med tillgänglighet för personer med funktionshinder att utgå från dokumentet Handisams handlingsplan för tillgänglighet.

Samarbetspartners

  • Arbete och utbildning SDF Södra Innerstaden
  • Arbets- & Integrationscenter AIC, Hyllie
  • Arbetsmarknadsområde Malmö
  • Försäkringskassan
  • INAR Integration och Arbetsmarknad
  • Malmö Stad, Vuxenutbildningsavdelningen

Kommun

  • Malmö