Logotyp på utskrifter

Företagsutveckling i Göinge

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareOsbyNova AB
KontaktpersonAnders Nilsson
E-postosbynova@osby.se
Telefonnummer0479-528120
Beviljat ESF-stöd382 390 kr
Total projektbudget382 390 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2009-11-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att ge de deltagande företagen i Osby och Östra Göinge den kunskap och de verktyg man behöver för att kunna arbeta strukturerat med verksamhets- och organisationsanalys, arbetsmiljö, kompetensutveckling och frågor som rör jämställdhet, integration och mångfald.

Bakgrund

I Osby och Östra Göinge är andelen småföretag mycket stor och de finns representerade i alla branscher. Ägare, ledning och även anställda i dessa företag är relativt väl medvetna om behovet av kompetensutveckling och vikten av att säkra sin kompetensförsörjning mera långsiktigt. Dock saknar man i dessa företag kunskap, strategier och verktyg för att på ett strukturerat sätt arbeta med dessa frågor och ta fram handlingsplaner för kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Denna "brist" kan på sikt blir förödande för företagen eftersom både deras konkurrenskraft och förmågan att attrahera/behålla kompetent personal minskar.

Företagen behöver också arbeta med verksamhets- och organisationsgenomlysning när det gäller arbetsmiljö, jämställdhet, integration och mångfald. Även här är det viktigt att företagen får kunskap och verktyg/metoder att arbeta med detta för att på ett strukturerat sätt kunna skapa strategier, policys m.m. inom dessa områden.

Syfte

Förprojekteringen syftar till att genom en dialog med företag i Osby och Östra Göinge få ett antal företag (se nedan under målsättning) och samtliga anställda i dessa företag att genomföra en strukturerad genomgång/analys av sin verksamhet. Genomgången/analysen inriktas mot företagets affärsidé, ekonomi, arbetsorganisation, arbetsmiljö, kompetensbehov samt hur man arbetar med jämställdhet, integration och mångfald. I arbetet kommer SWOT-verktyget att användas i kombination med nulägesbeskrivning/-analys. Denna genomgång skall i betydande grad öka medvetenheten hos både företagsledningar och anställda om hur man kan förändra/förbättra verksamheten inom ovanstående områden samt ge ett bra underlag för kompetensutveckling på individnivå. Projektet skall också bidra till en ökad insikt i företagandets villkor, arbetsorganisationens och arbetsmiljöns betydelse samt de möjligheter som en ökad jämställdhet/integration/mångfald innebär för företagen.

Efter avslutad förprojektering skall företagen och de anställda ha fått kunskaper om hur man kan arbeta med verksamhetsgenomlysning och också verktyg att göra det. Resultatet av förprojekteringsarbetet sammanställs i en handlingsplan som kommer att utgöra ett strategidokument för hur företaget möter framtiden inom ett antal olika områden under de kommande åren.

Målsättning

Under förprojekteringsfasen beräknas ca 30 företag delta i en inledande dialog om en genomgång/analys av sin verksamhet. Av dessa beräknas ca 15 företag genomföra analysen och delta i ett kommande genomförandeprojekt.

Som ovan nämnts under rubriken Syfte är ett av målen med projektet att medvetandegöra hur verksamheten kan förändras/förbättras inom ett antal områden inte minst när det gäller jämställdhet, integration och mångfald. När det gäller de sistnämnda områdena är målsättningen att de företag som genomför förprojekteringen under genomförandefasen också skall genomföra olika utbildningsinsatser (föreläsningar, workshops etc.) som rör jämställdhet, integration och mångfald.

Deltagande företag skall sammanställa resultatet från förprojekteringen i en handlingsplan där viktiga aktiviteter fokuseras avseende genomförande och ansvar för genomförandet. Vidare skall företagen upprätta och fastställa kompetensutvecklingsplaner på individnivå för de anställda.

Deltagande företag skall även se över det mera långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet och utifrån det egna företagets förutsättningar upprätta någon form av strategi eller plan för detta.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla besök, sammanträden och arbetsmöten kommer att förläggas till företagens egna lokaler vilka förhoppningsvis är lämpliga och tillgängliga för alla, även eventuellt funktionsförhindrade personer. Om så inte är fallet kommer OsbyNova att ordna så att lämpliga lokaler finns att tillgå.

Under förprojekteringen kommer alla deltagande företag att medvetandegöras om betydelsen av att alla medarbetare kan delta aktivt och på lika villkor i processen.

När det gäller att i övrigt anpassa aktuellt material (blanketter, enkäter m.m.) som används under förprojekteringen kommer detta att ske efter att man diskuterat lämpliga åtgärder med aktuellt företag och deltagare. Detta gäller även i de delar under förprojekteringen som fokuserar på muntlig delaktighet (diskussioner, grupparbeten etc.).
När det gäller tillgänglig verksamhet kommer detta område att diskuteras under förprojekteringen tillsammans med bl.a. jämställdhet. Syftet med att ha med detta område under förprojekteringen är dels att rent generellt öka förståelsen och kunskapen om tillgänglighet och funktionshinder, dels att diskutera detta med utgångspunkt från det egna företaget och vad man kan göra där för att förändra och förbättra sitt förhållningssätt. Under genomförandefasen kommer också kompetensutvecklingsinsatser (föreläsningar, ”workshops”) om tillgänglighet och funktionshinder att vara obligatoriska för deltagarna.

När det gäller fysisk tillgänglighet kommer OsbyNova som projektägare att tillse att utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser genomförs i lokaler som är anpassade så att alla kan tillgodogöra sig utbildningen oavsett funktionshinder. I de fall upphandling av utbildningar kommer att göras och där OsbyNova inte har ansvaret för lokaler, hjälpmedel m.m. kommer utbildningsanordnarna att få redogöra för hur man säkrar den fysiska tillgängligheten.

Vad avser den kommunikativa tillgängligheten kommer OsbyNova att på olika sätt (bra lokaler, hjälpmedel av olika slag m.m.) se till att alla som genomför både förprojekteringen och olika utbildningsinsatser under genomförandeprojektet kan tillgodogöra sig information och också delta i dialog och diskussioner på ett bra sätt. Under förprojekteringen kommer lättläst och tydlig information att vara tillgänglig på OsbyNovas hemsida. Även när det gäller den kommunikativa tillgängligheten under genomförandefasen kommer utbildare och utbildningsanordnare att i eventuella upphandlingar få redogöra för hur man säkrar detta under utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser.Kommun

  • Osby
  • Östra Göinge