Logotyp på utskrifter

Företagsakademin 2.0

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStadskontoret/Näringslivskontoret
KontaktpersonLiselotte Ehn
E-postliselotte.ehn@malmo.se
Telefonnummer040-342117
Beviljat ESF-stöd23 590 798 kr
Total projektbudget23 590 798 kr
Projektperiod2009-01-26 till 2011-01-26
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Företagsakademin är ett samverkansprojekt mellan Malmö Stads Näringslivskontor och Malmö Företagsgrupper. 290 företag i Malmö och deras anställda får möjlighet till individuell kompetensutveckling. Ytterligare 200 företag i regionen erbjuds delta i seminarier och utvecklingsnätverk.


Bakgrund

Under tiden november 2007- mars 2008 samt juni 2008- augusti 2008 har projektägaren på egen bekostnad genomfört en förprojektering i samarbete med Malmö Företagsgrupper.

Bakgrund till förprojekteringen
Föregångaren till det nu planerade projektet är FöretagsAkademin i Malmö 2006-2007, ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden. Initiativtagare var företagsgrupperna i Malmö, med Malmö stads Näringslivskontor som projektägare. Att i ett nytt projekt involvera fler företag, kombinera ny kunskap, nya insikter tillsammans med utveckling av nya regionala arenor för affärsutveckling är en logisk fortsättning.

Förprojekteringen, tillvägagångssätt och resultat:
En enkät har gått ut och besvarats av 272 företag som även anmält sig för att deltaga i projektets kompetensutvecklingsdel.
Enkäten har också skickats till 2500 företag i Malmö som erbjudits att delta i projektet (varav 372 besvarade enkäten)dessa representerar ett tvärsnitt (olika branscher, företagsstorlek) av näringslivet i Malmö. Enkätsvaren överensstämmer väl i de båda grupperna. Svaren redovisas i särskild bilaga.
Djupintervjuer har genomförts med 30 företagsledare från olika branscher. Av dessa var 9 ordförande i Malmös företagsgrupper.
Företagsgruppernas styrelser har analyserat behoven i sina respektive grupper vars synpunkter infogats i förprojekteringen.
En analys av jämställdhet och tillgänglighet i deltagande företag har genomförts.
Erfarenheter och resultat från det FöretagsAkademin 1.0 har också infogats i arbetet.

Utgångspunkten i arbetet med förprojekteringen har varit att så konkret som möjligt kartlägga vilka kompetensbehov som företagen och de anställda har, samt hur jämställdhet, likabehandling och mångfaldsproblematik behandlas i företagen. Medarbetarnas delaktighet i processen och deras individuella kompetensbehov finns belagda i individuella utvecklingsamtal i företagen. De anställdas kompetensbehov har sedan kombinerats med företagens strategiska utvecklingsplaner och omställningsbehov. Företagens samlade kompetensbehov har sedan sammanställts ur enkätsvaren och utgör tillsammans med intervjuerna grunden för projektets planerade aktiviteter och utbildningsinsatser.

I förprojekteringen tillfrågades företagen vilka utvecklingsbehov de har:
- få tillgång till efterfrågad arbetskraft - få tillgång till kompetensutveckling som är anpassad till de anställdas behov. - träffas i nätverk, ofta branschnätverk för att skapa nya kontakter och affärsrelationer (Business-to-business) - få information från Malmö stad om etableringsmöjligheter, infrastruktur mm - samverka med andra företag kring kompetensutveckling och aktuella frågor - få mer kunskap om frågor kring mångfald/integration, jämställdhet, tillgänglighet och hälsosamma arbetsplatser - få hjälp med marknadsföring, varumärkes- byggande och exponering vid marknadsaktiviteter - få rådgivning i t.ex. juridiska eller ekonomiska frågor. - få stöd vid utveckling av innovationer.

I förprojekteringen bekräftas det vi redan vet från liknande undersökningar, att frågor kring ledarskap, företagets inre och yttre kommunikation är områden där behoven är som störst. (se t.ex. Karios Futures ledarundersökninar)
I förprojekteringen kan man också se tre frågeställningar som tydliggör företagens motiv för att delta i projektet:
1. Omställningskrav i företagen förutsätter nya kunskaper hos de anställda.
2. För att stärka utveckling i företagen krävs nya former för företagssamverkan och stöd för marknadsutveckling.
3. Om man vill komma tillrätta med utanförskap krävs ökad kunskap om hälsofaktorer, likabehandling och mångfald.

I förprojekteringen efterfrågar man därför kompetensförstärkning på följande områden:
-Ledarutveckling, teamutveckling (kommunikation och samarbete), mentorskap, coachning, språk. -Affärsutveckling (marknadsföring, försäljning/kundbemötande, omvärldsanalys, ekonomi) samt administration (juridik, avtalsrätt, IT, mm) -Varumärkesbyggande, profilering, miljö- och tillväxtfrågor, liksom kunskap om hälsosamma arbetsplatser. - Jämställdhet, tillgänglighet för funktionshindrade samt - Mångfald som affärsidé. - På det praktiska området efterfrågas kompetensförstärkning på områden som: Svetsning i plåt och plast, fräsning, svarvning, maskinteknik, formsprutning, gjutning, lagerhantering/logestik, truckutbildning, styr, regler och elteknik.


I förprojekteringen har också problematiken kring utanförskap diskuterats:
En stor del av samhällets så väl som företagens framtida utvecklingspotential hindras på grund av svårigheter att integrera kompetens som idag finns vid sidan om arbetsmarknaden i ett utanförskap . Statistiken talar här sitt tydliga språk. Invandrare, ungdomar, långtidssjukskrivna och funktionshindrade har betydligt svårare än gemene man att ta sig in och få fäste på arbetsmarknaden. Redan idag tar många företag ett stort ansvar när det gäller att anställa människor ur dessa grupper, men vi vill i projektet stimulera fler företag att hitta vägar att kunna tillvarata kompetensen som finns i dessa grupper. Vi vill också stimulera företagen att aktivt arbeta med frågor om hur man på bästa sätt tar tillvara på redan befintlig kompetens. Som första åtgärd om man vill åstadkomma förbättringar och starta en förändringsprocess på företagen är ökad kunskap och medvetenhet om problematiken kring utanförskap. Seminarier, utbildningar och nätverksgrupper kommer att skapas som ett medel för detta. I projektet vill vi också utveckla kopplingar till programområde 2 och där samverkan med såväl Arbetsförmedling som Försäkringskassa blir viktiga.

I förprojekteringen har företagen tillfrågats huruvida man kan erbjuda arbete till långtidssjukskrivna, arbetssökande personer med funktionshinder eller med utländsk bakgrund. Svaren visar att en del företag har god kunskap och en medveten hållning till problematiken. Hos andra är kompetensen och medvetenheten låg kring frågeställningarna.

I förprojekteringen framkommer också att företagen efterfrågar stöd för Nätverksbyggande och Marknadsutveckling: T.ex. - Olika typer av affärs- och branschnätverk, - Exponering vid mässor och andra marknadsaktiviteter, - Stöd för innovationsutveckling, - Rådgivning kring affärsutveckling, - Nya arenor för affärsutveckling.

Utifrån dessa önskemål från företagen har innehåll och utformning av aktiviteterna i projektet formerats under tre rubriker.

KOMPETENSUTVECKLING (ESF)
- Kompetensutveckling för anställda /och företagsledare
NÄTVERKSBYGGANDE (ERUF)
- Seminarier - Nätverksaktiviteter
REGIONAL MARKNADSUTVECKLING (ERUF)
- Regionala mötesplatser - Utveckling av nya marknader/Export

Sammanfattning av åtgärderna i förprojekteringen:
- 290 företag med 2290 anställda har anmält sig för deltagande i projektets utbildningaktiviteter. Omfattar företag med färre än 50 anställda.
-Ytterligare ca 200 företag kommer att erbjudas deltagande i seminarier kring jämställdhet samt projektets regionala nätverksaktiviteter efter projektstart. Omfattar företag med fler än 50 anställda. 31 st av dessa är redan anmälda
- En sammanställning och dimensionering av företagens kompetensbehov har genomförts av projektägaren.
- Projektet har förankrats hos samverkans och dialogpartners genom beslut i representerade organisationer.
- Projektorganisation, styrgrupp och referensgrupp har förberetts genom beslut i representerade organisationer.
- Underlag för upphandling av projektledning, utbildningsutbud och projektutvärdering har har tagits fram av projektägaren.
- Lokaler och utrustning har förberetts inför projektstart av projektägaren.

Syfte

Projektet har tre övergripande syften:

1) Ökade möjligheter för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med att arbetslivet förändras.
Genom att erbjuda deltagarna (anställda och företagsledare) kompetensutveckling och nya mötesplatser som ska resultera i förbättrade möjligheter till arbete och försörjning.

2) Främja jämställdhet och likabehandling i arbetslivet.
Genom utbildning och nätverksträffar bidra till ökade kunskaper i arbetslivet (både anställda och beslutsfattare) så att deltagarna blir bärare av värderingar som människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män etc.

3) Främja utvecklingen av marknaden i regionen.
Genom byggande av nya mötes- och marknadsplatser (lobbying, match making, studie- kontaktresor mm.

Målsättning


Utifrån projektets syften formuleras målen:

Syfte 1) Ökade möjligheter för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med att arbetslivet förändras.
Genom att erbjuda deltagarna (anställda och företagsledare) kompetensutveckling och nya mötesplatser som ska resultera i förbättrade möjligheter till arbete och försörjning.

Mål:
- Att få träffa anställda från andra företag som ett led i projektdeltagarnas utveckling i arbetet.
- Att minst hälften av alla projektdeltagare, efter projektets slut, själva anser att de fått nya förutsättningar att bredda sitt arbetsområde.
- Att minst hälften av projektdeltagarna själva tror att deras anställbarhet ökat efter projektets avslut. Uppdelning man/kvinna, född i Sverige/utrikes.
- Att delta i utbildningar enligt plan för kompetensutveckling. Efter projektets slut mäts totala kompetensutvecklingsinsatserna fördelade på kvinnor och män.
- Att projektdeltagarna skall ha minst 75 procents närvaro på de kurser de väljer att deltaga i.
- Att företagsledare, som deltagit i någon form av managementutbildning, ska stimuleras att formulera och kommunicera en egen strategi för tillväxt.
- Att en eller flera strategier för tillväxt skall publiceras på hemsidan och därmed användas som goda exempel för övriga projektdeltagare.

Syfte 2) Främja jämställdhet och likabehandling i arbetslivet.
Genom utbildning och nätverksträffar bidra till ökade kunskaper i arbetslivet (både anställda och beslutsfattare) så att deltagarna blir bärare av värderingar som människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män etc.

Mål:
- Att samtliga deltagare ska delta i halvdagsseminarium samt ha mottagit speciellt sammanställt dokument om hälso-, jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetsfrågor.
- Att öka deltagarnas kunskaper om tillgänglighet.
- Att öka deltagarnas kunskaper om mångfald.
- Att minst hälften av deltagarna ska visa ett förändrat beteende när det gäller jämställdhet efter avslutade kurser.
- Att företagen ökar mångfalden i sitt rekryteringsarbete.
- Att företag som har lagstadgad skyldighet att ha en jämställdhetsplan ska ha fått ny kunskap som underlättar och stimulerar processen i företagets jämställdhetsarbete.
- Att företagens processarbeten kring jämställdhet ska användas som goda exempel och publiceras på hemsidan.
- Att företag med mindre än 10 anställda, genom ökad kunskap, ska förstå fördelarna med en jämställd arbetsplats.

Syfte 3) Främja utvecklingen av marknaden i regionen.
Genom byggande av nya mötes- och marknadsplatser (lobbying, match making, studie- kontaktresor mm.

Mål:
- Att öka projektdeltagares förståelse för regionalt samarbete.
- Att underlätta för företagen att göra affärer genom deltaga i mötes- och marknadsplatser.
- Att främja möjligheter att skapa nya affärskontakter i regionen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighets arbete är en ständigt pågående process mot ett samhälle där alla kan vara delaktiga. Således är utgångspunkten att alla, oavsett om man något funktionshinder eller ej, ska kunna delta i Företagsakademin 2.0.
För att tillgänglighet ska få genomslag och effekt på arbetsplatser och i samhället krävs ett multisektoriellt angrepps sätt. Allt som är relevant för en aktiv medborgare i ett demokratiskt samhälle som exempelvis, företag, banker, myndigheter, universitet, kultur, sport mm ska implementera tillgänglighets planer för sina respektive verksamheter. Tillgänglighet är en omistlig del i förverkligandet av ett demokratiskt samhälle som är öppet för mänsklig mångfald. Sker inte detta exkluderas en stor del av befolkningen och samhället kan inte på allvar definiera sig som demokratiskt. Det är naturligtvis inte möjligt att gör allt tillgängligt på en gång men detta får inte hindra oss att vidta de åtgärder som faktiskt går att göra med ganska enkla medel.

I projektet skall utbildningslokaler, informations och utbildningsmaterial, samt kommunikation utformas på ett sådant sätt att det blir tillgängligt för alla. För att säkra beslut och kvalitet i frågor kring tillgänglighet kommer projektet att arbeta nära FIFH, Föreningen Idrott för handikappade. I Företagsakademin 2.0 ska finnas enkla men tydliga rutiner i form av en checklista, för att säkerställa tillgängligheten för funktionshindrade i projektets verksamhet. På så sätt kan projektet också fungera som förebild, i syfte att inspirera andra arbetsplatser. I förprojekteringen framgår att medvetenheten om problematiken kring tillgänglighet inte är så stor, men att det samtidigt finns en efterfrågan på kunskap om arbetsmiljöfrågor. FöretagsAkademin 2.0 kommer att lägga kraft på att sprida kunskap om ökad tillgänglighet på arbetsplatserna. Detta görs genom obligatoriska utbildningspass kring problematiken, samt seminarier som inspirerar och lyfta fram goda exempel (se vidare under kompetensutveckling). På så vis avdramatiseras frågan, samtidigt som kunskap kring tillgänglighet ökar.

FIFH och Företagsakademin 2.0 ska i samverkan genom rådgivning och utbildningsinsatser skapa förutsättningar för ökad kunskap om tillgängliga arbetsplatser enligt nedan:

Bemötande - handlar om att byta osäkerhet mot kunskap. Företagen kommer att få en introduktion i rörelsehinder, syn och hörsel handikapp.

Diskussion om samhällets syn på funktionshinder - från patient till medborgare: I takt med att samhället blir tillgängligare ökar också förväntningarna på att även personer med funktionsnedsättning ska bidra till tillväxt och välfärd. Detta förutsätter ökad kunskap inom näringslivet om att personer med funktionsnedsättning är en resurs att tillgå.

Fysisk Tillgänglighet: Plan och Bygglagen (PBL), genomgång och allmänna råd om krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga.

Kommunikativ Tillgänglighet: Genomgång och demonstration av den vanligaste förekommande tekniska utrustningen främst när det gäller syn och hörselhandikapp.

Informativ Tillgänglighet: Framtagning av dokumentation och information i alternativa format, detta innebär att FIFH tillsammans med företagen tar fram dokumentation tillgängligt för rörelsehinder, syn och hörselhandikapp

Tillgänglig Verksamhet: FIFH kommer tillsammans med arbetsplatserna att utarbeta metoder för att genomföra en tillgänglighetspolicy.

Jämställdhetsintegrering

Vår avsikt är att införliva jämställdhetsperspektivet hos samtliga företag som deltar i projektet Företagsakademin 2.0. Målet är att projektdeltagarna skall lära sig nyttan med och hur man gör för att jämställdhetsperspektivet skall finnas med och integreras i allt beslutsfattande, på alla nivåer i den egna verksamheten.
Kunskapen och intresset för jämställdhetsfrågor varierar kraftigt hos företagsledarna och anställda. Enkätsvaren visar detta tydligt, och verifieras i intervjuer med företagsledarna och företagsgrupperna. Ungefär hälften av de intervjuade personerna tycker att jämställdhetsfrågorna är viktiga. Andra hälften fäster inte så stor vikt vid dessa frågor idag. För många företag är det synonymt med att kvinnor och män ska behandlas lika. Vi vill i projektet visa att jämställdhetsperspektivet är mer mångfacetterat än så. Att nyttan av arbeta i en jämställd verksamhet faktiskt kan bidra till konkurrensfördelar och vinster. Vi vill låta företag med goda erfarenheter av jämställdhets- och mångfaldsarbete inspirera dem som inte kommit lika långt. Projektets utmaning blir att stimulera fler företag att se dessa möjligheter genom att sprida kunskap, idéer och erfarenheter.

Inledningsvis skall samtliga deltagare i projektet medverka i ett halvdags seminarium kring jämställdhet, likabehandling, tillgänglighet och mångfald. Obligatorisk närvaro kommer att krävas.
Vid första utbildningstillfället kommer samtliga projektdeltagare också att tilldelas ett kompendium kring jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Detta kompendium/utbildningsmaterial kommer att tas fram av FIFH, Unionen och LO, speciellt för vårt projekt. En enkät kommer att bifogas kompendiet för att användas i uppföljningen.

Företagsakademin 2.0. skall genom utbildningar, seminarier och nätverk stimulera till:
- Att ge kunskap om hur en jämställd verksamhet ser ut.
- Att projektdeltagarna verkligen förstår nyttan av att arbeta i en jämställd verksamhet. (exempel: Att man kan minska personalomsättning genom att sprida kunskap om värdet av arbetsgrupper med blandad kompetens. Att ökade kunskaper om jämställdhet kan bidra till mindre konflikter på arbetsplatsen. Att man kan få friskare och nöjda medarbetare genom ökad insikt om hur jämställdhetsarbete kan påverka sjukfrekvensen etc.).
- Att ge projektdeltagarna kunskaper om metoder och arbetssätt i hur man de facto kan arbeta med jämställdhetsintegrering på sin arbetsplats.


För att säkerställa jämställdhetskompetensen i projektet och för att följa upp aktiviteter mm, kommer jämställdhetsperspektivet att vara en stående punkt på styrgruppens dagordning varje månad. Projektet kommer att föra statistik över hur många kvinnor respektive män som deltar i aktiviteterna.

Alla upphandlade kompetensutvecklingsinsatser i projektet kvalitetssäkras i fråga om jämställdhetsintegrering. Detta kommer att vara en obligatorisk del i upphandlingsunderlaget

Under projektet kommer uppföljningen särskilt att beakta jämställdhetsperspektivet och kontinuerligt sprida resultat till de deltagande företagen, som en feedback och spegling för det egna företaget och hur man arbetar med frågorna där.

Den externa utvärderingen kommer särskilt att fokusera på projektets aktiviteter inom jämställdhetsområdet och på dess resultat, vilka förändringar i företagen det har medfört och hur ledning och personal upplever dessa förändringar. Projektet kommer att dokumentera och mäta aktiviteter och förändringar kring jämställdhet, och sprida dessa tillbaka via samverkanspartners och ut i företagsnätverken.

Både när det gäller arbetet med jämställdhets- och tillgänglighetsfrågorna, får resultatet större genomslag ju fler som är budbärare och som sprider goda exempel. Därför kommer företagsgrupperna att spela en aktiv roll. Jämställdhetsperspektivet kommer exempelvis att stå som en separat punkt på företagsgruppernas dagordning, också efter projektets avslut. Man kommer också aktivt medverka till att företagen håller sig uppdaterade på området, också efter projektets slut.

Transnationellt samarbete

Som ett led i arbetet med att uppmuntra och underlätta export från vår region kommer kontakter att tas med organisationer som arbetar med exportfrågor i såväl Sverige som med organisationer i våra närliggande länder runt Öresund och Östersjön. Seminarier, nätverk och kontaktresor där exportbefrämjande insatser diskuteras och förbereds, kommer att genomföras tillsammans med organisationer, myndigheter och företag i regionen. Se vidare under Aktiviteter- exporttema där insatserna beskrivs, samt under Insatser av regionalfondskaraktär.

Samarbetspartners

 • EON
 • Försäkringskassan
 • IFS/Almi
 • IUC Skåne
 • Svenskt Näringsliv

Deltagande aktörer

 • AB R & A Klinge AB
 • ABC Hälsan
 • Active travel Judit AB
 • Adakis Fast food AB
 • Adventura AB
 • Afriso Ema AB
 • AGo Konsult i städmiljöfrågor
 • Ahlroths Massage & Friskvård
 • Ahltorp Media AB
 • AKTIEBOLAGET OLSSON & GERTHEL
 • Aktiv Liv & Finans Invest AB
 • Allez redovisning och revision
 • Andersson & Blid Resebyrå AB
 • Arena Personal
 • Ariga Resultatutveckling
 • Atelier Gyllene Snittet Postor
 • Attent Package Design
 • AutentiA
 • Autolink Sweden AB
 • AVV-service AB
 • Axcellerate Marketing AB
 • Axiris
 • B.Rosengrens Metallgjuteri AB
 • Begoma Spedition AB
 • BeUniq
 • Bike Line Sweden AB
 • BizLog AB
 • BNI Affäsnätverk AB
 • Borgelin & Co
 • BRC i Malmö AB
 • Carlsson event
 • CCCG, Care Catering Consultant
 • Cecilia Granquist Framställnin
 • Cemsia AB
 • CENTRUMSTÄD I MALMÖ AB
 • Cetec Electric AB
 • Clementin Produktion
 • Clienta Kompetensförsörjning
 • CLIMAT80 AB
 • Close
 • Clownronden
 • Cometa
 • Comfort Hotel Malmö
 • Comparative AB
 • Condesign Communications AB
 • Createlle
 • D3 AB
 • dadada reklambyrå AB
 • Dagon AB
 • Dalkia
 • Debet o Kredit
 • Demister Affärsutveckling AB
 • Designuniverse of Scandinavia
 • Diez Affärsservice AB
 • Din Bil Sverige AB
 • Diximus AB
 • Dresser Wayne AB
 • Driftab AB
 • Effectus But Different AB
 • Ekonomihuset Moberg AB
 • Experienced Partners AB
 • Fair Play TK
 • FIRST HOTEL GARDEN
 • First Hotels Jörgen Kock
 • Fixfoto
 • Fjord Network AB
 • Folkbildningsföreningen i Malmö
 • Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet
 • Garuda AB
 • Glasklara Inredningar
 • GS Development AB
 • Hela Livet
 • Hellmertz Elektronik AB
 • Honda Nordic AB
 • Hotopp kommunikation
 • Hoya Lens Sweden AB
 • Humanpro AB
 • ID kommunikation ab
 • Idélaboratoriet
 • IF Limhamn Bunkeflo
 • Image Ring HB
 • INARK AB
 • Informationsbolaget
 • Informator
 • Ingrid Wennberg Karriärplaneri
 • Inspecta Sweden AB
 • Inspired Minds Event & Communi
 • Interidé Sven Johansson AB
 • IPR JUristbyrå AB
 • Itrim Jägersro och Itrim Västr
 • JD SÄKERHET
 • Johanna Gustafsson, frilansjou
 • Journalist Christina Bruun Tan
 • Juristbyrån Carin Ericsson
 • JustD
 • Kajovision
 • Kartena AB
 • Kinnarps Interior Malmö
 • Kober Marknadskonsult
 • Kom till farmor HB
 • Konditori Amarant
 • kraft & kompetens
 • Kulturlänk AB
 • Kulturlänk AB
 • Kvist Mäklarfirma
 • LAKA Business Advisory
 • Lennart Ström
 • Lernia Utbildning
 • Likvida medel AB
 • Lillian Öberg Design AB
 • Lindewall & Partners
 • LIVE MEDIA GROUP EUROPE AB
 • lollopard
 • Läns Alarm AB
 • Made in Malmö AB
 • malmö städtjänst kb
 • Malmö Vision AB
 • Malmöbryggan fastighetsekonomi
 • Manifesto
 • Marie Bengtsson Professionell
 • Market Link Scandinavia AB
 • Marknadsstrategerna AB
 • MAXIMALEN Komp. Utv.
 • MENC Management AB
 • Mentorhuset
 • Miclev
 • MicroMorph AB
 • Mobergs Mekaniska AB
 • Moll Wendén Advokatbyrå
 • MR-Mental Rekreartion
 • münchmedia ab
 • N3P Sverige AB
 • NCC Property Development Syd
 • NEC Philips Unified Solution S
 • Newplacement
 • NilsOls Alpha i Malmö AB
 • Niteba AB
 • Nordic Drugs AB
 • Obemannad Solarium samt konstn
 • Palgo AB
 • Parkfast Arena AB
 • Pica Pica / Von Fashionsnoffs
 • Pramo Ekonomi & Data AB
 • Prinda HB
 • Protelosolutions AB
 • Påldata AB
 • Qspace
 • Rahmberg Relation AB
 • Razzmatazz Marketing AB
 • Remark Erika Braun
 • Research & Management RBM AB
 • Respondi AB
 • Restaurang Peder Hans Catering
 • Revisionsbyrån Dan Landeke AB
 • Rezidor Royal Hotel AB
 • Rica Hotel Malmö
 • Robertson & Co KB
 • Rockinhood Artist Sweden

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge