Logotyp på utskrifter

Förenade Krafter PO2

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet
KontaktpersonLisbeth Morin
E-postlisbeth.morin@folkuniversitetet.se
Telefonnummer040-6918300
Beviljat ESF-stöd3 369 741 kr
Total projektbudget6 875 826 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2011-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska skapa sysselsättning inom den sociala ekonomin för delt. i fas 3 i JOB och på sikt öka anställbarhet på en ordinarie arbetsmarknad. Projektet ska utveckla metoder för matchning och verksamhetsutveckling inom den sociala ekonomin för att genom ökad tillväxt generera arbetstillfällen.

Bakgrund

Ansökan avser mobiliseringsfas samt genomförandeprojekt inom den nationella utlysningen Ökat arbetskraftsutbud, målgruppen är arbetslösa som befinner sig i tredje fasen och ska få sysselsättning i den sociala ekonomin inom jobb- och utvecklingsgarantin.

Under mobiliseringsfasen ska projektets samverkansparter undersöka och fastställa vilka metoder och arbetsformer som krävs för att säkra ett långsiktigt hållbart arbete. Projektet ska utveckla metoder som tillgodoser individens behov av sysselsättning och samtidigt verkar för utveckling och tillväxt inom den sociala ekonomin.

I mobiliseringsfasen genomförs en kartläggning av organisationer inom den sociala ekonomin med syfte att fastställa möjligheter, behov och förutsättningar för samverkan. I denna fas ingår även att utveckla metoder, praktiska arbetsformer och administrativa rutiner för att skapa förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande där deltagarens behov står i fokus för att kunna säkra ett långsiktigt resultat.

I projektet vill vi särskilt undersöka och säkra samverkansparter från olika områden för att kunna erbjuda ett brett utbud av platser. Samverkan med föreningar och organisationer med tydligt perspektiv på utveckling av den egna verksamheten kommer att prioriteras. Vi har även som målsättning att samarbeta med organisationer med uppgift att främja utveckling inom entreprenörskap och företagande för att öka denna kompetens inom den sociala ekonomin. Vi ser också affärsutveckling inom social ekonomi som en tillväxtsfaktor som i förlängningen ska ge nya arbetstillfällen.

Under mobiliseringsfasen inventeras och formuleras också de kompetensbehov respektive arbetsplats har. En bank med sysselsättningsplatser som står till projektets förfogande påbörjas under mobiliseringsfasen.

Syfte

Folkuniversitetet ska i samverkan med Arbetsförmedling och samverkansparter inom den sociala ekonomin skapa sysselsättning för deltagare i den tredje fasen. Sysselsättningen ska ge konkreta och tydliga arbetsförhållanden med goda möjligheter till personlig utveckling, ökat ansvarstagande för den egna situationen och långsiktigt bättre förutsättningar för att nå en anställning.

Projektet ska också bidra till att öka människors eget ansvarstagande i en process som har mål att öka den egna försörjningsnivån. Att kunna analysera, värdera och beskriva sin egen kompetens i relation till arbetsmarknadens behov ställer höga krav på den enskilde. Vem efterfrågar min kompetens eller mina produkter/tjänster? Hur ska jag nå ut?

Vi ser verksamheten som ett pilotprojekt dels för utveckling av metoder för matchning och sysselsättning inom den sociala ekonomin men även för att testa metoder och verktyg vid idégenerering för verksamhetsutveckling.

En viktig del i projektet är att utveckla nya samverkansformer mellan Arbetsförmedling och den sociala ekonomin som minimerar risker för undanträngningseffekter i samband med placeringar inom fas 3.

Projektet kommer att under mobiliseringsfasen planera arbetet med spridning av resultat i övriga Skåne.

Målsättning

Under mobiliseringsfasen upprättas överenskommelse om målsättning och indikatorer, mätbara mål och effekter som projektet ska uppnå. Vi kommer att ha fokus på att fastställa nivåer för utfall på bland annat följande parametrar:

1) Antal avtal om sysselsättning i förening

2) Antal anställningsavtal
- inom föreningslivet
- övrig arbetsmarknad
- med stöd
- utan stöd

3) Antal avbrott och orsak


Beträffande effektmål för projektet ska metodutveckling för matchning mot förening eller arbetsuppgift, ökat egenansvar hos den sökande, närmande till reell arbetsmarknad och ökad geografisk rörlighet speciellt undersökas. Utveckling och kvalitetshöjning relaterad till sociala ekonomins ordinarie arbetsmetoder och verksamhet kommer att specificeras i mobiliseringsfasen och är en del av den rapport som sammanställs inför genomförandefasen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi ser inga problem med att tillgodose krav på tillgänglighet i ett genomförandeprojekt. Planerad huvudägare och samverkansparter för ett genomförandeprojekt har alla tydliga regelverk, kompetens och praktiska förutsättningar för att säkra tillgängligheten för projektdeltagare med funktionshinder av olika slag. Vi kommer att samverka med organisationer som har fackspecifik kompetens i frågor som rör tillgängligheten i samhället och hur samhället kan ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som finns hos de funktionshindrade själva.
I ett genomförandeprojekt kommer dessa frågor att involveras och då med fokus på tillgänglighetsgrad ute på de arbetsplatser som kan bli aktuella för deltagarna i projektet. Vi ser det även som en utgångspunkt för idé- och konceptutveckling som kan generera ny verksamhet och nya arbetstillfällen.

För personer med funktionshinder ser vi det som viktigt att öka kompetensen om regelverk och lagstiftning inom området och att ge dem verktyg att kommunicera denna information till berörda parter på ett konstruktivt sätt.

Jämställdhetsintegrering

I mobiliseringsfasen har vi med utgångspunkt i statistik för målgruppen avseende ålder, kön och yrkesbakgrund gjort en swot-analys som underlag för jämställdhetsintegrering i genomförandefasen.

Motsvarande analys har gjorts med samverkansparter inom social ekonomi och föreningar.

Transnationellt samarbete

Vi ser Danmark som ett möjligt arbetsmarknadsområde och samverkan med företrädare från myndigheter och den sociala ekonomin ger oss möjlighet till informations- och kompetensutbyte inom det aktuella området. Folkuniversitetet har genom tidigare projekt mycket goda kontakter inom det danska föreningslivet och dess samarbetsorganisationer.

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknadsområde Malmö

Samarbetspartners

  • Malköidrottens samorganisation
  • Malmö Ideella Föreningars Porg

Kommun

  • Malmö

Liknande projekt