Logotyp på utskrifter

Förenade Krafter PO1

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet
KontaktpersonLisbeth Morin
E-postlisbeth.morin@folkuniversitetet.se
Telefonnummer040-6918300
Beviljat ESF-stöd2 837 648 kr
Total projektbudget2 837 648 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2011-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Folkuniversitetet ska i samverkan med MIP, MISO och Arbetsförmedlingen Malmö skapa bra förutsättningar för deltagarna i tredje fasen som kommer att finnas inom den sociala ekonomin genom att kompetensutveckla anställda i de organisationer som skall vara sysselsättningsanordnare.

Bakgrund

Regeringen har till den tredje fasen inom jobb- och utvecklingsgarantin pekat speciellt på den sociala ekonomin som en aktör och anordnare av platser för deltagare i fas 3. Under mobiliseringsfasen kommer vi att fokusera på ett ett antal frågeställningar som bör belysas och bearbetas.

Hur ska projektet arbeta för att utveckla Arbetsförmedlingens kunskap om hur den sociala ekonomin fungerar och vilka förutsättningar man ofta arbetar ut i från.

Hur ska projektet arbeta för att uppnå en vinna/vinna-situation mellan de utvecklingsbehov som organisationerna har som anordnare och deltagarnas behov av utvecklande sysselsättning.

Genom att de lokala paraplyorganisationerna MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation) och MISO (Malmö Idrottens Samorganisation) med ca 450 föreningar bakom sig, är den aktiva parten mot föreningslivet i Malmö ökar möjligheterna för ett positivt resultat för alla parter. MIP och MISO har ett mycket stort förtroende hos det samlade föreningslivet i Malmö och har lång erfarenhet av att vara företrädare i olika sammanhang.

Genom det projektet kan vi öka kompetensen hos de anställda i organisationerna så att de själva står stärkta i relation till en hårdare arbetsmarknad men också bättre rustade att ta emot deltagare.

Vi skapar en ökad samsyn mellan de samverkande myndigheterna, Arbetsförmedlingen i Malmö, organisationerna från den sociala ekonomin, Folkuniversitet och MIP/MISO och ser det som ett pilotprojekt som avser att nyttja kompetens hos myndigheterna och den sociala ekonomin för att ge bästa möjligheter till utveckling av både organisationer och deltagare i tredje fasen.

Under mobiliseringsfasen ska projektets samverkanspartner MIP, MISO, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen i Malmö, undersöka och fastställa vilka behov av kompetensutveckling som de anställda i föreningar, sociala företag och olika former av kooperativ har för att säkra organisationerna inom den sociala ekonomin som anordnare för de personer som skall beredas sysselsättning inom av fas 3 av jobb- och utvecklingsgaranti.

MIP och MISO har som paraplyorganisationer för Malmös föreningsliv ca 450 medlemsorganisationer som kan vara aktuella som anordnare. Dessutom kommer vi att kartlägga behoven hos de kooperativa och sociala företagen i Malmö. Med den erfarenhet vi har vet vi att kompetensnivån hos organisationerna är mycket skiftande varför vi behöver göra en grundläggande kartläggning. Särskilt att beakta är alla de organisationer/föreningar som idag inte har anställda men som genom tredje fasen kan ges möjlighet till utveckling. Som anordnare är det också av yttersta vikt att se på risker för undanträngning av anställda vilket även inkluderar lönebidragsanställlda.

I mobiliseringsfasen kommer vi också att undersöka former för stödstruktur till de anställda i organisationerna som har ansvar för personerna i tredje fasen. Vi kommer också att se på möjligheterna till olika former av utvecklingsprojekt där många personer inom tredje fasen kan beredas platser och där flera organisationer samverkar och vilken kompetens de anställda som anordnare kan behöva.

Samverkan med föreningar och organisationer som har ett tydligt perspektiv på utveckling av den egna verksamheten kommer att prioriteras. Vi har även som målsättning att samarbeta med organisationer med uppgift att främja utveckling inom entreprenörskap och företagande för att öka denna kompetens inom den sociala ekonomin. Vi ser affärs- och verksamhetsutveckling inom social ekonomi som en tillväxtsfaktor som i förlängningen ska ge nya arbetstillfällen.

Syfte

Folkuniversitetet ska i samverkan med MIP, MISO och Arbetsförmedlingen Malmö kompetensutveckla anställda i de organisationer som skall vara anordnare för att skapa bra förutsättningar för deltagare i tredje fasen som kommer att erbjudas sysselsättning inom den sociala ekonomin.

Projektet samverkar med ansökan inom Programområde 2 som Folkuniversitetet lämnar inom denna utlysning.

Projekten som helhet skall bidra till att öka människors eget ansvarstagande i en process som har som övergripande mål att öka den egna försörjningsnivån hos deltagarna.

Vi ser verksamheten som ett pilotprojekt dels för utveckling av metoder för matchning och sysselsättning, men även för att testa metoder och verktyg vid idégenerering för verksamhetsutveckling inom den sociala ekonomin.

Målsättning

Mobiliseringsfasen av detta projekt kommer att ske i samverkan med det PO2 projekt som Folkuniversitetet också söker inom denna utlysning.
De föreningar och andra organisationer inom den sociala ekonomin som vill vara anordnare kommer att få en fördjupad kartläggning kring sina kompetensbehov som sysselsättningsanordnare.

MIP/MISO har möjlighet att nå ut till ca 500 föreningar, kooperativ eller sociala företag i Malmö med förfrågan kring kompetensutveckling av anställda. De mätbara målen är alltså antal anställda i kommande kompetensutveckling, denna målsättning kvantifieras under mobiliseringsfasen. På längre sikt är de mätbara målen hur många deltagare inom fas 3 som får en sysselsättning i förening som går vidare till anställning.

Effektmål för projektets kvalitativa insatser belyses genom att se på organisationers förmåga att vara en bra sysselsättningsanordnare där utveckling av såväl organisationen som deltagaren skall vara i fokus.

Projekten har också som mål att arbeta med spridning och implementering av resultaten i övriga arbetsmarknadsområden i Skåne.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I mobiliseringsfasen kommer analys gällande tillgänglighet hos organisationerna som skall vara anordnare att genomföras. Under mobiliseringsfasen planeras kompetensutveckling av organisationer och anställda gällande dessa frågor.
Vi kommer bland annat att samverka med FIFH (Föreningen Idrott för Handikappade) och har då tillgång till fackspecifik kompetens i frågor som rör tillgängligheten i samhället och hur samhället kan ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som finns hos de funktionshindrade själva.
Efter mobiliseringsfasen kommer dessa frågor att involveras i projektet och verksamheten, och då med fokus på kompetens hos anställda i anordnarorganisationer vad det gäller funktionell tillgänglighet, bemötande och attityder mot t ex deltagare med funktionsnedsättning.

Regelverk, lagar och förordningar kring tillgänglighet i dess breda betydelse är en viktig fråga för kompetensutveckling.

Jämställdhetsintegrering

I mobiliseringsfasen kommer vi att sammmanställa statistik och information om målgruppens yrkes- och arbetslivserfarenhet relaterad till kön. Motsvarande statistik kommer att samlas in från samverkansparter inom social ekonomi och dess föreningar.

Utifrån swot-analysen i mobiliseringsfasen görs en plan för jämställdhetsintegrering i projektet.

Transnationellt samarbete

Vi ser Danmark som ett möjligt arbetsmarknadsområde och samverkan med företrädare från myndigheter och den sociala ekonomin på dansk sida ger oss möjlighet till informations- och kompetensutbyte inom det aktuella området. Folkuniversitetet har genom tidigare projekt mycket goda kontakter inom det danska föreningslivet och dess samarbetsorganisationer.

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsområde Malmö
  • Malköidrottens samorganisation
  • Malmö Ideella Föreningars Porg

Kommun

  • Malmö