Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Fördel Eslöv

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonJohanna Sundberg
E-postjohanna.sundberg@eslov.se
Telefonnummer0413-62972
Beviljat ESF-stöd2 140 856 kr
Total projektbudget2 140 856 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

För att åstadkomma en genomgripande och långsiktig förändring / utveckling i
vår strävan att möta omvärldens krav på flexibilitet och effektivitet vill
Eslövs Kommun göra en förprojektering som ska leda till konkreta mål och
handlingsplaner.

Projektidén och upplägget grundar sig i ett antal problemområden;

- Kommunen fungerar till stora delar utifrån en förvaltande
organisationsstruktur vi behöver utveckla det professionella bemötandet
utifrån en lärande organisationsstruktur.

- Arbetet med mångfaldsfrågorna går för långsamt och saknar en aktiv
bred bas.

- Delaktigheten i den långsiktiga utvecklingen är för låg och för
lite vi-tänk, den enskilde har svårt att sin roll i helheten och resultatets
betydelse för tryggheten.

- Samverkan mellan förvaltningarna är inte optimal vilket gör att
värdefulla resurser och innovativa lösningar går förlorade.

Eslövs kommun har således prioriterat fyra långsiktiga utvecklingsområden:

1.. Utveckla och bibehålla en lärande organisation
2.. Öka mångfalden i brett perspektiv
3.. Öka delaktigheten hos medarbetarna
4.. Öka samverkan för mer effektiv resursanvändning.
För att få verklig genomslagskraft i förändrings- och utvecklingsarbetet och
vidare i resultatet samt en långsiktighet har vi valt att delegera
förprojekteringens utvecklingsarbete dvs alla medarbetare engageras.

Bakgrund

Eslövs kommun är idag en decentraliserad organisation som har en ambition att öka samverkansytorna mellan kommunens verksamheter för att skapa en bättre helhet och för att öka kvaliteten och effektiviteten på servicen till kommuninvånarna.

Eslövs kommun arbetar givetvis med kontinuerliga utvecklingsinsatser på olika plan och inom olika områden. Detta projekt skulle tillföra möjligheten att aktivt samla samtliga medarbetare inom kommunen omkring ett projekt som ett samlat grepp. Projektets samlande karaktär borgar för genomslagskraft, engagemang, effektivitet, delaktighet, insikt i hur individen kan påverka övergripande beslut och det omvända. Projektet skulle möjliggöra ett samlat fokus på koppling mellan resultat och trygghet, dessutom skulle projektet tillföra möjligheten att samarbeta över verksamhetsgränserna vilket skulle innebära utbyte och utvecklande av nya idéer.

Eslövs kommun har som ambition att vara i utvecklingens framkant i regionen. Som ett led i detta vill vi arbeta med att ta fram en vision för kommunen som ska peka ut riktningen för kommunens fortsätta arbete i framtiden.

Utgångspunkter för visionsarbetet;
• Skåne är en arbetsmarknad, transnationellt näringsliv, utvecklad kollektivtrafik
• Större valfrihet och ökat ansvar för individen
• Medborgarna vill ha mera information, bättre insyn och större tillgänglighet
• Särintressen dominerar debatten, behov av mötesplatser för nya typer av samhörigheter
• Nya utmaningar för den offentliga sektorn, en del visar minskat tillit till den, ökad tolerans för mångfald
• Ökad krav på miljöhänsyn som leder till förändrad livsstil
• Antalet äldre ökar och de yngre vill inte arbeta i lika hög grad som den äldre generationen

De snabba och genomgripande förändringarna som samhället genomgår och kommer att genomgå ställer ökade och förändrade krav på offentlig verksamhet. Eslövs kommun vill förena hög grad av service åt sina medborgare och god verksamhetsutveckling genom att skapa förutsättningar för medarbetarna att utvecklas i den takt som krävs.

Med tydliga mål för kommunens verksamheter läggs grunden för god verksamhetsutveckling samtidigt som kvaliteten och effektiviteten på de tjänster som kommunen erbjuder ökar. Alla medarbetare skall ha förutsättningar att arbeta och utvecklas utifrån sina personliga utvecklingsmål och vetskap hur de bidrar till ett bra arbetsresultat.

Kommunens arbetssätt har i stort präglats av ett myndighetsutövningsperspektiv. Ambitionen är att mera övergå till ett service- och tjänsteinriktat förhållningssätt som innefattar en större öppenhet som mera accepteras av en alltmer krävande allmänhet. I förprojekteringen vill vi därför jobba med följande problemställningar.

1. Vägen dit handlar om att utveckla och bibehålla en lärande organisation. Vi vill skapa en lärande organisation som bygger på insikten om det professionella bemötandets betydelse. Organisationen skall utveckla ett förhållningssätt som bygger på utveckling/lärande/problemlösande. En förutsättning för en lärande organisation är medarbetarens attityd och förmåga till att det professionella bemötande förbättras.

En lärande organisation innebär för Eslövs kommun att medarbetaren utvecklar en generös och prestigelös inställning till kompetens och kompetensöverföring mellan medarbetare, arbetsplatser och kommunens interna och externa intressenter. Ett stort engagemang och delaktighet är en del av förutsättningarna för att den enskilde medarbetaren ska kunna bidra med sin kompetens. Att skapa förutsättningar att utveckla och använda sin kompetens är en viktig faktor för att förbättra bemötandet och implementera en lärande organisation.

Problematik; Kommunen är idag till stora delar en förvaltande organisation, vi behöver utveckla det professionella bemötandet utifrån en lärande organisationsstruktur.


2. Detta innebär även att öka mångfalden. Mångfald för Eslövs kommun innebär ett förhållningssätt som bygger på principen om människors lika värde och utgör en väsentlig del i det professionella bemötande. För att kunna möta och hantera de tidigare beskrivna förändringarna krävs individer och medarbetare med olika förutsättningar och kompetens. Mångfald i sitt allra bredaste perspektiv, och inte bara i ett etniskt perspektiv, är ett av medlen att öka organisationens kompetens samt effektivitet. Att arbeta med mångfald blir ett sätt att tillvarata de individuella resurserna som finns hos medarbetarna och i varje befolkningskategori. Olikheterna blir en tillgång när de sätts in i sitt organisatoriska sammanhang.

Problematik; Arbetet med att öka mångfalden går för långsamt. Förhållningssättet att mångfald är en förutsättning för ett gott bemötande och nya kreativa lösningar för utveckling av arbetet måste få fotfäste i organisationen.

För att öka mångfaldsprioritering finns sidoprojekt inom insatsområde 2, se "Programkriterier" under "Främja sanverkan".

3. Ytterligare en viktig komponent är att öka delaktigheten hos medarbetarna. Vi vill i det långsiktiga förändringsarbetet belysa och förankra att varje medarbetare är en unik resurs i vårt utvecklingsarbete. Varje medarbetare kommer att få ge sin syn på sitt och kommunens utvecklingsarbete. Genom en klimatanalys och analysaktivitet i anslutning till detta kommer varje medarbetare att ha lämnat sina åsikter, förslag till åtgärd och ha arbetat fram en handlingsplan som stöder medarbetarens bidrag till att nå de övergripande målen.

Problematik; Delaktigheten i den långsiktiga utvecklingen är för låg och för lite vi-tänk, den enskilde har svårt att se sin roll i helheten och resultatets betydelse för tryggheten.

4. Slutligen krävs ökad samverkan. Genom ett offensivt utvecklingsarbete vill vi utöka samverkan mellan förvaltningarna och de olika verksamheterna inom kommunen, vi vill också att våra medarbetare ska komma närmare medborgaren och medborgarens behov. Genom att samordna hela kommunen i ett och samma utvecklingsprojekt kan vi alla starta från ”samma kaj” och säkerställa att vi ror mot samma håll. En viktig förutsättning för ett gemensamt förhållningssätt är att medarbetarna känner sig delaktiga, att de olika förvaltningarna känner ett starkt samröre och att medborgarna känner att de har ett starkt inflytande. Genom ökad samverkan kommer vi också att nå synergieffekter så som: ett mer effektivt sätt att arbeta, en smidigare samordning mellan arbetsplatser och förvaltningar, ett bättre tillvaratagande av befintligt kompetens och en ökad förståelse för medarbetarens egen roll i den övergripande verksamheten. Vi vill via en korsbefruktning mellan förvaltningarna, kreativt forum, uppnå ett innovativt utvecklingsarbete där kommunen tillsammans ser sig som en enda arbetsplats. Vi ser möjligheter att via ett sammanhållet utvecklingsarbete kunna både få ett helhetsgrepp över vad som behöver genomföras/utvecklas/förbättras men också att få tillfälle att ge varje medarbetare ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam vision.

Vi har valt att samordna vår förprojektering till att omfatta hela kommunen för att uppnå samlad fokus från samtliga anställda. Det strategiska påverkansarbetet blir, på detta sätt, såväl starkt som hållbart.

Problematik; Samverkan mellan förvaltningarna är inte optimal vilket gör att värdefulla resurser går förlorade.

Syfte

Vi vill klargöra utvecklingsbehovet hos medarbetarna i Eslöv kommun när det gäller professionellt bemötande, mångfald, delaktighet och medborgarinflytande, för att möta de ökade krav och förväntningar som ställs på kommunen idag och i framtiden.

Vi vill samla medarbetarna för att aktivt arbeta med att genomföra analys och utifrån denna formulera gemensamma mål och visioner.

Utifrån dessa gemensamma mål ska konkreta handlingsplaner tas fram.

Vi vill undersöka möjligheterna och påbörja strukturen för ett kreativt forum som ska borga för framtida nyskapande och innovativ utveckling för kommunen och våra medarbetare. Detta som ett led i att öka samverkan.

Avsikten med projektet är att synliggöra varje medarbetare och att öka delaktigheten.

Målsättning

Målsättning för förprojekteringen är:
- Vi ska upprätta en handlingsplan för hur övergången till en lärande organisation ska genomföras.
- Vi ska upprätta en handlingsplan för att tydliggöra och konkretisera målen, varje medarbetare skall känna igen sig själv i kommunens mål.
- Genom ett samlat grepp, hela kommunen, ska samtliga medarbetare aktivt ha deltagit i projektet.
- Samtliga medarbarbetare skall ha haft tid och tillfälle att i förprojekteringsarbetet ha arbetat med de för socialfonden prioriterade utvecklingsfrågorna.
- Vi ska identifiera omfattningen av utvecklingsbehovet i kommunen som helhet utifrån varje medarbetares personliga utvecklingsbehov, det vill säga en kartläggning av kommunens totala utbildningsbehov.
- Varje medarbetare skall ha en egen handlingsplan för de två kommande åren.
- I varje utvecklingsledares handlingsplan ska tydliga åtgärder att arbeta med mångfaldsfrågor formuleras.
- Vi ska ta fram nyckeltal för att öka förutsättningarna att effektivt arbeta med jämställdhetsfrågor.
- Vi ska upprätta en handlingsplan som beskriver den struktur hur vi ska utveckla ett effektivt arbete med jämställdhetsfrågor.
- Vi vill ha skapat ett kreativt forum där gränserna mellan förvaltningarna suddas ut. Arbetet fokuseras på innovativt tänkande genom utbyte av erfarenheter och korsbefruktning av idéer och gemensamma projekt.

Slutarbetet skall därmed vara en spegling av medarbetarens utvecklingsbehov kopplat till kommunens övergripande utvecklingsmål.

De förväntande effekterna är;
* en lärande organisationsstruktur
* ett ökat professionellt bemötande
* större medvetenhet och ökat fokus på mångfaldsfrågor som ökar av takten på arbetet
* större delaktighet hos medarbetarna och en bättre helhetssyn,
* ökat medborgarinflytande
* öka samverkansytorna

Dessa effekter ska leda till en högre kvalitet och effektivitet i arbetet gentemot medborgarna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att bedrivas i lokaler som gör det möjligt för medarbetare med funktionshinder att delta. Det utbildningsmaterial som kommer att användas i projektet ska utarbetas på så sätt att alla medarbetare med olika funktionshinder kan tillgodogöra sig på samma villkor som medarbetare utan funktionshinder. I utvecklingsarbetet skall särskild fokus ligga på möjligheten att öppna upp arbetsplatsen för framtida anställningar för personer med funktionshinder.

Kommun

  • Eslöv