Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Föräldralediga med planering för framtiden

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMerit utbildning AB
KontaktpersonPetra Hammar
E-postpetra.hammar@meritutbildning.com
Telefonnummer040-215045
Beviljat ESF-stöd8 700 356 kr
Total projektbudget19 329 766 kr
Projektperiod2009-08-17 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Många missar helt eller delvis introduktionsprogram och sfi på grund av föräldraledighet. Situationen med tillfälliga studier pågår länge utan kontinuitet i studier och framtidsplanering. Syfte: föräldralediga ska hitta sin väg mot arbete och att projektet ska stärka möjligheterna i arbetslivet.

Bakgrund

SLUTSATSER AV FÖRPROJEKTERINGEN
Erfarenhet från kommuner och utbildningsanordnare visar att många föräldralediga med invandrarbakgrund helt förlorar kontakten med det svenska samhället, språket och arbetslivet under föräldraledigheten. Man avbryter pågående aktiviteter och skärmas av från utbildningar, arbete och i vissa fall fritidssysselsättningar. Föräldraledigheten skapar isolering och gör att inträdet på arbetsmarknaden försenas och/eller försvåras. Förskolan och skolan, som är en viktig kanal i samhället för föräldrar, har många ännu ingen kontakt med. Öppna förskolor och andra aktiviteter som riktar sig till hemmavarande föräldrar med barn når ofta inte fram till dem som har utländsk bakgrund. Mödravården gör primärt sina insatser innan barnen är födda, och BVC, dit de allra flesta går, har små resurser för att bidra till att skapa nätverk och gemenskap. Under föräldraledigheten har man dessutom mycket begränsade kontakter med de myndigheter som representeras av introduktionssekreterare, arbetsförmedlare, flyktinghandläggare etc. Många invandrarkvinnor med låg utbildningsbakgrund har mycket liten kännedom om det svenska samhället och arbetsmarknaden och framför allt dålig kännedom om sina egna möjligheter till arbete eller studier. De tappar styrfart i sina liv under tiden som de är föräldralediga.

Bland nyanlända invandrare är många i barnafödande åldrar, så ofta avbryter man sin introduktion gång på gång för att vara föräldraledig. Ett alltför vanligt scenario är att en föräldraledig efter föräldraledigheten är tillbaka på ruta ett: Han, eller oftast hon, har glömt en del av sin svenska och tappat studieteknik och självförtroende. Han/hon måste kanske köa till ny plats i introduktionsverksamheten, börja om på en ny skola och anpassa sig till den nya situationen att vara studerande förälder med barn i förskolan. Redan upparbetade kontakter med arbetsmarknaden i form av praktikplatser etc har fallit i glömska och måste tas om igen. Ofta följs en föräldraledighetsperiod ganska snart av nästa, och situationen med tillfälliga studier kan pågå under lång tid utan röd tråd och utan framtidsplanering. I värsta fall blir studierna snarare ett sätt att försörja sig än en väg mot arbete. Personerna kan då passiviseras som bidragstagare, vilket resulterar i ett förstärkt utanförskap och ett längre och djupare beroende av samhällets stöd

Inom ramen för förprojektet har Avdelningen för Integration och arbetsmarknad på Stadskontoret i Malmö gjort en undersökning av avbrottsfrekvensen från introduktionen i Malmö under perioden 1 november 2006 till 5 februari 2009. Denna visar att 448 personer (434 kvinnor och 14 män) avbrutit sin introduktion pga föräldraledighet. Av dessa har endast 94 återupptagit den, dvs bara en femtedel! Av de 94 som återupptagit introduktionen efter avbrottet hade 36 skrivits ut igen, i sex fall pga ny föräldraledighet och i endast ett fall pga arbete. (Det är tyvärr inte särskilt troligt att dessa kvinnor som har endast korta svenskstudier bakom sig gått ut i arbete direkt efter föräldraledigheten.)

Arbetslösa vars introduktionstid är passerad skrivs in vid Arbets- och integrationscenter (AIC) i sin stadsdel, och även därifrån görs många avbrott pga föräldraledighet. Vid exempelvis Rosengårds AIC skrevs 86 personer ut pga föräldraledighet under 2008.

Sammantaget visar siffrorna ovan att en stor mängd framför allt kvinnor avbryter introduktion och sfi för att aldrig återkomma och avsluta. Resultatet blir att de går miste om de flesta av de resurser samhället satsar på nyanlända invandrare och flyktingar. Detta är förutom en personlig förlust för kvinnorna även ett jämställdhetsproblem på såväl individ- som samhällsnivå. Det riskerar att bevara ett ojämställt mönster, för om mannen har jobb men inte kvinnan blir det av ekonomiska skäl hon som får vara hemma och ytterligare skjuta på sitt inträde på arbetsmarknaden. Kortas kvinnans väg till jobb gynnas alltså ett mera jämställt familjemönster.

En viktig erfarenhet från Introduktionen och AIC i Malmö är att ju längre man dröjer med en insats som syftar till att tillvarata eller höja en persons kompetens, desto svårare är det att bryta det negativa mönster som för många präglas av bristande kontinuitet avseende planering och studier. Därför är det nödvändigt för Introduktionsverksamheten och AIC att kunna erbjuda en verksamhet som riktar sig direkt till gruppen föräldralediga. Genom att fånga upp personerna när de lämnar sina pågående studier (inom introduktionen, sfi eller reguljära studier) kan vi motivera dem att aldrig släppa kontakten med vägen in i arbetslivet. När föräldraledigheten upphör är vissa förberedda att gå direkt ut i arbete eller relevant praktik, och för vissa tar studierna vid utan onödiga upprepningar eller väntetider. I samband med föräldraledighet omvärderar en del personer sina tidigare planer, och eftersom de redan fått möjlighet att ventilera sina tankar kring detta och erhålla kompetensanalys och studie- och yrkesvägledning kan de betydligt snabbare förverkliga sina
nya planer.

Inom förprojektet har vi fokuserat på att undersöka:
- Målgruppens storlek
- Målgruppens vilja att delta
- Målgruppens praktiska möjligheter att delta
- Lämpligt upplägg för att underlätta deltagande
- Rätt innehåll i förhållande till mål och målgrupp
- Nya framkomliga rekryteringsvägar
- Effektiv projektorganisation för att utveckla och förankra projektet och rekrytera deltagare.

Resultaten diskuteras och preciseras i bilaga 1 (Analys förprojekt).


MODELLER OCH METODER
Projektet består efter en inledande rekryteringsfas av två huvudsakliga aktiviteter (framtidsplanering och insatser för att stärka föräldrarollen och hälsan). Parallellt med detta bedrivs barnverksamhet som möjliggör att de föräldralediga deltar).

Projektet ska fånga upp personer i utanförskap och erbjuda individanpassade lösningar för att de ska närma sig och etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet ska utveckla nya möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att, parallellt med föräldraledighet, hålla kontakt med sin framtidsplanering och fortsätta utvecklas språkligt. Det ska motivera och stödja deltagarna i att skapa sig en situation där de kan både arbeta och vara föräldrar.

Projektet vänder sig till föräldralediga, kvinnor och män, som vill delta tillsammans med sina barn, samt till personer som efter sin föräldraledighet befinner sig i ett glapp innan nästa insats börjar (reguljär utbildning, förberedande utbildning, praktik, arbete etc). En framtidsplanerande verksamhet av den här typen som innefattar även barnverksamhet är unikt och attraherar en grupp, framför allt kvinnor, som inte annars skulle ha kunnat överväga studier under föräldraledigheten.

Projektet kan också ge stora hälsovinster. Den som saknar nätverk och kontakter såväl i samhället som i form av släkt och familj kan göra stora vinster genom att hitta nya sammanhang för samvaro med andra. Att se sig själv, sin kompetens och sina erfarenheter och att hålla sina drömmar och kunskaper vid liv främjar hälsan och stärker personen även i föräldrarollen.

Vi har stor erfarenhet av att tillsammans med Introduktionen och AIC i Malmö arbeta med deltagare som i ett tidigt stadium av sina utbildningar beskriver och analyserar sin kompetens och sina förmågor. Vi vet att chansen att få se sig själv som en individ med ett kunnande och en kompetens stärker självförtroendet hos inte minst korttidsutbildade kvinnor, och i förlängningen bidrar till att kvinnorna utövar ett mera aktivt föräldraskap och skaffar sig en starkare ställning i familjen. Därför kan projektet såväl stärka deltagarnas självförtroende på andra områden i livet som korta deras väg till arbete.


Syfte

Syftet är att varje deltagare (utlandsfödda föräldralediga) ska hitta sin väg mot arbete, och att projektet ska stärka hur de ser på sig själva och sina egna möjligheter i arbetslivet.

Syftet är också att under och efter projekttiden minska utanförskap, bristande jämställdhet och improduktiva glapp mellan utbildningar/steg, samt att på längre sikt minska risken för bidragsberoende, passivisering och bristande jämställdhet.

Vidare är syftet att såsom utgångspunkt för ett strategiskt påverkansarbete utgöra exempel på hur samverkan kan se ut mellan utbildningsanordnare och offentliga instanser med ansvar för försörjning och etablering på arbetsmarknaden för att underlätta föräldralediga utlandsfödda personers inträde på arbetsmarknaden.

Projektet ska också påvisa strukturella hinder i processen och möjliga lösningar.

Målsättning

Andelen deltagare som efter avslutat projekt har fått jobb eller upplever att deras möjligheter att få jobb ökat skall uppgå till minst 70 %.

Deltagarna ska skapa en handlingsplan som är grundad på vad man kan, vill och har förutsättningar för. Handlingsplanen ska vara förankrad hos såväl deltagare som AIC-handläggare. Detta innebär att deltagaren
- har en påbörjad meritportfölj
- vet vad som händer dag 1 efter föräldraledigheten/projektavslutet
- har en planering mot arbete

Av personer som deltagit i projektet minst sex månader ska andelen som
- har en meritportfölj påbörjad inom samtliga möjliga områden definierade av Valideringscentrum i Malmö stad vara minst 80 %
- anser sig ha en tydlig handlingsplan grundad på vad man kan, vill och har förutsättningar för som en följd av projektets insatser uppgå till minst 70 %
- anser sig ha förbättrat sin svenska som en följd av projektets insatser uppgå till minst 70 %.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska sträva efter att utforma och bedriva verksamheten så att den är tillgänglig för alla inom målgruppen. Lärare, deltagare och ledning på Merit AB har tillsammans utarbetat en likabehandlingsplan med aktiviteter knutna till olika diskrimineringsområden, samt arbetat med att förankra denna bland deltagare och personal. Likabehandlingsplanen utvärderas och revideras årligen.

Enligt likabehandlingsplanen ska Merit bland annat:
- identifiera funktionshinder och anpassa utbildningen t ex genom särskilda möbler, belysning eller andra hjälpmedel.
- samarbeta med myndigheter och andra organisationer med specialkunskaper om hur man upptäcker funktionshinder och anpassa skolans pedagogiska och fysiska miljö för funktionshindrade.
- arbeta med att öka personalens och deltagarnas kunskaper om bemötande av personer med olika funktionshinder, synliga och osynliga, genom diskussioner, föreläsningar och ev annan fortbildning.

För att möta funktionshinder som orsakas av t ex PTSD eller ADHD har vi möjlighet att arbeta med små grupper, lugna miljöer, individuella scheman med möjlighet att förlägga studierna efter behov och med möjlighet till pauser när så krävs.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsperspektivet är en utgångspunkt för projektet (se ovan under bakgrunds- och problembeskrivning). Projektet är ett resultat av att kvinnor har minskade chanser att etablera sig i arbetslivet pga många föräldraledighetsperioder utan speciella insatser till målgruppen.


Analys av styrkor:

Projektet vänder sig till kvinnor med minskade chanser att etablera sig på arbetsmarknaden pga föräldraledighetsperiod. I samband med förprojektet har mottagandet av information och förfrågningar kring behovet varit mycket positivt från såväl potentiella deltagare som myndigheter och andra instanser i kontakt med målgruppen. De kvinnliga deltagarna kan känna att projektet riktar sig mycket specifikt till just dem.


Analys av svagheter:

Även om vi nu vet att kvinnorna vill delta i projektet finns det en risk att de överskattar sina faktiska praktiska möjligheter att delta.


Analys av svagheter - Resultat för projektinnehåll:

Stort fokus på rekrytering (se genomförande).
Särskilda rekryteringsinsatser som syftar till att förankra deltagandet i deltagarnas omgivning.
Innehåll som kombinerar utbildningsdelar med mer lockande innehåll som till exempel föreläsningar, mötesplatser, friskvård.
Parallell barnverksamhet för att underlätta deltagandet (se genomförande).
Referensgrupp som består av fd eller blivande deltagare i Merits verksamhet inkl detta projekt som fungerar som bollplank till projektledningen.
Deltagarrepresentant i styrgruppen som ser till att insatserna matchar målgruppens önskemål och krav.


Analys av möjligheter:

Kvinnor i projektet går trots föräldraledigheten vidare med sin planering mot arbete och studier och kommer på det viset närmre jämställdhet.


Analys av möjligheter - Resultat för projektinnehåll:

Flexibilitet, möjlighet att kunna medverka på sina egna villkor. Deltagarna bestämmer själva möjliga tider och innehåll. Hela projektet fokuserar på framtidsplanering och vägar mot arbete. I projektets coachning och vägledning kan vi vara medvetna om och ibland utmana könsstereotypa yrkesval.


Analys av hot:

Projektet kan bli en insats som istället för att utmana diskriminerande strukturer bekräftar att dagens strukturer är bra nog. Nu finns insatsen och därför gör det inget att kvinnorna tar hela föräldraledigheten medan männen är yrkesverksamma eller fortsätter sin planering.


Analys av hot - Resultat för projektinnehåll:

Diskussioner och förläsningar i samarbete med våra samverkanspartner om jämställdhet.
Stärka projektdeltagare i sina roller som blivande arbetstagare i kombination med föräldraskap.
Via våra samverkanspartner ska vi föra in diskussion om delad föräldraledighet och delat ansvar för familj och barn bland deltagare i introduktion för nyanlända och inskrivna vid AIC.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan

Samarbetspartners

  • Arbete och utbildning SDF Södra Innerstaden
  • Förebyggande o fritid
  • Garaget
  • Hyllie SDF
  • INAR Integration och Arbetsmarknad
  • Individ- och familjomsorg

Kommun

  • Malmö