Logotyp på utskrifter

Flexförmedlingen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringslivsenheten
KontaktpersonEmina Cejvan
E-postemina.cejvan@karlskrona.se
Telefonnummer0455-303000
Beviljat ESF-stöd613 892 kr
Total projektbudget821 641 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-09-14
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Kungsmarken är ett bostadsområde med tendenser till segregation och utanförskap.
Förstudien Flexförmedlingen vill se om det går att föra människor närmre arbetsmarknaden genom riktade insatser

Ansökan riktar sig till ESF målgrupper, betonar kvinnor, omfattar alla fyra betonade kriterier.

Bakgrund

Målsättningen med förstudien Flexförmedlingen är att se om det är möjligt att nå och aktivera fler personer med en organisation som arbetade med en flexibilitet i placering och introduktion till den svenska arbetsmarknaden. Den långsiktiga målsättningen är traditionell arbetsmarknadspolitik - ett jobb, och ett ekonomiskt oberoende. I den kortsiktiga målsättningen strävar vi efter variationsrikedom. Utifrån individens förutsättningar och önskemål hitta placeringar som aktiverar dem och uppmuntrar dem att gå vidare in i den svenska arbetsmarknaden, det svenska samhället, och därmed bryta upp utanförskapet, utan att uppbrottet verkar som ett hot mot individen eller familjen.

Problembeskrivning
I bostadsområdet Kungsmarken är den andelen sysselsatta endast 33.9%. i en studie av segregation och utanförskap hamnar området på en nationell 4:e plats. Det är även ett invandrartätt område, Sunnadalskolan som är den närmaste skolan har proportionerna 20% svenska elever, 80% annan nationalitet. Betygstatistiken på skolan är dyster, endast 42.4 % av eleverna hade fullständiga avgångsbetyg 2007. Om vi beaktar ESF beräkning att endast 40% av utomnordiskt födda innehar sysselsättning, och att 80 % av Kungsmarkens 2 221 registrerat bofasta (31/12-2007) har ett utomnordisk bakgrund är problematiken synligjord. Närområdet Marieberg/Gullaberg har förhöjd frekvens av långtidssjukskrivna och personer med utomnordisk bakgrund, men proportionerna är mindre. I Marieberg/Gullaberg finns 1186 registrerat boende, och kommunen totalt har 62 338 inv. Förstudien och tanken den vill utforska riktar sig därmed till ca 5 % av Karlskronas invånare, men är öppen för alla.

Ett pågående boendeprojekt har initierat tanken på ansökan, och det framtida projektet. Högst på listan av önskemål var ett jobb, när man genomförde en undersökning i området. Den tilltänkta förmedlingen ska vara öppen för alla långt ifrån arbetsmarknaden, för att kunna integrera behövs alla nationaliteter men även svenska medborgare. Andelen unga arbetslösa är överrepresenterade i Kungsmarken, och denna statistik är endast baserad på de som är skrivna på området. Troligtvis är det fler arbetslösa än vad som visar sig i siffrorna, och med all säkerhet fler unga då de periodvis bor hos kompisar, flick/pojkvänner. Det finns även en högre andel långtidssjukskrivna boende i området, och närområdet (Marieberg/Gullaberg). Studien riktar sig därmed flera av utlysningens målgrupper, men även till utpekade grupper i det nationella program, samt den regionala plan för genomförandet av det nationella strukturfondsprogrammet (ESF), de för Skåne/Blekinge specifika grupper: de med utom nordisk härkomst, samt de drabbade av ohälsa.

Målsättningen med förmedlingen är en flexibilitet i placering, utifrån det som är lämpligast för individen, men med den övergripande målsättningen att alla insatser ska underlätta och sikta mot ett permanent inträde på den svenska arbetsmarknaden. Tankarna är förankrade hos den traditionella Arbetsförmedlingen som är samverkanspart, och målgrupperna de som av varierande anledningar står långt från arbetsmarknaden.

Förprojekteringen målsättning är att undersöka möjligheten att etablera en annan typ av Arbetsförmedling i Kungsmarksområdet, och på så sätt undanröja en del fysiska (avstånd) och psykiska (formalian/kraven) hinder, samt utveckla en del alternativa lösningar på sysselsättningsproblematiken, inträdet på arbetsmarknaden.

Möjlighet 1 - processorienterad innovation och kontextorienterad innovation
Utbudet. Förmedlingen skulle inte endast förmedla arbete, men även praktikplatser, vikariat, job shadowing av sitt gamla jobb, starta eget info, lärlingsplatser, och utbildningsförslag. Under förstudien skulle efterfrågan kartläggas - vad efterfrågas det för insatser, och i vilken omfattning. Samverkansparterna är dels traditionella såsom Arbetsförmedling, kommunen, Hyresgästföreningen, Karlskronahem, men även nya aktörer som bl a Blatteförmedlingen som vi hoppas ska ge oss god input och tankeställare i ovanstående innovationsområden.

Möjlighet 2 - målorienterad innovation
Efterfrågan. Förutom kartläggningen av efterfrågan av insatser är en ambition att öka efterfrågan bland Karlskronas företagare att ta emot arbetssökande ifrån förmedlingen, genom uppsökande, informativ verksamhet. Efterfrågan kan öka om det finns möjlighet att i utökad omfattning sträva efter att minska den initala formalian kring en placering, om personen bedöms vara redo att gå in i arbetsmarkanden.

Möjlighet 3 - Samverkan, och långsiktiga samverkanseffekter
På området finns flera lokaler som skulle vara möjliga att bedriva företag i, i ett långsiktigt perspektiv. Det finns lokaler i varierande storlek, likaså finns det samlingslokaler och byggnader som skulle kunna utvecklas till att gagna området långsiktigt, och etablera arbetstillfällen som skulle kunna permanentas. Ett konkret exempel är en panncentral som skulle kunna konverteras till ett café eller samlingslokal. Ett annat är en barack som behöver upprustas för att kunna bedriva ungdomsverksamhet. Detta innebär flera omedelbara praktikplatser om det går att ställa dem till förfogande - vilket är en del av förstudiens uppgift. Denna punkt omfattar offentlig, privat och ideella aktörer, för att uppnå den eftersträvade långsiktiga effekten i området och för att alla ska se vinsten av insatserna.


Möjlighet 4 - Jämställdhet
Den traditionella kvinnorollen är tydlig i Kungsmarken, då den är vanligt förekommande i flera kulturer med stor representation i området. Kvinnorna är i huvudsak i hemmet, barnen deltar inte i någon större omfattning i svensk förskoleverksamhet, vilket begränsar möjligheten att ta sig in till centrala Karlskrona, och genomgå formalian att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande via Arbetsförmedlingen. Fanns förmedlingen i närområdet skulle ett stort hinder vara undanröjt.

Möjlighet 5 - Hälsa
Ett tidigare ESF projekt som lyckats väl är Hälsokommunikatörer som utbildats (ESMEK-projektet), flera av dem är bosatta på området. Vi vill se om det finns möjlighet att koppla personerna till förmedlingen då tanken är att de har en viktig roll att fylla i den uppsökande verksamheten som kommer att bedrivas på området. Likaså besitter de en god kunskap om det svenska samhället, och kan ge basal information som kan hjälpa individer de träffar på. En tanke på mentorskap har också ventilerats i samband med Hälsokommunikatörerna.

Möjlighet 6 - Interkulturell kompetens
Den interkulturella kompetensen består i:
- Insikt i sin egen bakgrund
- Insikt i den svenska kulturen
- Insikt i andra kulturer
Målsättningen är att underlätta inträdet i det svenska samhället, minska risken för missförstånd och bakslag. Ett viktig redskap blir hälsokommunikatörer, arbetsförmedlingen, mentorskap och handledning, dvs en kombination av ovanstående punkter. Det är även en process som bygger på medverkan, och därmed den svåraste punkten att förmedla. Den insikt ska inte uteslutande förmedlas till de invandrade grupperna, utan även till de handledare på företag/föreningar/organisationer som erbjuder sig att ta emot en arbetssökande.

Möjlighet 7 - Interkulturell kompetens och entreprenörskap
I Blekinge pågår för tillfället en Indiensatsning, där svenska företag uppmuntras etablera sig i Indien. Kungsmarken skulle utgöra en god bas för en multikulturell företagssatsning. Där finns redan en mångfald personer med kontaktnät, språk och kulturell kunskap i eventuella export/importmarknader. Den interkulturella kompetensen omfattar även möjligheter vi svenskar kan se hos våra invandrade grupper. De företag som kunna förutspå inte endast den omedelbara marknaden, utan den nästkommande, och då rekryterat den språkliga och kulturella kompetensen i förväg, har haft goda försprång när marknaden öppnats, och därmed god ekonomisk vinning. En kartläggning av hemländernas utbud och efterfrågan är en utvecklingsmöjlighet för svenska företag av alla storlek

Syfte

Syftet med förstudien är följande:
- Uppsökande verksamhet i ett område med hög sjukskrivningsfrekvens och arbetslöshet, delvis beroende på utländsk bakgrund och kulturella faktorer. Den uppsökande verksamheten ska leda till en kartläggning av efterfrågade insatser, samt en grupp som är beredda att nyttja förmedlingens resurser, om det blir en framgångsrik projektansökan.

- Uppsökande verksamhet hos företag och offentlig och ideell sektor så att i slutet av förstudien inneha en bank av erbjudanden i enlighet med efterfrågan där det förekommer en variation av sysselsättning. Gemensam faktor är att alla strävar efter att individen införlivas på den svenska arbetsmarknaden, med maximal möjlighet till framgång. Detta sker genom möjlighet till kortare utbildning för dem som tar emot personen långt från arbetsmarknaden, på det aktuella företaget som tar emot personen. Vad som ska ingå i en förberedande utbildning ska kartläggas i förstudien, men ska baseras på kunskap som inhämtas både från företag och individer långt från arbetsmarkanden Detta kommer att ske i form av samtal under den uppsökande verksamheten som riktas både mot individen och företagen.

- Att uppmuntra till entreprenörskap genom att i kartläggingen se vad personen har för kontaktnät i sitt hemland som skulle eventuellt kunna underlätta kontakter med svenska företag. En sammanställning av varje lands huvudsakliga utbud och efterfrågan, samt bristvaror, kanske skulle kunna utgöra en möjlighet för individen i Sverige, företag i Sverige, och individer/företag i utlandet.

- Att hos den invandrade gruppen finna vägar för att föra fram den svenska modellen i arbete och samhälle, vilket avspeglar sig delvis även i familjelivet. Detta är en svår uppgift, men en förutsättning om man vill integreras i samhället. Men kartläggningen av vad som behövs får ske varligt, med professionella människor, och mycket utav arbetet förläggs troligtvis i samverkan med hälsoinspiratörerna, som har en annan kulturell bakgrund men är numera införlivade i det svenska samhället.Målsättning

- Att genom uppsökande verksamhet etablera en grupp på 150 kvinnor och 150 män, boende på området som står utanför arbetsmarknaden.
- Att samtliga blivande deltagare uppsökta till ett projekt är långt ifrån arbetsmarknaden, i enlighet med ESF definition i utlysningen, förutom nedan nämnda grupper således även svenska arbetslösa sedan ett år, personer med sjuk/aktivitetsersättning, samt de med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, och de som varit sjukskrivna helt eller delvis i 6 mån. Deltar övriga särredovisas deras status och önskemål till projektansökan.
-Att mer än 70 % av denna grupp på 300 personer har utländsk bakgrund.
-Att 30 % av gruppen är ungdomar 16 - 24 år, som varit utan arbete i minst 3 månader.
-Att minst 50% av kvinnorna som söks upp är idag i traditionella kvinnoroller, definition - utan arbete, i hemmet utan barnomsorg.
-Att 150 platser med omedelbar sysselsättning finns i en "bank".
-Att på dessa 150 platser finns det en person som ska handleda personen varsamt in i den svenska arbetsmarknaden, utan att känna sig osäker på sin roll, eller främmande för individen som kommer. (en person på en arbetsplats kan vara ansvarig för två personer så målet blir inte automatiskt 150 handledare)
-Att det finns en klar strategi för hur man ska informera om det svenska samhället hos invandrade personer/familjer, för att kunna nå fram till fördelarna som den kan erbjuda, och avväpna hotbilden som kan finnas.
-Att 20% av gruppen visar intresse i att delta i ett "starta eget" i form av eget företagande eller kooperativ.
- Att skapa en sammanställning av kontakter, språk, marknader (stora som små) i andra länder.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med fysiska och psykiska funktionshinder, är välkomna att delta i förstudien, då den riktar sig mot alla långt från arbetsmarknaden. Det finns flera fysiskt funktionshindrade boende på området, de är relativt lätta att nå då de regelbundet söker sig till Vårdcentraler för sitt hinder, likaså behöver deras lägenheter ofta specialutrusning. Förstudien kommer att bedrivas på många språk så det är ett naturligt led att även tillhandahålla information så syn och hörselskadade kan ta del av det. Det kan även nyttjas av andra som inte är funktionshindrade.
Svårare att nå är de med psykiska funktionshinder, vilket det också finns boende på området, och där en anpassad sysselsättningsmöjlighet skulle vara oerhört värdefull om den började fungera. En del har medfödda psykiska funktionshinder, men en grupp är utanför arbetsmarkanden och samhället pga av långvariga trauman ifrån krigssituationer. Om dessa är permanenta eller inte är svårt att bedöma. Denna grupp hoppas vi kunna nå genom organisationer och föreningar verksamma, kanske även med hjälp av Vårdcentraler. Den är även svår att tackla, så det får bli ske med en god bedömning av den uppsökande parten, troligtvis i personens hemmiljö, med någon som personen känner väl som bisittare. Någon krav på omedelbar respons får kanske vara, men en återkoppling är viktig och ska erbjudas. En delaktighet i en arbetsplats förutsätter goda kunskaper hos dem som tar emot både fysiskt och psykiskt funktionshindrade, vilket gör att dessa handledare behöver mer kunskap än det som tar emot personer långt från arbetsmarknaden.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Karlskrona
  • Karlskronahem AB
  • Näringslivsenheten

Samarbetspartners

  • Almi Företagspartner, Blekinge
  • Blatteförmedlingen AB
  • Coompanion
  • Hyresgästföreningen Karlskrona
  • NyföretagarCentrum Karlskrona

Kommun

  • Karlskrona