Logotyp på utskrifter

Fler I Arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareOsby kommun socialförvaltning
KontaktpersonPål Cederqvist
E-postpal.cederqvist@osby.se
Telefonnummer0709-318 008
Beviljat ESF-stöd2 750 925 kr
Total projektbudget7 094 794 kr
Projektperiod2012-01-02 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill satsa på ett projekt som ger de som är i ett stort utanförskap och långvarigt bidragsberoende möjlighet att få arbeten som de klarar av att utföra vilket är en självklarhet för väldigt många av oss övriga som har ett fäste på den öppna arbetsmarknaden. Det handlar om människor som har olika former av funktionsnedsättning, psykisk eller fysisk och många gånger både och.

Det är individer som har stort behov av stöttning - kompetensutveckling personer som är i behov av detta för att "bara" få känna att det är de som bestämmer över sitt liv (empowerment). Idag får en stor del av dessa varje månad gå för att söka försörjningsstöd varje månad så att de kan få ett existensminimum att leva på. Med rätt stöd ett stöd som utgår från individens behov (supported employment) kan de gå från detta till att bli egenförsörjande genom arbete, börja betala skatt få en sjukpenninggrundande inkomst. Kort sagt få komma in efter en lång och ödestigen tid i utanförskap.

Bakgrund

Osby kommun är Skånes nordligaste kommun och gränsar till såväl Småland som till Blekinge. Kommunen har cirka 12 700 invånare. Det vi ser och har sett under en längre period är att många personer som har någon form av funktionsnedsättning inte får möjlighet att komma in på den öppna/ordinarie arbetsmarknaden, trots de stöd de kan få och får av arbetsförmedlingen och andra myndigheter. Det är personer - individer som inte kommer in på den ordinarie arbetsmarknaden oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur, människor som oftast brukar betecknas som strukturellt arbetslösa.

På arbetsförmedlingen ser man en kraftig ökning av antalet arbetslösa med funktionsnedsättning, man redovisar att cirka 40 % av det totala antalet arbetslösa har någon form av funktionsnedsättning. Totalt var 563 personer arbetslösa i Osby kommun 2011-08 varav 290 kvinnor och 273 män. Det är en kraftig ökning av andelen med någon form av funktionsnedsättning som till en del hänger ihop med förändringarna i sjukförsäkringen, men troligen även på grund av att man blivit bättre/fått bättre verktyg när det gäller bedömning av funktionsnedsättning. Från kommunens sida märker vi även av att allt fler av de personer som uppbär försörjningsstöd, och då oftast ett långvarigt sådant, har olika former av funktionsnedsättning. Allt för ofta hamnar dessa individer i utanförskap och långvarigt bidragsberoende. Idag har vi cirka 40 personer som ligger inom målgruppen, ungefär lika många kvinnor som män, och vårt arbete bygger på att de oavsett problem eller kön skall få rätt hjälp för att komma vidare.
Detta är en sak som man även från Samordningsförbundet Skåne Nordost (Finsam) uppmärksammat och har därav beslutat om en process (Respaldo) som inriktar sig på fördjupade utredningsinsatser och rehabiliteringsinsatser för de som oftast kallas personer som är "nollplacerade", personer som inte har rätt till sjukpenning men som ändock är sjukskrivna och uppbär försörjningsstöd. Samordningsförbundet Skåne Nordost består av följande kommuner: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Region Skåne. För vår del i Osby ser vi ett behov av ytterligare en process, en uppstart av en verksamhet i projektform för de som går igenom Respaldo för att de ska komma vidare till självförsörjning via arbete. I Osby kommun handlar det idag om cirka 35 individer. Men andelen som har behov av det projekt vi nu söker medel till är betydligt större, detta då finsamprocessen endast vänder sig till gruppen nollplacerade. Respaldo handlar i stort om att det ska genomföras en kvalificerad utredning genom bland annat myndighetssamverkan och utredningen ska ge en stabil grund för hur respektive individ ska komma vidare i sin process. Till detta kommer då även de som arbetsförmedlingen och/eller försäkringskassan anser har behov av projektet Fler I Arbete.
Det vi vill förbättra i vår verksamhet är att lägga grund till ett utökad samarbete/samverkan med övriga myndigheter avseende målgruppen personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk härkomst. Med övriga myndigheter menar vi arbetsförmedling, försäkringskassa och även regionen, men även att öppna upp gentemot näringslivet i vår kommun för att underlätta för målgruppen. Det som vi behöver göra inom vår egen verksamhet är att skapa möjligheter för dessa människor att växa som individer (empowerment). Genom olika former av kompetensutveckling, arbetsträning och arbetsprövning och ett stort stöd enligt modellen supportet employment som är anpassad till respektive individ, där den sysselsättning man har/utför är något som det finns behov av och som kan leda till en anställning utifrån de egna behoven med hjälp av anställningsstöd och verklig anpassning. Det som inte finns idag och som vi ser som ett problem är att målgruppen blir kvar på försörjningsstöd då de ofta inte har rätt till sjukpenning, men står för långt från arbetsmarknaden för att få den hjälp de behöver från arbetsförmedlingen samt att denna målgrupp av olika anledningar inte får möjlighet att visa vad de kan på den öppna arbetsmarknaden. Det är av denna anledning vi vill skapa och genomföra detta projekt, skapa nya arbetstillfällen där individen börjar med praktik och försörjningsstöd för att sedan kunna gå över till arbetsförmedlingen och praktik från dem eller anställningsstöd som gör att de kommer in på arbetsmarknaden. Vissa kommer att behöva få en anställning i ett socialt företag där man tar hänsyn till individen och anpassar efter individen så att den klarar av att arbeta.

Anledningen till att dessa individer - människor behöver ett stort, och ibland över tid lång period, av stöd är att många av dem har psykisk problematik dvs i princip alla former av diagnoser tex schizofreni, ibland kopplat eller ett tidigare långvarigt missbruk. Många har dålig/ofullständig utbildning, vissa lider av post-traumatisk stress, det kan även handla om rent fysiska funktionsnedsättningar eller en kombination av båda. Många gånger läggs tyvärr fokus på vad dessa individer INTE kan göra, då man istället borde titta på vad de KAN göra, i vilken omfattning med verkligt anpassade arbetsuppgifter/arbetsplatser vilket sällan finns på öppna arbetsmarknaden. Därav kan sociala företag vara en del av en lösning. Vad som krävs är en kraftfull och förstående handledning av personer som utgår från individen, en kombination av stöttning – anpassning – kompetensutveckling – sysselsättning – anställning i ett ”komhall” - alternativt arbetsintegrerat socialt företag – på den öppna arbetsmarknaden för att dessa personer ska kunna gå från ett långvarigt bidragsberoende till egenförsörjning via en lön. För att lyckas med detta krävs ett starkt fokus på strukturpåverkan, ett projekt som tar avstamp i att förändra, förbättra och förstärka strukturer som kan minska utanförskapet. En strategiskt uppbyggd samverkan/samarbete – partnerskap som bygger och formar aktiviteter som ger faktiska förändringar. En samverkan mellan offentliga myndigheter som beskrivs ovan och tillsammans med det privata näringslivet ger fler möjligheter för att personer i utanförskap får komma in och även att de ges möjlighet att ensamma och tillsammans med andra kan ges möjlighet att starta arbetsintegrerade sociala företag om de så önskar. Inför denna ansökan har vi bland annat läst en rapport från Tillväxtverket ”Sociala företag behövs!” som släpptes i augusti 2009. Vi har även läst regeringens handlingsplan för arbetsintegrerade sociala företag (N2010/1894/ENT) samt den rapport Tillväxtverket lämnat med anledning och det uppdrag de fick i den (N2010/4265/ENT). I samtliga dessa beskriver man det behov som finns för att underlätta och skapa denna typ av företag. Utöver detta ser vi som kommun det behov som finns bland personer som står i ett utanförskap och som har och om inget görs kommer att vara långvarigt bidragsberoende. Nu är det inte så att alla som finns i utanförskapet kommer att lösa sin situation om det tillkommer arbetsintegrerade sociala företag, det kommer att finnas ett stort behov av inledande rehabilitering för att man ska komma så långt, och en del kommer troligen ändå inte att nå dit. För dessa kommer det att finnas ett behov av verksamheter som drivs av offentliga myndigheter. Vi har i dagsläget ett antal individer ur målgruppen i olika former av "sysselsättning". Dessa har fått vara med och tala om vad de anser behövas för att de ska komma vidare mot självförsörjning och deras tankar stämmer väldigt väl mot vad vi som personal har sett. Det handlar om stöd och stöttning, tid att få komma igång, verkligt anpassade arbetsuppgifter och inte minst en utökad möjlighet att få en anställning med lön som gör att man slipper söka bidrag hela tiden. För att vidga våra vyer och få tillstånd ett erfarenhetsutbyte när det gäller arbetet med målgruppen vill vi även samarbeta transnationellt, exempelvis med vår vänort Kretinga i Litauen.

Målsättning

Ett övergripande mål för detta utvecklingsprojekt kan sättas till: ”Skapande av arbetstillfällen för personer med funktions-nedsättning, samt övriga personer som inte kommer in på den öppna/ordinarie arbetsmarknaden”. Samt att vi efter projektets avslut har ett eller flera uppstartade arbetsintegrerade sociala företag i Osby kommun (något som inte finns idag).

Att vi skapat än bättre och tydligare samverkan mellan berörda myndigheter avseende arbetet med att hjälpa målgruppen mot lönearbete i stället för bidragsberoende.

Att vi mellan och inom berörda myndigheter hittat och skapat bra och väl fungerande rutiner för arbetet med målgruppen.

Att minst ett arbetsintegrerat socialt företag etablerats inom Osby kommun.

Att vi lyft upp/fram målgruppens potential som medarbetare hos det privata näringslivet.

Övergripande kvalitativa målsättning är att vi har skapat:

- En god lärande miljö i verksamheter som arbetar med målgruppen.
- En ökad kompetens (tydliga redskap) om hur arbeta med och stötta målgruppen hos berörda myndigheter.
- En mer hälsofrämjande miljö för målgruppen.
- En ökad jämställdhet.
- En minskad diskriminering och ökad mångfald.
- En ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Närmare en miljon av Sveriges invånare i arbetsför ålder har någon funktionsnedsättning. Detta är något som vi klart har konstaterat och vi vet även att en stor andel av de som står utanför arbetsmarknaden har någon form av funktionsnedsättning. En stor del av de deltagare vi kommer att ha i detta projekt är personer med funktionsnedsättning, den andra gruppen vi vänder oss till är personer med utländsk härkomst. Därav är det mer än naturligt för oss att detta med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kommer att finnas högt om inte högst upp på dagordningen. Likaledes är det med tillgänglighet för personer med utländsk härkomst i avseende av språkanpassning av allt material som kommer att användas.

För att säkerhetsställa att projektet är tillgängligt för alla kommer följande åtgärder vidtas:

- All information om behövs för att kunna ta del av projektet kommer att finnas tillgängligt på hemsida.
- Deltagarna ska även vid behov kunna få ut material i förväg inför exempelvis seminarium.
- För att möta varje deltagares individuella behov kommer det finnas möjlighet vid anmälan till seminarium eller andra evenemang möjlighet att uppge behov av anpassad lokal, allergi, hjälpmedel.
- Lokaler som används i projektet ska vara anpassade så att alla deltagare kan vara med.

Att det finns tillgängliga lokaler, information etcetera är en del i arbetet med att skapa tillgänglighet, men det handlar om mer än så. Det handlar även om att skapa en förståelse och en medvetenhet hos deltagarna i projektet i vad tillgänglighet innebär. Vi har varit i kontakt med processtödet för tillgänglighet inför denna ansökan och vi kommer att använda oss av dem och de riktlinjer som finns från HANDISAM i projektet. Under mobiliseringsfasen kommer vi att ge deltagarna i vårt projekt en grundutbildning i detta ämne. Utifrån detta ska vi sedan under mobiliseringsfasen ta fram en plan över hur vi ska arbeta med frågan under genomförandefasen.

Transnationellt samarbete

Under sommaren har vi arbetat med att få till stånd ett transnationellt samarbete med projekt som har likartad inriktning. Till vår hjälp i detta har vi vårt EU - kontor i Skåne Nordost som presenterat vår projektidé vid några tillfällen, vi har fått viss respons på dessa presentationer men inget av detta är helt klart än, men vi har för avsikt att arbeta vidare med detta under mobiliseringsfasen.


Vi har fört samtal med en av Osby kommuns vänorter Kretinga i Litauen och den 7 september kom vi överens om att inleda ett transnationellt samarbete enligt följande:

- Mobiliseringsfas: Studiebesök där vi definierar olika samarbetsområden, presenterar våra organisationer och projekt.

- Genomförande fas: Möte där vi diskuterar, bland annat, hur går det med projektet? Vilkla lärdomar kan vi dra såhär långt? Hur kan vi arbeta vidare?

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Kristianstad
  • Försäkringskassan Kristianstad
  • Osby kommun socialförvaltning
  • Samordningsförbundet Skåne Nor

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Kristianstad
  • Försäkringskassan Kristianstad
  • Osby kommun socialförvaltning
  • Samordningsförbundet Skåne Nor

Kommun

  • Osby