Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

FKG 09

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegion Blekinge
KontaktpersonIngela Håkansson
E-postingela.hakansson@regionblekinge.se
Telefonnummer0455-30 50 33
Beviljat ESF-stöd19 905 600 kr
Total projektbudget19 905 600 kr
Projektperiod2009-06-01 till 2011-09-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Att underlätta för anställda i 12 fordonsftg att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Att undvika kompetensgap och via kompetensutv. säkra tillgången på arbetskraft då konjunkturen vänder. En strategisk möjlighet för ftg att använda tiden till kompetensutveckling för att undvika uppsägningar.

Bakgrund

Vikande orderingång i fordonsindustrin gör att ett mycket stort antal personer varslas i hela Blekinge. Företagen i Olofströmsregionen är hårt drabbade. En kraftsamling krävs för att klara detta mycket stora omställningsarbete på orter där ersättningsjobben är få och utbildningsnivån hos individerna lägre än genomsnittet i landet. Jämför vi antalet varslade i Olofström med Göteborg, i förhållande till det totala antalet sysselsatta i dessa regioner, så är situationen mycket mer kritisk i Olofströmsregionen. Det genomsnittliga antalet anställda i fordonsindustrin i Sverige av de förvärvsarbetande är 3% av arbetskraften, i Olofström är motsvarande siffra 54% (Dolk/Persson Kartläggning av fordonsindustrin och Olofströmsregionen). Fyra procent av Sveriges fordonsindustri finns i Blekinge och i förhållande till länets storlek är det mycket. Västra Götaland har det största beroendet av fordonsindustrin på 5,9% följt av Blekinge län på 5,4%. Mer än var fjärde person i den funktionella arbetsmarknadsregionen Olofström, Karlshamn, Sölvesborg, Bromölla, Östra Göinge, Tingsryd och Älmhult är beroende av fordonsindustrin på ett eller annat sätt.
Med anledning av fordonsindustrins ändrade villkor har länets utsedda samordnare landshövding Gunvor Engström, och regionråd Mats Johansson, tagit fram två rapporter Kraftsamling Blekinge och Krafttag Blekinge där man beskriver planerade insatser för att ta tillvara individers och företags konkurrenskraft i Blekinge. Dessa rapporter bifogas denna ansökan och ligger också till grund för de kompetensutvecklingsinsatser vi vill genomföra i detta projekt eftersom vi ser klara synergier.

Läget i Blekinge har blivit akut.
De företag som tidigare varslat personal genomför nu uppsägningar, samtidigt som en del av de anställda som är kvar inte kan hållas fullt sysselsatta. Företagen jobbar med olika strategier för att lösa sina problem, samtidigt som de ju vill undvika att helt dränera verksamheten på personal och kompetens.
De fordonsföretag som finns med i denna ansökan är i samtliga fall producerande enheter. Detta innebär att de inte, som vissa andra företag, kan rätta till övertaligheten genom att ersätta konsulter med intern personal utan måste ta till helt andra åtgärder.
Det finns en uppenbar risk att kritisk kompetens inom hos företagen i fordonsindustrin i Blekinge försvinner i samband med varsel, vilket ger ett upphov till och behov av snabba riktade åtgärder för att undvika detta. De företag som ingår i detta projekt har angett att de har möjlighet och önskan om att låta en stor del av personalen vara kvar och övervintra i företaget trots den vikande orderingången. I och med att företagen inte kan erbjuda full sysselsättning, så ser de istället en möjlighet att använda viss del av tiden till kompetensutveckling.

Undvika varsel. Diskussioner pågår kring hur många i personalen som man kan ha möjlighet att låta övervintra. Resultatet av dessa överläggningar är väldigt beroende av hur samhället och övriga aktörer agerar i närtid. Här behövs snabba insatser. Företagen vill så långt det är möjligt, undvika varsel och istället kompetensutveckla sina medarbetare så att de står rustade inför de skärpta krav som kommer att gälla när konjunkturen vänder. De personer som företagen vill låta övervintra är företagens satsning på framtiden! De planerade utbildningsinsatserna i länet måste därför påbörjas skyndsamt!

Ansökan avser såväl arbetsplatsförlagd som annan kompetensutveckling för anställda vid företag inom fordonsindustrin i Blekinge och Skåne med omnejd (i huvudsak i Olofströmsregionen).
Anledningen till att Region Blekinge vill driva detta kompetensutvecklingsprojekt är att det kan ses som ett led i det tidigare nämnda samordningsuppdraget samt att projektet har stor regionalekonomisk betydelse. Projektets regionalpolitiska betydelse sammanhänger också med att företagen inom den aktuella branschen är spridda över flera län. Detta regionala beroende är en viktig drivkraft för fortsatta samarbetsinitiativ över och inom regiongränser.

Den svenska fordonsindustrin som helhet samt dess betydelse för sysselsättningen.
Den svenska fordonsindustrin står inför stora utmaningar. Samtidigt är Sverige ett av de länder i världen som för sin sysselsättning är mest beroende av sin fordonsindustri. Ca 127 000 personer var år 2007 sysselsatta i fordonsindustrin i företag med mer än 20 anställda. Grovt räknat arbetar drygt hälften av dessa i tillverkningsföretag och knappt hälften i leverantörsföretag med mer än 20 anställda. Till detta kommer 5 000 till 10 000 personer i företag med högst 20 anställda. Fordonsindustrin är en av de sysselsättningsmässigt största branscherna i landet och är en av de ledande exportbranscherna

Fordonsindustrins utmaningar och möjligheter.
Fordonsindustrins uppbyggda kunskap och kompetens, är i sin tur till stor del baserad på konsekvent tänkande, god helhetssyn och tänkande utifrån det komplexa fordonet. Dessa styrkeområden är viktiga språngbrädor för stärkt konkurrenskraft in i en allt mer kunskapsbaserad och globaliserad ekonomi. Det är då viktigt att denna ambitionsnivå inte bara behålls utan också stärks ytterligare, vilket föreliggande projekt bidrar till. Flertalet av fordonsföretagen har bred såväl nationell som internationell verksamhet. Många av företagen har geografiska produktionsenheter spridda i Sverige där Olofströmsregionen är ett viktigt logistik och produktionskluster. Huvuddelen av deras kunskaps- och kompetensutveckling bedrivs också i landet. Såväl tillverkande företag som företag som levererar komponenter, delsystem och tjänster utvecklas med sina kunder genom ständig interaktion i olika former av upphandlingar och utvecklingsprojekt. Genom att främja att denna interaktion och kunskapsöverföring även fortsättningsvis sker i Sverige kan kompetensen hos anställda lättare växlas upp i landet och samtidigt kan spridningseffekter skapas ut i olika delar av näringslivet via olika kluster och innovationssystem. För Dynapac är det så att Karlskrona utgör en viktig del för produktion av vältar. Det är här som utveckling- och marknadsavdelningen finns. Enheten i Ljungby lyder under Karlskronaenheten.

Som närmare framgår av förprojekteringen står fordonsindustrin inför stora utmaningar. Dessa förhållanden tillsammans med branschens dragningskraft inom utbildningen avgör hur kompetensförsörjningen kommer att utvecklas framöver. Samtidigt finns stora möjligheter till stärkt konkurrenskraft, tillväxt, lönsamhet och sysselsättning. Strategiska frågor i detta sammanhang är bl. a kompetensutveckling, ökad produktivitet och kostnadseffektivitet, FoU-investeringar, teknikutveckling, ökad internationalisering främst bland de små leverantörsföretagen, stärkt nätverkande främst hos de små företagen, ökade möjligheter till finansiering av investeringar och tillväxt samt utvecklad dialog och samverkan mellan berörda aktörer på olika nivåer.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är:
- ökad anställningsbarhet för projektets deltagare
- ökad flexibilitet i företagen
- att förebygga kompetensförlust och därmed i stället göra kompetensen tillgänglig i och nära företagen för att kunna möta framtida efterfrågan
- i sin förlängning stärker projektets kompetensutvecklingsaktiviteter företagens konkurrenskraft.
- att göra arbetsplatserna mer attraktiva för personer med utländsk bakgrund eller personer med funktionsnedsättning samt genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter kring dessa ämnen
- att förebygga långtidssjukskrivningar eftersom hälsa/ohälsa lätt kan bli ett problem vid strukturomvandlingar

Personalens kompetens - aktuella behov och problem.
För detta ändamål har, inom ramen för Region Blekinges förprojektering, företags- och fabriksledningar tillsammans med fack kommit fram till att personalen i de sökande företagen under en avgränsad period kan erbjudas en såväl gemensamma som olika utbildningar inom t.ex:
A. Individuella utbildningar
- i syfte att öka medarbetarens kunskap & färdighet och därmed anställningsbarhet för såväl nuvarande arbetsuppgifter som framtida krav
- genomförs utifrån utförda kompetensanalyser
B. Bredd-utbildningar
- i syfte att öka kunskap och förståelse samt säkerställa beteende och förhållningssätt för att stärka företagets konkurrenskraft och individen anställningsbarhet
- genomförs utifrån utförd omvärldsanalys inom verksamhetsområdet

1. Säkerhet, hälsa, miljö & arbetsmiljö
- Förebyggande skyddsutbildning, truck, travers, heta arbeten mm.
- Hälsa (utbildning för samtliga medarbetare kring egen hälsa och arbetsmiljö

2. IT
- Allmänt (word, excel etc)
- IT Cad/CAM mm

3. Personlig & organisationsutveckling
- Ledarskap, kommunikation, språk, grundläggande kompetens läsa, skriva, räkna mm.

4. Ekonomi & Marknad
- Investeringskalkyler, marknad mm.

5. Kvalitet
- Kvalitet system, kvalitet produktion, kvalitet administration mm.

6. Industri & tillverkning
- Lean Thinking (seminarie och workshop för samtliga anställda)mm
- Lean Produktion (grundläggande kunskap kring metoder & arbetssätt) mm.

7. Tillgänglighet
- ½ dag för samtliga deltagare i projektet
- längre kompetensutveckling för ledning och nyckelpersoner

8. Jämställdhet och Mångfald
- ½ dag för samtliga deltagare i projektet
- längre kompetensutveckling för ledning och nyckelpersoner

Vi kommer i upphandling och planering att se till att vi hittar synergier och skalfördelar och att många utbildningar och block är gemensamma över företags-och länsgränserna och kommer att ske med deltagare från flera företag. Kompetensutvecklingsinsatserna och övervintringen omfattar även tjänstemän.
Vi har också en vilja att i detta projekt kombinera den kompetensutveckling vi gör med insatser för att göra arbetsplatserna mer attraktiva och tillgängliga för personer som står utanför arbetsmarknaden. Vi kommer att samverka med det projekt som bl.a. Arbetsförmedlingen i Västra Blekinge avser att driva för att fånga upp ungdomar in till verkstadsindustrin. Detta kommer också att göra det lättare för företagen att anställa personal bland personer som står utanför eller ungdomar som är på väg in på arbetsmarknaden.

Målsättning

Målet är att totalt 3231 medarbetare i dessa 12 företag kompetensutvecklas och ökar sin anställningsbarhet. Målet med projektet är såväl verksamhetsutveckling av arbetsplatsen som att rusta projektdeltagaren till att bättre möta nutida och framtida omställningar på arbetsplatsen.
- Att underlätta för anställda i 12 fordonsftg att utvecklas i takt med arbetslivets krav.
- Att undvika kompetensgap och via kompetensutveckling säkra tillgången på arbetskraft då konjunkturen vänder.
- Att undvika ytterligare uppsägningar då kompetensutveckling kan gå in eftersom företagen inte kan erbjuda full sysselsättning

Kvalitativa mål är att individerna på företagen:
- deltar i utbildningsprogram -främst med avseende på grundutbildning samt verksamhetsfokuserad och produktionsteknisk utbildning - så att de kan utvecklas i takt med arbetslivets krav

- vidareutvecklar den gemensamma värdegrunden och kunskapsbasen inom ramen för de definierade utbildningsområdena för att stärka arbetet inom tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

- att söka och utveckla alternativa användningsområden för det know how som finns i företagen

- ökar kunskapen hos deltagarna om produktionssystemen för att stärka delaktighet, engagemang, effektivitet och kvalitet i produktionsprocesser

- utvecklar sina former för samverkan i kompetensutveckling mellan tillverkar- respektive leverantörsföretag samt mellan dessa och lokala/regionala aktörer såsom högskola och kommuner samt

- i övrigt omsätter projektets erfarenheter och resultat så att de kontinuerligt kan förnya sina kunskaper och skapa ökad affärsnytta.

Mätbara mål är:
Att totalt 3231 medarbetare i företagen genomgår ett utbildningsprogram som sammanlagt uppgår till ca 168 000 utbildningstimmar.
Deltagarna fördelas på företagen enligt följande:
Volvo 1797 personer, EBP 155 personer, Thyssen 41 personer, Stans och Press 83 personer, Dynapac 470 personer, Rydverken 38 personer, Tred 24 personer, ITE 43 personer, YTAB 25 personer, Formplast 37 personer, Finnveden 175 personer Swepart 176 .
Att samtliga kvinnor och män i målgruppen, inom ramen för utbildningsprogrammet, har fått kompetensutveckling i jämställdhetsintegrering samt i tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer i samverkan med Handisam att lägga in en grundutbildning för samtliga i projektledningen för att säkerställa tillgängligheten vid upphandling av utbildning etc. Därefter kommer vi att erbjuda och verkställa att:
1. Alla deltagare i projektet får minst ½ dag kompetensutveckling i tillgänglighet samt
2. Plocka ut ett gäng nyckelpersoner från samtliga deltagande företag som får en mer djupgående kompetensutveckling

Problem som rör tillgänglighet och uppkommer i det löpande arbetet åtgärdas skyndsamt inom ramen för de arbetsmiljöavtal och den internkontroll av arbetsmiljön som företagen tillämpar. I samband med vidareutvecklingen av produktionssystemen och utbildningsprogrammets genomförande gäller det för varje arbetslag att själva specificera sina behov, såväl när det gäller tekniska resurser som kompetensmässiga förutsättningar. På det sättet skapas förutsättningar för att säkra tillgänglighet för funktionshindrade

Vi kommer att genom projektets försorj informera personal vid de deltagande företagen i hur man gör deras arbetsplatser mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning samt hur man kan göra arbetsplatserna mer attraktiva för personer med utländsk bakgrund samt genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter kring dessa ämnen. För personer med utländsk bakgrund kan det handla om att göra information och instruktioner tillgängliga på andra språk än svenska eller att tillsätta "faddrar" bland personalen som tar sig an och skolar in nyanställda. För att kunna anställa långtidssjukskrivna eller personer med funktionsnedsättning kan det vara nödvändigt att anpassa förväntningarna bland ledning och anställda till dessa personers förutsättningar.

Jämställdhetsintegrering

Tidigare har framhållits vilka möjligheter som vidareutvecklingen av produktionssystem och kompetens att arbeta ger när det gäller jämställdhet och tillgänglighet. Därutöver vidtas följande åtgärder:
Som ett enkelt och handfast stöd för arbetet med jämställdhets- och mångfaldsintegrering kommer projektet att använda sig av den metod för Jämställdhetsintegrering som tagits fram av JämStöd, en statlig utredning jobbat fram metoder för att jämställdhetsintegrera verksamheter. Vi kommer att säkerställa att alla samverkande och deltagare aktörer i projektet känner till jämställdhetsperspektivet genom att tidigt i projektet genomföra kompetensutvecklingsinsatser i jämställdhetsintegrering. Vi kommer att anlita externa resurser som vi upphandlar för att genomföra detta. Förväntade effekter från detta är att vi ska kunna synliggöra kvinnor och mäns villkor på de deltagande företagen samt integrera detta perspektiv i allt beslutsfattande och på alla steg i processen

Vi kommer i våra rapporer att redovisa statistik och övriga uppgifter uppdelat på kön, samt beskriva och analysera kvinnors och mäns villkor utifrån dessa. Ett jämställdhetsperspektiv på en arbetsplats handlar också om att problematisera värderingar och attityder om kvinnor och män, kvinnligt och manligt och detta ingår som ett naturligt inslag i den utbildning vi kommer att genomföra för samtliga anställda

Ett jämställdhetsperspektiv innebär dessutom att vi uppmärksamma och förhålla sig till hur den erbjudna kompetensutvecklingen fördelas mellan de båda könen och att projektet ser till att göra både deltagande kvinnor som män ökat anställningsbara.

Transnationellt samarbete

Ingen transnationalitet i detta projekt

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Karlshamn
 • Bromölla kommun näringslivsenh
 • BTH, högskoleledningen
 • Göinge Näringsliv
 • Högskolans kansli
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunledningskontoret
 • Näringslivsenheten
 • Olofströms kommun

Deltagande aktörer

 • AB Formplast
 • Dynapac Compaction Equipm. AB
 • EBP i Olofström AB
 • Finnv.Met.Struct.AB,plantOstr
 • ITE Fabriks AB
 • Stans & Press i Olofström AB
 • Swepart Transm.AB i Sibbhult
 • Swepart Transmission AB
 • Thyssenkrupp Tailored Blanks
 • Tre-D Mekaniska AB
 • Volvo Personvagnar AB

Kommun

 • Bromölla
 • Karlskrona
 • Olofström
 • Osby
 • Östra Göinge