Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

FIFH - Future

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFöreningen Idrott För Handikap
KontaktpersonHelene Linde
E-posthelene.linde@fifh.com
Telefonnummer040-92 89 30
Beviljat ESF-stöd740 146 kr
Total projektbudget740 146 kr
Projektperiod2010-10-01 till 2012-01-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Detta projekt handlar om att ta tillvara nya kreativa tankar och idéer som finns inom FIFH:s styrelse, anställda samt andra nyckelpersoner. Genom kompetensutveckling kommer anställda att känna större trygghet i sina anställningar. Målet är att kunna bereda fler arbeten för personer med funktionsnedsättning, i form av exempelvis nystartade aktiebolag alternativt sociala företag. Detta kommer att skapa större delaktighet för målgruppen i samhället och därmed ett större välbefinnande. Därmed kommer på sikt den rådande ohälsan bland målgruppen att minska.

Bakgrund

FIFH är en ideell förening, en idrottsförening för 800 medlemmar och ca 15 olika sporter. Det finns en styrelse och det finns 24 anställda, de flesta med någon form av lönebidrag eftersom det handlar om personer med funktionsnedsättning.
FIFH är samtidigt en organisation som har strategier för att påverka samhällsutvecklingen och motverka utanförskap för sin målgrupp, som har stora svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta har inte minst en tidigare förprojektering som vi gjort visat.
Förutom att vara en idrottsförening med stor och bred idrottslig verksamhet på amatör- och elitnivå, samarbetar man med näringsliv och kommuner i regionen för att nå ut med sitt budskap till dessa. De senaste åren har efterfrågan på FIFHs tjänster ökat markant och idag erbjuder man konsultinsatser i form av rådgivning, föreläsningar, workshops, event till företag mm. FIFH är också starkt engagerad i olika projekt där man samarbetar t ex med skolor i regionen. Ytterligare en verksamhet som skiljer FIFH från de flesta andra idrottsföreningar, är att man sedan 1977 anordnar Malmö Open, ett av Malmös största, årligen återkommande idrotts arrangemang! Malmö Open är en av världens största handikappidrottstävlingar på klubbnivå (endast Sommar-Paralympics är större), som lockar ca 2.500 tävlande från alla världsdelar till Malmö. År 2010 var 22 länder representerade. Stora internationella arrangemang anordnas årligen av FIFH på uppdrag av bl a Internationella paralympiska kommittén m fl. FIFHs internationella kontaktnät är stort och sprider sig över hela världen.

Man kan också tillägga omständigheter och förutsättningar för FIFH såväl som andra ideella organisationer:
Det blir svårare och svårare att driva en ideell förening och samtidigt utveckla densamma utan att gå nya vägar. Kommunala och statliga stöd blir allt mindre medan det ansvar som läggs på föreningar idag blir allt mer omfattande. Även vi drabbas av konjunkturella förändringar med risk för neddragningar i personalstyrkan.

Utvecklingsbehov: All denna verksamhet gör att FIFH är en högst ovanlig ideell idrottsförening. Mindre vanligt är också att ha så pass många anställda i sin idrottsförening som FIFH har. FIFH har kommit till ett stadium där en organisationsutveckling måste ske. Att ”bara” vara en ideell förening räcker troligtvis inte längre för att klara den omfattande verksamheten och kunna ha kvar eller nyanställa ytterligare personer.
FIFH behöver under detta projekts mobiliseringsfas diskutera igenom olika scenarios och möjliga vägar att välja samt lägga upp en plan för detta. Vi måste utveckla föreningen affärsmässigt för att kunna möta de krav och utmaningar som samhället ställer. Vi behöver i anslutning till detta även kompetensutveckla vår personal så att organisationen kan utvecklas och de anställda blir redo för nya arbetsuppgifter och nya arbetssätt. Detta är tänkt att ske efter mobiliseringsfasen och avstämning av dess resultat.
Modell och metod som vi vill använda oss av är ett systemteoretiskt synsätt där vi sätter in FIFH i ett större sammanhang och betraktar oss och vår roll i relation till det omgivande samhället, till våra medlemmars behov och i perspektivet att motverka utanförskap samt öppna upp arbetsmarknaden för personer med funktionshinder. Vi vill under projektet arbeta med stor delaktighet för samtliga anställda i FIFH och med metoder som främjar det livslånga lärandet. Bland våra anställda finns kunskap som kan utveckla nya affärsidéer och t o m nya företag!

Utan att ha en direkt koppling till denna ansökans projektidé, bör ändå nämnas Förstudie Inkluderingskonsulenter, som FIFH gjorde 2009 för att undersöka varför personer med fysiska funktionsnedsättningar till stor del ofta är exkluderade från arbetsmarknaden. Samtidigt vill FIFH vara en del av lösningen och undersöka möjligheten att utbilda arbetssökande personer med funktionsnedsättningar till inkluderingskonsulenter.

I kartläggningen av Försäkringskassan visar det sig att man som funktionsnedsatt ofta erbjuds aktivitetsersättning i tidig ålder som ett alternativ till sedvanligt lönearbete, oftast redan i samband med att man avslutar grundskolan. Detta har gjort att indiver passiviseras och bidrar i sin tur till att målgruppen inte integreras på arbetsmarknaden. En annan aspekt som togs fram i samband med kartäggningen är att de arbeten som målgruppen skulle kunna utföra oftast kräver vissa förkunskapskrav. Ofta har man svårt att skaffa sig arbetslivserfarenhet genom arbeten som kanske inte kräver några speciella förkunskaper på grund av den fysiska funktionsnedsättning, då dessa arbeten ofta kräver en viss fysisk kapacitet.
Parallellt med förprojekteringen genomförde FIFH seminarier i projekt såsom Företagsakademin 2.0 samt Sparbanken Finns affärsutvecklingsprojekt kring informativ, kommunikativ samt fysisk tillgänglighet. Syftet med dessa seminarier var att bidra till att skapa större tillväxt och omsättning för deltagande företag. Detta är tjänster som utfördes av personer med funktionsnedsättning. Intresset från deltagande företag var stort.

Som en del av resultatet visade förprojekteringen dock att det inte räcker med satsning på utbildning av enskilda personer i syfte att bereda dem olika arbeten. Vi får inte fler anställningar av personer med funktionsnedsättning för att vi förbereder dem för arbetslivet. Delar av resultatet visar på att personer med funktionsnedsättning ofta saknar erfarenheter av framför allt det privata näringslivet, så även om vi ser att det finns ett behov av inkluderingskonsulenter måste vi förbereda företagen på affärsnyttan av dessa nya tjänster. FIFH ser genomförandet av Projekt Inkluderingskonsulenter i en trestegs-etapp för att målgruppen ska kunna inkluderas på arbetsmarknaden. FIFH-Future - Strategisk Samverkan Kring Tillgänglighet - Utbildning Inkluderingskonsulenter.

Syfte

1. FRÄMJA ENTREPRENÖRIELLA TANKAR OCH KOMPETENSER
Det har lyfts många innovativa tankar om FIFHs utveckling redan och med detta projekt vill vi främja entreprenöriella tankar och kompetenser hos styrelse och anställda, som kan ta FIFH in i framtiden på ett optimalt sätt. Vi tror att föreningar kan utveckla verksamhet, anställa, skapa sociala företag och påverka sina intäkter bättre än idag och därmed också säkra en fortsatt viktig verksamhet för medlemmar och målgrupp. Detta är oerhört viktigt ur ett socialt och ekonomiskt samhällsperspektiv. Inte minst för att föreningar i allt mindre utsträckning kan förlita sig på bidrag från kommuner m fl.

Vi har många kreativa tankar och ekonomiskt och socialt bärkraftiga idéer som är värda att utröna och analysera, vilket vi vill göra i mobiliseringsfasen. Vi kan t ex redan se förutsättningar för att FIFH inom ett par år, förutom sin idrottsverksamhet, har t ex ett aktiebolag för konsultinsatser, event mm och har utvecklat ett socialt företag där man bl a säljer tjänster till näringsliv och offentlig sektor. I och med detta kommer FIFH att både säkerställa kompetens och anställningsbarhet hos nuvarande anställda, och förmodligen ha behov av att nyanställa ytterligare personer. En sådan kvalificerad tjänst i detta sociala företag kan bli att tillgänglighetsanpassa företag inom näringslivet, så att deras lönsamhet och affärsnytta ökar. Här kommer vår satsning på inkluderingskonsulenter in (vilket primärt inte berör detta projekts aktiviteter dock).

2. UTVECKLA MODELLER FÖR LÄRANDE I ARBETET
Med hjälp av kompetensutveckling vill vi ta fram nya modeller för lärande som bidrar till att de anställda kan trygga sin anställning ytterligare. Genom att knyta till oss resurspersoner när det gäller affärsutveckling, lärande och metodutveckling, kommer vi att bygga vidare på erfarenheter med samverkan mellan forskning och entreprenörskap. Vi kommer också att få tillgång till kompetens kring hur man startar nya verksamheter och företag.

3. NYA SAMARBETSALLIANSER SOM MOTVERKAR UTANFÖRSKAP
Med vårt kontaktnät både regionalt, nationellt och internationellt, kan vi skapa samarbetsallianser som inte tillhör det konventionella slaget, utan som ger oss stor drivkraft och mycket innovation. Vi vill t ex kunna dra nytta av erfarenheter i bl a USA och England, där man på flera sätt kommit längre i utvecklingen.
Vi vet att vi som ideell förening är en föregångare och lite av pionjär med de tankar vi har för FIFH Future-projektet. Därför är det också av stort värde för andra föreningar, organisationer i liknande situation, att få ta del av erfarenheter och resultat från detta projekt. Vi kommer troligtvis att ta fram modeller och arbetssätt som är överförbara. Vi tror också att våra erfarenheter kan vara inspiration och hjälp i metodutveckling inom t ex Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, då de ska göra insatser för sina målgrupper.

FIFH –Future: Precis som utlysningen beskriver handlar FIFH Future om ett ökat samhällsentreprenörskap där det gäller för FIFH att hitta nya otraditionella vägar om FIFH ska leva vidare och fortsätta arbeta vidare inom den idéburna sektorn. Vi ser en utveckling där framtidens handikappolitik går från traditionellt statliga satsningar/finansiering mot mer individbaserade rättigheter/skyldigheter. Som exempel kan nämnas att FIFH har haft i stort sätt samma stöd från kommunen sedan 2003, men som samtidigt inneburit mer kostnader och åtaganden för den ideella föreningen. FIFH ser detta som en utmaning och vill vara med skapa bättre långsiktiga ekonomiska förutsättningar för målgruppen personer med funktionsnedsättning. Vi ser dock exempel på att utvecklingen för målgruppen går i fel riktning. Folkhälsoinstitutets utredning ”Den onödiga ohälsan” är bevis på detta. Här har vi alla ett ansvar (individer, organisationer, myndigheter och samhället i stort). Med bakgrund av detta skapar vi nu projektet FIFH Future.

Mobiliseringsfas 1/10 -2010 – 15/12 -2010

FIFH kommer under denna fas samla individer ur styrelse, ledningsgrupp samt andra nyckelpersoner i och runt omkring föreningen. Med stöd av en extern konsult kommer vi inledningsvis att anordna ett visions- och inspirationsseminarium. Här kommer visioner och mål för FIFH och framför allt för genomförandefasen av FIFH Future att utarbetas. Sedan kommer resultaten från dessa seminarium att fördjupas under tre workshops.

Vår grundtanke/målsättning är att detta kommer att leda fram till att vi behöver kompetensutveckla vår nuvarande personal för att kunna möta de förutsättningar och krav som ställs på individerna.

Genomförande: 15/1 -2011 – 30/9 -2011

Genomförandet omfattar två delar, den första delen består i att utbilda vår egen personal inom området tillgänglighet för att kunna genomföra tjänster mot näringslivet och den idéburna sektorn för att på så sätt bidra till ökad tillväxt och omsättning

Den andra delen av genomförandet består i att förbereda föreningen i ett nytt sätt att driva den samma. Det handlar om att hämta in kunskap utifrån för att exempelvis kunna skapa ett socialt företag i form av t.e.x. en ekonomisk förening.

Genom denna kompetensutveckling kommer föreningen att stå bättre rustade för att anta de utmaningar och klara de krav som samhället ställer på oss. Det kommer på längre sikt att leda till att FIFH inte blir lika beroende av de statliga stöd som samhället erbjuder. Det kommer även innebära att personer med funktionsnedsättning använder sin kompetens och kunskap på ett riktigt sätt. Man kommer att kunna bidra till den totala samhällsutvecklingen genom en meningsfull sysselsättning och den onödiga ohälsan kommer att minska.

Målsättning

1. Syfte: FRÄMJA ENTREPRENÖRIELLA TANKAR OCH KOMPETENSER
1. Mål: FIFH ska ta vara på sin inneboende utvecklingskraft, vilket vi tydligt kan mäta och följa upp via resultatet i mobiliseringsfasen. Vi kommer att låta varje anställd besvara en enkät och vi kommer att utvärdera och dokumentera med all personal i små arbetsgrupper.

2. Syfte: UTVECKLA MODELLER FÖR LÄRANDE I ARBETET
2. Mål: Detta visar sig i genomförandefasen då vi tillämpar de modellerna, men målet mäts också via samtal där alla deltar i utvärderingen kring utvecklingsarbetet.

3. Syfte: NYA SAMARBETSALLIANSER SOM MOTVERKAR UTANFÖRSKAP
3. Mål: Att via dessa allianser knyta kontakter som nyttjas för sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Att kompetensutveckla vår personal så att deras anställningsbarhet ökar ytterligare. Detta mäter vi genom enkät.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I framtagandet av projektet FIFH - Future har den tilltänkta projektledningen identifierat tre kategorier av funktionsnedsättningar (syn, hörsel och rörelsenedsättningar) för att på så sätt få ett precisare fokus på vilka hinder som eventuellt kan dyka upp under projektets fortlöpande samt vilka tillgänglighetsåtgärder som ska beaktas och/eller åtgärdas för att undanröja hinder och skapa ett inkluderande och tillgängligt projekt för samtliga deltagare och dess omgivning.

Projektledningen kommer att ställa följande krav på samtliga aktiviteter som planeras äga rum:

Lokalerna ska vara fria från hinder för att projektdeltagare med rörelsenedsättningar ska kunna delta. Exempel på uppenbara hinder som kommer att undanröjas är trappor, nivåskillnader, trösklar samt etageplan högre än fem cm.

Vidare kommer dörrar utan öppningsautomatik, tunga dörrar och trånga toaletter ej att existera i projektet.
Hiss till våningsplan samt parkering utanför byggnaden kommer att vara tillgänglig i projektet.

Hinder för synskadade är avsaknad av kontrastmarkeringar vid trappavsatser. Avsaknad av kontrastmarkerade dörrar dvs. dörrar intill föreläsningslokaler som har samma färg som omgivningen och som därav reducerar självständig navigation. Trappor som saknar ledstänger. Vidare är hissar vars manöverdon saknar taktil information ett hinder. Således är en lokal tillgänglig om den saknar ovan hinder och är utrustad med hiss, dörröppnare, kontrastmarkeringar och tillgänglig toalett. Detta kommer att säkerställas.

För deltagare med hörselskador är tolk och hörselslinga exempel på åtgärder som ökar den informativa tillgängligheten. Produceras eller visas film är den också textad. En portabel hörselslinga kommer att finnas tillgänglig vid seminarier/föreläsningar och workshops. Beredskap att ta fram dokumentation i alternativa format finns tillgängligt under hela projektets mobiliserings- och genomförandefas.

För att öka läsbarheten för deltagare som använder talsyntes kommer projektledningen att använda sig av elektronisk korrespondens och logiskt strukturerad projektinformation med alternativ text som bifogas i Word-fil eller HTML-Format.

Utbildningar och spridningskonferens kommer tidsmässigt att planeras så att inte det inte äventyrar komforten hos deltagare som inte kan sitta ner mer än i 4 timmar i sträck på grund av varierande funktionsnedsättningar.Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att beakta jämställdheten i alla projektets avseenden: planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Det gör vi genom att bl a utgå från swoten i mobiliseringsfasen. Vi kommer också att dokumentera och föra statistik fördelat på kvinnor och män och vi kommer att göra en slutlig utvärdering med särskid hänsyn tagen till jämställdhetsintegreringen. Utbildningar, möten etc anordnas på tider som gör det möjligt för såväl kvinnor som män att delta i lika utsträckning.
Innehåll i utbildningar och aktiviteter planeras i genomförandefasen, så att det som ev påtalats i swoten kan förbättras och utvecklas mha utbildning.

Samarbetspartners

  • Försäkringskassan
  • Nätverk Social Ekonomi Skåne
  • Piku AB
  • Stadskontoret/Näringslivskontoret

Deltagande aktörer

  • Försäkringskassan
  • Stadskontoret/Näringslivskontoret

Kommun

  • Malmö