Logotyp på utskrifter

Ett inkluderande arbetslivsnätverk

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägarefub skåne
Kontaktpersoningrid falkenborn
E-postingrid.falkenborn@gmail.com
Telefonnummer0730287300
Beviljat ESF-stöd372 000 kr
Total projektbudget496 200 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-06-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

FUB Skåne vill bidra till ett större inflytande för utvecklingsstörda ungdomar avseende möjligheterna till integrering och vägval i skola och arbetsliv.Förprojektet kartlägger aktuella valmöjligheter och samverkansformer inom tre Skånekommuner som grund för ett inkluderat utvecklande arbetsliv.

Bakgrund

Förprojektering

Barn och ungdomar med utvecklingsstörning löper mycket stora risker att marginaliseras i samhället och fastna i ett utanförskap.

Socialstyrelsen konstaterar i sin lägesrapport 2007 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning att
Målen för den nationella handlingsplanen för handikapp politik är att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning ett medborgarskap som präglas av medbestämmande och jämlika villkor.
Socialstyrelsen har i sina kartläggningar påvisat att i mer än hälften av landets kommuner har inte någon gått vidare från daglig verksamhet till skyddat arbete eller arbete inom den öppna arbetsmarknaden under den senaste femårsperioden.
Antalet personer som gått vidare under 2006 utgör ungefär en procent av det totala antalet personer med beslut om daglig verksamhet. Övergångarna till ett lönearbete med eller utan subvention är näst intill obefintliga. I praktiken har daglig verksamhet blivit en permanent insats för den enskilde och inte ett led i utvecklingen för att få ett lönearbete. Samtliga berörda parter påtalar vikten av att olika parter samarbetar.
Det finns stor risk för en inlåsningseffekt för de personer som beviljats daglig verksamhet. Det beror på att det på många håll inte finns något regelbundet eller strukturerat samarbete mellan daglig verksamhet och Arbetsförmedlingen.
Lägesrapporten sluter sig till att den dagliga verksamheten enligt LSS befinner sig i ett skede där det krävs ett helhetsgrepp och ett utvecklingstänkande och att den dagliga verksamheten måste tydligare bli en del av arbetsmarknaden och en del i en helhetslösning där olika aktörer har ansvar för olika delar i samma strävan.

Redan innan ungdomarna lämnar skolan torde denna inlåsningseffekt ha initierats oftast på grund av välvilja med ungdomarna. Risken finns dock att dessa ungdomar behandlas som en homogen grupp och inte som enskilda individer, med olika förutsättningar och drömmar, något som alla medborgare har rätt till. Detta innebär oftast ett onödigt avbrott i ungdomarnas utvecklingsmöjligheter,ungdomar som redan från födseln har utvecklingsproblem.

Socialstyrelsens rapport poängterar genomgående vikten av ett helhetsgrepp och ett utvecklingstänkande, något som FUBs egen forskningsstiftelse ala påtalade redan i slutet av 60-talet. En rimlig slutsats är att det vore angeläget att utveckla nya erfarenheter byggda på ett nytänkande rörande potenta helhetsgrepp och att skapa nya forum för kunskapsöverföring och kunskapsspridning inom detta område. Upplever ungdomar utanförskap under hela skoltiden är det mycket svårt för dessa ungdomar att bygga upp en god självtillit och anpassningsstrategier för en meningsfull fritid och ett meningsfullt arbetsliv.

Det brister i helhetssyn mellan skola, arbetsliv, arbetsförmedling, försäkringskassa och övrig kommunal verksamhet. Konsekvensen blir oftast en inlåsning i daglig verksamhet i stället för en möjlighet till individuell utveckling. Ungdomarnas behov och möjligheter
till en kontinuerlig utveckling behöver synliggöras och analyseras. FUB vill med denna förprojektering belysa de behov och möjligheter som finns för de utvecklingsstörda unga idag att på ett meningsfullt sätt inkluderas i skola och arbetsliv.

Under det påföljande genomförandet avser FUB att i enlighet med ovanstående målsättning, tillsammans med ungdomarna, deras föräldrar, kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa skapa möjligheter och realisera ett rikt, utvecklande och integrerat arbetsliv.
Den övergripande modellen i förprojekteringen är att utifrån ett ungdomsperspektiv och ett föräldraperspektiv beskriva hinder och möjligheter för en inkludering i arbetslivet. Vi kommer att inhämta relevanta dokument samt arbeta genom enkät och intervjuer. Föräldragrupp och ungdomsgrupp deltar i planeringen.

Syfte

Förprojektet syftar till att genomföra en kartläggning av aktuella valmöjligheter till och i gymnasiesärskola och arbetsliv och belysa valens möjligheter för ungdomarna att nå ett meningsfullt och utvecklande arbetsliv. FUB vill belysa de samverkansformer som finns mellan skola, arbetsförmedling, försäkringskassa och arbetsliv utifrån ungdomarnas och föräldrarnas perspektiv. FUB vill även i förprojektet analysera de bedömningsgrunder och metoder som för närvarande används som beslutsunderlag avseende vägledning och prognoser avseende de ungas möjligheter till ett arbete. Informationsvägarna/samverkansformerna mellan de olika aktörerna skall också belysas.Vad vet man om varandras ansvarsområden och metoder i arbetet? Vilken bild har föräldrar och ungdomar om respektive verksamhet och samarbetet dem emellan?
Dessutom kartlägger vi de nu gällande ekonomiska bidragen från försäkringskassa och kommun, som underlag för att möjliggöra en förändring av de grundstrukturer som finns idag. Detta för att skapa reella möjligheter till autonomt ekonomiskt liv och möjlighet för övergång till ett lönearbete med eller utan subvention.


Genomförandefasen syftar till
att bygga upp nya långsiktiga hållbara samarbetsformer mellan ungdomarna, föräldrar, arbetsförmedling, daglig verksamhet, skola, försäkringskassa, LSS-handläggare, presumtiva arbetsgivare samt FUB och tillsammans med ungdomarna utveckla en modell för att skapa ett arbetsgivarnätverk till stöd för ungdomarna och med syfte att möjliggöra en ingång i arbetslivet.

att minst hälften av de ungdomar som deltar i projektet efter skoltiden gått vidare till skyddat arbete eller arbete inom den öppna arbetsmarknaden inom två år efter avslutad skolgång.

att inom ramen projektet skapa utvecklingsmöjligheter inom arbetslivet för målgruppen.

att tillsammans med ungdomarna utveckla en modell för samverkan mellan arbetsgivare och inkluderande fritidsverksamheter.

att erbjuda ungdomarna en professionell, kvalificerad anlagstestning som underlag för ingången i arbetslivet och för fortsatta utvecklingsmöjligheter.

att erfarenheterna från projektet presenteras FUB Skånes hemsida, skapad av ungdomarna tillsammans med projektledningen, där de olika arbetsplatserna presenteras här. Detta material kan användas för projektets spridning.

att skapa förutsättningar för bildandet av sociala företag inom området inkludering i arbetslivet.

Målsättning

Målsättningen med förprojekteringen är att genomföra en kartläggning av aktuella valmöjligheter till och i gymnasiesärskola och arbetsliv och belysa valens konsekvenser för ett meningsfullt och utvecklande arbetsliv för målgruppen. FUB vill belysa de samverkansformer som finns mellan skola, arbetsförmedling, försäkringskassa och arbetsliv med utgångspunkt i ungdomarnas behov och förutsättningar. Detta möjliggör delaktighet och helt andra påverkansmöjligheter för en fortsatt utveckling. FUB vill även i förprojektet analysera de bedömningsgrunder och metoder som för närvarande används som beslutsunderlag avseende de ungas möjligheter till ett arbete. Informationsvägarna/samverkansformerna mellan de olika aktörerna skall också belysas.
Dessutom kartlägger FUB de nu gällande ekonomiska bidragen från försäkringskassa och kommun, som underlag för att möjliggöra ett underlag till förändring av de grundstrukturer som finns idag . Detta för att skapa reella möjligheter till autonomt ekonomiskt liv och möjlighet för övergång till ett lönearbete med eller utan subvention.
Ytterligare ett mål är att beräkna antalet möjliga deltagare i genomförandeprojektet samt att kontakta intresserade arbetsgivare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela projektet syftar till att skapa en tillgänglighet i arbetslivet för de utvecklingsstörda. Möten hålls i FUBs lokaler i Helsingborg. Dessa lokaler är anpassade för skilda handikapp. Avseende kommunikativ tillgänglighet säkerställs denna genom målgruppens och föräldrarnas kontinueriga deltagande och medverkan i planering och genomförande.
Beträffande projketledningens egen kompetensutveckling inom området utvecklingsstörning så avser vi att delta seminarier på nordisk bas.

Transnationellt samarbete

Avsikten är att under genomförandefasen samverka med Danmarks pedagogiska universitet , där en spännande nationell och internationell forskning bedrivs. Denna kontakt kommer att utgöra huvudvägen till andra internationella kontakter.
Danmarks pedagogiska univeristet finaniserar sin egen medverkan.

Medfinansiärer

  • LSS Verksamheten
  • Resurscenter Ängelholm
  • Socialförvaltningen i Höganäs kommun

Samarbetspartners

  • LSS Verksamheten
  • Resurscenter Ängelholm
  • Socialförvaltningen i Höganäs kommun

Kommun

  • Helsingborg
  • Höganäs
  • Ängelholm