Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Entreprenörskap över gränser

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNordjobb
KontaktpersonAlma Sandberg
E-postalma@nordjobb.org
Telefonnummer0768662849
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet Entreprenörskap över gränser är en förstudie kring utvecklandet av en modell med entreprenörskap i fokus för att öka egenmakten bland ungdomar i utanförskap. Modellen kommer genom en innovativ mix av coaching/rådgivning, workshops och ungdomsutbyten öka insikten om entreprenörskapets möjligheter samt ett utökat geografiskt arbetsmarknadsområde för den enskilde. En bred plattform av samverkansorganisationer från offentlig, privat och idéburen sektor, med omfattande kompetens och nätverk, säkerställer en kreativ miljö för deltagande ungdomar och adekvata verktyg för att bryta ett destruktivt utanförskap.

Bakgrund

I den regionala planen för Skåne-Blekinge framgår under delen kring regional prioritering att endast 40% av de utlandsfödda är sysselsatta i de västra delarna av regionen i dagsläget. I den regionala analysen framgår dessutom att unga mellan 18-24 år har en markant högre arbetslöshet än befolkningen som helhet. Den 8 juni 2012 publicerade Nordiska Ministerrådet rapporten Unge på kanten angående den nordiska ungdomsarbetslösheten. Där konstateras att ungdomsarbetslösheten utgör ett av de nordiska ländernas största samhällsproblem. Särskilt oroande är den växande grupp unga som varken studerar eller arbetar. Enligt rapporten rör det sig om ca 10% av Nordens unga mellan 15-24 år som riskerar livslångt utanförskap. Den visar hur skillnaden i arbetslöshet mellan ungdomar och vuxna ökat de senaste åren och att ungdomar i allt högre grad möter en otrygg arbetsmarknad med tidsbegränsade anställningar och deltidsarbete (sid 28, Unga på kanten). Siffrorna för Sverige låg högst med ca 25% av dem under 25 år i arbetslöshet medan Norge låg bäst till med knappt under 10%. I Danmark som tidigare haft en mycket låg ungdomsarbetslöshet har den ökat till ca 14%. Samtidigt som vi har en stor arbetskraftsreserv i Skåne och resten av Norden riskerar vi flaskhalsar på arbetsmarknaden när arbetsgivare inte kan finna rätt kompetens. En nyckelfaktor som kan förhindra detta är att främja en ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet, något som även utgör en prioriteringsgrund för programområde 2. Detta gäller rörlighet såväl inom en kommun, inom Skåne/Blekinge och till angränsande regioner. Rörlighet motverkar även inlåsning i ett yrke.

Föreningarna Nordens Förbund har genom sitt nordiska arbetsmarknadsprogram Nordjobb en bred repertoar av aktiviteter som förutom att bidra till en ökad rörlighet på den nordiska och europeiska arbetsmarknaden också bidrar till att stärka den nordiska arbetsmarknaden. Nordjobb tittar kontinuerligt på olika åtgärder för att bredda sin verksamhetsportfölj och för att på ett aktivt sätt delta i debatten kring den nordiska ungdomsarbetslösheten samt också för att operativt presentera lämpliga tilltag. Nordjobbs huvudmetod är ett utbytesprogram för nordiska ungdomar där deltagarna erbjuds ett sommarjobb, ett kultur- och fritidsprogram samt en bostad. Från Nordjobbs sida finns ett stort intresse att, tillsammans med regionala samarbetspartners i Skåne, utveckla en modell för att angripa den växande ungdomsarbetslösheten och utanförskapet.
Denna modell fokuserar på följande mål som bidrar till den europeiska sysselsättningsstrategin och dess måluppfyllelse:
1. Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas.
2. Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i utanförskap.
3. Bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet.

30 ungdomar kommer att rekryteras till Entreprenörskap över gränser. Ambitionen är att hälften ska vara flickor och hälften pojkar. Om inte detta kan uppnås ska det överrepresenterade könet vara max 60% av det totala antalet deltagare. Rekrytering sker via nätverken i deltagande organisationer. Ungdomarna som rekryteras är från någon av följande medverkande kommuner: Lund, Eslöv eller Malmö. Metoden som kommer att utvecklas i förstudieskedet bygger på:

1. Coaching av ungdomar. Under hela projektets tid kommer ungdomar att kunna få personlig coaching för att utveckla en samhällsutvecklande idé de själva formulerar. Coachingen bygger på metoden kring coachande förhållningssätt. Mer om detta finns under rubriken "innovativ verksamhet". Ansvarig: Projektledaren.

2. Workshops.

A. I början av projektet arrangeras en heldagsworkshop med ungdomarna. Denna bygger på att en beprövad metod appliceras bestående av upplevelsebaserat lärande och utvecklandet av det personliga entreprenörskapet där den deltagande ungdomens egna förutsättningar och förmåga styr inriktningen ur ett brukarperspektiv. Under workshopen engageras även ungdomar som startat egna företag och blivit framgångsrika på arbetsmarknaden som inspiratörer för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Mer om det upplevelsebaserade lärandet som metod finns under rubriken "innovativ verksamhet". Ansvarig: Projektledaren.

B. Mot slutet av förstudieskedet arrangeras ytterligare en workshop med temat den nordiska och europeiska arbetsmarknaden. I den ingår övningar och seminarier kring möjligheten söka arbete, studier eller starta företag i andra delar av Norden och Europa. Det ingår även ett pass i språkförståelse. Där görs övningar i danska och norska samt en diskussion över de europeiska språk som kommer att bli mest efterfrågade på den svenska arbetsmarknaden i framtiden. Här handlar det inte minst om tyska språket där näringslivet efterfrågar ökade kunskaper i tyska framför allt här i Skåne samtidigt som allt färre ungdomar väljer att läsa tyska till förmån för andra språk.

3. Rådgivning. Under projektets gång erbjuds rådgivning kring att starta eget företag, förening eller annan organisationsform som bidrar till lokal utveckling. Ansvarig: Projektledaren.

4. Ungdomsutbyten. Under förstudiens tid på 10 månader skrivs en ansökan till Ung och Aktiv i Europa för att arrangera ett ungdomsutbyte med deltagare som önskar ur projektet Entreprenörskap över gränser. Detta skulle då äga rum i något europeiskt land tillsammans med ungdomar från olika delar av Norden och Europa under förstudiens senare del. Rekrytering i dessa länder sker genom Nordjobbs och British Councils breda internationella nätverk. Här kommer även samverkanspartners att inbjudas att delta.

5. Stöd att söka sommarjobb. Under hela projektets gång. Ansvarig: Nordjobb och projektledaren

6. Studiebesök: Vid minst ett tillfälle arrangeras ett studiebesök hos någon av styrgruppens deltagande aktörer så att ungdomarna kan få fördjupad insikt i den verksamhetens rekryteringsbehov, hur man som individ kan profilera sig vid en ansökan, vad de går efter då de rekryterar ny personal och vilka utmaningar man stöter på i det dagliga arbetet. Ansvarig: Projektledaren och samverkanspartners

Kombinationen av dessa olika verksamheter utgör en ny och unik modell att angripa problematiken kring ökat utanförskap bland ungdomar.

Målsättning

• Mer mobilitet/rörlighet inom Norden och Europa
• Skapa ett större arbetsmarknadsområde
• Ökad språkförståelse och intresse för andra språk i närområdet, främst danska, norska och tyska
• Ökad känsla av nordisk och europeisk identitet/samhörighet
• Ökad mångfald på arbetsplatserna
• Främja ett lärande bland potentiella arbetsgivare om fördelen med mångfald ur konkurrenssynpunkt
• Ökat entreprenörskap bland ungdomar
• Ökad regional tillväxt och konkurrenskraft

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Behovet av projektets anpassningsbarhet efter olika typer av funktionshinder har identifierats och beaktats:

Fysisk tillgänglighet: Möteslokalerna kommer att anpassas för personer med olika typer av funktionshandikapp. Detta gäller exempelvis tillgång till hiss och ramper.

Kommunikation tillgänglighet: Hjälpmedel i form av exempelvis teleslingor och tolkservice kommer att finnas tillgängliga vid behov. Arbetsmiljön kommer att karaktäriseras av god akustik och belysning. Lokalernas geografiska läge kommer även att verka för att främja transport med ordinarie kollektivtrafik.

En viktig resurs i detta arbete är volontärerna i Cpe:s och LIPS nätverk där samtliga förvärvat grundkunskap om hur information/kommunikation anpassas för att alla ska kunna vara delaktiga.

Transnationellt samarbete

Nordjobb har ett omfattande nätverk i de nordiska länderna. En beståndsdel i projektet blir att erbjuda ungdomar sommarjobb ur de nätverk Nordjobb disponerar över. Detta sker i EU-medlemsstaterna Finland och Danmark men även i Schengenanslutna icke-medlemmar i unionen, Norge och Island. Genom British Councils nätverk kan "best practice" från olika delar av EU spridas.

Samarbetspartners

  • AF Lund
  • Alfa Laval
  • BRITISH COUNCIL
  • Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet
  • INAR Integration och Arbetsmarknad
  • Kultur- och Fritidsförvaltning
  • Lunds Universitet

Kommun

  • Eslöv
  • Lund
  • Malmö