Logotyp på utskrifter

Entreprenörskap, mångfald och affärsutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMalmö NyföretagarCenter
KontaktpersonSara Årestad
E-postsara@mnc.se
Telefonnummer040-6610076
Beviljat ESF-stöd3 626 551 kr
Total projektbudget3 626 551 kr
Projektperiod2010-01-18 till 2012-01-17
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Entreprenörskap, mångfald och affärsutveckling är ett projekt som drivs av Malmö NyföretagarCenter för att utveckla och testa metoder för att integrera mångfald i kompetensutveckling. Mångfald blir ett redskap för att stimulera kreativitet, se nya möjligheter och öka affärsnytta

Bakgrund

Sverige är enligt den nationella strategin för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 beroende av att stimulera ett förbättrat klimat för entreprenörskap och företagande. Malmö NyföretagarCenter bidrar till detta genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning till personer som vill starta eget företag eller utvecklas i sitt företagande. I den ordinarie verksamheten ingår även informationsspridning via hemsida, seminarier och kontaktluncher samt opinionsbildning. Vi ser ett behov av att arbeta strategiskt med mångfald och affärsutveckling för att stärka entreprenörskapet i regionen. Därför har vi drivit förprojektet Mångfald, Entreprenörskap och affärsutveckling.

Med det första ledordet i projektet, entreprenörskap, menar vi förmågan att se möjligheter och göra något av dem. Den europeiska grönboken uttrycker entreprenörskap som det tankesätt och den process som krävs för att skapa och utveckla ekonomisk verksamhet genom att förena risktagande, kreativitet och/eller innovation med god styrning inom en ny eller en befintlig organisation. Vår vision är att entusiasmera deltagarna till att bli mer entreprenöriella i arbetssättet/beteendet. Vi vill inspirera till mod, kreativitet och nytänkande för att skapa bättre tillväxt i deras verksamheter.

Det andra ledordet i projektet är mångfald. När vi använder begreppet inbegriper det alla diskrimineringsgrunderna, men också andra aspekter som geografisk uppväxt, livsstil, socioekonomisk klass, utseende, värderingar med mera. Det finns en värdegrund i projektet som innebär att alla får vara sig själva och ska bli accepterade precis som de är. Vår vision är att deltagarna ska se vinsterna med mångfald och integrera det som en självklar del. Mångfald blir på detta sätt ett redskap för att reflektera över det egna beteendet och den kultur som råder på arbetsplatsen, vilket stärker kreativiteten och förmågan att se möjligheter.

Det tredje ledordet i projektet är affärsutveckling, vilket handlar om att skapa nya affärer, att öka de egna marknadsandelarna och intäkterna. Vår vision är att ge tydligt tillväxtfokus för deltagarna. Vi koncentrerar oss på aspekter som berikas av ett mångfaldsperspektiv genom att ta upp utveckling av produkter och tjänster, marknadsanalys, intern organisation, försäljning, nätverk, marknadsföring, varumärke, service mm.

Enligt den regionala planen är MNC är verksamt i en storstadsregion som präglas av ett högt nyföretagande. Idag rådet det politisk enighet om betydelsen av företagande och att det krävs ytterligare satsningar på att stärka företagandet för att ta vara på den utvecklingskraft som finns. Här kan projektet spela en viktig roll. En av de största utmaningarna för Skåne-Blekinge att ta tillvara mänskliga resurser för att minska kostnaderna för utanförskap och för att använda mångfald som en kreativ kraft för tillväxt inom företagen. Vi gick därför in i förprojektet med ambitionen att skapa ett projekt där deltagarna kan lära sig av varandras olikheter för att främja affärsnyttan. Vi hoppas med detta öka förutsättningarna för att bidra till socialt hållbart företagande.
Det är tydligt att Malmö och Skåne måste bli bättre på att ta hand om den mångfald som finns för att bryta utanförskap och utnyttja den potential som finns i regionen. Det finns stora samhällssatsningar och många spännande projekt och processer igång för att bryta utanförskap, t ex praktikplatser och mentorskap. Vi ser också många insatser för att bryta diskriminering och öppna upp arbetsplatser vid rekrytering. Under förprojektet har vi bland annat kommit i kontakt med MINE, Trappan och Drömmarnas Hus som på olika sätt arbetar med etnisk mångfald. I projektet har vi en bredare definition av mångfald och arbetar strategiskt med att få fram affärsnytta.

Vi har sett en politisk samstämmighet växa fram kring vikten av att stödja företagare för att skapa en hållbar tillväxt och det har de senaste åren funnits flera typer av offentlig finansiering för att driva projekt till förmån för entreprenörer. I Malmö finns det organisationer och projekt som riktar sig mot särskilda befolkningsgrupper - Selfmade riktar sig mot unga, IFS till invandrare, IKF till kvinnor med utländsk bakgrund. Det finns verksamheter som riktar sig mot särskilda branscher: Minc riktar sig mot design och IT, Medeon till forskning (se Malmö stads guide Behöver du hjälp att starta eget?). MNC är med i de samordningsnätverk som finns kring dessa organisationer och har hela tiden en uppdaterad bild av vad som händer på området. Det som särskiljer MNC när det gäller målgrupp är att vi är öppna för alla individer och alla branscher.

Kartläggningen av de påtänkta deltagarnas behov av kompetensutveckling under förprojektet har stärkt oss i uppfattningen att mångfaldsperspektivet kan vara ett användbart redskap i affärsutveckling. Kartläggningen har skett på flera sätt. För det första har vi skickat ut en elektronisk enkät i våra nätverk där företagare har fått uttrycka sina behov av kompetensutveckling. 161 personer svarade. Resultatet visar att det finns stort intresse för att utvecklas som företagare genom att byta erfarenheter med andra företagare och genom mentorskap. Företagarna var mest intresserade av att lära mer om marknadsföring och bli en bättre säljare. Undersökningen visade också att väldigt få företagare tänker kring marknadsföring, produktutveckling och kunder i termer av mångfald.

Vi har hållit två workshops i Entreprenörskap, mångfald och affärsnytta för intresserade och påtänkta deltagare. Syftet var att inventera tänkesätt, arbetssätt och behov av kompetensutveckling i mångfald och affärsutveckling dels bland företag, dels bland organisationer som arbetar med mångfald eller stöd till företagare. Resultatet visade till vår förvåning att behovet av kompetensutveckling såg mycket liknande ut bland större och mindre företag. Det handlar om att gå utanför invanda mönster, skapa nya kontaktytor och intryck för att lyfta kreativiteten för alla. Vi satsar därför på interaktiv kompetensutveckling där deltagarna utvecklas med hjälp av andra deltagare, där de tvingas se de begränsningar de sätter upp för sitt eget arbete, där de får upptäcka nya möjligheter i affärsutveckling genom praktiska övningar.

Under förstudien har det tydligt framkommit att det finns en trötthet kring begreppet mångfald på grund av att det ofta diskuteras men inte leder till konkreta åtgärder. Mot denna bakgrund väljer vi att arbeta med metoder för action reflection learning. Vi vill att deltagarna lär sig affärsutveckling utifrån sina egna och andras erfarenheter i konkreta, praktiska situationer. Detta för att de ska våga sig utanför sin vanliga vardag och upptäcka nytt. De uppmanas att tänja på gränserna både för den egna förmågan och för verksamheten. Den egna upplevelsen är det mest effektiva för lärande eftersom vi lär mer av det vi gör än det vi hör. Deltagarna får reflektera över sina nya erfarenheter/upplevelser själva och i grupp. På så sätt uppkommer nya perspektiv och kritiskt tänkande både för individen själv och i synen på verksamheten. Processen avslutas med att deltagaren formulerar lärandet och överför det till det dagliga arbetet.

Utifrån detta har vi arbetat fram två metoder, Tillväxtforum och Tandemskap, som vi vill testa och utveckla. Vi har fått mycket positiv respons på våra projektplaner från både deltagare och andra intressenter. De uppskattar den praktiska inriktningen på kompetensutvecklingen, att den relaterar till den egna verksamheten och att den bygger på möten med andra människor. De är nyfikna på hur metoderna fungerar och tycker att det låter som ett roligt sätt att utvecklas på.

Syfte

Avsikten med vårt projekt är att underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Vi bidrar med kompetensutveckling i Entreprenörskap, mångfald och affärsutveckling för att stärka deltagarna som individer och deras verksamheter. Vi tänker oss att mångfald ska vara ett redskap. Entreprenörskap syftar till kreativitet och förmågan att se möjligheter. Affärsutveckling kommer att ses i ökad tillväxt. Vår uppgift är att hjälpa deltagarna att få upp ögonen för hur mångfaldstänk stärker deras affärsmöjligheter. Vi använder mångfald för att öka kreativiteten och förmågan att se möjligheter. Det är ett sätt att stärka individen, skapa fler idéer och se nya marknader för tjänster och produkter. För att kunna se möjligheterna gäller det att ändra sitt beteende genom att utveckla och utmana sina egna fördomar och begränsningar. Lönsamheten skapas genom att ta vara på de nya möjligheterna.

Målsättning

1. Aktivitetsmål för kompetensutveckling
Målet är att stärka deltagarnas kompetens inom entreprenörskap, mångfald och affärsutveckling. Detta bidrar till syftet med projektet, att underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Vi kommer att genomföra två utbildningar, Tillväxtforum och Tandemskap, i två omgångar. Aktivitetsmålet är att 40 personer deltar i varje omgång. Under projektperioden blir det totalt 80 personer som deltar i kompetensutveckling.

2. Resultatmål för deltagare i kompetensutveckling
Vi förväntar vi oss deltagare som går utbildningen upplever att de utvecklas. Men vi eftersträvar också att deltagarna ser nya affärsmöjligheter, gör något av dessa möjligheter och ökar lönsamheten i verksamheten. Man kan säga att vi ser resultatmålen i en utvecklingstrappa. Detta ger oss möjlighet att mäta resultatet på en skala och att eventuellt mäta resultat på kortare och längre sikt. Vi kommer att kunna följa den första gruppens utveckling även året efter genomgången utbildning.

Det första trappsteget handlar om deltagarnas egna upplevelser av utveckling i entreprenörskap, mångfald och affärsutveckling. Vi mäter attitydförändring vad gäller synen på mångfald, ökad kreativitet, förmåga att se nya affärsmöjligheter och ökad potential att skapa lönsamhet i verksamheten.

Det andra trappsteget handlar om deltagarnas förmåga att tillvarata samhällets mångfald genom att se nya möjligheter i affärssyfte. Vi mäter detta genom att få fram deltagarnas idéer/ tankar/planer på nya kunder, ny produktutveckling, nya sätt att marknadsföra, nya kontakter, nya nätverk etc. Även denna nivå visar på en attitydförändring. Men om det finns positiva resultat här har deltagaren tagit steg mot en beteendeförändring.

Det tredje trappsteget handlar om deltagarnas förmåga att förverkliga nya möjligheter som uppkommit genom mångfaldsperspektivet i affärssyfte. Vi mäter detta genom nya kunder, ny produktutveckling, nya sätt att marknadsföra, nya kontakter, nya nätverk etc. Denna nivå visar på en beteendeförändring.

Det fjärde trappsteget handlar om lönsamheten i de nya affärsmöjligheter deltagarna förverkligat efter genomgången kompetensutveckling. Vi mäter resultatet i ekonomiska termer och resultatet ska vara kopplat till mångfaldsperspektivet.

3. Effektmål för kompetensutvecklingen
När det gäller strategisk påverkan på deltagarnas verksamheter eftersträvar vi en varaktig förändring genom att mångfaldsperspektivet integreras i affärsutveckling. Hos de deltagare som driver egna företag sker denna förändring automatiskt med utvecklingen hos individen. De deltagare som har anställda/är anställda kommer under utbildningen att göra en plan för hur mångfaldsarbetet ska förankras på ledningsnivå och i övriga organisationen. Vi kommer att följa om det finns planer för hur det ska göras, om de genomförs och om de får resultat. Samtidigt är vi medvetna om att detta är effekter av projektet som kan ta flera år för att få genomslag.

4. Mål för programkriterier
4.1 Lärande miljöer
Projektet ska stärka individens utveckling och koppla den till verksamhetens behov genom att använda mångfald som ett redskap i entreprenörskap och affärsutveckling.
4.2 Innovation
Vi ska testa och vidareutveckla metoder för att använda mångfald som ett redskap i utbildningar i entreprenörskap och affärsutveckling.
4.3 Strategisk påverkan
Vi ska genom opinionsbildning och andra riktade kommunikationsinsatser bidra till att förändra attityder och beteende vad gäller Entreprenörskap, mångfald och affärsutveckling. Vi vill sprida värderingar att alla medborgare i samhället bör inkluderas och att det är väsentligt att ta tillvara de möjligheter det ger för att skapa starkare företag. Vi vill också sprida resultat och förmedla projektets metoder/redskap för att integrera mångfald i entreprenörskap och affärsutveckling.

5. Mål för insatser av Regionalfondskaraktär
Vår ambition är att hitta en modell för att integrera mångfaldsperspektiv i rådgivning till personer som vill starta eget företag eller vill ha stöd med att utveckla en redan befintlig verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet innebär att alla människor ska kunna vara delaktiga och ha tillgång till alla olika delar av samhället. För oss på Malmö NyföretagarCenter innebär tillgänglighetsarbetet att vi tar bort hinder, skapar en större öppenhet kring frågan och att vi integrerar tillgänglighetsperspektivet i vår egen verksamhet. Vi har haft en workshop för att få mer kunskap om detta under förprojektet och arbetat fram det synsätt som vi vill ska prägla genomförandeprojektet.

Människor som har en funktionsnedsättning, synlig eller osynlig, är en betydlig större grupp än man föreställer sig när begreppet nämns. Projektet ska vara tillgängligt för alla dessa personer och öppna upp för att de kan berätta vad det är som utgör hinder för dem i ett tidigt stadium. I den plan vi har gjort för tillgänglighetsanpassning (se bilaga) drar vi upp riktlinjerna för hur det ska ske. Dessutom kommer projektledningen tillsammans med processledarna i både Tillväxtforum och Tandemskapet att planera hur tillgänglighetsperspektivet anpassas till just de deltagare de har.

I projektet vill vi också föra fram affärsnyttan med att tänka tillgänglighet vilket innebär att vi i seminarier, workshops och utbildningar belyser personer med funktionsnedsättning som kundgrupp. I enkäten som gjordes i förprojektet, där ett hundratal företagare svarade, syns det tydligt att marknadsföringen inte görs mot personer med funktionshinder som en riktad målgrupp. Vi ska föra fram goda exempel och så frön till nya affärsmöjligheter, produkter och tjänster, samt att vi för upp tillgänglighetsperspektivet på agendan och sprider kunskap i ämnet. Vi vill att deltagarna ska uppleva ökad förståelse och kunskap om tillgänglighet och att de ska se förbättringsmöjligheter och få nya idéer till affärsutveckling i den egna verksamheten.

För projektledningens del finns det ett fortsatt behov av att arbeta med tillgänglighetsperspektivet eftersom det är ett nytt sätt att arbeta på. Vi kommer att satsa på intern kompetensutveckling i informativ tillgänglighet eftersom det är viktigt för såväl genomförandet av aktiviteterna till målgruppen och projektets strategiska påverkan.

Utifrån de fyra perspektiven som lyfts fram i tillgänglighetsarbetet kommer vi att arbeta på följande sätt:

1. Tillgänglig verksamhet
Med ambitionen att Malmö NyföretagarCenter ska vara en mer tillgänglig verksamhet handlar det om att vi integrerar ett tillgänglighetsperspektiv i allt som rör projektet. Det innebär att vi påminner oss om att deltagare i projektet och personal kan ha särskilda behov, men också särskilda styrkor och kompetenser. Vi vill öka vår egen och våra deltagares kunskap, förståelse och medvetenhet kring personer med funktionsnedsättning för att skapa bättre förutsättningar för likabehandling. Vi tror att det sker bäst genom utbildning och personliga möten. Därför har Workshops i tillgänglighet lagts in i de utbildningar vi erbjuder deltagarna som en fast del. För att integrera tillgänglighetsperspektivet i verksamheten kommer vi för MNC:s del arbeta med kontinuerlig uppföljning av de mål som satts upp och fortsätta att verka för att få in personer med kunskap och erfarenhet av funktionsnedsättningar i våra nätverk.

2. Fysisk tillgänglighet
För MNC handlar fysisk tillgänglighet om att alla anställda och deltagare i projektet ska kunna ta sig till, in i och använda de lokaler vi nyttjar på ett enkelt sätt. Målsättningen är att de lokaler vi använder i projektet ska vara anpassade efter de deltagare som kommer till aktiviteter/utbildningar. Under förprojektet har vi därför arbetat fram en checklista för tillgänglighet inför val av externa lokaler. Vi kommer att använda denna för att synliggöra fysisk tillgänglighet i våra nätverk genom att föra upp perspektivet i inbjudningar till seminarier och utbildningar. Vi har även lagt in en text om vilka begränsningar som finns i våra lokaler på hemsida.

3. Kommunikativ tillgänglighet
Den kommunikativa tillgängligheten handlar för oss om möjligheten för våra deltagare att höra och delta i seminarier och diskussioner. Det handlar om att använda mikrofoner, teckenspråkstolkar och hörslinga vid behov. Eftersom vi använder externa lokaler när vi har grupper på Malmö NyföretagarCenter är det framförallt viktigt att få fram behov från deltagare vid anmälningar och bokning av lokaler. För tolkar i teckenspråk krävs det egentligen bara att vi visar oss öppna för det. Vi har inkluderat kommunikativ tillgänglighet i den checklista vi använder för inbjudningar och bokning av lokaler.

4. Informativ tillgänglighet
Den informativa tillgängligheten handlar om att alla deltagare ska kunna ta del av den information vi sprider. För oss handlar det både om att vara tydliga genom att använda ett lätt språk och att använda ett grafiskt språk som är lättillgängligt. Tillgängligheten gäller såväl informationen som ges på hemsidan som de utskick och inbjudningar vi gör. Malmö NyföretagarCenter sprider mycket information elektroniskt och därför är det viktigt för oss att bli bättre på att arbeta med ett tillgänglighetsperspektiv i nyhetsbrev, inbjudningar. Det finns idag inte tillräcklig kunskap inom organisationen för att kunna hantera detta. Under förprojektet har projektledningen kompetensutvecklats med hjälp av en tillgänglighetskonsult för att hantera elektronisk information bättre och vi kommer att fortsätta med denna process under genomförandeprojektet för att kunna öppna upp informationen för alla som är intresserade. Den informativa tillgängligheten är viktig för de deltagare som går utbildningen 2010, men även för att vi ska kunna vara öppna för alla deltagare inför rekrytering till 2011 års utbildningar och nå en större grupp vid strategisk påverkan.

För inbjudningar har vi gjort en checklista som ska användas under projektets genomförande. Vi kommer även att kvalitetssäkra de enkäter som görs i början av utbildningarna för att ta fram basinformation om deltagarna med externt stöd. På så sätt möjliggör vi för alla deltagare att svara på våra enkäter och kan nå bättre resultat med utvärderingarna. Denna aktivitet gynnar indirekt målgruppen.

Tillgänglighetsperspektivet kommer att vara en aspekt som tas upp i uppföljning och utvärdering.

Jämställdhetsintegrering

Vi har integrerat ett jämställdhetsperspektiv i alla delar av projektet. Det gäller planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter riktade till målgruppen, men även i informations- och påverkansarbete, liksom projektledning. Mot bakgrund av SWOT analysen ser vi att det krävs rutiner och metoder att arbeta med för att vi ska kunna nå ett bra resultat. Vi har lagt en bra grund till detta i förprojektet, men behöver stöd i form av intern kompetensutveckling för att säkerställa att vi gör ett bra arbete i genomförandet.

Programkriterierna fungerar gemensamt med jämställdhetsarbetet på olika sätt, vilket vi hoppas ger synergieffekter. Genom att öppna upp för individuella behov för att främja lärande miljöer har kvinnor och män större möjligheter att påverka sin utveckling. De får grundläggande kompetens i jämställdhetsfrågor och större möjligheter att analysera det omkringliggande samhället. Genom att arbeta i grupper ökar möjligheterna för deltagarna att förstå mäns och kvinnors behov och perspektiv. I och med att vi testar modeller för innovativ verksamhet finns det ett stort behov av uppföljning av aktiviteterna. Jämställdhetsarbetet gör att vi får större kunskap om män och kvinnors erfarenheter, upplevelser och preferenser. Samverkan i projektet gör att vi kan knyta till oss kompetens inom jämställdhetsfrågor, hålla oss uppdaterade om vad som händer lokalt inom jämställdhet och få fler idéer om hur vi kan förbättra jämställdhetsintegreringen. Strategisk påverkan gör att vi har möjlighet att komma ut med goda exempel inom jämställdhet, entreprenörskap och affärsutveckling, samverka med andra intressenter i påverkansarbete och ge tyngd åt frågan.

För att ha konkreta redskap för jämställdhetsarbetet i projektledningen har vi satt samman följande checklista:

1. Representativitet 50/50
Vår ambition är att 50 % kvinnor och 50 % män deltar i den kompetensutveckling projektet erbjuder samt i alla andra projektaktiviteter såsom informationsträffar, workshops eller liknande. Vid varje arrangerad sammankomst förs statistik över deltagare och kön.

2. Alla kommer till tals
Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att göra sina röster hörda i projektet. För att säkerställa detta kommer vi att se på taltider och vilka förslag som kommer upp till beslut.

3. Väckarklockan
Vi ser det som vår uppgift att föra upp jämställdhetsperspektivet på agendan i varje sammanhang där vi befinner oss: på utbildningarna i projektet, i vår opinionsbildning och informationsarbetet kring projektet.

4. Kunskap om jämställdhetsbegreppet
Förändring kräver kunskap. Därför eftersträvar vi ökad kunskap om jämställdhet för både projektledning och deltagare. Vi vill att kunskapen ska kunna fungera praktiskt, som ett redskap och kommer att hålla workshops i utbildningarna och internt.

5. Kunskap om affärsutveckling och jämställdhet
Vi kommer att arbeta aktivt med att sprida en syn där jämställdhet ses som ett redskap i affärsutveckling, både inom utbildningarna och inom arbetet med strategisk påverkan.

6. Inspirera till nya idéer och tankar
Hur förändrar vi attityder till jämställdhet? Vi tror på kunskap, men framförallt på att få till stånd förändringar i praktiken. Attitydförändring är ett steg på vägen och vi arbetar framförallt för att det ska ske genom att föra fram positiva värden av jämställdhet i affärsnyttan.

7. Jämställdhet i praktiken
Det viktigaste målet med jämställdhetsarbetet är att projektledningen och deltagarna i projektet får en ökad förmåga att använda jämställdhetsperspektivet i den egna verksamheten. Det innebär att attityder och idéer dras ett steg vidare genom att omsättas i praktiken.

För att förankra jämställdhetsfrågan, säkerställa att både kvinnor och män gör sig hörda och skapa engagemang för att utveckla jämställdhetsperspektivet i aktiviteterna som riktar sig mot målgruppen har vi tagit fram följande riktlinjer:

1. Grundläggande kompetensutveckling inom jämställdhet
2. Kortare inledande process för att förankra jämställdhetsarbetet: Låt deltagarna själva bestämma vilka jämställdhetsmål som ska gälla för gruppen och skapa egna spelregler.
3. Vid kartläggning av deltagare och utvärderingar (anonyma) anges alltid om deltagaren är man eller kvinna. Det finns vid uppföljning och utvärdering alltid frågor om hur jämställdhetsperspektivet och den egna rollen har upplevts.
4. Vi använder demokratiska modeller som rundor och liknande som alternativ i gruppdiskussioner för att undkomma att vissa personer hörs mer än andra.
5. I uppdragsbeskrivningar är vi tydliga med vårt jämställdhetsperspektiv och att föreläsaren/konsulten förväntas jämställdhetsintegrera sitt uppdrag.

Vad gäller utvärdering kommer jämställdhetsarbetet att vara en av de aspekter av projektet som är med i den kontinuerliga uppföljningen. Det gäller aktiviteterna som riktas till målgruppen, mottagare av resultat genom informationsarbete och strategisk påverkan. SWOT analysen visar att jämställdhetsarbetet kräver särskild uppmärksamhet inom projektorganisationen eftersom det inte finns vana vid att arbeta på detta sätt. Därför lägger vi in kompetensutveckling för projektteamet i jämställdhetsarbete/uppföljning. Den interna kompetensutvecklingen i jämställdhet syftar till att skapa utveckling inom projektorganisationen för att vi ska bli bättre på att planera och föra fram jämställdhetsperspektivet. Vi kommer att bland annat att arbeta med 4R-metoden och samlas i workshops i 3 timmar var 6.e månad för att utveckla vårt arbete. Detta kommer indirekt målgrupp och mottagare av resultat till gagn.

Deltagande aktörer

 • 2BalanceU AB
 • Adeptive Events
 • Advokatbyrån Clemén AB
 • arianne Ydremo Coach
 • Bangkoktour
 • Bra Bolag i Lund AB
 • Cerotto AB
 • Drama Consult i Malmö
 • Euro Accident Health & Care
 • First Hotel Garden
 • Fortnox AB
 • Fotograf Louise Weibull
 • Hair-cut
 • Husie Blomstershop
 • Key's Consulting HB
 • LD konsult
 • Minaret Consulting
 • Motivationshuset i Malmö AB
 • Område Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi
 • Orakel Produktion
 • Pricewaterhouse Coopers
 • Remark Erika Braun
 • Rezidor Royal Hotel AB
 • Selma Lagerlöggymnasiet
 • SQA Swedish Quality Assurance
 • System Weld
 • Tord Novén Consulting
 • Vellinge HLR center

Kommun

 • Malmö