Logotyp på utskrifter

Entreprenörskap, mångfald och affärsutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMalmö NyföretagarCenter
KontaktpersonSara Årestad
E-postsara@mnc.se
Telefonnummer040-6610076
Beviljat ESF-stöd446 386 kr
Total projektbudget446 386 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2009-09-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Malmö Nyföretagarcenter ger råd och stöd till entreprenörer. Med förprojektet Entreprenörskap, mångfald och affärsnytta undersöks vilka möjligheter som finns för att göra verksamheten mer tillgänglig för utsatta grupper, ta tillvara på deras särskilda behov och föra fram affärsnyttan med mångfald.

Bakgrund

Malmö NyföretagarCenter (MNC) är en stiftelse som arbetar med kostnadsfri rådgivning och riktade projekt för de som vill starta eget företag eller nyföretagare som behöver stöd i affärsutveckling. Verksamheten drivs sedan ett och ett halvt år tillbaka av Motivationshuset AB som har ett mycket brett kontaktnät. Sedan dess har partners från näringslivet blivit mer aktiva i MNC och verksamheten breddats.

Det som är unikt för MNC är att vi vänder oss till alla malmöbor och att verksamheten utöver offentliga medel till stor del finansieras genom sponsring och engagemang från näringslivet. I Malmöregionen finns en hög andel företagande och stora utvecklingsmöjligheter. Vi på MNC märker detta genom att fler vill ha rådgivning, fler kommer till våra aktiviteter och våra partners är aktivare än någonsin. Snart finns det 1500 intressenter i vårt nätverk.

I den regionala planen för Europeiska Socialfonden förs kvinnor och utrikes födda fram i SWOT analysen som målgrupper i särskilt behov av att stärkas i sitt entreprenörskap. MNC märker detta. Drygt hälften av de som kommer på rådgivning är kvinnor och ungefär en tredjedel har utländsk bakgrund. När det gäller kvinnor ser vi att andelen som kommer på rådgivning är mycket större än den del av kvinnor som startar företag nationellt enligt Institutet för tillväxtpolitiska studier. När det gäller personer med utländsk bakgrund står det i det operativa programmet för ESF att andelen personer med utländsk bakgrund som startar företag är något större än svenskfödda. Andelen entreprenörer med utländsk bakgrund som kommer till MNC för rådgivning är alltså mindre än genomsnittet. Vi ser också att andelen kvinnor med utländsk bakgrund som deltar i riktade projekt är förhållandevis liten.

Mot ovanstående bakgrund behöver vi fundera närmare kring vilka behov som finns bland kvinnor, personer med utländsk bakgrund och andra utsatta grupper när det gäller att utveckla nyföretagandet. Vi vill lyssna av vilka problem de står inför och vilka deras individuella behov av kompetensutveckling är. Vi behöver också undersöka hur pass tillgängligt MNC upplevs av entreprenörer med olika bakgrund och identitet. Människors olikheter är en tillgång som vi kan lära oss att dra nytta av för att främja och utveckla företagandet.

Vi menar att det i ett mångfaldsperspektiv finns behov av att arbeta i nätverk och skapa möten mellan människor som speglar samhällets olikheter. Det förutsätter att alla människors lika värde respekteras oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionshinder eller etnicitet. Det handlar om att mötas, lära sig mer om och förstå varandras olikheter. Först då kan vi se att det är en resurs som inte bara är viktig ur ett humanistiskt perspektiv. Mångfald är ett recept på framgång i affärsutvecklingen.

Vi vill att mångfald ska bli en självklar del av det dagliga arbetet och en del av MNCs strategi. Vi tror att det finns stora möjligheter till förbättring och vi vill inspirera MNCs partners och de entreprenörer vi möter att gå samma väg. Ambitionen om mångfald kräver att vi synar oss själva, lägger tid och resurser på att förbättra den egna kompetensen vad gäller verksamhetens tillgänglighet. Det gäller att hela tiden synliggöra normer och undanröja hinder som begränsar individer att ta del av vår verksamhet. Vidare behöver vi mer kunskap om mångfald som affärsutveckling och hur vi kan kommunicera frågan på ett positivt sätt.

För mer information om MNC se bilaga 1

Syfte

Syfte
För det genomförandeprojekt vi har i sikte är syftet att arbeta strategiskt med mångfald och affärsutveckling för att stärka entreprenörskap i Malmöregionen.

Vår ambition handlar delvis om ickediskriminering. Vi vill att MNC ska vara en öppen organisation som kan erbjuda rådgivning och stöd till alla nyföretagare i Malmöregionen, oberoende av kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder. Detta gäller även de MNC-partners som är involverade i verksamheten genom att hålla seminarier och dylikt och de entreprenörer som är brukare av våra tjänster.

Den andra delen av vår ambition handlar om att stärka entreprenörer. Vi vill kompetensutveckla entreprenörer så att deras företag kan bli hållbara, anpassningsbara och konkurrenskraftiga utifrån ett utpräglat mångfaldsperspektiv för att ta vara på deras specifika behov och möjligheter. På så sätt bidrar projektet till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav.

Målsättning

Målsättning
Målet i förprojektet är att kompetensutveckla MNC i mångfaldsfrågor och att kartlägga våra partners och entreprenörers utvecklingsbehov.

Delmål 1 MNC och Motivationshuset
De anställda deltar i kompetensutveckling i mångfaldsfrågor och gör en plan över hur MNC kan bli mer tillgängligt för alla människor i samhället samt hur vi kan bli bättre på att förmedla mångfald som affärsnytta i den rådgivning, de seminarier och projekt vi erbjuder.

Delmål 2 MNC partners
Partners deltar i kartläggningar/workshops angående behovet av kompetensutveckling i mångfaldsfrågor. Effekten för MNC-partners förväntas vara ett ökat intresse för mångfaldsfrågor och en känsla av delaktighet i projektet. Vi mäter detta i en enkät. Vidare är ett mål att minst 10 partners kommer att vilja delta i genomförandeprojekt och visar detta genom intentionsbrev.

Delmål 3 Entreprenörer
Vi behöver använda mångfaldsperspektiv för att inventera den kompetensutveckling entreprenörer önskar som använder MNCs tjänster. Vi har målsättningen att ta kontakt med minst 60 entreprenörer för att inventera deras särskilda behov. MNC skapar därefter en utbildningsplan med nya idéer kring hur företagsskolor kan läggas upp. Effekten för entreprenörerna förväntas vara en känsla av att kunna påverka och därmed känna delaktighet. Vidare är målet att minst 20 entreprenörer anmäler ett intresse att delta i MNCs kompetensutveckling i genomförandeprojektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet
MNCs verksamhet syftar till att ge stöd och rådgivning till människor i Malmö som vill starta eget eller som är relativt nya företagare och vill utveckla sina verksamheter. Vår ambition är att skapa en medveten strategi och målsättning vad gäller tillgängligheten i verksamheten för funktionshindrade kunder.

Under förstudien är ett mål att inhämta tillräcklig kunskap och kompetens om hur vi kan anpassa verksamheten och sätta realistiska mål för vår ambitionsnivå inom MNC. Vi tänker oss att lokaler behöver anpassas, liksom informationen på webben och vårt kommunikationsarbete.

Vidare kommer vi att undersöka vilket behov av kompetensutveckling partners och MNCs brukare har inom området funktionsnedsättning och tillgänglighet.

En tredje del av analysarbetet under förstudien kommer att vara funktionsnedsättning sammankopplat med affärsnytta. Var finner vi kompetens inom området och på vilket sätt kan den komma MNC, partners och entreprenörerna till nytta?

Vi kommer att använda det processtöd som finns inom ESF för att göra behovsanalyser och planera åtgärder inför ett genomförandeprojekt. Till stor del kommer vi att kunna göra detta arbete internt, men vi kommer ta hjälp av konsulter utifrån.

Kommun

  • Malmö