Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Entreprenörskap i samverkan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareH-sällskapet i Kristianstad
KontaktpersonChrister Yrjas
E-postchrister.yrjas@hush.se
Telefonnummer044 - 22 99 13
Beviljat ESF-stöd2 630 513 kr
Total projektbudget2 630 513 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Ansökan avser ett genomförandeprojekt inom programområde 1, kompetensförsörjning. Projektets övergripande syfte är att stärka kompetens och utvecklingsförmåga samt samverkansgraden för sysselsatta inom landsbygdsföretag. Projektet kommer därigenom bidra till framväxt av nya företag så att tillväxt och sysselsättning ökar på landsbygden.

Bakgrund

I dagens globaliserade ekonomi har inte minst företagandet på landsbygden kommit att utsättas för ökad konkurrens. Detta har lett till ett ökat behov av innovation och förändring för att överleva. Även om det skett en ökad konkurrensutsättning finns en stark vilja och övertygelse om att det finns en framtid för den skånska landsbygdsutvecklingen. Idag finns därför en medvetenhet bland landsbygdsföretag om att nya affärsidéer behöver utvecklas och att samverkan mellan företagare behöver stärkas samtidigt som man behöver öka sin kompetens inom flera olika områden.

Traditionellt sett har landsbygden tidigare haft jord- och skogsbruk som bas. Idag kan vi dock se en utveckling mot efterfrågan även av besöksnäring och närproducerad mat. Med besöksnäring avses oftast produkter och tjänster inom upplevelser, rekreation – natur och kulturmiljöer, bed and breakfast liksom närproducerad mat kan innefatta småskalig livsmedelsförädling, försäljning och restaurangverksamhet. En förändring som skapar ytterligare möjligheter för utveckling och expansion av företagande på landsbygden. I en förlängning leder denna utveckling också till nya arbetstillfällen och ökad ekonomisk utveckling för regionen. Ytterligare vinningar som uppnås genom utveckling och innovation på landsbygden är ett mer varierat näringsliv och stärkt konkurrenskraft inom befintliga landsbygdsföretag.

Tidigare förprojektering Entreprenörskap i samverkan vilken har genomförts av projektägarorganisationen Hushållningssällskapet under 2009, visar att det bland landsbygdsföretagen framför allt finns behov av att utveckla nya produkter, affärsidéer, tjänster och koncept i samverkan med andra. Under förprojekteringen har deltagande företagare visat en stark nyfikenhet och ett stort engagemang för att stärka sin kompetens och öka samverkansgraden mellan varandra för att på så vis öka landsbygdens konkurrenskraft och förmåga att växa. Tillsammans med processledare från projektägarorganisationen och samarbetsparten Coompanion Kooperativ Utveckling i Skåne har deltagande företagare i förprojekteringen arbetat fram ett kompetenshöjande projekt med syftet att öka samverkansgraden mellan företagare, öka sin konkurrenskraft samt skapa nya möjligheter för utveckling och innovation av nya och befintliga verksamheter. De kompetenshöjande åtgärderna i projektet handlar om marknadsföring, att skapa samverkansformer mellan företagare för att kunna erbjuda kunder bättre helhetslösningar.

Syfte

Syftet är att företagare och sysselsatta på landsbygden skall, genom kompetensutveckling och medverkan i projektet, inse nyttan av entreprenörsskap i samverkan. I samverkan ligger en utvecklingskraft som den enskilda inte alltid kan frambringa.

Projektets övergripande syfte är att stärka och utveckla företagande på landsbygden genom att stärka kompetens och utvecklingsförmåga samt samverkansgraden för sysselsatta inom landbygdsföretag. Genom detta kommer målgruppens konkurrenskraft och möjlighet att möta morgondagens krav att öka. Vi menar att den kompetensutveckling som genomförs inom projektet kommer att bidra till framväxt av nya företag så att tillväxt och sysselsättning ökar på landsbygden i Skåne. Vilket i förlängningen också leder till flera arbetstillfällen.Målsättning

Projektets mål är att anställda och ägare av deltagarföretagen medverkar i den kompetensutveckling som vi under förprojekteringen kunnat urskilja efterfrågas bland deltagarna. Detta för att uppnå projektets syfte vilket är att stärka de sysselsattas, såväl egenföretagare som anställda inom landbygdsföretag, kompetens och utvecklingsförmåga för att stärka landsbygdens konkurrenskraft och möjlighet att möta morgondagens krav.

Mätbara mål i projektet är att:
- Öka samverkan inom målgrupperna eftersom detta bidrar till att uppfylla projektets syfte.
- Att målgruppen genomgår för dem framtagna utbildningar vilka preciseras i tids- och aktivitetsplanen.
- Antal genomförda kurser i projektet (planerat 33 st)
- Antal deltagare i olika kurser
- Att målgruppen höjer sin kompetens inom de framtagna utbildningarna/kompetensområdena vilka preciseras i tids- och aktivitetsplanen.

Samtliga mätbara mål kommer att utvärderas i projektets slutfas och återrapporteras i projektets slutrapport .
Vidare finns ett antal projektmål som inte är mätbara utan är kvalitativa istället för kvantitativa. För att få en uppfattning om hur deltagarna upplever sin utveckling så kommer två slumpvis utvalda deltagare per grupp, i början av projektet, att få svara på en enkät med ett antal frågor. När projekttiden sedan är slut kommer dessa frågor att ställas igen. På det sättet får vi en uppfattning om de mer mjuka målen kring samverkan och företagande.

En rapport för strukturpåverkan kommer också tas fram. För detaljer se tids- och aktivitetsplan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

När man utvecklar lösningar på hinder som t.ex. funktionshindrande är det av största vikt att personer som upplever hinder också aktivt deltar och ingår i diskussionen om hur miljön liksom processerna kan anpassas så att ingen individ utesluts . Människor med en mångfald av kompetenser och erfarenheter måste vara en naturlig del av all utveckling inom projektet liksom samhället i stort. Inte minst för att kunna bidra med sina erfarenheter, behov och idéer till lösningar på olika problem - liksom möjligheter. I projektet kommer därför tillgänglighet och mångfald att vara viktiga nyckelbegrepp under projektgenomförandet.

För den som planerar eller driver ESF-projekt finns möjlighet att få processtöd genom regioncoach Gert Månsson som arbetar i ett tillgänglighetsprojekt vilket drivs av Handisam och Handikappförbunden. Vi har utifrån den information som finns tryckt och på projektets hemsida resonerat kring hur vi i detta projekt på bästa sätt integrerar denna kunskap utifrån målgruppens behov.

Vi vill också vidga frågeställningen till att också innefatta personer som psykiska funktionshinder. Det finns många typer av psykiska funktionshinder och det är svårt att behandla alla men de "vanligaste" vill vi ta med. Om men som företagare har vetskap om vad det innebär med olika psykiska funktionshinder så blir det lättare att anpassa sig och den besökande gästen/kunden upplever situationen positivt.

Vi har resonerat så att vi snarare vill fokusera på tillgänglighet som en affärsmöjlighet. Till exempel har målgruppen fått resonera kring frågeställningar som:
- Kan jag ta emot kunder/gäster som sitter i rullstol?
- Kan jag ta emot kunder/gäster som är hörsel-/synskadade?
- Om jag får en gäst som har asbergers syndrom, på vilket sätt ska jag då hantera information och vägledning?
- Om jag ska handleda någon med ADHD, hur kan jag då göra det bäst?

Jämställdhetsintegrering

1. Den första insatsen består i att ta del av det processtöd som ESF JÄMT och Länsstyrelsen erbjuder. Detta kommer att ske i form av utbildning till projektets styrgrupp. Mål för denna insats att skapa tydliga verktyg för att säkerställa att lika mycket tid avsätts till kvinnors som mäns kompetensutveckling. För detta arbete kommer ESF Jämt att vara behjälpligt. Syftet med detta är att skapa kunskap, metoder och verktyg vilka sedan används för att säkerställa att projektet genomförs med en reell intention att säkerställa jämställd utbildning i hela genomförandet av projektet. Konkret innebär det att en utbildningsinsats förläggs inledningsvis i projektets genomförandefas.

2. Den andra nivån av jämställdhetsintegreringen av projektet sker genom kompetensutveckling direkt till deltagarna. Konkret innebär detta att vi förlagt en utbildning om dolt företagande och dess negativa effekter som en del av kompetensutvecklingen till målgruppen. Även till denna insats kommer ESF JÄMT att bistå med sin kunskap om ämnet för att vi ska kunna knyta adekvat utbildning/utbildare till projektet.

Transnationellt samarbete

Projektet i sig innehåller ingen transnationell verksamhet, men kan på sikt skapa kunskaper om möjligheter till transnationella verksamheter.

Samarbetspartners

 • Coompanion
 • hir malmöhus AB

Deltagande aktörer

 • AHLMS LIVSMEDEL I TRELLEBORG
 • RUSTHÅLLAREGÅRDEN I EDENRYD
 • AB Kaj Laserow
 • Abbekås Hamnkrog
 • Anderslövs Gästgivaregård
 • Anequal Handelsbolag
 • AXILLION AB
 • Bengts Gräv o Planering
 • Bidrottningen
 • Bjärhus Gård
 • Blomsterkuskarna
 • Bodarpsgården
 • Boel Persson
 • Brandstad Bil- och Maskinverks
 • Brandstad Montage AB
 • Brandstads Förskola och Fritid
 • BURMA.SERVICE
 • Byskolan i Gånarp
 • Böste Grönskaker
 • Chocolauto
 • Daleken AB Hotell Gässlingen
 • DJURRÖDS KONSULTBYRÅ
 • Dymöllans Ålrökeri
 • Emilia - Möbler, Inredning och
 • Familjegården
 • Fantasiverksta'n L.J.
 • Fogarolli
 • Fridshills Kyckling
 • Furutorps Trädgård och Landska
 • FWE-SOLENERGIBYGG
 • Galleri Pictor
 • Gillastighonung
 • GRAFISK FORMCOLLAGE, LENA HOLS
 • GRAFISK FORMCOLLAGE, LENA HOLS
 • Green Target Consulting
 • Gylleneiden & Co
 • Gånarps lilla Gröna
 • Gånarps Stug och rumsuthyrning
 • Harnesk, Anne Madeleine Mona
 • Harrysson, Lars-Erik
 • Heingegården
 • Hoff, Danielle
 • Holstenhof
 • Hotell Gässlingen
 • Hven BackafallsByn AB
 • Hvens Getost
 • Hyllehög Gård
 • Håkan Lorentzson
 • Hällåkra Vingård
 • HÖLLVIKEN LIVS AB
 • ICA NÄRA Tores Allköp i Skivar
 • ICA SUPERMARKET SKANÖR
 • Ica Supermarket Svedala
 • Idala Gård
 • Ingenjörsfirma Mgm
 • Jenny Andersson
 • JP Hedetoft:s Måleri
 • J's International Sporthorses
 • Kiosken i Kyrkbacken HB
 • Klamby Elservice
 • KLEIN'S MAT AB
 • Konditori Centrum
 • Kyrkbackens Hamn AB
 • Kärrstorp Soft AB
 • Laserow Antik AB
 • LCRFAIRVISION
 • Lena Nilsson
 • Lera och Lavendel
 • Lindskog, Lena Barbro Gudrun
 • Lorensdal
 • Lönnslätts Bär
 • M&M Design4Bath
 • Madelenes Grönska
 • Margretelund
 • Margretetorps Gästgivaregård
 • Moberg, Bo Lennart
 • Munka Folkhögskola
 • Munka Ljungby församling
 • Nils Göran Levin Med Flera
 • Nilsson, Per-Åke Roland
 • Odén, Linda Marie
 • OLSSONS MAT O DELI I RYDSGÅRD
 • OMAKA BOHAG
 • PEDAGOGFÖRLAGET AB
 • Persson, Bo Rutger
 • Persson, Hans Christoffer
 • Persson, Nils Leif Roland
 • Persson, Per Anders Håkan
 • Perstorps Ridcenter
 • PGA OF SWEDEN NATIONAL AB
 • PL Gräv
 • Projektpartners i Skåne
 • Proxximo - bistro
 • Restaurang Karl Johan
 • ROLAND NILSSON MAT AKTIEBOLAG
 • Ryberg, Louis Ingemar
 • RÖGERIET I SKANÖRS HAMN AB
 • Skivarps Gästgivaregård
 • Skånehill Gård
 • Solbacka Energi o Entrepenad
 • SOLDATTORPETS MEJERI
 • Stenestad Park
 • Sten-Åke Persson
 • Ställningsmontage SYD AB
 • Sånnagården
 • Söderslätts Golfrestaurang
 • Thorell Design
 • Toftebo Kalkon
 • TORGIL ANDERBERG
 • Torsvik Potatis
 • Tricko AB
 • Trisses Spårmaskiner AB
 • Trädgårdslyftet
 • Trälek (Kulla Träteknik)
 • Tuna Bod
 • Tunnbrödsgården i Aggarp
 • Tåstarps nya smedja
 • Tåstarps Tomaten
 • Wibraform
 • WR EVENT AB
 • V-Teknik Elektronik AB
 • ÅKE P FÅGEL & VILT AB
 • Ängavallen

Kommun

 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Landskrona
 • Malmö
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Svalöv
 • Svedala
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm