Logotyp på utskrifter

Entreprenörskap i samverkan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHIR Malmöhus
KontaktpersonSara Johnson
E-postsara.johnson@hush.se
Telefonnummer046-713600
Beviljat ESF-stöd563 567 kr
Total projektbudget563 567 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2009-11-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Ansökan avser en förprojektering inom programområde 1, kompetensförsörjning. Genom samverkan mellan småföretag i Skåne vill vi främja utveckling av innovativt entreprenörskap på landsbygden. Vi ämnar ansöka om ett genomförandeprojekt i slutet av 2009.

Bakgrund

Landsbygdens näringsliv har under lång tid varit inne i en omvandlingsprocess. Tendensen är att de största företagen blir allt större och de små jordbruken antingen försvinner eller måste utveckla olika nya verksamheter på gården som förädling, gårdsturism, hästar för fritidsbehov, entreprenadverksamhet m.m. Sedan 1990 har antalet sysselsatta inom de areella näringarna i Skåne halverats och många små jordbruk avvecklats. Samtidigt har andra former av företagande utvecklats på landsbygden och med de korta pendlingsavstånd som finns i Skåne är det för många attraktivt att bo på landsbygden.

Utvecklingen inom livsmedelssektorn är viktig både för den skånska landsbygden och för andra sektorer inom näringslivet. Jord- och skogsbruk och den förädlingsindustri som är knuten till den svarar för 18 % av sysselsättningen i länet och utgör 10 % av Skånes BNP.

Företagen på landsbygden är, liksom de flesta företag i en globaliserad ekonomi, utsatta för ett hårt förändringstryck för att kunna överleva. Såväl lantbruks- och livsmedelsföretagen som andra landsbygdsföretag har därför ett stort behov av att utveckla nya affärsidéer, nya produkter och att tänka nytt för att utveckla företagen. Den skånska jorden, skogen, vattnet och hela landsbygden kan skapa många fler arbetstillfällen.

För att det ska bli möjligt så behövs bl.a. ett stärkt entreprenörskap och kompetensutveckling. Vi ser i detta sammanhang ett speciellt behov av kompetensutveckling som kan gynna utveckling av ett nytt entreprenöriellt tänkande, nya affärsidéer, produkter och tjänster som utvecklas i samverkan mellan småföretagare och andra organisationer på landsbygden.

Detta skulle kunna skapa ett mer diversifierat näringsliv, stärka konkurrenskraften i befintliga företag och generera nya företag/företagskonstellationer. Att stimulera och utveckla nya, långsiktigt hållbara näringsverksamheter är viktigt för att bredda den ekonomiska basen i det enskilda företaget men också för att utveckla den samlade basen för företagande på landsbygden. Detta skapar förutsättningar för ökad tillväxt och sysselsättning. Skånsk landsbygd är attraktiv för småföretagande genom att den erbjuder en god livsmiljö, god infrastruktur och korta avstånd till både regionala och globala marknader.

Landsbygden har traditionellt producerat produkter med jordbruket som bas. I den tid vi nu lever i efterfrågas i ökande utsträckning upplevelser och tjänster kopplade till dessa. Turism och rekreation är ett sådant område som ytterligare skulle kunna utvecklas. Skånes läge med många miljoner invånare inom 3-4 timmars bilresa skapar goda förutsättningar för detta. Det finns dock ett antal andra områden och tjänster som också är utvecklingsbara. Några exempel är:
- Närproducerad mat, lokala slakterier, mejerier, musterier m.m.
- Boende
- Upplevelser och rekreation
- Restauranger
- Natur och kulturmiljöer som tillväxtmotor
- Service

En utredning som Forum för Småföretagsforskning gjort i 14 svenska landsbygdskommuner visade att antalet upplevelseföretag var dubbelt så stort som antalet tillverkningsföretag. Författaren, professor Bengt Johannisson, förutser en stark utveckling av företagsamheten i svenska gles- och landsbygdskommuner. Huvudargumenten för att lokalisera verksamheter till befolkningscentra med möjligheter till standardisering och stordrift blir inte längre intressanta. Istället växer behoven av skräddarsydda produkter och personlig service i mötena mellan leverantörer och kunder. Ur det perspektivet blir platser där företagare tillsammans erbjuder ett brett produktsortiment attraktiva på ett sätt som kompenserar för geografisk otillgänglighet.

Den röda tråden i det kompetensutvecklingsprojekt som vi vill genomföra är entreprenörskap i samverkan. Det innebär att vi ser möjligheter till tillväxt och ökad sysselsättning genom kompetensutveckling i företagande som har fokus på att utveckla nya produkter, tjänster och företag i samverkan.

Genom att projektet genomförs av Hushållningssällskapet i samarbete med Coompanion Kooperativ Utveckling i Skåne skapas förutsättningar för utveckling av ett kooperativt företagande som kan skapa plattformar för att tillsammans erbjuda ett brett produktsortiment.Syfte

Aktuell ansökan avser medel till en förprojektering inom området Kompetensförsörjning med det övergripande syftet att ge sysselsatta en möjlighet att lära nytt och lära om för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet.

Projektidén har utarbetats av Hushållningssällskapen i Skåne, Malmöhus respektive Kristianstad samt Coompanion Kooperativ Utveckling i Skåne. Hushållningssällskapet Malmöhus kommer att vara projektägare.

Projektet genomförs av personal från Hushållningssällskapet Malmöhus, Hushållningssällskapet Kristianstad samt Coompanion Kooperativ Utveckling i Skåne.

Projektidén handlar om att främja utveckling av entreprenörskap på landsbygden genom kompetensutveckling i samverkan mellan småföretag i hela Skåne. Som framgår av bakgrundsbeskrivningen finns behov av att utveckla företagandet på landsbygden för att företagen ska kunna överleva i framtiden. Det handlar dels om att utveckla verksamheten i det egna företaget men framförallt om att utveckla gemensamma verksamheter som involverar flera företag. Det kan exempelvis vara gemensam marknadsföring av företagens egna produkter/tjänster men kan också handla om att utveckla nya produkter/tjänster gemensamt.

Det övergripande syftet med förprojekteringen är att ge sysselsatta, såväl företagare som anställda i småföretag/organisationer på landsbygden, en möjlighet att lära nytt och lära om för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet. Under förprojekteringen ska medarbetarnas och arbetsplatsernas kompetensbehov kartläggas och kopplas samman med framtida krav på omställning. En speciell prioritering i projektet är att skapa former för kompetensutveckling som främjar utveckling av kooperativa företags- och samverkansformer.
Det kan handla om samordnad marknadsföring av lokala produkter, t.ex. inom besöksnäring och närproducerad mat. En annan möjlighet skulle kunna vara att skapa samverkansformer mellan företagare för att kunna erbjuda kunder bättre helhetslösningar, t.ex. bo, äta och uppleva. Samverkan kan också röra skogsförädling och naturvård samt natur-, kultur och trädgårdsturism. Kooperativa former för service som barnomsorg, äldreboende och fritidsaktiviteter behöver också utvecklas. Lokala livsmedelsprodukter skulle kunna vidareförädlas genom bildande av lokala slakterier, mejerier, musterier, grossistverksamheter etc. som drivs och ägs gemensamt. Ytterligare en möjlighet är samverkan kring lokal el- och värmeproduktion.

Visionen med ett genomförandeprojekt är att det ska stärka de medverkande företagens förutsättningar för att utvecklas samt inspirera till framväxt av nya företag så att tillväxt och sysselsättning ökar på landsbygden i Skåne.

Målsättning

Målsättningarna med förprojekteringen är att:
- Underlätta för projektdeltagarna och deras verksamheter att utvecklas i takt med arbetslivets krav.
- Rekrytera 120 deltagare till 15 kompetensutvecklings-/samverkansgrupper på olika orter i Skåne.
- Genomföra en förprojektering för att kartlägga och analysera behov av kompetensutveckling i samverkan mellan de deltagande företagen/organisationerna.
- Dokumentera förprojekteringen som underlag för en ansökan om ett genomförandeprojekt.
- Strukturera innehållet i och formerna för den kompetensutveckling som behövs.
- Skapa en plattform för att i ett genomförandeprojekt utveckla kompetens och företagssamverkan.
- Lämna in en ansökan i december 2009 om att genomföra de kompetensutvecklingsinsatser som förprojekteringen visar är viktiga.

Prioriteringarna är tydliga:
- Kompetensutveckling ska ske i samverkan och för att ytterligare utveckla samverkan.
- Projektet ska stimulera både innovativ utveckling av deltagande verksamheter och generera nya idéer som kan utvecklas till gemensamt företagande.
- Projektet ska involvera så många av de strategiska aktörerna för utveckling av entreprenörskap på landsbygden som möjligt (se bakgrundsbeskrivning).
- Den röda tråden i projektet är entreprenörskap i samverkan.
- Genom utveckling av befintliga och nya företag skapas tillväxt och fler arbeten.

Projektet är väl förankrat både hos de centrala projektaktörerna samt samverkanspartners. Det finns mycket goda förutsättningar för att rekrytera ett tillräckligt antal deltagare till förprojektering och genomförande då såväl Hushållningssällskapen som Coompanion har breda nätverk i målgruppen.

Intresse för projektet skapas genom direktkontakter med målgruppen genom individuella kontakter och kontakter med Leader områdenas LAG grupper i ett tidigt skede av förprojekteringen. Kartläggning och analys av kompetensutvecklingsbehoven kommer att genomföras av ett team på fyra personer i form av workshops med de 15 samverkansgrupperna.

Under förprojekteringen träffas varje grupp vid två tillfällen x 2,5 timmar för att tillsammans beskriva och analysera:
- De medverkande företagens verksamhet och omställningsbehov idag
- Företagens framtida utmaningar och utvecklingsmöjligheter
- Förutsättningar för samordning och samverkan mellan de medverkande företagen
- Kompetensutvecklingsbehov för att utveckla egen och gemensam verksamhet

Vid varje workshop närvarar två personer från projektteamet, en från Hushållningssällskapet och en från Coompanion.

De deltagande aktörerna ska utveckla sin förmåga att samverka vilket ska leda till att nya gemensamma affärskoncept etableras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionshinder är ett begrepp som kan innefatta flera olika typer av begränsningar i en persons funktionsförmåga. De kan vara fysiska, psykiska och begåvningsmässiga. I Europeiska Socialfondens vägledningsdokument framkommer att alla socialfondsprojekt ska beakta tillgänglighet för personer med funktionshinder. I denna förprojektering kommer vi inom ramen för projektets resurser att verka för att kraven på tillgänglighet tillgodoses.

Arbetet med tillgänglighet på arbetsmarknaden handlar till stor del om att göra anpassningar för att verksamheten inte ska vara exkluderande.

Grundläggande i arbetet med tillgänglighet är kunskap och medvetenhet. En förståelse för funktionshindrades behov av anpassning behöver finnas som grund i alla verksamheter. Det kan handla om fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet.

För att göra tillgänglighetsaspekten mer hanterbar i projektet kommer vi diskutera området utifrån den checklista som HANDISAM presenterat för tillgänglighet i ESF-projekt under förprojekteringen. I denna checklista/handledning finns ett antal frågor vilka ger utrymme för en bra inventering av projektverksamheten samt de möjligheter till utveckling som finns. Under förprojekteringen kommer även den personliga support som HANDISAM erbjuder till aktörer som driver ESF-projekt att användas. Detta för att fördjupa kunskapen kring funktionshinder och kunna prestera ett bättre underlag för planeringen av ett genomförandeprojekt.

Transnationellt samarbete

Ej aktuellt

Samarbetspartners

 • Coompanion
 • H-sällskapet i Kristianstad

Kommun

 • Bjuv
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Klippan
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Osby
 • Perstorp
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge