Logotyp på utskrifter

Egenmakt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbete och Försörjning
KontaktpersonOla Johnsson
E-postola.johnsson@trelleborg.se
Telefonnummer0410-733094
Beviljat ESF-stöd493 090 kr
Total projektbudget820 090 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Denna förprojektering ämnar att tillse vilka kompetenshöjande insatser som skulle göra att projektdrivarna tar makten över sina egna liv. Projektdrivarna ska aktivt delta i hela projektprocessen och vara en del av de kompetenshöjande insatserna som leder till ett stadigvarande på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Bakgrund och nuläge i Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun är en kommun som under de senaste åren varit väldigt expansiv, under 2007 ökade befolkningen med 699 personer och statistik under de första 6 månaderna visar på att kommunen fortsätter expandera under 2008. Detta visar på att Trelleborgs kommun blir ett alltmer attraktivt område att bosätta sig i, vilken i sin tur sätter högre krav på att kommunen efterlever invånarnas förväntningar och önskemål. En trolig orsak till befolkningstillväxten i kommunen är närheten till Malmö och Öresundsregionen, detta område växer mer och mer vilket Trelleborgs kommun i allmänhet och Trelleborgs stad i synnerhet har fått bekänna.

Samtidigt märks en tydlig förändring för de personer som står långt eller längst ifrån arbetsmarknaden, denna grupp människor har fortsatt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Många av dessa personer lyckas ibland att sig in på arbetsmarknaden, men när de väl är där har de svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden och "ramlar" oftast tillbaka till arbetslösheten igen, dessa personer befinner sig i ett partiellt utanförskap. Detta innebär att de "ramlar" in och ut från samhällets system och saknar oftast en etablerad samhällskontakt, vilket i sin tur innebär ett ras i fel riktning för individen.

Arbete och Försörjning är den verksamhet som under kommunstyrelsen i Trelleborg bl.a. arbetar med arbetslösa personer som uppbär försörjningsstöd. I kommunen finns idag ca. 600 individer som uppbär försörjningsstöd. Under tidsperioden 2006-2007 har riktade insatser framförallt gjorts i kommunen mot målgruppen 18-25 år vilket har visat på goda resultat. Dessa insatser tillsammans med en god arbetsmarknaden har lett till att antalet individer som är beroende av försörjningsstöd har minskat under perioden 2006-2007. Dock har denna trend vänt och under de första 6 månaderna 2008 har antalet individer som är beroende av försörjningsstöd ökat igen.

I tidigare projekt och i den vardagliga verksamheten på Arbete och Försörjning har det också visat sig att den goda arbetsmarknaden har gjort att de individer som gått ut i självförsörjning genom arbete också haft en god kompetensgrund att stå på. Men faktum kvarstår att det finns en stor grupp individer som har prövats en rad olika samhällsinsatser/projekt och där resultatet ej varit lyckade alternativt att de individerna har gått ut i anställning men sedan blivit arbetslösa efter ett par månader igen. Denna grupp individer är komplex och kräver samordnade samhällsinsatser.
Inom ramen för kommunens ordinarie verksamhet benämns gruppen ovan oftast som "långvarigt bidragsberoende". Gruppen i sig består dock av individer med väldigt olika behov, förutsättningar och förmåga.

Det är av stor vikt att dessa individer som står utanför arbetsmarknaden, alternativt de individer som "ramlar" in och ut från arbetsmarknaden, får resurser och kompetenshöjande insatser som de själva efterfrågar. Att tjänstemän dukar upp ett helt smörgåsbord med erbjudande för individen löser sällan problemen långsiktigt. Önskemålet om resurser och kompetenshöjande insatser måste komma från individen själv. Därför är det viktigt att individen känner delaktighet för sitt eget liv och tar eget ansvar för sina beslut, med andra ord handlar det om egenmakt över sitt liv och framtid.

Tidigare erfarenheter i kombination med den komplexitet i målgruppen som beskrivits ovan synliggör behovet av att utveckla en modell/metod som i stort ägs av den enskilde försörjningsstödstagaren. Trelleborgs kommun ser behovet av att, med hjälp av försörjningsstödstagarna själva, kartlägga och undersöka relevanta framtida insatser. Insatser för målgruppen 26-60 år, där deltagarna själva får beskriva vad som krävs för att de ska kunna komma in på den reguljära arbetsmarknaden och vilka stödinsatser som krävs för att de sedan ska etablera sig på arbetsmarknaden. Genom en sådan metod och ett sådant förhållningssätt blir deltagarna mer delaktiga i sitt liv och på sikt kan ta makten över sitt egna liv.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att, tillsammans med de personer som befinner sig i ett långvarigt alternativt ett partiellt utanförskap, kartlägga möjligheten att utveckla en metod/modell för att arbeta med gruppen på längre sikt. Redan i förprojekteringen skall individens egenmakt sättas i starkt fokus.
Genom att kartläggningen görs av tjänstemän och målgrupp tillsammans förväntas förprojekteringen leda fram till en ökad samsyn mellan tjänstemän och de personer som befinner sig i ett utanförskap, vilket i förlängningen ökar chanserna för ett lyckat genomförande. Vidare skall förprojekteringen undersöka möjligheterna att med en ny metod/modell tillse att rätt kompetens tilldelas rätt person, d.v.s. att adekvat kompetenshöjande insats ska erbjudas till den sökande som efter noggrann karläggning själv kan se nyttan och ett incitament för att aktivt delta i denna kompetenshöjande insats. Avslutningsvis ska denna förprojektering sträva efter att hitta innovativa metoder som gör att individen får ett varaktigt grepp på arbetsmarknaden.

Målsättning

Den övergripande målsättningen med förprojekteringen är att utveckla en metodik/modell som skall prövas i ett större genomförandeprojekt.
- Samtliga deltagare i målgruppen skall uppleva att de genom förprojekteringen varit aktivt deltagande i framtagandet av framtida arbetsmetod/modell.
- Öka samsynen mellan tjänstemän och de personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden.
- Tillse att rätt individ får adekvat kompetenshöjande insats.
- Att upparbeta en matchningsmetod som tillgodoser arbetsgivarens efterfråga, för att på så vis uppnå samförstånd mellan arbetstagare och arbetsgivare.
- Initiera en handlingsplan kring önskvärt förhållningssätt mellan tjänsteman och sökande.
- Identifiera eventuella brister i informationen mellan den sökande och tjänstemannen hos de personer som "ramla" in och ut i olika samhällssystem och finna innovativa lösningar på hur man löser dessa brister.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysiska funktionshinder
Lokalerna som projektet kommer att drivas i är tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder. Genom kommunens vård och omsorgsenhet kan tjänster som ex. dövtolk och/eller ledsagare anlitas vid behov.
Psykiska funktionshinder
Kompetens att hantera individer med olika grad av psykiska funktionshinder kommer att finnas i projektet. Utöver detta kan kommunens enhet för psykiskt funktionshindrade konsulteras vid behov.
Sociala funktionshinder
Ett långvarigt utanförskap kan leda till att enskilda individer upplever ett socialt funktionshinder. Förprojekteringen kommer att tillgodose dessa individers behov genom ett starkt fokus på egen makt.
Då stora delar av den tänkta målgruppen är individer som under en längre tid har varit aktuella för olika insatser från samhället och därmed till stor del känner sig ”projekttrötta” skall förprojekteringen kontinuerligt föra samtal kring allas möjlighet att delta på lika villkor. Det kan handla om att se över och skapa gemensam policys för ex hantering av information, förhållningssätt och bemötande.

Transnationellt samarbete

Ett utbyte med liknande verksamhet i Köpenhamn kommun planeras för projektdrivare och projektsamordnare. Syftet med utbytet är att vidga projektdrivarnas perspektiv samt att möjliggöra benchmarketing.

Medfinansiärer

  • Arbete och Försörjning

Kommun

  • Trelleborg