Logotyp på utskrifter

ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunförbundet Skåne
KontaktpersonEva Ekmark
E-posteva.ekmark@kfsk.se
Telefonnummer046-71 99 31
Beviljat ESF-stöd10 693 259 kr
Total projektbudget10 693 259 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Förändrad lärarroll kräver individuellt stöd, utveckling av organisationen, förankring hos skolledning och ny arbetsmiljö!

Genom att integrera entreprenöriellt lärande med individuella lärprocesser och organisationsutveckling, ger ENTRIS 2.0 stöd för att skapa handlingsutrymme och hållbara strukturer som främjar idéutveckling och leder till innovation i det livslånga lärandet. Detta sker samtidigt som entreprenöriellt lärande implementeras som ett pedagogiskt förhållningssätt i deltagande organisationer, som ett led i arbetet mot att förebygga långtidssjukskrivningar inom målgruppen.

Genom ENTRIS 2.0 skapas en organisation där lärande ses som en process i vilken individer interagerar med andra människor och individens egen påverkan är stor, vilket i sin tur ökar handlingsutrymmet. Genom ett utvecklat likabehandlingsarbete med allas lika värde i fokus, kommer de anställdas självuppfattning, kompetens och bättre hälsa att stärkas.

Bakgrund

Bakgrund
Vi lever i en snabbt föränderlig värld. För att behålla konkurrenskraften och öka tillväxten har EU tagit fram en rekommendation, som beskriver att vi behöver utveckla våra färdigheter och kompetenser hela livet igenom. Både för att utnyttja vår personliga potential och aktivt delta i det samhälle vi lever i, men också för att ha chans att lyckas på en arbetsmarknad i ständig förändring. Ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan stödjer detta synsätt.

Föregångaren till ENTRIS 2.0 är ENTRIS – Entreprenörskap i skolan. Ett projekt som hittills visat mycket goda resultat, blivit ett känt begrepp och positivt varumärke för entreprenöriella lärprocesser i skolan. Erfarenheter visar att samsyn på arbetsplatsen är viktigt för att skapa gemensam förståelse och att utbildningar för hela arbetslag ger positiva effekter. Genom ENTRIS har positionerna för entreprenörskap flyttats fram och attityderna till entreprenörskap i skolan är långt positivare än tidigare.

Ambitionen att gå från projekt till hållbar skolutveckling, gör att berörda aktörer involverats på flera olika sätt i uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Resultatet visar på fortsatta och fördjupade behov för pedagoger, studie- och yrkesvägledare samt skolledare. Nästa steg för att implementera entreprenöriella lärprocesser i skolan, är fördjupad individuell kompetensutveckling i samband med organisationsutveckling, nya stödstrukturer för lärande inom och mellan arbetsplatser samt ökat samarbete mellan skola och arbetsliv.

ENTRIS 2.0 är en vidareutveckling av de erfarenheter som framkommit under ENTRIS 2009-2010, ett kostnads- och innehållsmässigt effektivt sätt att förvalta, vidareutveckla och sprida redan påbörjat arbete inom arbetsplatsen, till andra organisationer i regionen, nationellt samt transnationellt.

Behov och problem
Undersökningar och rapporter pekar på områden där skolan behöver utvecklas. Det krävs ledare som kan stödja och utmana skolor och lärare, att ständigt utvärdera sina metoder, tillgodogöra sig ny kunskap och dela med sig av sina erfarenheter. De måste kunna utmana förlegade synsätt och skapa handlingsutrymme för utveckling. Samstämmigt vittnar resultaten om att skolan och skolledare ska fokusera på lärarnas kompetens, ett aktivt ledarskap, kvalitet och uppföljning - skapa en lärande organisation.

Siffror pekar på att lärare är en utsatt yrkeskår, med en överrepresentation av långtidssjukskrivningar. Analyser av arbetsmiljöstatistik och sjukskrivningstal indikerar på stigande ohälsa inom läraryrket, främst bland yngre kvinnor. För att vända den negativa trenden måste personalen få förutsättningar som motsvarar förväntningarna på uppdraget.

Den pedagogiska personalens uppdrag ser helt annorlunda ut idag. Det gäller inte bara att lära ut, utan också att stimulera elever till att vilja lära in. Detta ska ske i en skola där allt fler av elever mår dåligt. Även de ungas ohälsa ökar, så mycket som 30 % uppger att de mår psykiskt dåligt, varav den övervägande delen är flickor.

Många skolor kämpar mot ett vikande elevunderlag. Skolor slås samman, vilket medför osäkerhet för personalen med ohälsa som följd. Här kan det entreprenöriella lärande fungera som en positiv konkurrensfaktor, eftersom erfarenheter visar att personalens trivsel ökar, också eleverna trivs och växer med entreprenöriellt lärande.

Förändrad lärarroll kräver annan arbetsmiljö, förankring hos skolledning och utveckling av organisationen. För att ge entreprenöriella lärprocesser en bred genomslagskraft förankrad i verkligheten, måste entreprenöriellt lärande genomsyra alla nivåer i organisationen. För att uppnå detta behöver deltagande organisationer i första hand tillgodose det individuella kompetensbehovet, för att sedan ge stöd i implementeringsarbetet genom verksamhets- och organisationsutveckling för att skapa handlingsutrymme för såväl ledning som personal.

Regeringen har utkommit med en nationell strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Syftet är att låta entreprenörskap löpa som en röd tråd genom skolarbetet. Men få vet hur det ska gå till, vilket skapar oro och leder till en negativ effekt på personalens hälsosituation.

ENTRIS uppföljningsarbete visar att utvecklingskedjan för att implementera entreprenörskap i skolan innehåller många led och utvecklingsprocessen tar tid. Det finns både personella och organisatoriska hinder på olika nivåer i organisationen, som gör det svårt att omsätta kompetensutvecklingen så att den får hållbar nytta i det dagliga arbetet. Inte minst måste samarbetet mellan lärare öka, för att få ökad kvalitet i skolan.

Entreprenöriellt lärande kan bara utvecklas och implementeras framgångsrikt om hela arbetsplatsen medverkar och är motiverad. För ökad samverkan skola/arbetsliv krävs fungerande samarbete mellan enskilda individer, arbetslag, skolor, kommunala näringslivskontor och lokala företagarföreningar.

Deltagande personal har behov av nya och fördjupade individuella kompetensutvecklingsinsatser, som utbildning för och i entreprenöriella lärprocesser, mentorskap och coachning i arbetet. Individuell kompetensutveckling ger behov av organisationsutveckling för att skapa handlingsutrymme för deltande individer och arbetslag att kunna påverka och utveckla sin arbetssituation och utvecklas i takt med arbetslivets krav.

Varför ENTRIS 2.0?
Främst skapar ENTRIS 2.0 möjlighet för individer och organisationer att möta de utmaningar och behov som finns. Det är en unik samverkansmöjlighet för deltagarna att få den individuella kompetensutveckling som det finns behov av och lära av varandra, samt för organisationerna att skapa hållbar verksamhetsutveckling för bättre hälsa på arbetsplatsen.

Entreprenörskap som ett pedagogiskt förhållningssätt är en annan väg till kunskap än traditionell inlärning. Det är en väg till självkunskap, inre motivation och erfarenhetsbaserad kompetens. ENTRIS 2.0 bidrar till att skapa en organisation bättre anpassad efter varje individs behov, samtidigt som det ger hållbar utveckling för bättre hälsa.

En individ som får förutsättningar att utvecklas på arbetsplatsen trivs, vilket gör att den individuella hälsan och arbetsmiljön påverkas positivt. Mer samarbete, både i den egna organisationen men också över organisationsgränser, leder till synergieffekter som mer avlastning för deltagande skolledare och personal och ökad trygghet i en gemensam samsyn som bidrar till att långtidssjukskrivningarna minskar.

ENTRIS 2.0 kommer att visa på mångfaldsperspektivet som en tillgång för att skapa hållbar nytta. Entreprenöriellt lärande representerar ett förhållningssätt som står för ett individualiserande och inkluderande synsätt som visar på värdet av att allas kompetenser och förmågor tas tillvara i ett utvecklingsarbete oavsett etnicitet, kön eller funktionshinder. Utifrån individens perspektiv är ett mångfaldsaspekten hälsofrämjande, då man som person upplever ett ökat självförtroende om organisationens och kollegornas acceptans mot olikheter är stor.

Några av de innovativa inslagen med ENTRIS 2.0 är att insatserna riktar sig till alla nivåer i den kommunala utbildningssektorn samtidigt som både kommunala och fristående skolor lär av varandra genom dubbelsidigt mentorskap. Nytillkomna skolor lär av de som deltagit tidigare, vilket ökar påverkans- och spridningseffekterna. Skolledare kommer att erbjudas ledarskapsutbildning tillsammans med ledare från övriga arbetslivet och lärandemiljöerna innefattar även de digitala medierna. Vidare är det nytt att deltagande kommuners näringslivs- och utbildningsförvaltningar erbjuds gemensamma aktiviteter.

Genom Kommunförbundet Skånes handläggare för arbetslivs- och skolfrågor kommer ENTRIS 2.0 att verka för kommunalstrategisk samverkan skola/arbetsliv.

Att jobba mer entreprenöriellt i skolan, är ett led i att Skåne ska vara en ledande kunskapsregion, men också en grogrund för idéutveckling och innovationer för ökad tillväxt.

Syfte

Huvudsyfte
ENTRIS 2.0 har som yttersta syfte att utveckla arbetsorganisationer med hjälp av verktygen och metoderna som används i det entreprenöriella lärandet, så att de deltagande organisationerna utvecklar positiva lärandemiljöer där den enskilde individen ges möjligheter till personlig utveckling och därmed ökat välbefinnande som medverkar till bättre hälsa. Detta sker samtidigt som entreprenöriellt lärande implementeras som ett pedagogiskt förhållningssätt i deltagande organisationer och som ett led i arbetet mot att förebygga långtidssjukskrivingar inom målgruppen.

Syftet är att ENTRIS 2.0 ska
- lägga grunden för en ”lyhörd” organisation som bättre kan hantera förändring, motverka stressrelaterad ohälsa och främja såväl individuell som långsiktiga stödstrukturer för strategisk utveckling inom organisationen för att på så sätt skapa en konkurrenskraftig skola. Vikten av mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska synliggöras som stärkande faktor i organisationernas utvecklingsarbete.

- medverka till att utvecklingsarbetet förankras på alla nivåer i organisationen och stödja skolledarna i arbetet med att ge personalen en stimulerande arbetsmiljö som bidrar till att öka den enskildes välbefinnande, hälsa och utveckling.

- bidra till kompetens- och organisationsutveckling för att implementera entreprenöriella lärprocesser som ett led i att göra såväl ledning som personalen trygg i sin profession och bättre rustad inför förändringar i arbetslivet.

- möta det individuella kompetensbehovet och behovet av stöd för organisationsutveckling mot bättre hälsa och ökade entreprenöriella lärprocesser i skolan som framkommit, genom muntlig och skriftlig utvärdering samt via lärandeseminarier med målgruppen och dess organisationer.

- bidra till utvecklingen av den entreprenöriella pedagogiska modellen som ett inkluderande synsätt och metod för att nå hållbar skolutveckling och bättre hälsa, för skolpersonal och i förlängningen eleverna, eftersom mer engagerade elever ger mer nöjda, friska lärare.

- utveckla stödsystem för att säkerställa fortsatt utveckling inom organisationen efter projektet slut, och samtidigt inkludera ett medvetet mångfalds- och jämställdhetsarbete som stärkande faktor i utvecklingsarbetet.
- ge skolor och enskilda individer, som är i olika faser av en entreprenöriell utvecklingsprocess, möjlighet att lära av varandra och få handfasta metoder.

- utveckla hållbara stödstrukturer och operativt arbeta för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv i det ordinarie arbetet.

- bidra till att öka förståelsen av entreprenörskap som förhållningssätt hos föräldrar och berörda myndigheter, samt verka för spridning av lärdomar och resultat inom regionen, nationellt och transnationellt.

- ge deltagarna möjlighet att aktivt delta i nationella, men också transnationella nätverk för entreprenörskap i skolan för ömsesidigt lärande, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Målsättning

ENTRIS 2.0 ska
- implementera entreprenöriella lärprocesser i 80% av organisationerna genom att utifrån behovsanalyser utforma och genomföra kompetensutvecklingsinsatser med titeln ”Det entreprenöriella skolledarskapet som medel för arbetsplatsens och individens utveckling i riktning mot bättre hälsa”.
- ge personal och skolledning kompetensutveckling och konkret, handfast stöd för att kunna integrera entreprenöriella lärprocesser.
- kombinera formellt, icke formellt och informellt lärande på olika nivåer i deltagande organisationer, samt ge stöd för konstruktiv verksamhetsutveckling.
- Genomföra en kick-off på varje deltagande arbetsplats.
- skapa 20 olika mötesplatser för erfarenhetsutbyte och lärande mellan de olika deltagande arbetsorganisationerna inom projektet, samt i förlängningen även regionalt, nationellt och transnationellt.
- ge organisationerna möjlighet att skapa stödstrukturer för lärandet på arbetsplatsen samt stöd för implementering av positiva projektresultat och synliggöra mervärdet av ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsarbete.
- ge deltagarna verktyg för att möta en verklighet i ständig förändring och ge stöd för fortsatt utveckling inom organisationen efter projektets slut.
- skapa en virtuell mötesplats och ett interaktivt verktyg för kunskaps- och informationsspridning regionalt, nationellt och internationellt.

Delmål
Mobiliseringsfas
Förbereda ENTRIS 2.0 för ett genomförande genom att
- göra förberedelser som motsvarar målgruppens behov av kompetens- och organisationsutveckling.
- ta fram individuella och organisatoriska kompetensutvecklingsinsatser för formellt, icke formellt och informellt lärande, som stödjer det individuella kompetensutvecklingsbehovet och ger konstruktiv verksamhetsutveckling samt kompetens att gå från teori till praktisk handling.
- göra projektförberedelser som ska vara uppfyllda enligt ESF-rådets krav för mobiliseringsfasen.
- skapa projektorganisation, projektstrukturer och förbereda övriga aktiviteter och insatser som krävs för ett genomförande av ENTRIS 2.0.
- ta fram en projektplan för genomförandefasen som innehåller alla de delar som krävs för ett såväl kvalitativt som kvantitativt lyckat projekt.
- göra alla förberedelser och fördjupade analyser som krävs för att genomförandet av ENTRIS 2.0 ska motsvara de deltagande organisationernas behovs- och problembild. Jämställdhets och tillgänglighetsperspektivet ska tas i beaktning. Vid behov kommer ESF-rådets processtöd att anlitas.
- anställa kompetent personal och på ett kostnadseffektivt sätt förvärva övriga externa tjänster.
- sätta samman styrgruppen och hålla två styrgruppsmöten.
- sätta samman en referensgrupp och hålla ett referensgruppsmöte.
- sätta samman en arbetsgrupp, där företrädare för samtliga deltagande organisationer deltar, samt arrangera och genomföra ett gemensamt möte.
- förbereda transnationell samverkan.

Genomförandefas - delmålen ska bearbetas till mätbara under mobiliseringsfasen
Insatser för formellt lärande
- För utvecklings- och skolledare samt personal på förvaltningsnivå och lokala representanter från arbetstagarorganisationerna, för att skapa bred förankring och stöd i organisationsutvecklingsarbetet.
- För personal i skolledningsfunktion och ledare från näringslivet för att öka förståelsen skola/näringsliv samt stödja ledarskapet.
- För att kunna leda en organisationsutveckling mot ett ökat entreprenöriellt lärande och medvetet arbetsmiljöarbete för bättre hälsa på arbetsplatsen.
- För pedagogisk personal samt studie- och yrkesvägledare gällande både individuell och arbetslagsutbildning.
- För övrig personal i entreprenöriella lärprocesser.
- Insatser för utvecklingsmotorer från respektive deltagande organisation.
- Coachutbildning för skolpersonal för en ny och annorlunda roll som ledare, pedagoger och studie- och yrkesvägledare.

Insatser för icke formellt lärande
- Gemensamma nätverksträffar för målgruppen.
- Varje deltagande arbetsorganisation genomför arbetsplatsbaserade lärandeträffar både med och utan stöd från projektets personella resurser.
- Professionell coachning/handledning både i arbetslagssituationer och på individnivå.
- Interaktivt lärande - genom att använda Internet och andra forum på webben där deltagarna själv ansvarar för spridning av goda exempel och lyckade arbetssätt.

Insatser för vardagslärande
- Processledningsstöd för att etablera partnerskolor inom målgruppen, för erfarenhetsutbyte och besök i varandras vardag, vilket kan ske på alla nivåer i organisationen.
- Personella stödinsatser till de som etablerar ett ömsesidigt mentorskap på individnivå och skolnivå.
- Kompetensutveckling för att förbättra såväl den interna som den externa kommunikationen, för att tydligare nå ut med information om varför och hur förändringsarbetet sker.
- Stödinsatser för lokala utvecklingsmotorer på respektive arbetsplats, för att säkerställa att det finns fortsatta interna resurser som kan driva utvecklingsarbetet vidare.

Insatser för samverkan skola/arbetsliv
- Gemensamma mötesplatser för skolchefer och näringslivschefer på förvaltningsnivå.
- Gemensamma operativa mötesplatser för att skapa lärande och samverkan, där företrädare från de deltagande skolorna, kommunala näringslivskontor och lokala företagarföreningar deltar.
- Hitta olika sätt, metoder och lokala/regionala/interaktiva lösningar, som underlättar att samverkan mellan skola/arbetsliv integreras i det ordinarie skolarbetet.
- Inspirera till att företrädare från skolorna och arbetslivet tillsammans tar fram konkreta metoder för samverkan, och gå från idé till praktisk handling.
- Gemensamma insatser för att jobba fram strukturer och stödsystem för att säkerställa fortsatt kontinuerlig samverkan mellan skola/arbetsliv.
- Skapa och utveckla gemensamma mötesplatser.

Insatser för transnationellt arbete för att sprida egna erfarenheter men också ta del av andras arbete inom EU.
- Företrädare för projektorganisation och deltagande arbetsställen, tar del av resultat och medverkar vid erfarenhetsutbyte inom nätverket för projektet Enspire EU, genom att aktivt delta i konferenser och nätverksträffar.
- Inleda samarbete med några nordiska aktörer gällande implementeringsarbetet av nationella strategier för entreprenörskap inom utbildningsområdet.

Förväntade effekter
- Skolans personal står bättre rustade för förändringar i arbetslivet. Genom att uppleva förändrig som en möjlighet för utveckling och nytänkande istället för hot, skapas trygghet och ökat välbefinnande vilket minskar risken för långtidssjukskrivningar och stress på arbetsplatsen.
- Personalens status höjs och genom organisationsutvecklingen får vi en mer flexibel, dynamisk, konkurrenskraftig och verklighetsanpassad skola, med personal som bättre än idag har personliga kvalifikationer och mod att möta framtida utmaningar och snabba förändringar.
- Personalen får chans att utvecklas i takt med arbetslivets krav vilket motverkar ohälsa och stressrelaterade sjukdomar. Det finns individuella kompetensutvecklingsplaner som tryggar detta för varje individ ur ett jämställt perspektiv.
- En organisation där lärande ses som en process i vilken individer interagerar med andra människor och individens egen påverkan är stor, vilket i sin tur ökar handlingsutrymmet. Genom ett utvecklat likabehandlingsarbete med allas lika värde i fokus, kommer de anställdas självuppfattning, kompetens och bättre hälsa att stärkas.
- I en förlängning kommer elevers studieresultat överlag förbättras, trivseln i skolan ökar och disciplinproblemen minskar liksom skolk och andra missnöjesbeteenden. Detta ger positiva effekter för skolans personal, som får en bättre arbetsmiljö med minskad risk för ohälsa och stress.
- Entreprenöriellt lärande bidrar i förlängningen till ökad mångfald i arbetslivet, regional utveckling, tillväxt och ökad konkurrenskraft för regionen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla projektets aktiviteter och arrangemang kommer att förläggas till lokaler som är tillgängliga för personer med funktionshinder. Projektet kommer att verka i såväl virtuell som fysisk miljö. Särskild hänsyn kommer att tas till att distribuera aktuell information på flera olika sätt för att öka tillgängligheten.

Om behov uppstår kommer dövtolk att anlitas. Stöd för dyslektiker kan också erhållas. Eftersom projektet vänder sig till anställd skolpersonal förutsätts det att personer med funktionshinder har tillgång till de egna individuella hjälpmedel som krävs, för att personen i fråga ska kunna genomföra sitt arbete.

Projektinformationen kommer att finnas tillgänglig via webcasts på projektets hemsida och den kommer även att dokumenteras skriftligt. Särskilda behov för att underlätta läsning av material i virtuell miljö kan tillgodoses liksom specialverktyg för att ändra inställningar i virtuella miljöer för att anpassa skriftlig information för synskadade och färgblinda personer.

Projektledningen rådgör vid behov med kollegor på Kommunförbundet Skåne med rätt kompetens inom området.

Entreprenöriellt lärande representerar ett förhållningssätt som står för ett individualiserande och inkluderande synsätt och därför är anpassningsbart och flexibelt inför målgruppens olika behov. Genom att ENTRIS 2.0 också vänder sig till personal verksam i särskoleorganisationer och till personer som jobbar i organisationer där medlemmarna har funktionsnedsättningar vill vi sprida detta förhållningssätt som verktyg i inkluderingsarbetet. Arbete med mångfaldsperspektiv och likabehandling kommer att framhållas som stärkande faktorer i utvecklingsarbetet.

Jämställdhetsintegrering

Aktiviteterna inom ENTRIS 2.0 vänder sig till all personal på de deltagande arbetsorganisationerna. Vi kommer erbjuda varierande arbetsmetoder som torde attrahera många olika personers behov och önskemål.

ENTRIS 2.0 ska ge möjlighet för arbetsorganisationer som kommit längre i sin jämställdhetsintegrering att delge sina erfarenheter och stöd till de som inte kommit lika långt. En modell kan vara att skapa nätverk där man kan arbeta fram hållbara och gällande jämställdhetsplaner.

Olika erfarenheter från ENTRIS kommer att tas i beaktning för att ytterligare flytta fram positionerna inom jämställdhetsintegrering. Projektledningen är väl medvetna om resultat av tidigare insatser inom ENTRIS och kan därför planera och utveckla arbetet så att dessa erfarenheter tillvaratas. En sådan erfarenhet var bl. a att kvinnor var mindre benägna att ”lämna” sin undervisning för att delta i projektaktiviteter än män. Genom ENTRIS 2.0 ska därför skolledningar göras medvetna om sådana lärdomar, för att kunna synliggöra värdet av att alla deltar för en gynnsam organisationsutveckling.

Könsuppdelad statistik från tidigare projekt finns att tillgå för att använda i lämpliga sammanhang.

Jämställdhetsarbete är en fråga för samhället i stort, likväl som i skolans värld. Vi kommer att belysa värdet av jämställdhetsintegrering i projektets olika aktiviteter, såväl som både kvinnliga och manliga förebilder.

Vi avser även att ge målgruppen verktyg, som t ex 4R-metoden, för att själva ges möjlighet att säkerställa den egna organisationens jämställdhetsarbete. Ett aktivt och gott jämställdhetsarbete bidrar till en djupare organisationsutveckling.

Transnationellt samarbete

Inom Europeiska unionen har man gemensamt, genom Europaparlamentets och Rådets rekommendation, identifierat åtta olika nyckelkompetenser för livslångt lärande. Man har kommit fram till att alla medborgare i dagens samhälle behöver ett livslångt lärande, eftersom den europeiska arbetskraftens kunskaper, färdigheter ochkunnande spelar stor roll för innovationen inom EU, och för dess produktivitet och konkurrenskraft.

Detta gör att den problem- och behovsbild som beskrivs ovan i mångt och mycket är gemensam för större delen av Europa, vilket innebär att vi har en gemensam utmaning och ett uppdrag som utgör bra grogrund, intresse och motivation för ett transnationellt arbete.

ENTRIS 2.0 har via våra nationella samverkanspartners flera bra ingångar till insatser som genomförs just nu. Enspire EU - Entrepreneurial Inspiration for the European Union, är ett samarbetsprojekt som omfattar elva europeiska regioner. Enspire EU erbjuder nätverk och arrangerar bl. a konferenser som mötesplats för samverkan och spridning av uppkomna resultat, där företrädare för ENTRIS 2.0 kommer att medverka för spridning av resultat och erfarenhetsutbyte.

Dessutom finns det sedan tidigare etablerad kontakt med ansvarig personal för Entreprenörskapssatsningar inom utbildningssystemet i Danmark. Både Danmarks och Sveriges regeringar har nyligen publicerat nationella strategier för entreprenörskap inom utbildningsområdet som ska implementeras, vilket medför ytterligare en dimension i projektet med tanke på Skånes geografiska läge och närhet till Danmark.

ENTRIS 2.0 kommer att dra nytta av erfarenheter och lärdomar från andra sidan sundet samt delge egna resultat, för ett gemensamt utbyte. Även representanter från de deltagande skolorna i de olika länderna kan utveckla ett samarbete för att se nya utvecklingsmöjligheter utanför det egna landets gränser. Vi planerar även ett utvecklat samarbete med Norge i liknande frågor.

Projektet Kommunernas Öresundsplattform är ett mikroprojekt som Kommunförbundet Skåne genomförde under våren 2010, för att inventera Öresundskommunernas samarbetsbehov. Genom detta projekt finns också etablerade kontakter med kommuner och kommunförbund (Kommunernas Landsförening) som ENTRIS 2.0 kan dra nytta av.

De aktörer vi avser samarbeta med, har vi som ovan beskrivs, genom våra samverkanspartners eller genom andra kontakter inom Kommunförbundet Skåne eller dess medlemskommuner redan en etablerad relation till.

Nyttan av transnationellt arbete på individ- och verksamhetsnivå är att se lärandet i ett större sammanhang, både gällande det som förenar oss som EU-medborgare, men också när det gäller kulturella och sociala olikheter som vi kan lära av.

Barn och unga lever i en mer internationaliserad och global tillvaro, och söker sig allt oftare utanför landets gränser för att studera eller arbeta. Arbetskraftsutbyte mellan nordiska länder, inte minst med vårt geografiska läge gentemot Danmark, är en del av samhällsutvecklingen.

Genom att använda entreprenörskap i skolan som en gemensam ingång för lärande på såväl individ- som verksamhetsnivå, skapas förståelse för globala sammanhang, vikten av ökad innovation, produktivitet och konkurrenskraft.

Samarbetspartners

 • Enheten för kompetensutveckling och utvärdering
 • Företagarna
 • Näringslivsutveckling

Deltagande aktörer

 • Albonaskolan
 • Allvar Gullstrandgymnasiet
 • Asmundstorps skola
 • BUN / Idrotts- och utbildningscentru
 • Design Construction College
 • Enhet Vinstorp
 • Enoch Thulingymnasiet
 • Eriksgården mfl
 • Friskolan i Lödde
 • Glumslövs skola
 • Humanus Gymnasium i Lund
 • Härslövs skola
 • IV / Tycho Brahe
 • Jacobsskolan
 • Katedralskolan Lund
 • Korsbacka
 • Kävlinge Lärcentrum
 • Lundegården fsk
 • Mackleanskolan
 • Malmö Latinskola
 • Naturbruksgymnasiet i Blekinge
 • Naturbruksgymnasiet i Östra Lj
 • Olympiaskolan
 • Osby Kultur/Fritid
 • PeterSvenskolan Helsingborg
 • Pilängsskolan
 • Resursskolorna
 • Ro1 Berghusagymnasiet
 • Rockadens förskola
 • Rosentropskolan Enhet C
 • Sallerupsskolan
 • Selma Lagerlöggymnasiet
 • Snyggatorpsskolan
 • Sundsgymnasiet, Vellinge Lärce
 • Svalövs gymnasium/Fordonsprogr
 • Svalövs gymnasium/naturbruk
 • Tegelbruksskolan
 • Tusenskönan
 • Tångvallaskolan
 • Västerskolans 7-9
 • Västervångskolan
 • Ängelholms gymnasieskola

Kommun

 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Osby
 • Ronneby
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Svalöv
 • Svedala
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Ängelholm