Logotyp på utskrifter

Det naturliga valet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHässleholms sjukhusorganisation
KontaktpersonMarianne Andersson
E-postmarianne.b.andersson@skane.se
Telefonnummer0451-298722
Beviljat ESF-stöd1 348 912 kr
Total projektbudget1 348 912 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Hässleholms sjukhusorganisation ställs inför stora utmaningar och omställningar de närmaste åren, för att var fortsatt konkurrenskraftiga och bli DET NATURLIGA VALET. Med denna förprojektering och efterföljande genomförandeprojekt har vi framförallt två problemfokus, som innebär stora krav på omställning, nytänkande och effektivisering:

1. Närsjukvårdens genomförande i praktiken, vilket förutsätter att primärvård, kommun och sjukvård samarbetar på ett helt annat sätt än vad som nu är fallet.

Vi måste finna nya arbetssätt och samarbetsformer "på tvären". Vi ser goda förutsättningar att lyckas nu, eftersom såväl berörda kommuner och primärvården i nordöstra Skåne, liksom vår egen organisation, har förberett detta genom bl a tidigare projekt som bedrivits i syfte att hitta formerna för närsjukvården. Våra olika organisationer har alltså var för sig och på olika sätt arbetat med frågan på ett första plan. Nu är det dags att ta steget vidare - tillsammans. Denna förprojektering står Hässelholms sjukhusorganisation som projektägare för, och det är de tre klinikerna Ortopedi, Psykiatri och Närsjukvård som omfattas av projektet. Viktiga samarbetspartners är primärvård och kommunerna i nordöstra Skåne. Parterna har vi sedan en tid samtalat med varandra och är angelägna om att vi arbetar vidare med utvecklingen tillsammans. Förprojekeringen ger oss möjlighet att närmare lägga upp strategierna för detta. Många av de människor som möter hälso- och sjukvården och socialtjänsten har komplexa behov som förutsätter att insatser från kommuner och landsting samordnas. Men allt för ofta fungerar sjukvården och socialtjänsten som fragmenterade delsystem som inte i tillräcklig utsträckning kommunicerar med varandra. Detta kan leda till dålig vård och omsorg, bristande säkerhet och större kostnader än nödvändigt. Med ett nytt arbetssätt och en bättre samverkan, ser vi att vi med hjälp av detta projekt, kan uppnå stora effektivitetsvinster för oss själva och patienterna, särskilt genom att vi minimerar dubbelarbetet.

2. Vi har en målsättning som går under namnet "Vårdval Skåne" och innebär att patienter fritt ska kunna välja vilken vårdgivare de önskar anlita.

För vår organisation innebär det att vi konkurrensutsätts på den fria marknaden där ett antal andra vårdaktörer verkar. Situationen blir helt ny för oss, och innebär stora omställningskrav för de anställda och deras chefer. Vi har ingen tradition och erfarenhet när det gäller att marknadsföra oss eller att tänka och resonera i termer av "kunder och marknad". Men såklart vill vi anta utmaningen att bli det SJÄLVKLARA VALET för patienterna. Här krävs helt anda kunskaper än de vårdspecifika, för att anpassa oss till marknadskrafterna.

De båda fokusområdena ovan hänger dessutom ihop, eftersom de förutsätter varandra. För att bli det självklara valet, så måste patienten uppleva oss som smidiga och professionella leverantörer av vård, vilket i sin tur kräver att vi tre aktörer samverkar med patienten i fokus. Vi tre måste utveckla samarbetet så att vi själva ser oss som ETT team, utan revirtänkande och särintressen. Här har vi en viktig "arbetspunkt" som vi tar tag i redan under förprojekteringen.

När vi sätter "patienten i centrum", vilket är vårt uppdrag att göra, vad betyder det för vårt arbetssätt inom och mellan våra organisationer? Vad måste vi ändra på? Det är viktiga frågor som får en central roll i förprojekteringen. Vår avsikt är att involvera personal på alla nivåer i dessa frågor, i syfte att dels få fram bra idéer, men också få alla motiverade. Vi står inför stora omställnings- och effektivitetskrav, vilket förutsätter kompetensutveckling av personalen. Samtidigt som vi ska lära patienterna att hantera mycket av sin sjukdom, så kommer vi att få en ny sorts patienter, tyngre vårdfall, vilket i sig betyder krav på nya kunskaper för att vi ska kunna "hänga med" i utvecklingen och vara konkurrenskraftiga; DET SJÄLVKLARA VALET.

Vi ser oss som ett "kunskapsföretag" och vi måste hitta bra former för att sprida det kunnandet vidare till andra, och vi måste därmed också bli bättre på att marknadsföra oss.

Till ovanstående vill vi koppla hälsoperspektivet. Vilka faktorer leder till hälsa? Vi vet genom evidensbaserad forskning, att delaktighet, medinflytande en förstålig och begriplig tillvaro och engagerade ledare leder till frisknärvaro, detta i sin tur medför minskade kostnader och bättre effektivitet. Hässelholms sjukhus deltar i ett nätverk av 37 hälsofrämjande sjukhus som samverkar i olika temagrupper vi deltager bland andra i en temagrupp kring hälsofrämjande arbetsmiljö, och det är något som vi ligger i framkanten med.

Bakgrund

I mars 2007 tog hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att utreda förutsättningarna för ett
medborgarstyrt val av vård, kallat Vårdval Skåne. I arbetet ingår att föreslå vilka krav som ska ställas på vårdgivarna för att alla skåningar ska få en trygg och säker vård. Utredningen beräknas vara klar i början av 2008.

Region Skåne har utarbetat en personalpolitisk värdegrund kallad Strategisk plattform, som stöds av en personalidé. Denna skall ses som ett gemensamt redskap för alla som arbetar i Regionen och den framhåller att arbetsplatserna skall präglas av förändringsvilja, inflytande, jämställdhet, mångfald, god hälsofrämjande arbetsmiljö, samverkan och samarbete.

Utveckling i denna riktning förutsätter medarbetarnas delaktighet, inflytande och engagemang och lärande i vardagen gränsöverskridande mellan förvaltningar och mellan yrkesgrupper. Närsjukvården är ett centralt inslag liksom arbetet med att skapa en attraktiv och utvecklande arbetsplats med satsning på ledarskap, medarbetarskap och strävan efter friskare arbetsplatser.

Hässleholms sjukhusorganisation har utvecklats enormt under framförallt 2000-talet då vi medvetet satsat på olika utvecklingsarbeten med långsiktiga avsikter. Vi har också följt upp såväl projekt som resultat, som har utvärderats och dokumenterats av externa aktörer såsom LIME (Linköping Management Enterprising). Inom Region Skåne
ses vi som föregångare arbetssätt och metoder som vi utvecklat och prövat har tagits efter på andra enheter.
Vi har även via APeL, som är ett nationellt centrum för forskning och utveckling i arbetsplatslärande, blivit tillfrågade ett flertal gånger att nationellt beskriva våra EU projekt med förändringsledare och träning i systemiska möten.

Vi har även gjort ett s k Förändringsbokslut,med hjälp av LIME för att dokumentera arbetet. Allt detta har lett till stor uppmärksamhet även inom vården i övriga landet, och flera av våra anställda har talat vid olika konferenser etc. Även från forskarhåll har vi fått beröm för vårt sätt att arbeta med "allas delaktighet". Här är s k Systemiska möten en metod som vi har introducerat, och som vi framöver vill fördjupa ytterligare. Vi har också sett att cheferna är oerhört viktiga förändringsledare för att nå önskat resultat.

Som en bakgrund till denna förprojektering bör även nämnas att Hässleholms sjukhusorganisation, med verksamheter i Hässleholm och Kristianstad, har blivit ett föredöme för resten av Skåne. I denna del av länet rivs nämligen gränserna mellan psykiatri och primärvård, mellan regionen och kommunerna. Ett nytt avtal håller på att utarbetas mellan Region Skåne och samtliga kommuner, som reglerar samverkan i den psykiatriska vården. Avtalet formaliserar en förändring av vården som redan har kommit långt i nordöstra Skåne. Psykiatrisk vård flyttar ut och finns tillgänglig på vårdcentraler, vilket underlättar väsentligt för patienterna. Ett sådant här samarbete kan naturligtvis genomföras även på andra områden än psykiatri, något som vi tar fasta på i denna förprojektering, där ett fokusområde är just Närsjukvård. Vårt tänkta genomförandeprojekt har tydliga mål utifrån två problemställningar som vi presenterar nedan, och det innebär möjligheter till betydande strategisk påverkan och spridning i Region Skåne om vi får möjlighet att genomföra det med stöd från ESF.

Vidare drivs "psykiatrisk rehabilitering" som ett treårigt samverkansprojekt mellan psykiatriska kliniken i Hässleholm/Kristianstad , primärvården, brukarföreningar och kommuner i nordöstra Skåne. Projektet baseras på en modell kallad Case Management - eller på svenska: vård- och stödsamordning. Metoden innebär att man tar ett helhetsgrepp om samtliga åtgärder för patienten/brukaren. Vård- och stödsamordnaren hjälper brukarna att hitta rätt i systemet och få den hjälp de behöver.

Vi är en bra bit på väg, och vill nu bygga vidare på. ovanstående utvecklingsarbeten. Med denna förprojektering och efterföljande genomförandeprojekt har vi framförallt två problemfokus, eftersom de innebär stora krav på omställning, nytänkande och effektivisering:

1. Närsjukvårdens genomförande i praktiken, vilket förutsätter att primärvård, kommun och sjukvård samarbetar på ett helt annat sätt än vad som nu är fallet.

Vi måste finna nya arbetssätt och samarbetsformer "på tvären". Vi ser goda förutsättningar att lyckas nu, eftersom såväl berörda kommuner och primärvården i nordöstra Skåne, liksom vår egen organisation, har förberett detta genom bl a tidigare projekt som bedrivits i syfte att hitta formerna för närsjukvården. Våra olika organisationer har alltså var för sig och på olika sätt arbetat med frågan på ett första plan. Nu är det dags att ta steget vidare - tillsammans. Denna förprojektering står Hässelholms sjukhusorganisation som projektägare för, och det är de tre klinikerna Ortopedi, Psykiatri och Närsjukvård som omfattas av projektet. Viktiga samarbetspartners är Primärvård Nordost och nordöstra Skånes kommuner. Båda dessa parter har vi sedan en tid samtalat med och de är precis som vi angelägna om att vi arbetar vidare med utvecklingen tillsammans. Förprojekeringen ger dem såväl som oss, möjlighet att närmare lägga upp strategierna för detta. Många av de människor som möter hälso- och sjukvården och socialtjänsten har komplexa behov som förutsätter att insatser från kommuner och landsting samordnas. Men allt för ofta fungerar sjukvården och socialtjänsten som fragmenterade delsystem som inte i tillräcklig utsträckning kommunicerar med varandra. Detta kan leda till dålig vård och omsorg, bristande säkerhet och större kostnader än nödvändigt. Med ett nytt arbetssätt och en bättre samverkan, ser vi att vi med hjälp av detta projekt, kan uppnå stora effektivitetsvinster för oss själva och patienterna, särskilt genom att vi minimerar dubbelarbetet.

2. Vi har en målsättning som går under namnet "Vårdval Skåne" och innebär att patienter fritt ska kunna välja vilken vårdgivare de önskar anlita.

För vår organisation innebär det att vi konkurrensutsätts på den fria marknaden där ett antal andra vårdaktörer verkar. Situationen blir helt ny för oss, och innebär stora omställningskrav för de anställda och deras chefer. Vi har ingen tradition och erfarenhet när det gäller att marknadsföra oss eller att tänka och resonera i termer av "kunder och marknad". Men såklart vill vi anta utmaningen att bli DET NATURLIGA VALET för patienterna. Här krävs helt anda kunskaper än de vårdspecifika, för att anpassa oss till marknadskrafterna.

De båda fokusområdena ovan hänger dessutom ihop, eftersom de förutsätter varandra. För att bli det naturliga valet, så måste patienten uppleva oss som smidiga och professionella leverantörer av vård, vilket i sin tur kräver att vi tre aktörer samverkar med patienten i fokus. Vi tre måste utveckla samarbetet så att vi själva ser oss som ETT team, utan revirtänkande och särintressen. Här har vi en viktig "arbetspunkt" som vi tar tag i redan under förprojekteringen.
v

Syfte

Projektet ska inventera kompetensbehov hos medarbetarna inom Hässleholms sjukhusorganisation, för att de ska kunna möta de omställningskrav som inom en snar framtid kommer att ställas på dem. Särskild fokus ska läggas på jämställdhet och tillgänglighet, för att se hur vi bäst kan öka kunskapen i dessa frågor och därmed göra arbetsplatserna mer jämställda och tillgängliga. En annan viktig aspekt för oss är att stärka den enskildes kompetens och konkurrenskraft på arbetsmarknaden, i syfte att motverka övertalighet och utanförskap. Vi ser annars det hotet som realistiskt eftersom vår verksamhet kommer att konkurrensutsättas på marknaden. Därför behöver vi rusta oss på olika sätt, bl a med kompetensutveckling.

Analysera arbetsplatsernas utvecklingsbehov utifrån förändrade krav ifrån patienter, brukare, brukareorganisationer och anhöriga samt omvärldens ökande krav och nya strukturer i samhället. Detta i sin tur förstärker behovet av kompetensutveckling för att motverka diskriminering och samtidigt kunna öka mångfalden till våra medarbetare.

Vården befinner sig i en omstruktureringsfas med stora omställningskrav för medarbetarna, vilket kommer att kräva nytänkande, flexibilitet, rörlighet och arbete över enhetsgränserna. Förprojekteringen ska ge tillfälle för oss och våra samverkanspartners att lägga upp strategier för att nå målen enligt nämnda fokusområden i ett genomförandeprojekt, inkl hur vi ska organisera detsamma.

Ett annat syfte är att med detta initiativ till utvecklingsarbete i vårt sjukvårdsdistrikt, även bana väg för regional utveckling i samma riktning, där våra erfarenheter tas till vara och blir en hjälp för andra i det arbetet.

Syftet är även att öka effektiviteten genom kompetens - och produktionshöjande insatser.

Hälsofrämjande arbetsmiljöer utvecklas och projektet skall stödja arbetet med att minska ohälsan bland medarbetarna.

Ge ny inspiration och stimulera till nytänkande hos chefer och medarbetare.

Förändringskraften inom förvaltningen skall vidareutvecklas genom utbildning/ vidareutbildning av förändringsledare, s k processledarutbildning.

Målsättning

Förprojektet ska ge projektägare och projektdeltagare strategier:

- att marknadsföra sig i konkurrens med andra vårdgivare
- att samverka med kommun, primärvård, andra vårdaktörer, liksom andra verksamheter i den egna organisationen
- för ett förnyat arbetssätt med patienten i fokus så att vi blir DET NATURLIGA VALET
- för att ytterligare förbättra jämställdhet och tillgänglighet samt minska diskriminering på arbetsplatserna
- för ytterligare satsningar på hälsofrämjandet, för att motverka utanförskap i form av långtidssjukskrivningar mm
- att effektivisera verksamheten, d v s arbeta ännu smartare samtidigt som kvaliteten höjs ytterligare för patienten

Vi skall utveckla vår kommunikativa förmåga tillsammans med andra vårdaktörer, brukarorganisationer och politiker. Här inriktar vi oss särskilt på metodutveckling. Chefer och medarbetare ska uppleva att de får stöd och kan känna sig trygga i att klara de omställningar som krävs av dem. Särskilt viktiga drivkrafter i sammanhanget är cheferna, som bör få utbildning inom "Det kommunikativa ledarskapet".

Vi tre samarbetsparter måste utveckla samarbetet så att vi själva ses som ETT team, utan revirtänkande och särintressen.

Vi vill visa effekter såsom höjd kvalitet för patienterna och ökad arbetstillfredsställelse för medarbetarna, så att fler verksamheter inom Region Skåne anammar våra metoder.

Hässleholms sjukhusorganisation ska i samverkan med övriga aktörer bli DET NATURLIGA VALET.

Verksamheterna ska i projektet få tillfälle att utveckla sina jämställdhetsplaner och mångfaldsplaner ytterligare och de ska ta fram en checklista över rutiner i arbetet som syftar till att minska diskriminering och öka tillgängligheten.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet handlar om fysisk tillgänglighet, vilket vi ombesörjer till exempel genom vårt val av utbildningslokaler som är anpassade för personer med funktionshinder, t ex lokal som fungerar bra för en rullstolsburen person. För personer med funktionshinder handlar tillgängligheten också om förmågan att kommunicera med andra. Hjälp som kan behövas, beroende på vilka personer vi ev har med funktionshinder i projektet, är t ex hörslinga och teckentolkning.

Det handlar också om att information och annan dokumentation i förprojekteringen ska kunna presenteras i alternativ form, exempelvis blindskrift, ljudband. Vid behov har vi för avsikt att tillhandahålla dessa alternativa former för information. I dagsläget är det inte känt hur många anställda vi har med tillgänglighetssvårigheter, men det finns en beredskap hos projektägaren att göra projektet tillgängligt för alla.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge