Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Delta Ung

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsenheten
KontaktpersonEva Ewetz
E-posteva.ewetz@lund.se
Telefonnummer046 358448
Beviljat ESF-stöd191 137 kr
Total projektbudget256 137 kr
Projektperiod2009-08-17 till 2010-02-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill förbereda oss inför ett projekt som riktar sig till ungdomar i behov av resurser för att bli självförsörjande, i Lunds kommun. Under denna förprojektering vill vi söka samverkanspartners och utforska samarbete med näringslivet samt utveckla lämpliga metoder för kartläggning på individnivå.

Bakgrund

Under våren 2008 samlades representanter från olika delar av Lunds kommun i två dagar på en Open Space konferens. Representanter fanns närvarande från individuella programmet, ekonomiskt bistånd, arbete och försörjningsenheten samt barn och ungdomsenheten. Syftet var att öka samarbetet kring ungdomarna i Lunds kommun. Individuella programmet har ungdomar som helt eller delvis uteblir från både undervisning och praktik. Försörjningsteamet har sett ett ökat bidragsberoende för ungdomar mellan 16-24 år. Studier (SOU 2003:92 Unga utanför)visar att dessa ungdomar löper stor risk att hamna i ett utanförskap som kan permanentas och leda till stora kostnader för dem själva och samhället. De stora årskullarna födda 1990/91 kommer inom en snar framtid att ställas inför antingen utbildning eller arbete. Dessa stora ungdomsgrupper i kombination med den svaga konjunkturen kommer att skapa stora problem för målgruppen. Ett tydligt problem som uppdagades var att ingen tar ett övergripande ansvar fullt ut för den aktuella målgruppen trots det kommunala uppföljningsansvaret i kommunen.

I juni 2008 startade Delta Jobbforum, Socialförvaltningen i Lunds kommun, en kurs i personlig marknadsföring för ungdomar mellan 16-24 år som uppbär ekonomiskt bistånd. Detta projekt har sedan start haft ca 50 ungdomar som deltagare och hälften av dessa är i dag självförsörjande.
Projektets syfte har varit att stärka och synliggöra ungdomarnas självbild och att öka deras chanser att få och behålla ett arbete. Dessutom har det erbjudits studie och yrkesvägledning med fokus på att hitta motivation att återuppta sina grundskole- eller gymnasiestudier.

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden och förhindra utanförskap i det rådande dystra konjunkturläget vill vi utforska möjligheten att bredda, utöka och implementera det ungdomsprojekt som vi startat i juni 2008. Vi vill under en inledande fas utveckla samarbetet inom Lunds kommun och skapa en tydlig plattform för ungdomar i eller med risk att hamna i utanförskap, något som idag saknas. Dessutom vill vi finna samarbetsparter bland andra kommuner som har erfarenhet av liknade arbete, men även med andra instanser i kommunen som exempelvis arbetsförmedlingen, Region Skåne och i näringslivet. Inom gruppen unga i Lund finns individuella behov för att vara självförsörjande. Dessa behov vill vi tydliggöra för att på bästa sätt vägleda i rätt riktning.

Vi behöver bygga en organisation och ett nätverk bestående av representanter från ovanstående tänkta samarbetspartners. Vi kommer att kartlägga målgruppen för att hitta nya vägar inom arbete och utbildning. Vi behöver också undersöka om den egna personalen behöver kompetensutvecklas.

Syfte

Förprojekteringen syftar till att:

- Utforska förutsättningarna för att skapa ett samverkansprojekt med parter från olika delar i samhället som kommer i kontakt med målgruppen.

- Söka samverkanspartners bland ovannämnda instanser och bygga en projektorganisation inför ett tänkt genomförande.

- Utforska målgruppens behov och förutsättningar.

- Utforska och fördjupa lämpliga metoder för kartläggning på individnivå inom målgruppen. Detta även med tanke på de med funktionshinder som kanske kräver andra insatser.

- Utforska samarbete med företag i regionen för att skapa meningsfulla praktikplatser för målgruppen.

- Utforska möjligheterna till samarbete kring undervisning i kärnämnen för de i målgruppen som har dessa behov.

- Utforska metoder för att skapa en lärande miljö där hänsyn och öppenhet kring målgruppens behov av ett diskussionsforum kring jämställdhet, sexuell läggning och sexualupplysning.

- Utforska olika marknadsföringsstrategier för att nå den aktuella målgruppen.

- Utforska behovet av kompetensutveckling av personal som kommer att arbeta i projektet, främst när det gäller olika kartläggningsmetoder.

Målsättning

Målsättningen under förprojekteringsfasen är att:

- Utforma en projektorganisation som kan permanentas.

- Kartlägga målgruppens omfattning och behov.

- Skapa metoder, bygga nätverk och finna samarbetsparter för att öka förutsättningarna för målgruppen att bli självförsörjande, utbilda sig eller gå ut i praktik.

- Finna lämpliga individuella lösningar för målgruppen kopplat till ovanstående mål.

- Utforska behovet av kompetensutveckling avseende kartläggningsmetodik bland den egna personalen.

- Utforska kvalitetssäkring och resultatanalyser som är lämpliga att använda som mätinstrument för de insatser som görs för målgruppen.

- Skapa en tydlig projektidé som kan beskrivas i en ansökan för genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Först och främst är syftet att skapa en tillåtande och hänsynstagande miljö, framför allt för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Deltagandet i kursen personlig marknadsföring ska utformas så att personer med funktionshinder får det stöd de behöver. Dessutom kommer coachning och vägledning bygga på en kunskap och förståelse men även att lyfta de funktionshindrades styrkor i förhållande till arbete och studier.
Material, miljö och metoder kommer att utvärderas under en inledningsfas så att det på bästa sätt är anpassat för personer med funktionshinder.

Medfinansiärer

 • Arbete/integration, socialförvaltningen Lund

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge