Logotyp på utskrifter

Comästeriet - Comastery Malmö

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareComesta
KontaktpersonCarsten Ekström
E-postcarsten@comesta.se
Telefonnummer040307050
Beviljat ESF-stöd6 931 567 kr
Total projektbudget16 194 677 kr
Projektperiod2012-01-02 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet Comästeriet - Comastery, Socialt Körtkort bygger på idé att som komplement till stöd i boende och fritid och genom utbildning för Socialt Körkort samt praktik och jobbförberedande kortutbildningar möjliggöra för människor på väg ut ur missbruk och kriminalitet atyt göra sig funktionella och socialt redo för arbetslivet: tekniskt service, social service och framtidsservice (miljöprofil). För att på sikt kunna erbjuda anställningar har ett nytt socialt företag, Comesta AB, startats. Det finns också samarbete med bland andra Kamratföreningen Comigen (mötesplats, café, utbildning m m). Projektperiod: jan 2012 - jun 2014.

Bakgrund

Projektansökan avser ett Genomförandeprojekt med Mobiliseringsfas. Inför igångsättande av mobiliseringsfas ges följande bakgrundsbeskrivning med behovs- och problembild:

STÖD TILL MÄNNISKOR MED TIDIGARE MISSBRUK OCH KRIMINALITET. Stiftelsen Comesta i Malmö driver sedan 14 år tillbaka en stödjande verksamhet för människor som är på väg att ta sig ur hemlöshet, missbruk och kriminalitet, främst genom boendestöd och på senare tid även i verksamhet med personligt ombud. Initiativtagare till Comesta är Carsten Ekström och Greger Berneli som båda har personliga erfarenheter av missbruk och utanförskap. Det första kollektivboendet startades år 1997 i en lägenhet på Rosengård. Vartefter har flera boenden kommit till. Under en tid har även behandling mot missbruk bedrivits i egen regi. Numera sker behandlingsverksamheten av samverkansparter, främst Dianova och Nämndemansgården. Sedan 2010 finns verksamhet även i Lund, ett s k "logiboende" för kvinnor. Fr o m 2011 bedrivs verksamhet med Personligt Ombud (offentlig upphandling) i Malmö. Comestas policy är absolut drogfrihet i boendet såväl som i praktik och arbete. Det finns samtidigt en djupt rotad uppfattning om att ingen människa ska behöva kämpa själv.

NYSTART AV SOCIALT FÖRETAG. Chanserna för Comestas boende och klienter inom PO (personligt ombud) att erbjudas och/eller klara ett arbete är mycket få. Många års utanförskap i missbruk och kriminalitet gör att erfarenheter av arbete, följa rutiner och klara krav som följer av att ta en anställning är nära nog obefintliga. Det finns heller inga kontakter eller referenser att hänvisa till. Efter att under drygt ett decennium ha arbetat med stöd i boende och fritid står Comesta därför nu inför utmaningen att utveckla verksamheter för arbetsintegrering och socialt företagande. Grundarna till Stiftelsen Comesta har redan nu tagit initiativ till ett socialt företag - Comesta AB - som fr o m våren 2011 har ett par anställda medarbetare på lönebidrag och som nu börjar bygga upp den första vaktmästeriverksamheten som också är tänkt att fungera som arbetsplats för praktik och kortutbildning i det kommande projektet. Det sociala företaget står också redo att ta emot medarbetare som genomgått projektets utbildningar och praktikverksamhet. Det finns även ett nätverk av uppdragsgivare och kunder för uppdrag inom bland annat trädgårdsskötsel. Det är emellertid först sedan det nya företaget kan anställa medarbetare med kompetens som uppdragen är realistiska att utföra.

SAMVERKAN MED SOCIALTJÄNSTEN - BOENDE OCH PERSONLIGT OMBUD. De nya medarbetarna - och deltagarna i projektet -förutsätts rekryteras inom Stiftelsen Comestas verksamheter (boende per Personligt Ombud) men också från socialtjänstens verksamheter inom Malmö stads stadsdelar. De löpande kontakterna med socialtjänsten stärker också uppfattningen att det finns ett mycket stort behov av uthålligt stöd för människor med arbetshinder till följd av missbruk och kriminalitet. De goda kontakterna mellan Comesta och socialtjänsten gör dessutom att det finns goda förhoppningar om att samverka för genomförande av kompetensutveckling och annat stöd till den mycket utsatta och marginaliserade grupp människor som projektet vänder sig.

KRAV PÅ FUNKTIONALITET - BEHOV AV SOCIALT KÖRKORT. Projektet COMÄSTERIET bygger i hög grad på idén som att genomföra en kompetensutveckling för ett s k Socialt Körtkort som är tänkt som en "legitimation" eller helt enkelt "kvitto" på att deltagarna i projektet har tillägnat sig sådan funktionalitet och social kompetens som krävs för att delta i arbetslivet.

PÅVERKAN AV STRUKTURER OCH ATTITYDER - ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG. En väsentlig del och drivkraft bakom projektidén är möjligheterna för Comestas medarbetare och klienter och kommande projektdeltagare att ta aktiv del i utvecklingsarbete för arbetsintegrering i socialt företagande. Detta utvecklingsarbete handlar exempelvis om definitioner och kriterier, stödstrukturer, rådgivning, opinionsbildning och lobbyinginsatser. Idag saknas nätverk som fångar upp och kanaliserar erfarenheter, kunskaper och analyser från de entreprenörerna som själva tar risker och satsar. Det finns emellertid konsultverksamheter och viss organisering kring de sociala arbetskooperativen som bidrar till spridning av kunskap om det arbetsintegrerande sociala företagandet. Om reell påverkan av strukturer, attityder m m - som på olika sätt hämmar eller sätter hinder för etablering och drift av sådana alternativa arbetsplatser - ska ske måste emellertid entreprenörerna själva delta direkt. I Skåne behövs därför de arbetsintegrerande sociala företagen finnas med som en organiserad röst i dialoger med regionen, kommuner, näringlivs etc. Nationellt behövs också direktmedverkan från fler entreprenörer inom området. Nationellt behövs också vidgade nätverk som innebär att de sociala företag som befinner sig utanför de sociala arbetskooperativen, arbetsgivarorganisationen KFO och Coompanions konsultverksamheter också finns med i påverkans- och utvecklingsarbeten om arbetsintegrering och socialt företagande. Vidare behövs ett breddat och utvecklat samarbete med de fackliga organisationerna som stöd i ambitionen att etablera nya arbetsplatser för utsatta människor. (För särskild problembild och kartläggning av socialt företagande i Malmö hänvisas till två rapporter: Samverkan för socialt företagande , 2010, och Rapporter från förstudie, 2011, vilka båda sammanställts av Cathi Norström och Eva Maria Mörner med finansiering från Finsam. Se bilagor. (Se även i utdrag ur rapporten från 2011 som innehåller statistik om de behovsgrupper av människor som är i behov av arbetsintegrering och alternativa arbetsplatser.

STÄRKA BRUKARINFLYTANDE OCH UTVECKLA HÅLLBARA SAMVERKANSFORMER. Ytterligare en strukturell utmaning är frågan om ägande och inflytande i de sociala företagen. Om sådana arbetsplatser drivs av medlemmar i ett kooperativ finns från början givna spelregler och ramar. Så är fallet inte alltid om etableringen sker i andra processer och former. Den kooperativa modellen har fördelar, men är inte alltid optimal. Däremot fordras ett medvetet utvecklingsarbete som stärker brukarinflytandet och genererar nya hållbara samverkansformer där medarbetarnas och brukarnas intressen och inflytande kanaliseras. För att projektet ska vara förankrat hos brukare och deltagare har funnits långtgående planer på att parallellt med utbildningar och praktik också igångsätta en process för en brukarförening som går in som en intressent i genomförande och implementeringar. Så blir nu inte fallet. Istället har till vår stora glädje styrelsen för Kamratföreningen Comigen fattat beslut om att vara samarbetspart och dessutom upplåta sitt café och sina möteslokaler med möjligheter till praktik och jobbförberedande utbildningar som har anknytning till arbete med social service, information, kommunikation etc vilket utgör ett angeläget komplement till den profil med teknisk service som projektets praktik och utbildningar har i övrigt. Diskussionerna om utmaningar och möjligheter att inom projektet skapa nya förutsättningar för människor att närma sig arbetslivet har också resulterat i att vi i projektet lägger in en utbildningsdel som vi kallar inkubator-idéverkstad vilken ska fånga upp människors idéer och kompetenser - vilket hemlösa människor med många års missbruk och kriminalitet bakom sig mycket väl kan ha - och att sådan idé- och verksamhetsutveckling för jobb- och försörjning ska en tydlig miljöprofil och syfta till lärande och ökad delaktighet även för hållbar utveckling, både för individer och för det gemensamma samhället.

Vi har även sedan en tid - bland annat genom att delta i Europeiska socialfondens forum i Warsawa (Polen) i juni i år - skapat europeiska kontakter, framför allt i Polen och England, som vi hoppas kunna ta tillvara i ett kunskapsutbyte (se vidare om transnationellt samarbete.)

Målsättning

Projektet Comästeriet-Comastery Malmö har följande övergripande målsättningar:

1. ARBETSSÄTT OCH AKTIVITETER FÖR FUNKTIONALITET I ARBETSLIVET. Utveckla, pröva och dokumentera aktiviteter och
arbetssätt i stödverksamheter för fungerande boende och fritid samt ombudsstöd riktat till människor med f d missbruk
och hemlöshet med sikte på funktionalitet och delaktighet i arbetsliv samt egen försörjning.

Aktiviteter och arbetssätt består av:

--- SOCIALT KÖRKORT. Prova och utveckla utbildningsinsatser tillsammans med målgruppen med inriktning på
"Socialt Körkort" som innebär kompetensutveckling för personlig kunskapsutveckling att stegvis stärkta sina
förutsättningar att kunna ta ansvar för sitt liv, åtgärda behov av livsstilsförändring, göra sig medveten om
betydelsen/inverkan av attityder, relationer och rutiner för att nå funktionalitet i arbetslivet.
--- INDIVIDUELL COACHING. Erbjuda individuell coaching som stöd till den enskilde projektdeltagaren och den
egna livssituationen.
--- NEUROPSYKIATRISKA BEHOV. Utbildningsmoment, rådgivning och handledning om metoder och
strategier för människor med neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Aspbergers etc) som ska delta i arbetslivet samt
möjligheter att anpassa och tillgängliggöra arbetsplatser för dessa särskilda behov.
--- PRAKTIK OCH JOBBFÖRBEREDANDE KORTUTBILDNINGAR. Erbjuda praktik och kortutbildningar - främst med inriktning
på de arbets- och branschområden, d v s

- Teknisk service: trädgård, vaktmästeri, städ och måleri - som ytterligare
- Café-socialt stödjande verksamhet
- Inkubator-idéverkstad med miljöprofil (jobb- och försörjningsmöjligheter i framtidsservice)

2. JOBBMÖJLIGHETER. Skapa och erbjuda nya jobbmöjligheter - främst inom trädgård, vaktmästeri och städ - för
människor som på grund av hemlöshet och missbruk stått utanför arbetsmarknaden under lång tid eller aldrig
påbörjat arbete - inom ramen för nystartat socialt företagande (Comesta AB).

6. FAKTISKT STRUKTURPÅVERKAN. Projektets strukturpåverkan ska vara inriktad på
--- samverkan med projektets deltagare och övriga intressenter
--- förändra, förbättra och förstärka de regionala och nationella strukturerna som
--- främjar ett alternativt arbetsliv för människor i behov av särskilt stöd
--- minska människors utanförskap – behov av myndighetssamverkan
--- utvecklar hållbara modellar för arbetsintegration och socialt företagande
--- utvecklar tydliga samarbetsformer där brukarintresset tillvaratas och kanaliseras i ägande och drift av
arbetsintegrerande arbetsplatser och sociala företag.

7. ÖKAD RÖRLIGHET - TRANSNATIONELLT SAMARBETE - KUNSKAPSSPRIDNING INOM REGIONEN. Projektet ska arbeta
transnationellt med verksamheter i främst Polen och England som kan bidra till ömsesidig idé och kunskapsspridning på ett
sätt som tillför regionen ny kunskap om arbetsintegrering och socialt företagande.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under mobiliseringsarbetet ska även en särskild tillgänglighetspolicy för Projektet utarbetas. Policyn ska särskilt ta fasta på:

REKRYTERING: De människor som ska rekryteras som deltagare i Projektet förutsätts till övervägande del ha funktionshinder av socialmedicinska skäl, men även fysiska och psykiska. Rutiner, information m m i rekryteringsarbetet ska vara anpassat för människor med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsvårigheter, neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Aspergers etc). Utöver skriftlig information ska finnas möjligheter till anpassade samtal som utgår från varje enskild individs personliga förutsättningar och livssitutation.

BEMÖTANDE: Tydligt och anpassad bemötande i kontakten med varje enskild individ. Samtliga medarbetare i Projektet ska vara informerade och förberedda att möta människor med funktionshinder.

LOKALER: De lokaler som används ska vara anpassade till både fysiska och psykiska behov.

AKTIVITETER: Flera aktiviteter syftar till tillgängliggörande:
- det sociala körkortet (utbildning för funktionalitet i arbetslivet)
- arbetsliv och karriärguidning (infomation om arbetsmarknadsprogram och annat stöd för människor med funktionshinder).
- handledning/förstärkt arbetsledning

För att möta behov av stöd för personer med ADHD-diagnoser görs det i projektet en särskild satsning på sådan rådgvning, utbildning och handledning (se bilaga 5).

JOBBMÖJLIGHETER: Eftersom flertalet av deltagarna förutsätts ha funktionshinder i någon form är också de jobbmöjligheter som deltagarna i Projektet kommer i kontakt med tänkta att vara anpassade i någon form. Tillgängligheten i jobbmöjligheter utgör också en del av det strukturella påverkansarbete med att utveckla hållbara former för socialt företagande respektive aktiv medverkan från brukare/medarbetare i ägande, inflytande och drift.

Transnationellt samarbete

Se bilaga om transnationellt samarbete med Polen och England. (Även budget.)

Medfinansiärer

  • Af Malmö Teknik
  • Försäkringskassan Malmö
  • SDF Hyllie
  • SDF Rosengård
  • Socialtjänst, IoF

Kommun

  • Malmö