Logotyp på utskrifter

ComUng

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsenheten
KontaktpersonEva Ewetz
E-posteva.ewetz@lund.se
Telefonnummer046-35 84 48
Beviljat ESF-stöd698 352 kr
Total projektbudget698 352 kr
Projektperiod2014-01-31 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Implementeringsprojektet som ansökan avser är kopplat till projektet ComUng som pågår under tiden 2011-01-02- 2014-01-31 med diarienummer 2010-3040043. Övergripande mål är att stärka den metod och samverkansmodell som upparbetats i ursprungsprojektet. Genom implementeringsprojektet tror vi att vi kan nå hela målgruppen unga i utanförskap, vilket tidigare har varit begränsat. Uppsökande verksamhet kommer att ske parallellt med arbete i samverkansteam med de aktörer som den enskilde är i behov av. För att eliminera risken att någon i målgruppen faller mellan stolarna kommer en personal att anställas för att äga samverkan enligt den upparbetade comungmodellen. Detta tror vi kommer att stärka implementeringsarbetet framöver i Lunds kommun och främja samverkan för ett fortsatt gott resultat.

Bakgrund

Bakgrund
Sedan den 1 februari 2011 har Lunds kommun i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Lund bedrivit ComUng som ett samverkansprojekt som medfinansierats av Europeiska Socialfonden. Projekttiden varar till den 31 januari 2014.
ComUng är ett samverkansprojekt med fokus på unga som varken arbetar eller studerar och som genom kartläggning och vägledning kan komma vidare till arbete eller utbildning. Målet är att fler unga ska nå innanförskap, det vill säga egen försörjning. Medlet är ett samordningscenter med gemensam information, vägledning och stöd samt en mötesplats för ungdomarna. ComUng är till för unga lundabor i åldern 16 till 24 år med behov av stöd för att nå arbete eller utbildning.
ComUng samverkar för att mobilisera och bättre utnyttja de resurser och stödåtgärder som finns för målgruppen. Idén är att en gemensam fokusering på hela individen skapar vägar in i samhället med utgångspunkt i varje individs enskilda behov och framtidsdrömmar.
Ett samordningscenter skapades under 2011 med tanken: en dörr in till samverkansparternas stöd för att nå etablerad sysselsättning. Personalen består av arbetsmarknadskonsulenter, fritidsledare, studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare. Personalen kommer från den ordinarie verksamheten och har med sig sitt ordinarie verksamhetsuppdrag som genomförs i samverkan med övrig personal. Utbudet i ComUng ska bidra till att unga ökar sin anställningsbarhet och kompetensutvecklas genom kartläggning, motivationshöjande insatser, utbildningsinsatser, friskvård, workshops samt vägledningskurser med mera. Idén är att skapa känslan av att det finns möjligheter för alla unga som går in genom dörren.
Överlag ses en tydlig viljeriktning till ökad samverkan mellan stat och kommun runt unga som varken arbetar eller studera. Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2013 tydliggör att Arbetsförmedlingen ska arbeta särskilt med målgruppen unga och stärka sin samverkan med kommuner gällande målgruppen unga samt de med försörjningsstöd. I delbetänkandet Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13) från Utbildningsdepartementet klargörs också ett ökat behov av samverkan mellan kommun och stat gällande unga som är utanför gymnasieskolan i åldern 16-20 år. Enligt delbetänkandet måste kommunerna bli bättre på att identifiera de unga och snabbt nå fram med erbjudande om stöd. Ansvaret, som föreslås kallas aktivitetsansvaret, innebär att kommunen ska vara aktiv i att söka upp de ungdomar som är utanför gymnasieskolan och erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. Utredningen föreslår också bättre anpassade statliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder för de ungdomar som omfattas av kommunens ansvar. Unga människor utan gymnasieutbildning riskerar att fastna i ett långvarigt utanförskap.
Unga som är i eller riskerar hamna i utanförskap i Lund är en grupp med behov av olika typ av stöd utifrån deras individuella situation. De faktorer som påverkar ungas etablering är både strukturella och individuella, där både tillgången på arbete och ungas individuella förutsättningar påverkar de ungas möjlighet till egen försörjning. En del står nära arbetsmarknaden med låga hinder för att etablera sig i samhället, där man har behov av vissa mindre insatser såsom tydlig information eller kortvarigt vägledning medan andra i gruppen står långt från arbetsmarknaden med en multiproblembild. Denna grupp behöver gemensamma insatser på flera plan för att närma sig arbetsmarknaden. Det kan röra sig om funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, där de unga ibland har diagnos och ibland saknar diagnos, hälsoproblematik gällande psykisk ohälsa och/eller missbruk, sociala hinder, ofullständig skolgång, bristande språkkunskaper, skoltrötthet, bristande kunskap om samhällets funktioner och arbetsmarknad, avsaknad av nätverk och kontakter, bristande förtroende för myndigheter/vuxna, dåligt självförtroende/självkänsla, försörjnings och bostadsproblematik samt fördomar/diskriminering med mera. Hindren är individuella och specifika för varje individ och unga behöver individuella lösningar där involverade parter samverkar kring den unge snarare än att den unge cirkulerar runt i systemet. En del av gruppen finns inte i systemet utan har fallit mellan stolar eller har så pass bristande förtroende att man väljer att inte ha kontakt med myndigheter som kan erbjuda stöd. Arbetslösheten leder många av de unga in i en negativ spiral som förstärker deras svårigheter att etablera sig. Självförtroende och initiativkraft minskar när motgångar sker.
I mars månad 2012 genomfördes en stickprovsanalys av deltagarna i ComUng. Personalen analyserader 94 av de inskrivna deltagarna och deras problematik inför att få och behålla ett arbete. 49 procent av dessa hade en låg nivå gällande egenansvar i förhållande till etablering på arbetsmarknaden. Det fanns enligt bedömning ett eller flera av följande hinder i gruppen: pågående missbruk, bostadslöshet, ett kriminellt förflutet alternativt pågående, ej fullständiga grundskolebetyg, psykisk ohälsa med misstänkt diagnos och/eller behov av utredning, dokumenterad diagnos, annan funktionsnedsättning. Några pendlar fram och tillbaka mellan sjukskrivningar eller har låg motivationsnivå och behöver insatser för att höja denna. Denna grupp är prioriterad men arbetet med gruppen är långsiktigt och de behöver ett samlat långsiktigt stöd från samtliga samverkansparter för att etablera sig i samhället. Övriga 51 procent hade lägre hinder för etablering på arbetsmarknaden. Resultatet är mycket gott och tyder på klara fördelar med samlokalisering av samverkansparterna för den enskilde individen, särskilt de unga med en multiproblematik.
ComUngs resultat och måluppfyllelse
Mellan den 1 oktober 2011 och den 30 september 2012 gick 238 personer motsvarande 64% av samtliga deltagare vidare till arbete eller utbildning. Under våren 2013 har närmare 480 unga skrivit in sig som deltagare på ComUng och resultatet för de avslutade har legat på ca 60 procent som gått vidare till arbete eller utbildning.
Problemformulering
När projektet startade konstaterades att respektive gymnasieskola har ett eget uppföljningsansvar och informationsansvar för de unga som går på deras gymnasieskola. Detta har inneburit att unga tillhörande denna kategori som sökt sig till ComUng har hänvisats tillbaka till sin gymnasieskola. Under projekttiden har återkommande diskussioner förts mellan utbildningsförvaltningen och ComUng om hur man bäst kan hjälpa dessa unga.
Under projekttiden har det funnits en avsikt att vi ska bedriva en uppsökande verksamhet. Vi ska sålunda aktivt arbeta för att hitta unga i utanförskap, skapa förtroende och hjälpa dem på vägen mot arbete eller utbildning. Vi har med hjälp av våra fritidsambassadörer i viss mån kunnat bedriva denna aktivitet men ser att det kunde gjorts mer. Inom vår målgrupp finns grupper som av olika anledningar väljer att stanna hemma istället för att ta sig ut på arbetsmarknaden eller utbilda sig. Det kan vara de som väljer att inte gå i gymnasiet, väljer att hoppa av gymnasiet eller är sjukskrivna och har aktivitetsersättning.
Dessa faktorer och avsaknad av personalresurser inom projektet har gjort att vi under projekttiden inte fullt ut kunnat arbeta med hela målgruppen unga i utanförskap men anser att vi nu i Lunds kommun är mogna för att hitta en samverkanslösning kring ovan nämnda unga i vår målgrupp med ComUngs modell och samverkansmetod. Att nu genom sökandet av medel till ett implementeringsprojekt där vi kan utveckla och stärka modellen skulle på längre sikt ge en möjlighet att sprida en lyckad samverkansmetod- ComUngmodellen.

Målsättning

Ett övergripande mål är att ComUng modellen kan förstärkas så att denna förblir en permanent verksamhet i Lunds kommun och kan spridas vidare regionalt och nationellt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under denna rubrik utgår vi från det som skrivits i den ursprungliga genomförande ansökan för projektet ComUng. Dessutom ska nämnas att den uppsökande verksamheten kan komma att underlätta tillgängligheten för vissa med funktionsnedsättningar.

Transnationellt samarbete

Projketet kommer inte att arbeta med transnationalitet.

Kommun

  • Lund