Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Civil kraft

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMalmö Ideella föreningars Paraplyorg.- MIP
KontaktpersonMikael Johansson
E-postmikael.johansson@mip.org.se
Telefonnummer0729-998377
Beviljat ESF-stöd445 986 kr
Total projektbudget445 986 kr
Projektperiod2014-04-01 till 2014-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Civil kraft syftar till att starta föreningspatruller för att erbjuda personer långt från arbetsmarknaden praktik, rehabilitering och anställning inom praktiska arbetsuppgifter. Föreningslivet kan spela en större roll i rehabilitering och som arbetsgivare för människor som står långt från reguljära arbetsmarknaden. Vi vill undersöka om föreningspatruller kan vara ett sätt att kombinera de fördelar som praktik eller arbetsplats i föreningslivet kan erbjuda med en samlad professionell arbetsgivare.

Det finns behov av ett branschråd bestående av idéburen sektor, Arbetsförmedlingen och Malmö Stad. Branschrådet ska vara ett permanent forum för att ta upp strategifrågor kring ökad tillväxt och fler arbetstillfällen inom sektorn.

MIP är huvudman för förstudien och MISO är jämbördig part. Föreningspatrull är en utökning av den administrativa föreningspool som startats i samarbete med Fritidsförvaltningen.

Bakgrund

”Civil kraft” syftar till att starta ”föreningspatruller” för att erbjuda personer långt från arbetsmarknaden praktik, rehabilitering och anställning. Föreningspatrullerna ska serva föreningar i Malmö med praktiska arbetsuppgifter, t.ex. måleri, snickeri, flyttning, transport, kuvertering av utskick, hemsidesbyggande, dokumentation, driva gemensam Second Hand-butik för medlemsföreningar.

Bakgrund
Av de ca 2500 personer som har sin huvudsakliga anställning i Malmös föreningsliv uppbär 472 personer lönebidrag eller någon annan form av arbetsmarknadsstöd. Det är 18 % av de anställda jämfört med 2,5 % i övriga arbetslivet. Föreningslivet i Malmö gör alltså redan idag en stor arbetsmarknadsinsats. Vår bedömning är att denna insats kan bli både större och bättre.

Projektet ”Civil kraft” ingår i ett långsiktigt arbete MIP och MISO gör för att stärka idéburen sektors roll som positiv kraft för ett socialt hållbart samhälle. Bl.a. är vi drivande i:
• Sveriges Föreningar, en plattform att lyfta nationella frågor och skapa mer utbyte mellan föreningsliv på olika orter,
• Nätverket Social Ekonomi Skåne, regional samtalspart för idéburen sektor,
• ett antal olika ESF-projekt, se rubriken Pärlband nedan.

Med anledningen av Malmökommissionens inbjudan till närmare samarbete med idéburen sektor arbetar MIP och MISO för att med sina medlemsföreningar bli en ännu starkare samverkansaktör i strävan att bygga ett socialt hållbart Malmö.

Behovet
Föreningspatrullerna är en utökning av den administrativa föreningspool som vi börjat bygga upp i samarbete med Fritidsförvaltningen Malmö Stad. De är inspirerade dels av Malmö stads servicepatruller (som med liknande målgrupp gör liknande insatser för kommunala förvaltningar), dels av föreningsdrivna verksamheter i t.ex. Varberg och Malung. Förstudien syftar till att lägga grunden för ett koncept anpassat efter Malmös förhållanden.

Tanken på föreningspool och föreningspatruller föddes vid samma tid hos både Fritidsförvaltningen och oss. Vi hade genom Sveriges Föreningar fått syn på föreningspooler på andra orter och var intresserade av att göra något liknande. Fritidsförvaltningen såg att en del föreningar inte tog emot erbjudandet att gratis anställa administratörer trots att de ser ut att behöva det. Vi visste, bl.a. från ESF-projektet Förenade Krafter, att föreningslivet skulle kunna spela en större roll i rehabilitering och som arbetsgivare för människor som står långt från reguljära arbetsmarknaden, om vi hittar ett sätt att stärka föreningslivet som arbetsgivare.

Föreningsperspektivet
En förenings behov av (ytterligare) arbetskraft är ofta för litet för att motivera en (till) anställning. Många föreningar har inte kompetens, resurser och/eller intresse av att vara arbetsgivare, eftersom de av naturliga skäl har sin ideella verksamhet som huvudfokus. Idag är det många anställda i föreningslivet som inte får optimal professionell utveckling. De är i många fall den enda anställda i organisationen. Deras arbetsgivare är en ideellt arbetande ordförande/styrelse, ofta utan erfarenhet av arbetsledning.

Målgruppens perspektiv
Många personer i flera av målgrupperna vi vill studera behöver mycket och konkret arbetsledning. Många föreningar har behov av många olika små sysslor, medan personer i målgrupperna ofta är bra på en eller ett par av de sysslorna. När anställningen är en insats för att föra personen närmare arbetsmarknaden, kan det vara viktigt att personen får fokusera på en eller ett par saker som hon/han klarar av väl. En föreningspool skulle kunna vara ett sätt att tillfredsställa båda dessa behoven. Konkret och närvarande arbetsledning, samt specialiseringsmöjlighet för deltagaren att fokusera på en eller ett par arbetsuppgift, så länge det är motiverat för individens utveckling.

Det är lätt som arbetssökande att känna sig utnyttjad på praktikplatser och andra insatser. Föreningslivet har goda möjligheter att erbjuda anställning och arbetsuppgifter som lämpar sig för personer på väg (tillbaka) till arbetsmarknaden. Verksamheten i en förening styrs av idéer och värderingar, inte av vinstintresse. Arbetsinsatsen från den anställde får därför ett tydligt icke-ekonomiskt värde, vilket passar en del arbetssökande väl och vilket sällan blir lika tydligt i näringslivet.

Personer med föreningsanknytning löper mycket mindre risk att fastna i arbetslöshet än andra. Att arbeta i en förening ger breda kontaktytor, och ett utökat socialt kapital, vilket ökar anställningsbarheten.

Pärlband: Tidigare kompetensutveckling & strukturfrågor
UCO (numera MIP) tog i ett nationellt uppdrag år 2000-2001 fram vägledningsmaterial för föreningslivet för att söka ESF-medel för kompetensutveckling. Materialet ”I rörelse” hade ett tydligt demokratiperspektiv. Testades på flera hundra anställda i föreningar. Stora föreningar använde sig av materialet. Ideellt Resurs och UtvecklingsCentra, IRUC, gjorde ett Växtkraft Mål 3-program med materialet som utgångspunkt.

2001 genomfördes ett ESF-projekt med kompetensutvecklingsåtgärder för mindre föreningar. De kompetensbehov som där framkom var:
• administration/IT
• omvärldsanalys
• social kompetens

2001 startade UCO Föreningsluncher – mötesplats med mat och matnyttigt före föreningsanställda - för kunskapspåfyllning och erfarenhetsutbyte. UCO bidrog också via Ronny Hallberg till att Växtkraft Mål 4 riktades till föreningsliv. Handläggare på ESF var för de flesta av dessa projekt Andreas Larsson.

Förenade Krafter var ett ESF-projekt som avslutades år 2011. Huvudman var Folkuniversitetet, med MIP som en av samarbetsparterna. Det riktade sig till föreningar som ville utveckla ny verksamhet. De skulle få resurser i form av personer i fas 3. Projektet bidrog med kunskap om arbetsmarknadsinsatser i föreningslivet, men uppnådde inte målet nya verksamheter. Föreningarna prioriterade i slutändan befintlig verksamhet. Personer i fas 3 användes för att lösa tillfälliga problem, inte för att utveckla nya verksamheter. Det visade sig också att många föreningar skulle behöva ytterligare kompetensutveckling och i en del fall även resurser för att fungera som goda arbetsgivare för personer som står långt från arbetsmarknaden.

"Civil krafts" föreningspatruller bygger vidare på erfarenheter från Förenade Krafter. Både i det projektet och i vår dagliga verksamhet stöter vi på föreningar som har uppgifter och miljöer som passar målgrupperna för vårt projekt väl, men som saknar antingen intresse, kompetens eller resurser för att vara goda arbetsgivare. Vi vill bland annat undersöka om föreningspatruller kan vara ett sätt att kombinera de fördelar som praktik eller arbetsplats i föreningslivet kan erbjuda med en samlad professionell arbetsgivare.

Omvärldsanalys
Omvärldsanalysen kommer att göras genom dialog med relevanta aktörer och genom en genomgång av befintliga rapporter och forskning.

Rapporter och slutsatser från de liknande projekt vi drivit/medverkat i kommer att ingå i omvärldsanalysen.

Vi kommer att göra en noggrann genomgång av de rapporter som producerats av eller för ESF. Rapporter som visar på behov av den typ av insatser vi tänker oss:
• Rapporter om sociala företag och ideell sektor från Temagrupp Entreprenörskap och sociala företag
• Rapporter om Fas 3 och social ekonomi

I ESF-rapporten ”Möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning” konstateras att den reguljära arbetsmarknaden ännu inte förmår ta emot personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Vi vet att föreningslivet kan det, och vill undersöka om föreningspatruller är ett sätt att öka antalet personer som hittar in till arbetsmarknaden via föreningslivet, vilka målgrupper vi bör prioritera samt utveckla metoder för dessa målgrupper.

Målsättning

Mål med det framtida projektet: Idéburna sektorn i Malmö driver föreningspatruller som erbjuder meningsfull praktik och sysselsättning åt långtidsarbetslösa, särskilt åt personer med funktionsnedsättning, utländskt ursprung eller är unga.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En av fördelarna med en central arbetsgivare istället för flera små, är att det förbättrar förutsättningarna att skapa tillgängliga lokaler och medvetet inkluderande arbetsmiljö. Vi siktar på att i föreningspoolen tidigt anställa en rullstolsburen person, för att på så vis tvinga oss att tänka fysisk tillgänglighet både i föreningspoolen och i föreningspatrullerna.

Vi kommer att använda checklistor från Handisam och regelbundet konsultera personer och föreningar i vårt nätverk för att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Transnationellt samarbete

MIP och MISO har ett brett europeiskt nätverk. I förstudien har vi valt att undersöka intresse och engagemang, där det kan vara möjligt med erfarenhetsutbyte i ett vidare projekt. Följande orters lokala paraplyföreningar Roskilde (Danmark), Newcastle (England) och Lodz (Polen), kommer att kontaktas kring deras intresse med framtida utbyte.

Samarbetspartners

  • Förebyggande o fritid
  • INAR Integration och Arbetsmarknad
  • Malmöidrottens samorganisation

Kommun

  • Malmö