Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

CityAkademin år 2009-2011

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMalmö Citysamverkan Service AB
KontaktpersonMarcus Odelstig
E-postmarcus.odelstig@malmocity.se
Telefonnummer040-307016
Beviljat ESF-stöd15 157 576 kr
Total projektbudget15 157 576 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2011-05-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet vill öka kompetensen för individer och företag inom service och besöksnäringen för att stärka Malmö som besök och destinationsmål, och att som individ, organisation och stad stå bättre rustade för dagens och framtida möjligheter och hot genom kompetensutveckling och nätverksbyggande.

Bakgrund

Slutsatsen av förprojekteringen är att de företag och individer som varit med i kartläggningsprocessen i CityAkademins förstudie uppvisar behov av kompetenshöjning för att utvecklas för framtiden.

Samtliga deltagande företag har med sina anställda gjort en SWOT analys över respektive verksamhet, tagit fram utvecklingsområden utifrån denna, gjort en kompetenskartläggning för att identifiera behov av utveckling och kompetensutveckling för organisation och individ och därefter formulerat en kompetensplan för att möta behoven.
De kompetensutvecklingsbehov som kommit fram är dels mer handgripligt med frågor relaterade till den egna produkten/ tjänsten och det som vi tar fasta på i denna ansökan, utvecklingsbehov av mer bransch/ företagsövergripande karaktär såsom ledarskap och organisation, sälj, service och värdskap, marknadsföring och kommunikation, datorutbildningar, språk och interkulturell kunskap, ekonomi, lönsamhetsmaximering och affärsutveckling, hållbarhet med ekologi, allergi och ergonomi.

Deltagande branscher handel, hotell, restaurang och event har traditionellt inte satsat speciellt på kompetensutveckling, har en låg andel med högre utbildning och ses utav många som ett genomgångsyrke. För att fortsätta attrahera och rekrytera kompetent personal, samt skapa en utveckling för den personal som finns i verksamheterna behöver statusen på serviceyrken höjas och utvecklingsmöjligheter lyftas fram.

Gällande eventbyråer har man ofta en något mer gedigen yrkesteknisk bakgrund och kunskap inom respektive produkt/ tjänst, men är oftast självlärd i konsten att driva företag varför frågor som marknad, ekonomi och affärsutveckling står högt på listan över önskade kompetensinsatser.

För mindre företag, som ju denna ansökan avser i första hand, finns det generellt inte mycket resurser att höja kompetensen med egna medel ekonomiskt, ej eller mycket tid att köpa in utbildningsinsatser, utan man är hänvisad till det utbud av kurser som finns, alternativt att på egen hand försöka samordna utbildningsinsatser.

Kartläggningen visar att medvetenheten om hur omvärldsfaktorer påverkar ens verksamhet idag i framtiden varierar. Vi som projektanprdnare anser att det är strategiskt viktigt att fortsätta belysa faktorer som social corporate responsibilities, sustainable fashion, eko och fairtrade, marknadsföring på nya sätt, med nya medier, till nya kundgrupper samt mångfald i alla dess former, gällande kultur/ etnisk bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning och ålders och genusperspektiv, såväl som butiksmix och områdeskaraktärer.

Vi avser i detta projekt skapa utveckling genom kompetenshöjning, som i sig ökar statusen och synen på branscherna inför framtida rekryteringar, samt ger redan verksamma anställda ökade möjlighet att verka i en snabbt föränderlig arbetsmarknad genom ökad kunskap som medverkar till bättre självförtroende och motivation.

Vi avser att köpa in och samordna kurser vilket ger möjligheter för det lilla företaget att ta del av skräddarsydd kompetensutveckling med hög kvalitet, samt ger möjlighet att lära känna varandra för framtida utbyten av erfarenheter och kunskap.

Vi avser att möta behovet av kompetensökning genom att erbjuda fyra parallella utvecklingsspår, varav vi redan sökt stöd för att påbörja spår tre.

Spår 1
Att anordna kurser projektinternt utifrån de behov som företagen och dess anställda identifierat att de behöver, vilket ger kompetensökning för samtliga anställda, samt tillgång till ett nätverk för fortsatt erfarenhetsutbyte, stöd och kompetenshöjning

Vi har utifrån företagens och individiernas behov satt ihop ett förslag av kurser som ett smörgåsbord, detta bifogar vi till ansökan samt en sammanställning av antal personer som uttryckt behov av respektive utbildningsinsats.

De kompetensbehov som kommit fram är främst inom organisation och ledarskap, människokunskap: personlig utveckling och teamutveckling, kommunikation internt och externt, interkulturell kommunikation, sälj och service, värdskap, samt ekonomi och affärsstyrning och olika former av datorutbildningar.

Ett utvecklingsområde som tydliggjorts i kartläggningsgrupperna samt i diskussioner med Malmö Turism och Malmö Citysamverkan är att vi behöver stärka områdesutveckling. Här avser vi att med Davidhallsgruppen som pilotgrupp ta fram en arbetsmetod tillsammans med utbildare/ konsult för hur vi kan stärka områden med mindre aktörer ( butiker, restauranger och övriga näringsidkare inom service) till att samverka kring en gemensam profil och gemensam marknadsföring. Att stödja och främja samverkan inom ett geografiskt område och ta fram just detta områdes karaktär och värde tror vi är en framgångsfaktor i det fortsatta arbetet med att stärka city kontra de externa etableringar som är på gång runtom i Malmö. Att visa på mångfalden inom Malmö / Malmö City med alla spännande områden med olika karaktär, där besökare, boende och verksamma får tillgång till att hitta sitt favoritställe men med ett stort utbud inom gångavstånd.
Denna kompetensökning har vi gett titeln områdesutveckling i kursförslagen.

Bilaga nr 1
Smörgåsbordet av valbara kurser som formulerats ihop med representerande företag.
Bilaga nr 2
Sammanställning av kompetensbehov för samtliga företag.

Spår 2
Seminarier/ temadagar kring teman som vi anser är strategiskt viktiga att lyfta fram där en del organisationer ännu inte nått så hög medvetenhet.
Genom att deltagande företag får ta del av omvärldsfaktorer som påverkar dem så stärker vi gemensamt Malmös position som destination och handelsstad.

Några teman är
Hållbar utveckling, Vad innebär corporate social responsibilities, miljö, eko, märkningar och certifieringar som sustainable fashion, fair trade etc och hur kan jag arbeta för en hållbar utveckling?
Värdskap, hur välkomnar vi en mångfald av besökare, kunder och partners?
Genusperspektivet, vilken affärsnytta kan vi få av att titta på genusfrågor?
Nya medier och kommunikationssätt, Om digital marknadsföring och kommunikation för den nya tidens kunder och anställda. Facebook, blogspot, communities, bilddagboken, hur kommunicerar den nya generation internet? Vad innebär det för mig som organisation att jag inte längre äger rätten att vara den som berättar om min verksamhet utan det mer och mer blir mina kunder som berättar om mig?
Storytelling, att bygga in och förmedla värden i den egna organisationen
Trender i samhället och i branschen, vad behöver jag bevaka och finns det sätt att förbereda sig?
Malmö i omvärlden, hur samverkar vi för att bli starkare?
Jag, en del av Malmö. Vad sker i Malmö, vad kan jag ta del av i form av nätverk och strukturpåverkande organ

Spår 3
Utvecklingsprogram inom området mångfald särskilt riktade mot några organisationer och nyckelpersoner Hotell Sas Radisson och Kulturinstitutionerna i Malmö.

Spår 4
Detta spår presenteras under rubriken Syfte pga utrymmesskäl.

Syfte

Fortsättning från bakgrund och problem:
Spår 4

Utifrån den hotbild som de externa handelsetableringarna utgör för stadskärnans företag och därigenom arbetstillfällen, så har ett utvecklingsmål kommit fram. Många små handelsföretag startas och går under och läggs ner efter att ha kämpoat sig fram under en kortare tid. Vi måste hitta ytterligare sätt att stärka de mindre, unika butikerna i stadskärnan som är en väldigt viktig faktor för stadskärnans attraktivitet. Frågeställningen som då kommit upp, med inspiration från tex något av Birminghams BIDs, är om man kan stödja de mindre företagens möjlighet att uppnå affärsmässighet och en långsiktig ekonomisk utveckling genom mentorskap.

Handeln är motorn i stadskärnan. Utan handel inga restauranger, utan restauranger ingen representationsmöjlighet och då inga kontor, dvs utan handel och restaurang inga besökare, inget utbud i stadskärnan.
Så idén som vuxit fram under förprojekteringen är att vi skulle vilja testa att få igång en mentorverksamhet, med företrädesvis erfarna butiksägare och yrkesverksamma inom de de större handelsbolagen som mentorer och anställda butikschefer eller ägare från de mindre företagen som adepter. För att detta ska genomföras tror vi att de blivande mentorerna kan behöva utbildning och handledning i processen så det verkligen blir mentor och adept, inte bara ytterligare generellt erfarenhetsutbyte.


Avsikten är att öka kompetensen hos individer och företag verksamma inom service- och besöksnäringen för att göra Malmö som besök och destinations-mål konkurrenskraftigt och att som individ, organisation och stad stå bättre rustade att möta dagens och framtida möjligheter och hot.genom kompetensutveckling och nätverksbyggande.

Att genom de presenterade insatserna med utbildning och seminarier öka konkurrenskraften för de deltagande företagen och individerna och därigenom stärka Malmö

Att statusen på yrkesområden höjs, vilket skapar långsiktiga effekter i form av möjligheten att möta arbetsutbudet med kompetent arbetskraft, samt att redan verksamma mår bättre, lättare tar till sig ny kunskap och organisation samt blir mer attraktiva på arbetsmarknaden

Att på olika sätt integrera mångfaldsperspektivet ( i ett bredare perspektiv, inte enbart etnisk mångfald) i de olika delarna av kompetensutvecklingen och stödja arbetet med attityder, kunskap och motivation och härigenom uppnå en ökad beredskap att rekrytera och samarbeta med andra grupper än vad branschen tidigare har präglats av.

Målsättning

Spår ett.

Att anordna kompetensutveckling genom att arrangera utbildningsdagar för anställda utifrån kompetensplanerna från de 88 företag som genomfört en kompetenskartläggning och vill gå vidare i ett genomförandeprojekt. Utöver dessa kan deltagande verksamheter från mångfaldsprojektet, CityAkademin, om mångfald även erbjudas platser på de utbildningar som anordnas om det inte blir fördyrande för projektet. Detta för att ytterligare stärka möjligheterna till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter. Tex så har kulturinstitutionerna börjat närma sig servicetänkandet som handel, restaurang etc länge lyft upp, medan handeln börjar närma sig upplevelsebranschen, varför det vore bra för projhektets deltagare att få nätverka och ta del även utav erfarenheter och infallsvinklar från kulturinstitutionerna. Vi vill gärna också låta det mångfaldsarbete som kulturinstitutionerna och Radisson SAS kommer att genomföra befrukta och inspirera deltagare i detta projekt.

Kompetensplanen vi presenterar omfattar ej mångfaldsverksamheterna, utan enbart de här benämnda projektdeltagarna, dvs 88 företag med 699 antal anställda, varav 444 kvinnor och 255 män.

Spår två.

Att anordna åtta seminarier/temadagar för deltagare i projektet.
Här avser vi även att bjuda in övriga medlemmar i Malmö Citysamverkan, samt Malmö Turisms nätverk för att under seminarierna även ge möjlighet att sprida resultat och infoormation om CityAkademin.
Att anordna efterföljande workshops gällande minst fyra teman för att gå från inspiration till handling, detta för projektdeltagare.

Effekter:
Att skapa en ökad medvetenhet och handlingsberedskap gällande de teman vi lyfter fram.
Att höja kunskapen om, och förståelsen för hur de olika temana berör våra möjligheter att utvecklas som individ, verkamhet och stad.
Ge möjlighet att med handledning i workshopserier ge beredskap att påbörja ett eget arbete kring någon av frågorna.

Spår fyra.
Målsättningen är att genomföra ett mentorsprogram med 6 mentorer från större företag och/ eller med längre erfarenhet och 6 adepter från mindre, unika butiker alternativt café/ restauranger under ett års tid med stöd av extern handledning.
Syftet är att hitta en modell för att stärka mindre verksamheter som är viktiga för stadskärnans utbud och attraktivitet.

Effekter av projektet

På individnivå

Minst 80% av de individer som deltager i projektet ska uppleva att projektet gett
kompetensökning som motsvarat förväntningar och behov
kompetensökning som ger större säkerhet i att utföra sitt arbete idag
stärkt möjlighet att vara fortsatt gångbara och intressanta på arbetsmarknaden
uppleva att projektet bidragit till att synliggöra och höja värdet på det arbete man utför
ökad förståelse för hinder och möjligheter avseende mångfald (etnisk, kulturell, genus eller annan mångfald)inom arbetsgrupp, kundrelationer eller kommunikation
ökad motivation och arbetsglädje
ökad förståelse för hur olika verksamheter i Malmö är beroende av varandra
Ökad vikänsla, med en upplevelse av att verka i ett större sammanhang
Stärkt betydlesen av att verka som en Malmöambassadör
Större nätverk för professionellt utbyte

På företags/ verksamhetsnivå:

Minst 80 % av företagsledarna ska uppleva att projektet
tillfört värdefull kompetensökning för medarbetare
gett ökade möjligheter till tillväxt
konkret värdefull kompetenshöjning i det dagliga arbetet
stärkt möjligheter till mångfald på arbetsplatsen
ökad tillgång till personligt professionellt nätverk

För Malmö
Långsiktiga effekter
Effekter, som är svårare att mäta, men långsiktigt betydelsefulla är naturligtvis att projektet ska bidra till det goda värdskapet för Malmö i sin helhet, och därigenom hjälpa Malmös attraktivitet för besökares, verksammas och boendes syn på Malmö som en intressant, välkomnande stad att verka, leva och bo i.
Att vi bidrar till ett mer integrerat Malmö där alla känner sig hemma och är välkomna oavsett ålder, kön, nationalitet, sexuell läggning, funktionshinder etc
Att vi tillsammans värnar om en mångfald vad gäller människor, butiksmix och upplevelser, stadsdelar i staden.
Samt att stadskärnan fortsätter att utvecklas gynnsamt kontra de externetableringar som nu projekteras för och som byggs just nu.
Att Malmö City tar marknadsandelar som ökar mer än externhandeln under de närmaste fem åren.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De branscher vi riktar oss mot har vissa begränsningar när det gäller utförande av vissa arbetsuppgifter för vissa typer av funktionshinder, så i vårt projekt bör tillgängligheten för våra projektdeltagare inte utgöra problem för ett deltagande. Vi avser dock att vid anmälan till respektive kursdag även ställa frågan om det finns behov av särskild anpassning eller hjälpmedel pga nedsättning av funktioner, såsom hörsel, syn etc.
Tillgänglighet är en fråga som aktualiserades i företagens kartläggning främst gentemot kunder, men även avseende egen personal bl a genom den lag om anpassning utav lokaler för rörelsehindrade som kommer 2009. Vi skulle ha detta som tema på ett seminarium, men föredragshållaren blev sjuk i sista stund och vi kunde inte hitta ersättare varför denna punkten utgick. Vi avser att erbjuda detta som en underrubrik under en av tema/ seminariedagarna i spår 2.

Jämställdhetsintegrering

JämställdhetsSWOT på projektet

Styrka
Effektiv, liten organisation som brinner för projektet
Jobbar mot både bransch med många kvinnor både i utförar, chefs och ägarledet, respektive många män. Borde gå att finna intressanta kopplingar och effekter.

Svaghet
Inga män i förprojekteringen som aktiva projektmedarbetare som möter företagen. Kan det påverka metoder, frågeställningar och angreppsätt?
Inte nog med tid inom projektorganisationen för att jobba med jämställdhetsfrågorna fullt ut
Svårt att få in underlag kring tex anställningar pga bristande intresse ute i verksamheterna
Vi kan inte tvinga företagen till engagemang
Svårt att hitta föredömen och/ eller kunniga, inspirerande föreläsare alternativt eldsjälar som har erfarenhet kring genusfrågor inom våra branscher.
Riktar oss mot ganska kortsiktiga branscher och verksamheter

Möjligheter
Att höja engagemanget genom att påvisa goda exempel
Involvera någon mer kompetent person/ organisation att direkt arbeta med frågorna
Undersöka var det finns goda erfarenheter av jsthetsarbete inom branscherna
Benchmarking?
Samarbeta med HUI, Sv Handel, Transvector m fl för ett mer strategiskt perspektiv och att få mer muskler i utförandet, samt spridning
Blanda in media om goda resultat
Nytt område , spännande
Intressant att se om kvinnor/ män värderar utbildningar olika. Detta kan påverka framtida utbildningars utformning

Hot
Tidspressad projektorganisation
Svårt att hitta rätt person som kan jämställdhetsbiten med både kompetens, erfarenhet och vana att kommunicera med näringslivet
Tidspressade företag
Blir det för mycket frågor som deltagarna ( ännu) inte ser värdet av, kan projektet upplevas som omständigt och jobbigt
Inte nog engagemang från deltagarna för att vilja ta tag i frågan pga de inte ser nyttan

Slutsatser:
Vi behöver ta in extern projekthjälp för att särskilt arbeta med jämställdhetsperspektivet om det ska finnas tid och verkligen bli ett bra påverkans och utredningsarbete. Här hoppas vi på ESFrådets jämställdhetssatsning i Göteborg

Frågor som man kan utreda:
Upplever kvinnor och män att de fått ut lika eller mer av insatserna: värderar de kompetensutvecklingen el intyg i lika hög grad?
Finns det ett samband mellan val av kurser och kön?
Har kvinnor/ män på samma yrkesnivå karriärmässigt olika utbildningsbakgrund?
Har alla samma möjlighet egentligen att frigöra sig från ordinarie arbetsuppgifter för kompetensutveckling
Får olika kön argumentera olika mycket för att få ta del av utvecklingen?

Vi vill utifrån detta i utvärderingen:
Kvantitativt undersöka huruvida önskade och uttagna utbildningsdagar fördelas jämnt mellan kvinnor och män procentuellt, samt om alla kunnat frigöra sig från sina ordinarie arbetsuppgifter, eller om det kan finnas skillnader beroende om man är man eller kvinna.

Vi avser även att undersöka om det finns en skillnad mellan mäns och kvinnors upplevelse av vad de fått ut av sin medverkan i projektet, om det finns en könsmässig skillnad på det upplevda värdet av kompetensutvecklingen. Har vi olika bild av nytta och värde, av vad utbildningarna tillfört mig och hur det stärkt min position på arbetsmarknaden?

Faktorer att titta på kan vara tex syn och tilltro till egen förmåga, syn på aktuell arbetssituation, möjlighet att påverka egen arbetssituation och arbetsorganisation, bättre möjligheter på arbetsmarknaden i stort, graden av hur viktig kompetenshöjningen har varit för dem i deras utveckling

Transnationellt samarbete

nej

Deltagande aktörer

 • Adventura AB
 • AKTIEBOLAGET OLSSON & GERTHEL
 • AMYJ AB
 • Apoteket
 • Bagels café & catering
 • Baltzar & co
 • Barnens Scen
 • Björn Borg Concept Stores
 • Blomsterpigan
 • Bokia/Lazer Records AB
 • Brillor å sånt
 • Bröderna M
 • Butik Fredrik
 • Butler J David
 • Café Kungsgatan
 • Classy
 • Comfort Hotel Malmö
 • Cosmopolitan
 • CRÉPERIE BRETAGNE AB
 • CROSS SPORTSWEAR
 • Denim for girls
 • Din Bil Sverige AB
 • ECCO shop
 • Elite Hotel Savoy
 • Equi Tours
 • Fastighets AB Malmö City
 • Fastmera Fastigheter AB
 • Forex AB
 • Form & Designcenter
 • Forum
 • Gottelisa
 • Gudrun Sjödén
 • Gyllenforsen Fastigheter
 • Hotel Noble House
 • Hukes Ur
 • Humanitetens Hus
 • Håkanssons skor
 • IN VOGUE BY HELENA ROSENQUIST
 • Ingelsta Kalkon
 • Ingrid af Maglehem
 • Johan P
 • Kaptenbrons kiosk
 • Konditori Amarant
 • Konferensbolaget
 • Kött & Viltspecialisten
 • Lomma Tegelfabrik
 • Malmö Citysamverkan Service AB
 • Malmö POP AB
 • Malmö Skivhandel
 • Mando Steakhouse
 • Mello Yello
 • Miss Juniversum
 • MK Juvel
 • Moccasin Mat & vin
 • Moosehead
 • Nonno Herrdetaljer
 • Norrgavel
 • Optiker OLSSON ANDERSSON EFTR.
 • Pekave gruppen
 • Preislers optik
 • Pressbyrån
 • React Event
 • Restaurang Glasklart
 • Restaurang Mosaik
 • Restaurang Årstiderna
 • Shango
 • Slagthuset
 • Sorl
 • Stadskontoret/Näringslivskontoret
 • STF Kebnekaise
 • StGertrud konferens/restaurang
 • Svensson
 • The Mayfair Hotel
 • Thehuset Five oclock
 • Tiger
 • Tweed
 • Utmaningarnas Hus
 • Village
 • X-CHANGE

Kommun

 • Malmö