Logotyp på utskrifter

Citadellets hälsoträdgård - arbetslivsinriktad grön rehabilitering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFolkuniversitetet Landskrona
KontaktpersonLena Bjering
E-postlena.bjering@folkuniversitetet.se
Telefonnummer0736447774
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Folkuniversitetet skulle kunna vara en alternativ rehabiliteringsaktör till de etablerade inom området. En rehabiliteringsaktör som utan vinstintresse bidrar till ett humanare samhälle.
I samverkan med offentliga aktörer, lokalproducenter samt ideella föreningar vill vi skapa förutsättningar att utveckla en rehabiliteringsverksamhet där vi tar vara på de erfarenheter och lärdomar vi har från hela bredden av vår verksamhet. Vi har en idé om att under samma tak möjliggöra en form av rehabilitering inkluderande en ”förrehabiliterande” period, praktisk arbetsträning inom trädgård/odling/förädling/café, kortare utbildning inom trädgård, arbetspraktik samt även steget ut med arbetsprövning hos någon i vårt nätverk av lokalproducenter. Hela utvecklingsprocessen ska genomsyras av att individen aktivt arbetar med sitt eget personliga entreprenörskap. Hur denna mix av innehåll ska se ut är en del i förstudiens arbete och kommer att utarbetas i samverkan med partners och målgrupp.

Bakgrund

Folkuniversitetets historia är en historia om idéer som fötts och realiserats av människor som velat göra något för att göra världen bättre, tillvaron roligare och bildningen djupare. Vår verksamhet skapas av människor, för människor, tillsammans med människor. Vi är ett studieförbund som driver folkbildning i allt vi gör och som menar att folkbildningens alternativa syn på pedagogik och verksamhet gör skillnad mot det etablerade. Ett av våra viktigaste kännetecken är "förnyelse", det vill säga att det är en av våra uppgifter att utmana etablerade strukturer. Vi vill och kan bidra med insatser som ger personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden möjligheter till att utveckla och stärka sin arbetsförmåga.
Får vi vara med och spela på denna arena?
Får vi ta ett större samhällsansvar?
Får vi pröva att utmana de strukturer och beprövade metoder som idag finns och utveckla en verksamhet som tar sin utgångspunkt i folkbildningens mylla?
Kan vi som idéburen organisation – i samverkan med de offentliga aktörer som idag ha ansvaret - få utveckla och pröva en metodik med bibehållet oberoende?
Den nationella Överenskommelse befäster den politiska viljeinriktningen om ökad samverkan mellan den offentliga och idéburna sektorn. Vi /Folkuniversitetet, som idéburen organisation, vill och kan ta ett större samhällsansvar och har verkligen något att erbjuda de målgrupper som idag tillhör de mest utsatta i samhället. Men………vi vill göra det på vårt sätt med hjärtat i folkbildningen och utifrån våra grundläggande värderingar! Vi har inlett en dialog med Finsam-förbunden i Skåne nordväst kring våra ambitioner och verksamhetsidéer. Tillsammans med dem och övriga aktörer vill vi pröva att utveckla en alternativ rehabiliteringsverksamhet för långtidssjukskrivna och personer med sjuk- aktivitetsersättning - med Folkuniversitetet som huvudman.
Arbetslinjen ställer högre krav på människor att stå till arbetsmarknadens förfogande i större utsträckning än tidigare, men arbetsmarknaden står inte alltid till människornas förfogande. Den 1 juli 2008 infördes rehabiliteringskedjan som bland annat innebär att rätten till sjukpenning tidsbegränsas samt att tidsbegränsad sjukersättning upphör. Detta innebar att ett stort antal individer förlorade rätten till sjukpenning/sjukersättning och bedöms behöva stöd från arbetsförmedlingen för att söka arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Många i den här gruppen har varit borta från arbetsmarknaden under lång tid och har stora svårigheter gå direkt in i de arbetsrehabiliterande åtgärder som fn står tillbuds.
Studier som kartlagt målgruppen som uppbär aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller försörjningsstöd med läkarintyg visar på att psykiska diagnoser ex lindrig utvecklingsstörning, aspergers syndrom, ADHD, personlighetsstörning, ångest- och depressionstillstånd dominerar. Endast ett fåtal har fysiska diagnoser bl a fibromyalgi, whiplashskada. Beviljade aktivitetsersättningar och psykisk ohälsa hos unga vuxna ökar alarmerande. Unga som inte har klarat gymnasiet är kraftigt överrepresenterade bland personer som får aktivitetsersättning
Redan nu så finns stor erfarenhet på Arbetsförmedlingen att arbeta med den här målgruppen. Erfarenheten är också att det behövs ganska omfattande stöd- och motivationsinsatser innan effektiva arbetslivsinriktade insatser kan sättas in. Någon form av ”förrehabilitering”. Från Arbetsförmedlingens handläggare signalerar man att målgruppen efter långt utanförskap ofta uppvisar en för arbete dysfunktionell livsstil. Detta inbegriper obalans i dygnsrytm, lågt utövande av fritidsaktivitet, små eller obefintliga sociala nätverk, ohälsosamt kostintag och ofta låg grad av fysisk aktivitet.
Inom psykiatrin har man identifierat att stora målgrupper behöver hjälp med den första fasen i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Ofta handlar detta om att starta igång en process mot arbete, t.ex. genom en initial arbetsträning.
Det vi också vet är att ingen har ansvar för att ge det här stödet idag, vilket är en allvarlig brist och ett stort hinder för många individer.

Folkuniversitetet är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen och vi bedriver på upphandlade uppdrag flera verksamheter för personer inskrivna i Jobb och utvecklingsgarantin samt även inom rehabilitering RESA.
De verksamheter som vi startat utgår så lång möjligt från deltagares intressen och behov – deltagare som valt att komma till vår verksamhet. Det vi har att förhålla oss till är dock den struktur och avgränsning som de upphandlade uppdragen ger och inom dessa ramar navigera.
I Landskrona är såväl långtidsarbetslösheten som sjukskrivningstalen höga. En stor andel i dessa grupper har en utomnordisk bakgrund. Vår erfarenhet är att det behövs fler alternativ av mer praktiskt inriktade verksamheter som möjliggör både ett lärande, och har en arbetsinriktad rehabiliterande effekt.
Inom vår nuvarande verksamhet i Landskrona har vi idag två sysselsättningsprojekt där vi odlar. På Ewerlöfs holme – en liten ö inom Citadellets slottsområde - har vi en ca 600m2 yta där vi i samarbete med Statens Fastighetsverk (som förvaltar området) har en del vår sysselsättningsverksamhet för långtidsarbetslösa personer inskrivna i fas 3. Här odlas grönsaker av alla de slag. Grönsaker som tom fanns på kungens tallrik när Landskronas 600-årsjubileum inleddes i mars i år!
I det andra metodutvecklingsprojektet ”Odling och Integration” prövar vi i ett nytt samarbete - deltagare med utländsk bakgrund, Landskrona stad, lokalproducenter, restaurangidkare – öppna dörrar och hitta vägar till yrkesverksamhet inom den gröna näringen och dess kringnäringar. Samtliga parter i projektet ska gynnas genom ett erfarenhetsutbyte kring att bredda och utveckla odlande, förädling och användning av lokala råvaror och skapa nätverk som kan leda till nya arbetstillfällen. Grundtanken bakom projektet är att uppnå och skapa kontaktytor och samarbeten mellan invandrare/utlandsfödda svenskar och näringsidkare inom grön näring och lokalproducerad mat/restaurang. Odling & Integration är delfinansierat av EU landsbygsprogram Leader och kommer att pågå under hela 2014. Genom vårt samarbete med Leader har vi också ett stort nätverk med ett femtiotal lokalproducenter i vår region (projekt ”Lokalproducerat”).
Det är inom denna ”gröna näring – från ax till limpa” vi i en förstudie vill undersöka och pröva vår idé om att skapa en ny och alternativ arbetsinriktad rehabiliteringsverksamhet. I samverkan med offentliga aktörer, näringsliv/lokalproducenter samt ideella föreningar vill vi skapa förutsättningar att utveckla en profilerad rehabiliteringsverksamhet där vi som utgångspunkt tar vara på de erfarenheter och lärdomar vi och samverkanspartners har. Vi har en idé om att under samma tak möjliggöra en form av rehabilitering inkluderande en ”förrehabiliterande” period, praktisk arbetsträning inom trädgård/odling/förädling/café inom projektets ram, kortare utbildning inom grönyteskötsel/trädgård, arbetspraktik samt även ett steg ut med arbetsprövning hos ngn av våra lokalproducenter.
Hela utvecklingsprocessen ska även genomsyras av att individen aktivt arbetar och får stöd med sitt eget personliga entreprenörskap. Detta görs i grupp och enskilt där områden som hälsa och kultur, social träning och skapande/estetisk aktiviteter kan bli aktuella. Hur denna mix av innehåll ska se ut i slutändan är en del i förstudien arbete och kommer att utarbetas efter målgrupps- och behovsanalysen och i samverkan med partners och målgrupp.
Tilläggas kan också att Folkuniversitetet under ett par år haft ett intresse att utveckla en verksamhet kring odlande, trädgård och hälsa. Vi har i detta syftet bl a gjort en studieresa till Storbritannien och besökt flera olika stadsodlingsprojekt bl a Culpeper Community Garden/Islington , Hackney City Farm/Hackney och Calthorpe Project Community Garden, Camden – alla framgångsrikt drivna av den idéburna sektor.

Målsättning

Att motverka utanförskap och främja arbetsetablering för långtidssjukskrivna och personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning.
Att förverkliga en vision där Folkuniversitetet bygger upp en alternativ rehabiliteringsverksamhet där Folkuniversitetet som självständig aktör ansvarar och driver denna inom ett par tre års tid. Förprojekteringen är startskottet på denna resa och den efterföljs av ett genomförandeprojekt.
Att Folkuniversitetet som en idéburen organisation visar att vi vill och kan ta ett ökat samhällsansvar genom att utveckla en långsiktig verksamhet för en målgrupp där de gängse organisationer och strukturer idag är offentliga. Genom vår alternativa rehabiliteringsverksamhet kan Folkuniversitetet med folkbildningen som utgångspunkt komplettera myndigheternas ansvar för målgruppen samt medverka till att utveckla vår roll som idéburen organisation i samhället

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En förutsättning för ett lyckad och bra verksamhet är naturligtvis att den är och görs tillgänglig för den målgrupp den är till för! I vår projektidé finns vår odling på Ewerlöfs holme på en offentlig plats och besöks också av allmänheten. Även som besöksmål måste denna göras mer tillgänglig.
För stöd och kunskap i tillgänglighetsfrågor kommer HANDISAM och de stödinsatser som de erbjuder användas. HANDISAM har i sin vägledning ”Riv hindren” sammanställt riktlinjer och checklista för tillgänglighet - vilket fungerar som ett bra verktyg för arbetet kring detta område. Vi kommer under förstudien fördjupa kunskapen kring tillgänglighet för att skapa tillfredställande anpassningar/insatser i ett genomförandeprojekt. Detta arbete sker i fokusgrupperna samt referensgrupp.
Referensgruppens kompetens inom området tas till vara och de kommer även på sitt bord ha frågan kring vilken kompetens som är viktig för personal i ett genomförandeprojekt.
En handlingsplan framarbetas i samarbete med fokusgrupperna och referensgrupp

Transnationellt samarbete

Under förstudien har vi för avsikt att tillsammans med våra samverkanspartners lyfta fråga kring ett transnationellt samarbete i ett genomförandeprojekt. Folkuniversitetet har gjort ett par studieresor till bl a England och Italien för att studera och lära av flera samhällsintegrerande verksamheter och dess metoder. Mötet med dessa har gett oss inspiration och nya idéer till möjliga lösningar på hemmaplan. Inte minst har andra länder lösningar på hur man kan bygga en samverkan mellan offentliga och idéburna organisationer. För vårt tänkta partnerskap skulle ett transnationellt samarbete ge ett stort mervärde då vår målsättning är att på hemmaplan hitta nya former för samverkan där gängse strukturmönster utmanas. För kommande projektdeltagare kan studieresor och ett utbyte med dem stärka deras kompetens, självförtroende och motivation.
Genom projektet ”Lokalproducerat” finns ett utbyte med Skottland där kontakter redan är etablerade och som skulle kunna vara intressanta att utveckla vidare för såväl projektpartners som deltagare. Goda och bra läroexempel finns också i flera av våra nordiska länder. Ett ev transnationellt samarbete utformas som en del i förstudien och integreras i en ansökan om genomförande.

Samarbetspartners

  • Coompanion

Kommun

  • Helsingborg
  • Landskrona
  • Svalöv