Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

CSR och Företagande – att Förena Samhällsnytta med Affärsnytta

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStadsområdesförvaltning Öster
KontaktpersonJulia Magnusson
E-postjulia.magnusson@malmo.se
Telefonnummer0768-96 18 15
Beviljat ESF-stöd7 880 018 kr
Total projektbudget7 880 018 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet drivs av Malmö stad i samverkan Malmö Företagsgrupper och Malmö Högskola för 18 småföretag i Malmö. Syftet är att via strategisk kompetensutveckling och samverkan mellan näringsliv, akademi och idéburen sektor göra frågor om CSR, mångfald och likabehandling en del av småföretagens verksamhetsplanering och affärsutveckling och därigenom möjliggöra ökad konkurrenskraft, tillväxt och innovationsutveckling.

Därutöver omfattar projektet nätverks- och seminarieinsatser för ytterligare 200 företag i regionen.

Projektet genomförs under perioden februari 2012 - januari 2014.

Bakgrund

Lärande har en strategisk betydelse för näringslivets konkurrenskraft och tillväxt. Forskningen visar att småföretag är särskilt viktiga för den ekonomiska utvecklingen och lyfter fram betydelsen av att mindre företag ska kunna utveckla och vidmakthålla hög kompetens.

De Socialfondsprojekt som Malmö Stad genomfört i samverkan med Malmö Företagsgrupper har skapat förutsättningar för en sådan utveckling, Erfarenheterna visar dock att kompetensutveckling inte automatiskt leder till förändringar på företagsnivå utan det krävs mer strategisk utbildning i kombination med förändringar i arbetsorganisation för att leda till effektivare organisationer och ökad tillväxt. Det krävs kompletterande insatser för att, i linje med ESF:s regionala plan i Sydsverige, stärka näringslivsstrukturen för att hantera den strukturomvandling som sker i delar av regionens näringsliv.

Ett prioriterat område rör insatser för att öka småföretagens förmåga att använda mångfald och ökat samhällsansvar som strategiska frågor kopplat till affärsutvecklingen. Studier visar att ett ökat fokus på Corporate Social Responsibility (CSR), och de delar som omfattar mångfald och ett socialt ansvarstagande, både är lönsamt och en nödvändig förutsättning för tillväxt och effektivare verksamheter.

Många större företag har insett att CSR och mångfald är viktiga för konkurrenskraft men i mindre företag saknas ofta kunskap om hur mångfald och ökat samhällsansvar kan stärka affärsnyttan. Försöken att engagera små och medelstora företag har ökat i Europa men Europeiska Kommissionen menar att ett stärkt CSR-engagemang bland små företag är nödvändigt för att kunna dra full nytta av CSR. De mindre företagen torde också, med tanke på att de är betydligt fler än de större, kunna påverka omvärlden på ett mer betydande sätt genom ökat socialt ansvarstagande.

Brist på relevant kompetens i de mindre företagen försvagar medarbetarnas ställning på arbetsmarknaden och kan leda till arbetslöshet. För företag som inte har kunskap om omvärldens förändringar och krav vad gäller ökat samhällsansvar blir det också svårare att se behov i arbetsorganisationen för att skapa en långsiktig utveckling.

Malmö stad, i samverkan med Malmö Företagsgrupper och Malmö Högskola (MAH), ansöker om medel för ett projekt med mobiliseringsfas för 18 småföretag i Malmö i syfte att via strategisk kompetensutveckling och samverkan mellan näringsliv, akademi och idéburen sektor göra frågor om CSR, mångfald och likabehandling en del av småföretagens verksamhetsplanering och affärsutveckling och därigenom möjliggöra ökad konkurrenskraft, tillväxt och innovationsutveckling.

Projektet omfattar frågor om företagens arbetssätt och arbetsorganisation för att vara långsiktigt och strategiskt bl a genom att bidra till en stärkt företagskultur, nya synsätt på kompetensförsörjning samt stärka företagens samarbete med den idéburna sektorn, akademin samt andra småföretag i regionen.

Mobiliseringen genomförs inom ramen följande fyra områden varav samtliga, förutom den förstnämnda, utgör områden inom vilka kompetensutveckling och samverkan kommer att anordnas under genomförandet:

1. FÖRETAGSANALYS
Mobiliseringen inleds med en företagsanalys inom vilka chefer på företagen ska arbeta fram en företagsanpassad utvecklingsplan på hur mångfald och socialt ansvarstagande kan förstärka företagets affärer, värderingar och varumärke. Denna del ligger som underlag för vilka insatser under genomförandet som företaget har behov att medverka i. Företagsanalysen sker i workshops i vilka ett mindre antal företag per tillfälle får metoder att analysera företagets verksamhet och att identifiera utvecklingsbehov i relation till mål.

Analysen utmynnar i en CSR- och mångfaldsinriktad utvecklingsplan för vilken kompetens företaget behöver stärka för att uppnå ökad konkurrenskraft utifrån affärsplanen samt behov av förändringar i arbetssätt och arbetsorganisation. Analysen ska bidra till ett strategiskt tänkande för att kunna se koppling mellan CSR, utbildning och företagsnytta.

2. KARTLÄGGNING AV KOMPETENSBEHOV
Utifrån resultatet av utvecklingsplanerna kartläggs och dimensioneras företagens behov av kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för nedanstående två övergripande utbildningsområden inom vilka utbildningar kommer att genomföras. Kartläggningen sker via workshops för företagsledare och andra nyckelpersoner i företagen samt enkätundersökningar för samtliga medarbetare. Resultatet ligger som underlag för justeringar av företagens utvecklingsplan.

A: CSR och mångfald som affärsstrategi
Kartläggning av kompetensbehov för att öka småföretagens förmåga att koppla CSR och mångfald till affärsutvecklingen exempelvis när det gäller nya marknader, förbättrad marknadsposition och ökat organisationskapital.

Behovsanalys av insatser för att åskådliggöra vinsterna med CSR och mångfald som minskade kostnader och nya marknader samt principerna bakom idén om företagens samhällsansvar. Kartläggning av behovet av kompetens för att genom CSR- och mångfaldsperspektiv utvidga företagens affärs-, marknads- och produktutveckling, kundstruktur och konkurrensfördelar.

Då exporterande småföretag ofta visar upp en högre produktivitetsutveckling än icke-exporterande företag kommer en del av kartläggningen att röra behovet av utbildning för hur företagen, som en del av en CSR-strategi, kan stärka internationella marknadskontakter.

Eftersom utbudet av olika högteknologiska varor och kunskapsintensiva tjänster ökar i ekonomin ökar betydelsen av småföretagens förmåga att hantera innovativa processer för att skapa nya innovationer. Innovationsförmåga, att kunna använda kunskap i nya sammanhang, anses idag avgörande för konkurrenskraft i en global ekonomi.

Genom utbildning och nedanstående samverkan med akademin erbjuder projektet medverkande småföretag kunskap att utveckla innovationer kopplat till både ledningssystem och andra processer i företagen som nya produkter och sätt att framställa existerande produkter.

B: CSR och mångfald som en del av kompetensförsörjningen
Kartläggning av kompetensbehov för att integrera frågor om mångfald i företagens kompetensförsörjning. Utgångspunkten är att det är en affärsmässig fördel om det finns en representation som är förankrad i den marknad som man vänder sig till.

Frågorna rör vilka kompetensbehov det finns i företagen för att långsiktigt öka språk- och interkulturella kunskaper bland personalen som kan stärka företagets förståelse för olika kunders efterfrågan och behov samt hur företagens anseende och konkurrenskraft kan öka om företaget speglar den mångkulturella kundkrets man vänder sig till.

3. SAMVERKAN MELLAN NÄRINGSLIV, AKADEMI OCH IDÉBUREN SEKTOR
Projektet kommer att undersöka hur en samverkan med MAH kan skapa strukturer för kunskapsöverföring mellan näringsliv och akademi. Ett samarbete mellan MAH och småföretag i regionen kan föra in nya kunskaper som rör CSR, mångfald, tillväxt i småföretag och innovations- och produktutveckling.

Det kommer också att kartläggas hur en samverkan mellan företagen och den idéburna sektorn, och hur ett ansvar som går utöver ordinarie affärsidé i privata organisationer, kan skapa förutsättningar för mer konkurrenskraft och engagerade medarbetare.

4. UTFORMNING AV NÄTVERKS- OCH SEMINARIEINSATSER
Forskning visar att nätverk och kan leda till nya lösningar på olika problem och projektet kommer att undersöka utformning av nätverk och seminarier under genomförandet.

Ambitionen är att insatserna, i samverkan med MAH, ska hålla en internationellt hög nivå, vara framtidsinriktade och beröra den senaste kunskapen inom områden som exempelvis CSR, mångfald och socialt ansvarstagande, kompetens i småföretag, "diversity management” etc.

Målgruppen för insatserna är, förutom de 18 deltagande företagen, även ytterligare 200 småföretag i regionen.

Målsättning

Idag är det viktigare än någonsin för företagen att visa att organisationen tar ett ansvar utöver det ekonomiska resultatet. Förutom det moraliska ansvaret att agera på ett etiskt och riktigt sätt handlar det om att stärka och vårda sitt varumärke, oavsett om syftet är att attrahera eller behålla och medarbetare. Företag som arbetar aktivt med CSR och mångfaldsfrågor ökar sitt immateriella värde och får ett ökat anseende hos sina kunder och övriga intressenter. Ett aktivt CSR- och mångfaldsarbete ger också möjligheter att identifiera nya affärsmöjligheter och affärsmodeller.

Mot bakgrund av att mindre företag ofta saknar kunskap om hur fokus på CSR och mångfald kan stärka varumärke och öka affärsnyttan är de övergripande syftena med projektet:

- att genom strategisk kompetensutveckling, förändrade arbetssätt och arbetsorganisationer samt riktade samverkansinsatser mellan näringsliv, akademi och idéburen sektor göra frågor om CSR, mångfald och likabehandling en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering och affärsutveckling och därigenom möjliggöra ökad tillväxt, konkurrenskraft och innovationsutveckling samt att minska riskerna för arbetslöshet p g a en bristande kompetens,

- att genom kompetens-, seminarie och samverkansinsatser bidra till en förändrad syn på kompetensförsörjning såväl bland de deltagande företagen som bland de ytterligare cirka 200 småföretagen i regionen som kommer att medverka i seminarie- och nätverksinsatser,

- att i en process bidra till att småföretagare ska se strategier kring CSR och mångfald som en investering och som ett strategiskt verktyg för att skapa tillväxt och lyckas i konkurrensen,

- att utveckla metoder och strategier för hur småföretag ska kunna värdera och mäta CSR- och mångfaldsinriktad utbildning i relation till mål och affärsresultat samt

- att genom projektets insatser öka såväl företagens vilja att växa som organisationernas interna tillväxtkapacitet.


Resultatmålen, och projektets mål på längre sikt, är:

- att den ekonomiska tillväxten på medverkande företag, mätt i omsättning och/eller antal anställda, 12 månader efter avslutat genomförande ska ha ökat i förhållande branschgenomsnittet samt

- att andelen deltagare/medarbetare som 12 månader efter avslutat genomförande har fått fördjupade eller breddade arbetsuppgifter, ska uppgå till minst 20 %.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under mobiliseringsfasen kommer projektet att lägga grunden för det fortsatta arbetet med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning genom att ta fram riktlinjer och rutiner för hur projektet ska göras tillgängligt.

Projektet ska, i linje med Malmö stads policy för tillgänglighet, skapa förutsättningar för att alla personer oavsett funktionsförmåga ska kunna ta till sig projektets information och kunna kommunicera med projektet.

Det innebär att de utbildningslokaler som ska användas, och de skriftliga och muntliga informations- och kommunikationsinsatserna mellan olika delar av projektet, ska utformas så att de blir tillgängliga för alla, såväl deltagare som samverkansparter. Det innebär också att den del av behovsanalysen under mobiliseringsfasen som rör tillgänglighet har som ambition att leda till attitydförändringar om personer med funktionsnedsättning och faktiska förändringar i verksamheterna för att öka fysisk tillgänglighet.

För att lokaler och kommunikation, både under mobiliseringsfas och genomförande, ska uppfylla kraven på tillgänglighet kommer projektet att få stöd från Handisams processtöd.

Därutöver kommer projektet att vid behov kontakta Malmö stads tillgänglighetsrådgivare som utgör en resurs för Malmö stads övriga förvaltningar.

För att öka kunskaperna och medvetenheten om tillgänglighetsfrågor kommer en kartläggning att genomföras under mobiliseringsfasen som ska resultera i riktlinjer för hur tillgänglighet kan bli en horisontell del i alla utbildningsinsatser.

Det handlar om att integrera insatser i utbildningar för att förändra attityder gentemot gruppen men också insatser kring praktisk kunskap om fysisk tillgänglighet för att arbetsplatsernas inom- och utomhusmiljöer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och ökad kunskap om kommunikativ tillgänglighet som handlar om hjälpmedel och förhållanden - hörslinga, god akustik och bra belysning - för att kommunikationen ska vara anpassad för alla.

Därutöver bör det också läggas in delar som rör kompetens om informativ tillgänglighet och att tryckt och digital information ska vara tydligt utformad och lättläst samt kunskap om psykosocial tillgänglighet som handlar om attityder och bemötande av personer med funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer under mobiliseringsfasen att undersöka om det i företagsnätverken eller i de nätverk som etableras med MAH finns kontakter med organisationer i något eller några EU-länder som skulle kunna ligga som underlag för en transnationell samverkan under genomförandet i syfte att ge bränsle för en utvecklings- och förändringsprocess bland företagen i frågor om CSR.

Upphov till nya idéer och innovativa lösningar på hemmaplan behöver inte nödvändigtvis hämtas från verksamheter med likartade metoder på CSR.arbetet utan ett erfarenhetsutbyte skulle kunna genomföras med organsiationer och medlemsländer som bedriver insatser som skiljer sig från etablerade synsätt i Sverige.

Under mobiliseringsfasen kommer projektet att utreda förutsättningarna för behovet, intresset och i så fall utformningen av en transnationell samverkan som underlag för ett genomförande.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen, Malmö samverkan
 • Föreningen Idrott För Handikap
 • IUC Skåne
 • Malmö Högskola
 • Nätv. Mångkulturella Sverige
 • Stadskontoret/Näringslivskontoret

Deltagande aktörer

 • BRC i Malmö AB
 • Cetec Electric AB
 • Mobergs Mekaniska AB
 • NilsOls Alpha i Malmö AB
 • PoG Södra Sandby
 • Pramo Ekonomi & Data AB
 • Sydassistans AB

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge