Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Burlöv Center - ett leende center

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBurlöv Center/Jones Lang LaSalle
KontaktpersonAnnika Sjöberg
E-postannika.sjoberg@eu.jll.com
Telefonnummer040-430021
Beviljat ESF-stöd575 915 kr
Total projektbudget575 915 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-07-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Burlövs Center består av 75 butiker med 571 medarbetare av vilka 413 är kvinnor. (Egentligen 70 butiker eftersom en grupp frisörer med var sin enskilda firma delar på en butik). Vi vill också påpeka att av de 75 butikerna har bara några få fler än 10 medarbetare. Medelbutiken har 5 - 6 medarbetare. I samverkan med Burlövs kommun vill vi se över möjligheterna att växa tillsammans –eftersom vi vet att ett lönsamt och intresseväckande köpcentrum skapar nya arbetstillfällen också i lokalsamhället. I samverkan med Svensk Handel vill vi att frågor kring företagens ansvar i etik- och miljöfrågor aktualiseras samt att erfarenheter från detta projekt sprids.

Mer än 70% av alla som arbetar på centrat har deltider. EU beskriver ofta gruppen inom kommunikation/handel som lågutbildade. Deltidsarbete, kvinnoöverskott och stora behov av kompetensutveckling kännetecknar de flesta köpcentra. Vid en konjunktursvikt är det den gruppen som först av alla får färre timmar dvs en ökad deltidsarbetslöshet.

Men omvänt gäller också och projektet syftar på detta. Burlövs Center vill förbättra sin attraktionskraft genom en rejäl personalsatsning.

Säljare som kan och vill mer vad gäller:
• Etik-och miljöfrågorna
• Att vara en aktiv del av ett upplevelsecentrum/ett leende Burlöv Centrum (och ha skäl för sitt leende)

Säljare som oftare:
• Är män
• Är ”kvinnor i teknikbutiker och män i klädbutiker”
• Har deltid när de vill ha det, men fler timmar när lönsamheten i butiken/på centrat så medger

Burlöv Center vill vi förnya genom att
• Göra en rejäl satsning på den inre miljön
• Skapa en anda av att helheten är mer värd än delarna/butikerna var för sig

Bakgrund

Vi får allt fler köpcentra samtidigt som konkurrensen köpcentra emellan ökar med antalet tillkommande Centra. Det finns forskning som visar att ett köpcenter ökar sysselsättningen också i det lokala närsamhället, alltså inte enbart genom att många anställs på Centrat.

I Burlövs kommun arbetar var tredje innevånare med handel och kommunikation jämfört med att var femte gör det i landet. Handel/kommunikation är alltså en betydande verksamhet lokalt. En annan viktig förutsättning är att nästa var fjärde kommuninnevånare är utrikesfödd, mot bara var åttonde i landet.

Burlövs Center vill förbättra sin attraktionskraft genom en rejäl personalsatsning. Mer än 70% är kvinnor i deltidsarbete som ingår i den grupp anställda (handelsanställda) med stort gap mellan vad de kan och de krav arbetslivet ställer på dem. Säljarbetet i butik har på senare år ändrat karaktär genom att kunder och marknad blivit alltmer miljö- och etik medvetna och kräver svar på betydligt mer komplicerade frågor än tidigare. Inom ramen för projektet avser vi att se över arbetsmiljön för att motverka sådana sjukskrivningar som kan uppfattas som sviter av arbetsmiljön: stress, belastningsskador, rökning och kostvanor.

Burlövs Center vill också utveckla samarbetet mellan butiker så att butiker, restauranger och kaféer tillsammans (dvs helheten) blir mer värd än de olika delarna var för sig. Köpcentra bygger ju egentligen på att man blir starka tillsammans, men många gånger värderas t ex butikschefer tämligen ensidigt utifrån vad de åstadkommer i "den egna butiken".

Samtidigt blir det mer och mer påtagligt att kunder som besöker Burlöv i ökande omfattning gör ett besök på Centrat till en upplevelse för hela familjen. Burlöv Center har blivit en del av upplevelseindustrin och den verksamhetsförändringen ställer krav på att personalen. Upplevelseinriktade verksamheter beskriva i den regionala planen (sid12) som en betydande tillväxtfaktor genom att den alltså skapar arbetstillfällen genom de många besökarna till området/lokalsamhället.

De frågor som ligger bakom projekt Burlöv Center – ett leende center är:
• Miljö- och etikmedvetenhet bland kunder ställer krav på en ny kompetens bland personalen på Burlöv Center. Iden nya säljarrollen ligger också mångfaldsperspektivet dvs förmågan att på ett bra sätt ta hand om olika slags kunder.
• Burlöv Center måste för att klara konkurrens med andra Centra fortsatt ligga i framkanten av utvecklingen. Burlövs Center vill vara en aktiv del i den starka position Burlövs kommun har vad gäller handel och kommunikation. I det ligger att klara att hantera de seriösa frågorna kring etik och miljö och att samtidigt leva upp till kundernas förväntningar att ett besök på Burlövs Center skall bli en verkligt trevlig upplevelse. Insatser av det slaget fordrar samverkan inom centrat och en ökad insikt om att en butiks framgång i ett köpcenter både beror på vad butiken gör för egen del - och tillsammans med de andra butikerna.
• Kunder och marknad förväntar sig att de stereotypa könsrollsmönstren i handeln förändras. Av de 72 butikerna på Centrat är idag mer än hälften enkönade, det måste vi göra något åt. Anställa fler män och dessutom inte bara i teknik- och sportbutikerna.
• Om Burlöv Center förmår leva upp till dessa förutsättningar är det största garanten för att med fler besökare och lönsammare butiker följer möjligheten att göra något åt de många kvinnliga medarbetarnas (och en del av männens) många gånger ofrivilliga deltidsarbete.
• Med hänvisning till vad som står i den regionala planen för Skåne Blekinge tror också vi att upplevelsecenter - vilket Burlöv Center blir mer och mer – får sysselsättnings-skapande effekter på hela det omkringliggande lokalsamhället dvs på Burlövs kommun. Motsatsen gäller också – en kommun med många inom handel/kommunikation drabbas naturligtvis extra hårt vid en ev konjunktursvikt. Handelns Utvecklingsinstitut (HUI) talar i sin senaste prognos om avmattning av den tidigare så starka konjunkturutvecklingen.

Syfte

Syftet är kunnigare medarbetare inom områden som kanske tidigare inte hanterats annorlunda i de olika säljutbildningar kedjor och butiker arrangerat internt. Butikspersonal trimmas regelbundet i säljteknik och produktkunskap, men kanske inte fullt så ofta i det som gäller miljö- och etikfrågorna. Bl a detta avser vi att undersöka liksom vad som fordras för att får en ökad teamanda över hela centrat. Ambitionen är ett leende Burlöv Center men leendet skall inte bara vara en ytlig fasad…..

Medarbetare på Centrat skall känna samhörighet med Centrats utveckling. Många köpcenter gör total makeover till miljonkostnader. Nya fasader, nya arkader, ny ljussättning och uppfräschning av logo, parkeringar nya food courts.

I det leende Burlöv Center skall det inte enbart handla om de nödvändiga ansiktslyft som ständigt behövs i en kommersiell miljö. Värmen och kunskapen hos medarbetare skall komma inifrån. Därför är målsättningen en mer harmonisk personal där harmonin bottnar i trygga och jämställda arbetsförhållanden, lojalitet med Centrat och butiken samt övertygelsen att jag kan mitt jobb.

Syftet är vidare en översyn av könsrollsproblematiken i butiks och restaurangmiljö. Bakom dessa syften ligger ytterst marknadskrafterna. Butiker liksom andra delar av samhället måste naturligtvis förändras i takt med de frågor som kunder upplever som angelägna.

Genom dessa insatser vill vi få Burlövs Center att bli än mer attraktivt att besöka och att butikernas lönsamhet ökar.

Lokalbefolkningen i Arlöv skall inte behöva åka till Malmö eller Lund för att storhandla eller träffa människor i en trevlig miljö. Avsikten/förhoppningen är dessutom att ett starkare Burlöv Centrum skapar fler arbetstillfällen också i det omgivande lokalsamhället.

Målsättning

Avsikten/mätbara mål:
• Ökad medvetenhet om/kunskap om etik- och miljöfrågorna.
• Ökad medvetenhet om värdet av samverkan butiker emellan för att åstadkomma resultat i frågor av betydelse för hela Burlöv Center – t ex vad som fordras av var och en för att leva upp till ”ett leende köpcentrum”, vilket i sin tur fordras om centrat skall utvecklas också som upplevelsecenter och inte enbart som köpcentrum. Utveckling av inställningen bland all personal att ”här tänker vi i helheter”.
• Fler män i butikerna, jämnare könsfördelning samt färre ”enkönade butiker”.
• Större klarhet i de deltidsarbetandes situation – vad dominerar egentligen: deltidsarbetslöshet eller kvinnor som trivs med att deltidsarbeta ?
• Fler besökare till Burlöv Centrum och ökande försäljning för butikerna.
• Och om vi lyckas med det senare: fler av de deltidsarbetande som önskar ”fler timmar” får detta. (minskad ”deltidsarbetslöshet”)
• Fler arbetstillfällen i det omgivande lokalsamhället (som följd av ett livskraftigare köpcentrum).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inventering av de funktionshinder som ev finns bland centrats medarbetare och därefter - om behov av särskilda insatser fordras - sätta in sådana. Burlöv Center har redan gjort mycket stora anpassningar för att öka möjligheter för funktionshindrade att ta del av utbud och möjliheter på centrat.

Jämställdhetsintegrering

.

Kommun

  • Burlöv