Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Brytpunkt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKävlinge Lärcentrum
KontaktpersonRoger Alfh
E-postroger.alfh@kavlinge.se
Telefonnummer046-739443
Beviljat ESF-stöd3 493 248 kr
Total projektbudget8 125 408 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet Brytpunkts tilltänkta målgrupp har en komplex problematik med hinder av fysisk, psykisk och social karaktär, ofta i kombination. För att möta målgruppens behov krävs ett innovativt arbetssätt som erbjuder många alternativa vägar tillbaka till arbetslivet. Det huvudsakliga syftet med projekt Brytpunkt är att underlätta möjligheterna till att snabbare gå från utanförskap till studier, arbete eller företagande utifrån individuella önskemål och behov. Processen kommer att effektiviseras och göras mer långsiktigt hållbar genom samverkan mellan myndigheter, vård, specialister och pedagoger.

Bakgrund

Målgruppens problematik är vanligen mycket komplex med hinder av fysisk, psykisk och social karaktär, ofta i kombination. Målgruppen har ofta kontakt med olika myndigheter och vården. En gemensam samverkan saknas kring individen, vilket behöver utvecklas så att det sammanhållna uppdraget kring individen sätts i centrum. När individen skrivs in vid en ny myndighet/aktör såsom exempelvis rehabiliterings- eller arbetsmarknadsprojekt, för att personen antingen går framåt eller bakåt i sin rehabilitering, börjar den nya myndigheten/ aktören ofta om från början, utan kunskap om tidigare insatser och dess resultat.

Genom det pågående ESF-projektet Jobbinvestering har vi sett att deltagarna ofta inte fått stöd i att hitta strategier och verktyg för att hantera sin funktionsnedsättning. Samtidigt ser vi att många deltagare hade kunnat fungera ännu bättre, både privat och i arbetslivet, genom ytterligare stöd. Bristen på rätt stöd medför därmed att många deltagare inte har rätt förutsättningar för att komma vidare i sin rehabiliteringsprocess.

Projekt Jobbinvestering har påvisat möjligheten att i ett mycket tidigt stadium i rehabiliteringsprocessen låta en person påbörja sin arbetsträning. För att i ett så tidigt stadium komma ut på en arbetsplats är det av vikt att duktiga handledare med förståelse och kompetens för individens behov finns. I vissa fall är det svårt att hitta en arbetsträningsplats som kan ge både omfattande och rätt stöd och arbetsuppgifter som kan anpassas efter individens förutsättningar.

Kraven på arbetsmarknaden har ökat. Gymnasiekompetens ses ofta som en nödvändighet för att komma in på arbetsmarknaden och att få ett mer bestående arbete med minskad risk för arbetslöshet vid en konjunkturnedgång. En stor andel av målgruppen för projekt Brytpunkt har en bristande utbildningsbakgrund, ofta utan fullgjort gymnasium. Kartläggning har visat att dessa deltagare många gånger inte har fått rätt stöd under studietiden. Det kan exempelvis handla om outredda läs- och skrivsvårigheter eller nedsättningar i de exekutiva funktionerna såsom organisationsförmåga eller uppmärksamhetsförmåga. Hos en stor andel av målgruppen finns en önskan om att studera. Under projekt Jobbinvestering har vi dock noterat att steget till att påbörja studier för många varit för stort. Detta då studievana, självförtroende gällande att studera och rätt förutsättningar utifrån individens förutsättningar och förmåga hittills saknats.
De ökande kraven gör att allt färre platsar på den reguljära arbetsmarknaden. Det behövs miljöer som har överseende med att vissa personer har hinder för att fullt ut delta i arbetslivet.

Öresundsregionen är en dynamisk och expansiv region med ett diversifierat näringsliv och goda möjligheter att finna en plats på arbetsmarknaden. Trots dessa goda förutsättningar har vår målgrupp ofta ett väldigt smalt tänkande, både branschmässigt och geografiskt, när det gäller ett framtida jobb.

Baserat på de behov vi har identifierat vill projekt Brytpunkt utveckla följande:

Processutvecklingsgrupp (PUG)
Genom att skapa en processutvecklingsgrupp vill vi utveckla samarbetet kring målgruppen. PUG syftar till att skapa en samsyn på individen utifrån ett helhetsperspektiv, för att effektivisera rehabiliteringsprocessen och förbättra möjligheterna för individens återgång till arbetsmarknaden. Vidare kommer PUG genom den helhetssyn som samverkan ger, kunna identifiera systemfel, regelkrockar och resursbrister. De aktörer som kommer att delta är handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Individ- och familjeomsorgen i Kävlinge och Lomma, projektägaren Kävlinge Lärcentrum (KLC) samt Region Skåne.

Individuellt utformat och utökat stöd vid arbetsträning och praktik
KLC har sedan många år tillbaka ett gott samarbete med näringslivet samt kommunens olika verksamheter. I projekt Brytpunkt vill vi fortsatta att använda arbetsträning som ett verktyg att komma tillbaka till arbete. Genom att vid behov köpa in tjänster från psykologer och/eller arbetsterapeuter som kan vara delaktiga i planeringen kring personens arbetsträning samt följa med ut till arbetsträningen för att på så vis kartlägga individens stödbehov, utforma rätt stöd och strategier, optimalt anpassa arbetsuppgifterna efter individens förmåga samt bedöma individens arbetsförmåga så är vi övertygade om att både personens arbetsförmåga och förutsättningar på arbetsmarknaden kommer att förändras i en positiv riktning samt att rehabiliteringsprocesserna kommer att effektiviseras.

Arbetsträning och praktik inom Uppdragstjänst
Finsam Kävlinge – Lomma har gett KLC i uppdrag att starta en kommunal arbetsträningsverksamhet vid namn Uppdragstjänst (UT). För de av projekt Brytpunkts deltagare som har ett stort behov av handledarstöd och stor anpassning av arbetsuppgifterna kommer det finnas möjlighet att göra praktik inom UT. Arbetsträningen kan för vissa deltagare fungera som ett första steg i processen att närma sig arbetsmarknaden, för att personen därefter ska kunna gå vidare till extern praktik.

Utveckling till ett socialt företag
I målgruppen för projekt Brytpunkt finns en del personer med så pass mycket problematik att de inte platsar på den reguljära arbetsmarknaden. För att möjliggöra en plats även för dessa, vill vi under genomförandefasen samverka med Uppdragstjänst i deras process mot att skapa ett socialt företag. Deltagare i projekt Brytpunkt erbjuds utbildning inom att starta och driva ett socialt företag. Detta i syfte att väcka intresse bland deltagarna för att starta ett eget socialt företag alternativt bli anställda i ett sådant. I slutet av projekttiden kan det finnas möjlighet för deltagare som matchar kvalifikationskraven att kunna anställas med lön i det sociala företaget.

Individuellt utformat stöd vid förberedelser för studier – studieträning
Komvux är en del av KLC. Projektet kommer att genom samarbete med pedagoger och vägledare på KLC skapa ett studieträningsprogram. Innehållet kommer vara individanpassat efter deltagarens förutsättningar och behov. Det kommer exempelvis att finnas en möjlighet att få genomgång av studieteknik, lärstilsanalys, test av kunskapsnivå, förstärkt vägledning och en pedagogisk och specialpedagogisk stöttning, för att individerna ska få rätt förutsättningar för att klara de framtida studierna. Varje deltagare kommer att ha en egen mentor som finns med hela vägen under processen och som genom tät uppföljning vägleder deltagaren mot målet. Syftet med studieträningsprogrammet är att deltagaren efter genomgång av programmet kommer känna sig rustad till att påbörja studier.

Gruppen som verktyg
Utifrån tidigare erfarenheter i Kävlinge kommun och i andra kommuner har man sett att det för många personer är stärkande att träffa andra personer i samma situation. De långtidsarbetslösa och/eller långtidssjukskrivna behöver oftast stöttning på flera plan för att kunna närma sig arbetsmarknaden. Vi kommer därför i projekt Brytpunkt ha gruppverksamheter i syfte att stärka det fysiska och psykiska måendet. Eftersom vi ser gruppaktiviteterna som mycket viktiga för deltagarnas utveckling vill vi också erbjuda möjligheten att vid behov individuellt ytterligare anpassa dessa utifrån individens förutsättningar, med hjälp av psykolog och/eller arbetsterapeut.

Öresundsregionen som arbetsmarknadsområde
För att vidga det möjlighetsutrymme som Öresundsregionen erbjuder vill vi utveckla ett samarbete på en grundläggande deltagarnivå med ett danskt ESF-projekt. Utbytet skulle nedbringa missförstånd och fördomar om ”de andra” och förmå deltagarna att inse att steget kan vara relativt kort och enkelt att ta för att få ett arbete eller studera på den ”andra sidan”.
Det är viktigt att samarbetet kan bli så gediget att det kan fortsätta och fördjupas efter projektets slut.

Målsättning

Identifiera faktorer som försvårar rehabiliteringsprocessen och föreslå lösningar alternativt i möjligaste mån genomföra förändringar gällande systemfel, regelkrockar och resursbrister. Detta kommer att möjliggöras genom ett utvecklingspartnerskap (UP) med intressenter som har möjlighet att påverka på sina respektive hemmaarenor såsom riksdagspolitiker, chefer från myndigheter och näringslivsrepresentanter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förekomst av funktionshinder ska inte på något sätt vara ett hinder för att delta i projektet. Kävlinge Lärcentrums lokaler är handikappanpassade. Kontakt finns även med personer som kan teckentolkning om detta behov skulle uppstå. Webbportalen har Talande webb-funktion och möjlighet att ändra textstorlek. Text i dokument till målgruppen kan anpassas på samma sätt.

Genom att vid behov köpa in tjänster från arbetsterapeuter och psykologer vid arbetsträning för att bland annat anpassa arbetsuppgifter och arbetsmiljö utifrån individens förutsättningar säkerställs en god tillgänglighet för personer med olika typer av funktionshinder.

Våra ambassadörsarbetsplatser liksom Uppdragstjänst, dit deltagarna kan komma för praktik eller arbetsprövning/arbetsträning har både kompetensen och viljan att vara tillgängliga också för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning liksom social problematik. Genom vårt stora nätverk av olika arbetsplatser inom olika branscher säkerställs goda möjligheter för tillgängligheten för personer med olika typer av funktionshinder.

Projektets anställda kommer att kompetensutvecklas inom området neuropsykiatriska funktionshinder.

Förtydligande 2011-10-26
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Förekomst av funktionshinder ska inte på något sätt vara ett hinder för att delta i projektet.
Kävlinge Lärcentrums lokaler är handikappanpassade. Kontakt finns även med personer som
kan teckentolkning om detta behov skulle uppstå. Webbportalen har Talande webb-funktion
och möjlighet att ändra textstorlek. Text i dokument till målgruppen kan anpassas på samma
sätt.
Genom att vid behov köpa in tjänster från arbetsterapeuter och psykologer vid arbetsträning
för att bland annat anpassa arbetsuppgifter och arbetsmiljö utifrån individens förutsättningar
säkerställs en god tillgänglighet för personer med olika typer av funktionshinder. Vi kommer
genom detta att medverka till en sänkning av trösklarna för deltagare med funktionshinder.
Våra ambassadörsarbetsplatser liksom Uppdragstjänst, dit deltagarna kan komma för praktik
eller arbetsprövning/arbetsträning har både kompetensen och viljan att vara tillgängliga också
för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning liksom social problematik. Genom
vårt stora nätverk av olika arbetsplatser inom olika branscher säkerställs goda möjligheter för
tillgängligheten för personer med olika typer av funktionshinder.
Projektets anställda kommer att kompetensutvecklas inom området neuropsykiatriska
funktionshinder. Syftet med detta är att personalen ska kunna förbättra sina möjligheter att
stötta deltagarna samt att anpassa de aktiviteter som görs för deltagarna med
neuropsykiatriska funktionshinder. Utbildning av projektteam och UP genom processtödets
försorg kommer också att ges för att öka medvetenheten kring hur vi kan anpassa våra
respektive verksamheter och göra miljön så tillgänglig som möjlig. Processtödet kommer
även att användas i syfte att få ytterligare idéer och råd kring hur man kan arbeta med att göra
verksamheten tillgänglig för alla.
Genom att ha gruppverksamheter för deltagarna angående diskrimineringsgrunderna kommer
projektet genom detta också att bidra till en ökad förståelse kring vikten av att vi har ett
samhälle tillgängligt för alla.

Transnationellt samarbete

Vi ser samarbete med utländska projekt som en långsiktig och varaktig relation som ska ha förutsättningar att fortgå och utvecklas även efter projektets slut. Såväl deltagare i målgruppen, projektteamet som den ordinarie verksamheten inom Kävlinge Lärcentrum ska ges möjlighet att ta del av andras kunskaper och idéer genom denna samverkan, samtidigt som vi sprider våra metoder, lärdomar och erfarenheter. Ambitionen med det transnationella samarbetet är således att välja länder som ligger relativt nära geografiskt och även har likheter i arbetsmarkandens uppbyggnad och funktion. Samtidigt ska de förstås också kunna erbjuda personalen i projekt Brytpunkt andra perspektiv, lösningar och synsätt på hur man hanterar målgruppen, dess problem och behov.
Eventuella länder där vi avser hitta samarbetsprojekt i är exempelvis Nederländerna, Tyskland, Island och Danmark. Arbetet med att hitta partners har redan startats och kommer att intensifieras under mobiliseringsfasen.

Transnationalitet ur deltagareperspektiv
För att ytterligare spetsa till det transnationella samarbetet kommer vi att upprätta ett samarbete på grundläggande deltagarnivå med ett danskt projekt beläget i Öresundsregionen. I samarbetet med det danska projektet kommer vi att upprätta en gemensam handlings/ aktivitetsplan där studiebesök och deltagarrotation kommer att vara utgångspunkter.
Deltagarrotation kommer konkret att innebära att deltagare från Danmark respektive projekt Brytpunkt kommer att besöka varandras verksamheter. Inledningsvis kommer studiebesök att genomföras i varandras verksamheter. Syftet med studiebesöken är att öka kunskaperna hos deltagarna i målgruppen om skillnader och likheter i arbetsvillkor och arbetsmarknads-/socialförsäkringsfrågor. Det ger förhoppningsvis en positiv attitydförändring när det gäller pendling och ökad rörlighet både när det gäller utbildning och anställning ”på den andra sidan”. Vidare kommer utbytet bidra till att pröva de kunskaper som ges i utbildningsblocket kring diskrimineringsgrunderna.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Kävlinge
 • Försäkringskassan Lund
 • Socialförvaltningen
 • Socialtjänsten Kävlinge kommun
 • Vårdcentralen Kävlinge

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Kävlinge
 • Ellco Food AB
 • Försäkringskassan Lund
 • ICA Maxi Special
 • Socialförvaltningen
 • Socialtjänsten Kävlinge kommun
 • Vårdcentralen Kävlinge

Kommun

 • Kävlinge
 • Lomma