Logotyp på utskrifter

Blekinge utan hinder

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunledningsförvaltningen
KontaktpersonAnitha Fredriksson
E-postinfo@bokablekinge.se
Telefonnummersaknas
Beviljat ESF-stöd429 224 kr
Total projektbudget429 224 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-09-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Det behövs mer kunskap om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i besöksnäring och kommuner. Vi kommer att identifiera nyckelpersoner och var ansvaret ligger i organisationerna samt vilken utbildning och praktiskt stöd som behövs för att göra Blekinge mer tillgängligt.

Bakgrund

Mycket kunskap efterfrågas idag om hur man ska kunna öka tillgängligheten och få ett bättre bemötande av personer med funktionsnedsättning.

Sverige ska enligt riksdagsbeslut vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning på ett bättre sätt än idag år 2010. Under de 8 år som gått sedan beslutet togs har inte tillräckligt hänt inom området för att målet ska kunna nås.

I förstudien kommer representanter för besöksnäringen, handikapprörelsen och offentliga aktörer att delta.

Besöksnäringen är en strategisk bransch för att synliggöra de möjligheter som en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ger. Vi vill genom projektet visa på att genom ett bra tillgänglighetsarbete kan branschen skapa tillväxt genom flera möjliga kunder. Det är idag inte enbart en kund man förlorar genom en dålig tillgänglighet utan man riskerar att missa hela sällskap. Sedan finns det stora möjligheter att genom en ökad tillgänglighet även kunna skapa arbetstillfällen för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Mycket av problemematiken handlar också om att våga och kunna bemöta målgruppens behov och synliggöra dessa.

Kommuner och Landsting har i Handikappolitiska program och annat åtagit sig att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning. Arbetet med att åtgärda t ex Enkelt avhjälpta hinder pågår i organisationerna. Många frågor hamnar dock mellan stolarna och det finns behov av att tydliggöra olika ansvarsområden inom tillgänglighetsarbetet och ge förutsättningar för olika grupper av anställda att delta i tillgänglighetsarbetet.

En mindre kartläggning som genomfördes under hösten 2007, visade också på att det finns stora behov av utbildning kring tillgänglighet och bemötande. Samtliga tillfrågade, i såväl stora som mindre turistföretag och på kommunala enheter sa sig behöva mer utbildning.

Under de senaste åren har samverkan mellan kommunerna i Blekinge (där Sölvesborg varit bland de mest aktiva), besöksnäringen (genom SydostTurism i första hand) och HSO Blekinge skapat ett intresse i branschen att arbeta vidare för att få en ökad tillgänglighet. Idag finns intresset och ett bra upparbetat nätverk. Vi vill nu ta tillvara och utveckla detta för att skapa en av de tillgängligaste regionerna i Europa. Det finns även ingångar till ett nationellt nätverk som arbetar för att öka tillgängligheten inom besöksnäringen nationellt.

Destination Blekinge har tagit initiativet för att få tillgång till Tillgänglighetsdatabasen från Västra Götaland. Denna databas kommer även att stödjas från Handikappförbunden samarbetsorgan nationellt för att man ska kunna få ett nationellt verktyg som är gemensamt för Sverige och förhoppningsvis även Europa framöver. Vi kommer att under genomförande projektet använda denna databas som ett verktyg för att synliggöra var man kan behöva arbeta med för att utveckla tillgängligheten i Sverige.

Enl. EU parlamentets resolution från 29 nov 2007 "en ny turistpolitik för EU: Mot ett stärkt partnerskap för turismen i Europa" betonas bland annat turismens viktiga roll för att främja social integration av de minst gynnade befolkningsgrupperna. Där finns även skrivningar om hur viktigt det är att skapa en tillgänglighet för alla personer med funktionsnedsättningar och hitta gemensamma system för märkning och information. Då turistverksamheten ofta har kommunerna som huvudmän och mycket av tillgänglighetsarbetet lokalt måste drivas av dessa ser vi det som viktigt att även anställda på olika kommunala enheter deltar i projektet.

Förstudien har även beröringspunkter och är i linje med den Regionala planen för Skåne och Blekinge.

Syfte

Identifiera vilka behov av utbildning och utveckling som behövs för att kunskapen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Identifiera olika grupper av anställda inom kommuner, landsting och besöksnäringen som behöver utbildning/utveckling enligt ovan. Ge en första introduktion/väcka intresset hos de olika grupperna av anställda inom de olika sektorerna.

Målsättning

Utveckla det befintliga nätverket kring en tillgänglig besöksnäring och tillgängliga offentliga byggnader i Blekinge. Ta fram en projektbeskrivning till ett flerårigt projekt. Identifiera nyckelpersoner och olika ansvarsområden för anställda inom företag i besöksnäringen, landsting och kommuner, ta fram kompetensutvecklingsprogram för dessa.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom att identifiera anställda och kartlägga utbildnings- och utvecklingsbehov för dessa, i de deltagande organisationerna, kommer efter att ett genomförandeprojekt, i steg 2, tillgängligheten att kunna öka för personer med funktionsnedsättningar. I projektet kommer anställda i HSO Blekinge (som är ett samverkans organ för 28 handikappföreningar ) att vara en nyckelaktörer för att se vilka behov som behöver tillgodoses för målgruppen. Projektet kommer att arbeta utifrån Handisams riktlinjer " Riv hindren". Projektet kommer att arbeta med tillgänglighetsdatabasen, som tagits fram av Västra Götaland, som ett verktyg för att synliggöra och visa på åtgärder som kan göras för att öka tillgängligheten.

Samarbetspartners

 • HSO Blekinge

Deltagande aktörer

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Destination Blekinge AB
 • Karlskrona kompetenscenter
 • Kristianstads kommun
 • Olofströms kommun
 • Utbildningsenheten

Kommun

 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Kristianstad
 • Olofström
 • Ronneby
 • Sölvesborg